Népújság, 1982. június (33. évfolyam, 126-151. szám)

1982-06-01 / 126. szám

2. NÉPÚJSÁG, 1982. június 1., kedd Brit csapatok a falklandi főváros közelében Katonai szakértők szerint a Kelet-Falklandon előrenyomuló brit csapatok Port Darwin visszafoglalása után két irányból fognak támadást intézni a főváros, Port Stanley felé. Az AP amerikai hírügynökség térképe a brit egységek előrenyo­mulását mutatja (Népújság telefotó — AP—MTI—KS) rC Külpolitikai kommentárunk—r A tizenhatodik . MAR ELKÉSZÜLT A ZÁSZLÓRÚD és megérkezett a lobogó is, vagyis ami a külsőségeket illeti, minden rendben. Szombaton a NATO Brüsszel melletti szék­helyén fölhúzzák az atlanti paktum 16. tagállamá­nak, Spanyolországnak a zászlaját éá hivatalosan is beiktatják a szervezet kötelékébe. Június 10-én Bonn­ban már Leopoldo Calvo Sotelo spanyol miniszter- elnök is részt vesz a NATO-asúcsértekezletén. Korábban a NATO-ban korántsem ítélték meg egy­ségesen a spanyol csatlakozást. Az Egyesült Államok azonban mindvégig ragaszkodott ehhez a lépéshez, annál is inkább, mert Spanyolország fekvése straté­giailag kulcsfontosságú. A spanyol fennhatóságú Ka­nári-szigetek az Atlanti-óceán legnagyobb forgalmú hajóútja mentén éppúgy fontos ellenőrző pontot ké­peznek, mint a Baleár-szigetek a Földközi-tenger tér­ségében. Persze, az amerikai jelenlétet spanyol földön már jóval korábban szerződések biztosították. Az első megállapodást még Franco tábornok kötötte Eisen­hower elnökkel 1953-ban, s ennék értelmében azóta jelentős amerikai légi és tengerészeti erők állomá­soznak spanyolországi támaszpontokon. A szerződés meghosszabbításáról jó ideje folynak tárgyalások, ám a megegyezés egyelőre késik. A NATO MOSTANI KIBŐVÍTÉSE veszélyes lépés. Közismert a Szovjetunió régóta hangoztatott véle- nye: a politikai-katonai integrációk kiterjesztése el­lenkezik az európai biztonság érdekeivel és növeli a két katonai tömb szembenállását a kontinensen. Spa­nyolország belépésével merőben új helyzet alakult ki nemcsak Európában, hanem az Atlanti-óceán és a Földközi-tenger térségében is. Érthető, hogy madridi ellenzéki körökben is rendkívül élesen bírálták a kor­mányt. A szocialisták egyik vezetője emlékeztetett ar­ra, hogy pártja legalább a csatlakozás elhalasztását javasolta. A Spanyol Kommunista Párt főtitkárhelyet­tese pedig rámutatott: a belépés egyáltalán nem já­rul hozzá Gibraltár ügyének rendezéséhez. A CSATLAKOZÁS ELLEN VOKSOLT egyébként a NATO-tagságról rendezett szavazáson a választók fele, de a parlamentben a kormánynak biztos a többsége. Népszerűnek azonban aligha nevezhető a madridi döntés, amely még nagyobb feszültséget hoz a spanyol belpolitikába és kedvezőtlen hatást gya­korol az amúgy is feszült európai légkörre. Gyapay Dénes Vizsga a Csillagvárosban Szovjet — amerikai tárgyalások Moszkvában és Washing­tonban — közép-európai idő szerint — hétfőn este egy­idejűleg a következő bejelen­tést tették közzé: A Szovjetunió és az Egye­sült Államok között megál­lapodás jött létre arról, hogy hivatalos tárgyalásokat kez­denek a hadászati fegyver­zet korlátozásáról és csök­kentéséről, június 29-én, Genfben. A szovjet küldött­séget Viktor Karpov nagy­követ, az amerikai küldött­séget Edward Rowney nagy­követ vezeti. Mindkét fél nagy jelentő­séget tulajdonít ezeknek a tárgyalásoknak — szögezi le a bejelentés. Spanyolország A NATO új tagja Spanyolország vasárnap az észak-atlanti szerződés szer­vezetének, a NATO-nak rendes tagjává vált: a wa­shingtoni spanyol ügyvivő letétbe helyezte a csatlako­zási jegyzőkönyv ratifikációs okmányait az 1949-ben alá­írt szerződés eredetije mel­lé. A csatlakozási jegyző­könyvet december 8-án, Brüsszelben írták alá a 15 NATO-ország külügyminisz­terei, spanyol részről pedig Pedro