Népújság, 1982. szeptember (33. évfolyam, 204-229. szám)

1982-09-01 / 204. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XXXIII, évfolyam, 204. szám ARA: 1982. szeptember 1„ szerda 1,40 FORINT EGYÜTT ÉS KÜLÖN - A KEDVEZMÉNYES VASÁR VÉGÉN - KAR­BANTARTÁS A HÖKÖZPONTBAN - KÉSZEN A TÉLRE A fűtési szezon előtt MINŐSÉGET, IGÉNYESEBBEN Betakarítás után... Hamarosan az utolsó be­takarított búzamagok is a gabonasilókba kerülnek, biztonságban lesz a jövő évi kenyérnekvaló. A ter­melőszövetkezetekben, az állami gazdaságokban jó munkát végeztek. Mint már esztendők óta annyiszor, a íöld — köszönhetően a vi­szonylag kedvező időjárás- , nak is — meghálálta a nö­vényekre kiszórt műtrá­gyát, a gondoskodást. Amikor termésről, beta­karításról elmélkedünk, nemcsak Magyarország jel­képes éléstárára kell gon­dolnunk, hanem arra is, hogy a mezőgazdaságnak már hosszú ideje jelentős része van a rubel- és dol­lárelszámolású . exportból egyaránt. A különböző ter­ményekből, vágóállatokból | határainkon túlra kerülő szállítmányok köztudomá­súan tekintélyes 'értéket képviselnek külkereskedel­mi mérlegünk „bevétel”-ro- j vatában. A népgazdasági egyen- i súly megszilárdítása, az I elért színvonal megőrzése azonban újabb erőfeszítése­ket igényel; várni viszont ■ csak attól lehet, aki képes arra, hogy adjon! Szükség van egyebek között a ho­zamok növelésére, a minő­ség javítására, az exportál­ható termékek belső fel- használásának másodveté­sű és melléktermékekkel történő helyettesítésére, a gazdaságos kivitel bővítésé­re. A teendő még első pil­lantásra sem egyszerű, hát még ha hozzátesszük; az agrárgazdasági tervek túl­teljesítésének együtt kell járnia a nagyobb jövedel­mezőséggel, az importanya­gok — megkülönböztetetten a fajlagos energia és az abrak felhasználásának csökkentésével. Nem a mennyiség minden mást szem elől tévesztő emelésé­ről van tehát .szó, hanem elsősorban a hatékony, gaz­daságos termelés bővítésé­ről. Ráadásul az is nyilván­való, hogy mindezt nagyon sok termelőszövetkezetben, állami gazdaságban, vagy éppen élelmiszereket előál­lító gyárban csak felettébb nehéz körülmények között j valósíthatják meg._ De re- ménytkeltő a jó példák so­ra. Az idén Fejérben a ter­vek szerint minden eddigi­nél nagyobb területen le­geltetik majd a kukorica­szárat, ami az importanya­got is tartalmazó abrakfel­használásban tekintélyes megtakarítást eredményez­het. És több olyan gazdaság van, amely az állattartó telepek biogázának haszno­sításával, a termények ned­vességtárolásával, s más megoldásokkal csökkenti az energia fogyasztását. Az ésszerű, a jövedelmező gaz­dálkodás jó példái azt su­gallják, hogy az ágazat esetleges idei tervtúlteljesí­tése — mindenekelőtt devi­zát hozó termékekben meg­testesülve — eredményesen szolgálja majd gazdasági és pénzügyi egyensúlyunk ja­vítását. M. A. Ha más nem is biztos, az igen, hogy tél lesz. A nyár vége, vagy az ősz ele­je, amely most ránk kö­szöntött, hűvössel érkezett. Elkel a pulóver, s kicsit már vacogva gondolunk arra, hogy jön a hidegebb idő. Nem árt hát számba venni, hogy hogyan készülünk a zimankóra. Aki