Népújság, 1982. június (33. évfolyam, 126-151. szám)

1982-06-01 / 126. szám

AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Fecse­günk... Időnként meg-megújuló erővel „fúj a pletyka sze­le.” S a „pletykaológusok” most újra erősödéséről szá- molhatnajk be, az eszpresz- szók sarokasztalaától, a közértekből, a parkokból, a teraszokról, a strandokról, s ki tudja még honnan. Egyre gyakrabban csapja össze kezét mostanság két ismerős a találkozások al­kalmával, a „Hallottad...?” kezdetű mondat előtt. S ilyenkor elképesztő dolgo­kat hallgatunk végig, hi­szünk el, s adunk tovább nemegyszer a szenzáció erejével. Legutóbbi például az eg­ri kórházi rendelő intézet előtt arról kért információt a „Nekem igazán elmond­hatja” felszólítással az egyik nem létező kínjaival most már „törzsvendégnek” számító nénike, hogy ki mennyi hálapénzt szokott adni kezelőorvosának. Az­tán fitymálóan körbenézve — jó hangosan, hogy min­denki hallja — r elmesélte a legutóbbi Vizsgálatkor „csak” ezreseket gombolt le, amiért meggyógyították a már évek óta fájó dere­kát. Vagy például nem régóta azt találgatja a megyeszék­hely sportszerető közönsé­ge, hogy mennyit kaphat­tak a futballisták a Ka­zincbarcikától, hogy a bar- cikaiak mennyit adhattak a Szolnoknak, de sokain még azt is tudni vélik, hogy így hány ezer forinttal keres­tek többet az egriek, mint­ha esetleg osztályozót ját­szottak volna. A jól értesültek már hó­napokkal az áremelések előtt hirdetik, hogy meny­nyibe kerül majd január 1-tői a mosópor, vagy hány forint lesz egy pacalpörkölt. Erre jegyezte meg vicce­sen a szilveszteri kabaré­ban az Árhivatal elnöke, hogy nekik sokszor eszük­be sem jut egyes áruféle­ségek fogyasztói árát fel­emelni, de ha már annyit beszélnek róla, hát megte- szik, nehogy csalódást okozzanak. Megannyi mindennapos problémánk mellett szíve­sen töltjük szabad percein­ket a légből kapott, sokszor bántó, nemegyszer ember­társainkat sértő fecsegéssel, pletykálkodással. Ugyanak­kor kérdőn állunk gyer­mekeink viselkedése előtt, akik — persze nem kevésbé elítélendő .módon felteszik a falakra új jelszavukat: panelbunkók. Csodálkozva veszünk tudomást arról, hogy a lakótelepeken még a közvetlen lépcsőházi szomszédok sem ismerik, vagy nem akarják megis­merni egymást. Barátságok­ról, szerelmekről mondunk le sokszor egy-egy alapta­lan, de kellő időben, han­gulatban elejtett mondat után. Nem kis energiát emészt fel — amit éppen lenne mire fordítani —, a „hogyan mondjam meg, miként ültessem ©i a bo­garat a fülében? Szóval: fecsegünk, fecse­günk! Ezt már jól meg­tanultuk ... Kis Szabó Ervin Megtáncoltatták az anyukákat — Belépő egy léggömb — Több mint 4 mázsa fagylalt - Hétszínvirág és még számos más mesejáték — Gyermeknapi fődíj: kerékpár — Bővült az óvoda A gyermekeké volt a vasárnap Az egri 3. számú iskolában Farkas Julianna, városi úttörő­elnök jelenlétében tettek ünnepélyes fogadalmat a kisdobo­sok, illetve úttörők, összesen kétszázan — Anyuuu, vedd meg ne­kem azt a hintalovat! — Majd gyermeknapra megkapod — hangzott á megnyugtató válasz, lévén nem messze a már nagyon várt ünnep. S végre vasárnap eljött a sok apróság nagy napja, a gyermeknap. Gondoljuk, sok szülőnek teljesíteni kellett még a — fenti példához ha­sonló kérést, amit aztán már nem lehetett tovább odázni, hiába is van hónap vége. S hogy a szülők kitettek magu­kért, annak ékes bizonyítéka a legnépszerűbb egri cuk­rászdának, a Dobosnak a