Perez-Llorca külügy­miniszter. A ratifikáció azó­ta sorban megtörtént vala­mennyi tagországban, utol­jára Athénban a görög kor­mány és parlament részéről. Joseph Luns NATO-főtitkár ezt követően a szerződés csatlakozásra vonatkozó pontja alapján felkérte a tagországok nevében Spa­nyolországot, csatlakozzék a szervezethez. A csatlakozással Spanyol- ország egyelőre a szövetség politikai szervezetének vá­lik részesévé. Az egyesített katonai szervezethez történő csatlakozásról, a spanyol haderők beilleszkedéséről a NATO-parancsnokságok kö­telékében ezután kezdődnek tárgyalások. A spanyol kor­mány kikötötte, hogy atom­fegyverek nem tárolhatók az ország területén. Hétfő esti jelentések sze­rint a keleti Falkland-szige- ten partra tett brit erők 15—20 kilométerre közelítet­ték meg a falklandi fővá­rost, Port Stanleyt. A város argentin védői — szám sze­rint 7—10 ezren — egy hu­szonöt kilométer hosszú és tíz kilométer széles félszi­getre szorultak vissza. Kü- szöbönáll-e a roham ellenük, vagy sem, nem ismeretes. Szombaton a legtöbb nyilat­Az SZKP Központi Bizott­sága által elfogadott élelmi­szerprogram jelentőségét méltatta, a végrehajtással kapcsolatos feladatokról be­szélt Leonyid Brezsnyev a Szovjetunió Legfelsőbb Taná_ csa elnökségének hétfőn Moszkvában megtartott ülé­sén. Brezsnyev megállapította: a program értelmében egy­ségbe kell foglalni a mező- gazdaságot és az azt kiszol­gáló ágazatokat. „Azt a fel­adatot szabjuk meg számuk­ra, hogy biztosítsák a szov­jet emberek zavartalan és folyamatos ellátását jó minő­ségű élelmiszerekkel — mon­dotta. :— A cél elérésére nagy összegeket, sok ezer munkáskollektíva, gazdasági kozó katonai szakértő hét­tíz nap körüli időt jósolt a támadási előkészületekhez. A britek — újabb három­ezer katona megérkeztével — most már nincsenek számbeli kisebbségben az argentinokhoz képest. Élve­zik emellett a flotta repülő- gép-anyahajóiról felszálló Harrierek és a hajóágyúk támogatását. Mellettük szól a nagyobb hivatásbeli rutin és jobb technikai felszerelt­szakember, tudós és más szakember erőfeszítését moz­gósítjuk.” Az SZKP KB főtitkára rámutatott: a szovjetekre igen nagy munka hárul az élelmiszerprogram végrehaj­tásában, hiszen az alkotmá­nyos előírásoknak megfele­lően a helyi tanácsok teste­sítik meg a területi és az ágazati igazgatás egységét. Ugyanakkor felelősek a ter­melés növeléséért és lakos­ságnak nyújtott szolgáltatá­sok megjavításáért is. „A mezőgazdaság és az ag­ráripari komplexum többi területének legfőbb irányító szerve a plénum határozata értelmében az agráripari egyesülések tanácsai lesznek — mondotta. — E tanácsok ség is. Saját megítélésük szerint ezek az erényeik domborodtak ki a Goose Green és Port Darwin visz- szavételéért folyó ütközetben, ahol alig több, mint 500 brit ejtőernyős megadásra kény- szerített egy nagyobb lét­számú argentin helyőrséget, 1400 foglyot ejtve. Ebben a harcban 16 brit katona vesz­tette életét, és 31 sebesült meg. A brit kézre került ar­gentin sebesültek száma 120. Az argentin légi ellencsa­pás, amely a hadügyminisz­térium közleménye szerint nagy erőkkel folyt, ered­ménytelen maradt. Brit részről egy Skyhawk lelövé- sét jelentették, és beismer­ték, hogy két nappal koráb­ban elvesztették egy Kar­rierjüket. Lezuhant egy brit helikopter is. Vasárnap és hétfőn Lon­donban két ízben is cáfol­ták az argentin félnek azt a bejelentését, hogy találat érte a brit flottacsoportosí­táshoz tartozó két repülő­gép-anyahajó egyikét. ★ II. János Pál pápa, aki negyedik napját tölti brit földön, vasárnap is, hétfőn is a vártnál szenvedélyesebb formában tett hitet a béke mellett. munkáját választott tanács­tagoknak kell rendszeresen irányítaniuk és ellenőriz­niük. És ez azt jelenti, hogy jelentős mértékben