sajátjában fűt, megnézi, hogy elegen­dő tűzifa, szén, esetleg olaj van-e otthon, mi pedig utá­najártunk annak, hogy a nagy közös „kályha” miként készül fel. Előbb nézzük meg, mi a helyzet a Tüzép-telepeken, milyen készletek várják a vásárlókat. Lassan végéhez közeledik a kedvezményes tüzelővásárlási akció. Mivel ilyenkor olcsóbban lehet be­szerezni a szükséges szenet, sokan kihasználták az alkal­mat. Néhol a már megren­delt áru kiszállításánál tar­tanak, de van ahol már be­fejeződött a „nagyüzem”. Egerben még vannak hátra­lékok, a már kifizetett fű- tenivalót juttatják el a vá­sárlóknak. Ezzel nemsokára végeznek, azután újra lesz háztartási kevert szén azok számára is, akik az utcáról térnek be. A készletekről: az egri te­lepeken kétezer mázsa eper- csehi dió, kétezer mázsa be- rentei, négyezer mázsa len­gyel, kettőezerötszáz mázsa brikett és háromezerhárom­száz mázsa koksz szén várja a vevőket. Tűzifából 2400 mázsa a készlet, s vagy hu­szonötezer liter fűtőolaj áll rendelkezésre. Hatvanba most érkezett kilencezer mázsás szállít­mányban ötféle szén talál­ható, hasábfából négy-ötszáz mázsa van, viszont fűrészelt fájuk nincs. Azt ígérték, hogy szeptember 15-ig befe­jezik a kedvezményes vá­sárlás szállításait, összesen az éves forgalom hatvan százaléka, 161 ezer mázsa szén fogyott el ez alkalom­mal. Mintegy 26 ezer mázsa várja még, hogy tulajdonosé" hoz kerüljön.1«. Addig a vá­sárlók türelmét kérik, az­után a háztartási kevert szén, melyben harminc szá­zalék lengyel, és hetven százalék berentei található, az igénylők rendelkezésére áll. A gyöngyösi telep már arról számolhatott be, hogy a kedvezményes akció so­rán vásárolt valamennyi tüzelőt eljuttatták rendelte­tési helyére. Véleményük szerint a jó szervezés kö­vetkeztében sikerült ilyen hamar végezni. Egyébként korlátlan mennyiségben le­het náluk vásárolni berentei diót, lengyel, háztartási ve­gyes szenet és tűzifát, csu­pán kokszból nem tudnak pillanatnyilag elegendőt ad­ni, de valószínűleg nemso­kára ebből is lesz. Elmond­ták, hogy nagy figyelmet fordítanak a lakosság ki­szolgálására, s megfelelő mennyiségű tüzelőolajuk is van. Az egri Csebokszári-lakó- telep hőközpontjában Tóth Simon üzemvezetőtől érdek­lődtünk, hogy hogyan ké­szülnek a fűtési szezonra. Szeptember 15-ig üzemké­pes állapotba hozzák a háló­zatot, ami azt jelenti, hogy a Grónay-tömbbel és a bél­apátfalvi házakkal együtt 3526 lakás melegítésére áll­nak készen. Tevékenységük két részből áll, az egyik a fűtés, a másik a melegvíz­szolgáltatás. Az előbbi felül­vizsgálata május óta folyik, míg a meleg vizes hálózat ellenőrzésére augusztus ele­jétől közepéig került sor. A hivatalos fűtési szezon október 15-én kezdődik, előtte próbafűtés lesz há­rom napon át, de ha három egymást követő napon az átlaghőmérséklet nem ha­ladja meg a 12 °C-ot, vagy egy napig az átlagos 10 °C- ot, akkor hamarabb felfű­tik a kazánokat. Egyébként itt a tüzelő tízmillió köbmé­ter földgáz. Ebből egy köb­méter 8200 kalóriát tartal­maz. A lakószobák átlago­san 20 °C, a fürdőszobák 24 °C és a konyhák 16 °C melegek lehetnek. Emeletes házakban