megnö­vekszik a különböző szintű tanácsok felelőssége, széle­sednek az előttük álló fel­adatok. Az SZKP főtitkára szólt arról is, hogy a termelés nö­velése elválaszthatatlan a falu szociális fejlődésétől. A plénum által meghatározott nagyszabású feladatok vég­rehajtásában e téren is a helyi tanácsoké az irányító szerep. A Legfelsőbb Tanács el­nöksége határozatában teljes támogatásától, biztosította az SZKP Központi Bizottságá­nak határozatát. Csillagvárosban a hét vé­gén fejeződtek be a szovjet —francia űrutazásra készülő űrhajósok utolsó vizsgái. Jean-Loup Chrétien és Pat­rick Bau dry szovjet társai­val együtt kiváló minősítést kapott az utolsó — elméleti és gyakorlati — vizsgán. A „kísérleti űrutazás” során a személyzet számos nehéz fel­adattal birkózott meg. A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa napirendjén: Az élelmiszerprogram végrehajtása KUBA: Erősödő gazdasági partner Ha Magyarországot köz­vetlen repülőjárat kötné össze Kubával, akkor is mintegy 15 órás repülésre lenne szükség ahhoz, hogy az utazó eljusson Havanná­ba, a Kubai Köztársaság fő­városába. Ezt a távolságot a gazdasági kapcsolatok is ne­hezen hidalják át. Szocialista fordulat Az antiimperialista, anti- feudalista nemzeti felszaba­dító háború győzelmét köve­tően a kubai bel- és külT. politika szocialista fordulatot vett. Az Egyesült Államok részéről kezdeményezett és a fejlett tőkés országok ál­tal támogatott blokád kibon­takozásával Kuba fő gazda­sági partnereivé a szocialista közösség országai léptek elő. Az ország számára létfontos­ságú nyersanyagokat, élel­miszereket még ma is — a forradalom győzelme után 24 évvel — messziről, néha több ezer kilométerről kell szállítani, mivel a gazdasági és politikai blokád az USA részéről nemhogy gyengült volna, hanem az elmúlt idő­szakban tovább erősödött. Ezzel együtt erősödik az Egyesült Államok nyomása a fő kereskedelmi partne­reire is annak érdekében, hogy ezen országok kubai viszonylatú kereskedelme minél alacsonyabb szintre korlátozódjon. Egy jellemző példa! Az USA-ban érvényes rendel­kezések szerint, az országba tilos bevinni mindenfajta olyan ipari terméket, melyek gyártásához kubai nikkelt, vagy krómércet használtak fel. így az a nyugat-európai exportőr, aki a késztermék előállításához eddig kubai alapanyagot használt, kény­telen máshonnan fedezni nyersanyagszükségletét, mi­vel a kubai vásárlás lehetet­lenné tenné exportját az Egyesült Államokba. Ez az egyetlen példa is jól szemlél­teti, hogy mennyi ilyen és hasonló gonddal kell meg­küzdenie ennek az alig tíz­milliós lélekszámú, karib- tengeri országnak. A KGST szilárd tagja Kuba a forradalom győzel- . me után komoly lépéseket tett az európai KGST-orszá- gok felé a szoros gazdasági együttműködés megterem­tésére. A képlet világos volt. Amerika egyetlen, szocialista társadalmat építő országá­nak be kellett kapcsolódni a szocialista közösség gazda­sági együttműködésébe. An­nál is inkább, mivel az or­szág egy sor olyan mezőgaz­dasági cikk előállításához rendelkezik egyedülálló ter­mészeti feltételekkel, melyek­kel mi európai KGST-or- szágok alig, vagy egyáltalán nem rendelkezünk. A kubai citrustermesztés nagy hagyományokkal ren­delkezik. A kubai grapefruit és ananász a világpiacon a legmagasabb árszinttel ré­szesül elismerésben. A lédús narancs és az aromás citrom is kiváló minőséget képvi­sel. Ezen gyümölcsök is ked­velt élvezeti cikkei a KGST- országok fogyasztóinak. A dohányosok, és főleg a szi­vart kedvelők tudják, hogy mit takar az a márkanév: Havanna szivar. A kubai do­hány leveléből kézzel sodort szivarok a világ minden tá­ján — természetesen nálunk is — megdobogtatják a szi­vart fogyasztók szívét. A si­ker részesei egyébként az Egri Dohánygyár szakembe­rei is, akik évek óta rend­szeresen részt vesznek a ku­bai dohányipar fejlesztésé­ben. E fő exportcikkein kívül Kuba még számtalan egyéb árucikkét juttatja el az eu­rópai KGST-piacra. Cserébe létfontosságú berendezéseket, gépeket, gyártási technoló­giát és nyersanyagot kap. Ezenkívül jelentős az a gaz­dasági-műszaki segítség is, mellyel a fejlettebb KGST- partnerek segítik Kuba elő­rehaladását. Magyar—kubai gazdasági együttműködés Magyarország és Kuba gazdasági kapcsolatai igen sokrétűek. Az alapot termé­szetesen az áruk kölcsönös cseréje szolgáltatja. A magyar export főbb té­teleit a gépek és berendezé­sek, fémek, autóbuszok és élelmiszerek, szövetek adják. Behozatalunkban szerepel a cukor, citrusfélék, dohány, márvány, nikkel és krómérc, valamint szeszes italok. Az árucsere-forgalom volumene 1981—85 között több mint 70 százalékkal lesz magasabb, mint az elmúlt ötéves terv­időszakban volt. Ez elsősor­ban annak köszönhető, hogy sikerült az együttműködés­nek olyan új, kölcsönösen gyümölcsöző formáit, meg­oldási lehetőségeit feltárni, melyek mindkét felet érde­keltebbé teszik az árucsere­forgalom és gazdasági együtt­működés növelésében, bőví­tésében. Jellemző. példa erre a KGST sokoldalú célprogram keretében, Kubában, citrus- termelő kapacitás bővítésére irányuló beruházás, melyben mi is részt veszünk. Ez le­hetővé teszi, hogy a beruhá­zás befejeződésével, a gyár­tás megindulásával több dé­ligyümölcsöt kapjunk, vala­mint olyan citruskoncentrá- tumokat és nemes illóolajo­kat vásároljunk, melyeket jelenleg tőkés viszonylatból vagyunk kénytelenek impor­tálni. A Las Samariocasban, KGST-segítséggel épülő nik- kel-kobaltmű beruházásában is érdekeltek vagyunk, fi­gyelembe véve, hogy az üzem beindulásának idő­pontjában a magyar gazda­ság nikkeligénye a mai szin­tet meg fogja haladni. Ez le­hetővé teszi, hogy a világ­piacon is keresett ötvöző­anyagnál jelentkező plusz­igényünket is rubelviszony­latból elégíthessük ki. A fentieken kívül, a gyorsabb ütemű kubai gazdasági-mű­szaki fejlődést mintegy fél­száz magyar szakértő segíti Kubában, és jelentős a Ma­gyarországon szakmát ta­nuló, illetve felsőfokú képe­sítést szerző kubaiak száma is. A felsorolt területeken kí­vül még számos olyan ki­aknázatlan lehetőség rejlik országaink adottságaiban, melyeket a következő évek során kell felderítenünk és kiaknáznunk. Egy ilyen te­rület lehetne az olcsó tömeg- turizmus megszervezése, melynek során a magyar gé­pekért és berendezésekért a kubai fél napfénnyel, me­leggel és tengerrel fizet, a téli időszakban Kubába lá­togató magyar turistának. Ilyen irányú együttműködé­sünk elmélyítése a követke­ző évek feladata. dr. Nyíri Iván VARSÓ Lengyel párt. és állami küldöttség látogat a közeli napokban Bukarestbe, Ni. colae Ceausescunak_ a Ro­mán Kommunista Párt fő­titkárának; az államtanács elnökének meghívására. A hivatalos baráti látogatásra utazó lengyel küldöttséget Wojciech Jaruzelski hadse- regtábomok, a Lengyel Egye­sült Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, miniszterelnök, a Nemzeti Megmentés Katonai Taná­csának elnöke vezeti. TOKIO Egyhetes hivatalos látoga­tásra hétfőn, Tokióba érke­zett Csao Ce-jang kínai kor­mányfő. A pekingi vendég, akit útjára elkísér Huang Hua külügyminiszter, vala­mint több gazdasági szakér­tő, kétoldalú és nemzetközi problémákról tárgyal házi­gazdájával, Szuzuki Zenko miniszterelnökkel, nyilvános beszédet mond az állami tévé, az NHK csarnokában, és fogadja őt Hirohito csá­szár is. HAVANNA Belisario Betancur, a kon­zervatív párt jelöltje nyerte meg a vasárnap Kolumbiá­ban megtartott választáso­kat, s a következő, 1986-ig tartó négyéves időszakban ő lesz az ország elnöke — közölték hétfőn hivatalosait Bogotában.

Next

/
Thumbnails
Contents