előfordulhat hő­ingadozás, a fölsőbb laká­sok olykor 4—6 °C-kal me­legebbek, mint az alsók. A hőközpont egy munkatársa rendszeresen ellenőrzi, hogy nehogy lejjebb ereszkedjék a hőmérő higanyszála. Egyébként azt javasolják a szakemberek a lakóknak, hogy párologtatót tegyenek a fűtőtestre, mivel a száraz meleg nem tesz jót az egész­ségnek. A költségekről: fölemelték, a térítési díjakat, de az ál­lami hozzájárulás még így is jelentős. Egy fűtési idény alatt a fogyasztó légköb­méterenként 23 forint 40 fillért fizet, ehhez 51 forint 20 fillér a dotáció. A meleg­víz-átalány köbméterenként 10,20 forint, ehhez pedig 38,50-et ad az állam. A karbantartás nem teljes körű, mivel a lakótelep la­kásai különböző tulaj dón jo- gúak. Van közöttük tanácsi, szövetkezeti, és OTP-s is. A rendszeres karbantartás egyelőre csak a tanácsi la­kásokra vonatkozik, bár a hőközpont látja el a többi házat is meleggel. Szerződés ugyan már született, de csak a hibák kijavítására. A léállomásokról tartálykocsin paradicsom ősz előtti nagyüzem van országszerte konzervgyá­rainkban:. A „berakás: és tartósítás” időszakára a mezőgazdasági nagyüzeme­ink nem mindenhol hozták a várt terméseredményeket. Hatvaniban a konzervgyár­nak az idén közel 1 milli­árd . forintos árbevételi ter­vet kell teljesíteni, mely 85 százaléka exportból szárma­zik. Az aszályos időjárás mi­att nem volt elegendő nyersanyag a feldolgozás­hoz. A tervteljesítésen úgy próbálnak segíteni, hogy jobb minőségű, kiszerelés­ben ízlésesebb áruval jelent­keztek a tőkés valuta elszá­molású országok piacain. Az „Aranyfácán” védjeggyel ellátott konzervek megnyer­ték a külföldi vevők bizal­mát. Elindultak az első ka­mion „konvojok” Libanon­ba, Szaúd-Arábiába, Afriká­ba, borsó-, illetve paradi­csompüré-szállítmányaikkal. érkezik az előfeldolgozott Útban a pasztőrizálógép ' „gyomrába” A berakodás pillanata (Fotó: Szabó Sándor) Húszéves a Barátság kőolajvezeték Húsz esztendeje annak, hogy a Barátság kőolajvezetéken megindult a rendszeres kőolajszállítás Magyarországra. Eb­ből az alkalomból tanácskozás kezdődött kedden Hajdúszo­boszlón a vezeték építésében és üzemeltetésben részt vevő országok — Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország, az NDK és a Szovjetunió — szakembereinek részvételével. A megnyitó plenáris ülésen elmondták, hogy a „Barátság” kő­olajvezeték-rendszer az európai szocialista országok közötti integrációs folyamat egyik előhírnökeként épült meg. A ve­zetékrendszer északi ágán Lengyelországnak és a Német Demokratikus Köztársaságnak, déli ágán pedig Csehszlová­kiának és Magyarországnak szállít a Szovjetunió kőolajat a Volga-menti mezőkről. 1962-től ez év szeptemberéig 100 millió tonna kőolaj érkezett Magyarországra a „Barátság” kőolajvezeték-rendszeren, a felhasználó négy országba együtt­véve pedig több mint 700 millió tonna. A Barátság vezeté­ken érkező olaj nélkül elképzelhetetlen lett volna a korszerű magyar kőolajfeldolgozó és petrolkémiai ipar megteremtése. Folyamatosan érkezik és indul tovább a téli tüzelő az egri Tüzép-telepen Konztrvek. exportra

Next

/
Thumbnails
Contents