va­sárnapi forgalma. Becslések szerint minimum 40 ezren tértek be egy fagyira, vagy kólára, süteményre. A leg­több fagylaltból fogyott, több mint 4 és fél mázsa. A 25—30 ezer forintos napi át­lagbevétellel szemben pedig ezen a vasárnapon 70 ezret hagytunk ott a marcipán­figurákkal díszített, desszer­tekért, a somlóiért és egyéb finomságokért. A Megyei Művelődési Központban a helyi színját­szó csoport a Hétszínvirág című mesejátékkal kedves­kedett, s a színházterembe történő belépés is rendhagyó módon történt. Csak az az apróság foglalhatta el ugyan­is a helyét a nézőtéren, aki már átvette a belépőjegyet helyettesítő léggömböt, ami persze a rendezők ajándéka volt. Az egri 8-as számú Álta­lános Iskolában a Játszóház KRT elnevezésű együttes vendégszerepeit a gyerekek legnagyobb örömére. Az egri városi úttörőelnökség szer­vezte programnak a 10-es számú Általános Iskola adott otthont, ahol a nap során közel ezer kiskorú szórako­zott. A tizenkilencféle já­tékos vetélkedőből a leg­népszerűbbeknek a tortaevői kóla cumisüvegből, kerék­pár-, gördeszka-, papírtépő-, pincérversenyek bizonyul­tak. A résztvevők itt sem maradtak ajándék nélkül. A gyermeknapi fődíjjal — amit a Heves megyei Ipar­cikk Kiskereskedelmi Válla­lat ajánlott fel —, egy ke­rékpárral, a sorsolás után Mező Tamás, a házigazda is- kdla ötödikes diákja kere­kezhetett haza. Szilvásváradon a nyitott lovaspálya volt a színhely. A Heves megyei IBUSZ által meghirdetett programban szerepelt jó néhány megle­petés is. A csikós-,- lovastor­nák, páros díjlovagló, póni- és a helyi sportkör bemu­tatója, közben s után meg­táncoltatták és próbára tet­ték a szülők ügyességét is. Amíg az apukák ugrálva léggömböt fújtak verseny­ben, addig az anyukáknak táncolniuk kellett. A jelszó. produkáljanak már ők is! A hangulat így aztán szinte pillanatok alatt a tetőfokára hágott, amihez hozzájárult Gálfy János konferanszié és a Fuszulyka népi együttes is. A jelenlevők talán a megye legszórakoztatóbb gyermek­napi rendezvényét élvezhet­ték itt. Egymást érték a gyerme­keknek szervezett rendezvé­nyek, színes műsorok Gyön­gyösön is. A szombat délőttí rossz idő ugyan megzavarta a programot, de csak a lát­ványosságot csökkentette. Az úttörőház ajándékmű­sorra és évzáró foglalkozásra hívta a gyerekeket. A mű­velődési központban a szín­játszók is felléptek, a játék- készítés rejtelmeibe pedig a Játszóház vezette be az ér­deklődőket. A honvédségi Helyőrségi Művelődési Ott­hon szintén a legváltozato­sabb foglalkozást kínálta, amelyben az önfeledt elfog­laltság mellett a különböző vetélkedések, versenyek is fokozták az izgalmakat. Az említetteken kívül kis­dobosok és úttörők százai tettek ezen a napon ünnepé­lyes fogadalmat. Aminek gyermek, felnőtt egyaránt örülhet: Egerben, az Epreskert úti óvodában a gyermeknap tiszteletére (igaz: kissé megkésve) átad­ták az ötven óvodás elhelye­zését biztosító, korszerűen felszerelt épületszárnyat. Csizmadia Sándorné vezető óvónő elmondta, hogy az új létesítménnyel gazdagodott óvoda már képes megoldani a körzet férőhelyproblémáját, tehát gyakorlatilag minden jelentkezőt fel tudnak venni. Május utolsó vasárnapján a gyermekek vették birto­kukba a művelődési házakat, parkokat, ligeteket, tereket, országszerte. A gyermek­majálison sok helyütt mese­műsorokat, különböző ügyes­ségi és sportversenyeket ren­deztek. Pécsett, Győrött, Szombathelyen és Kazinc­barcikán kiállítás nyílt a gyermekek rajzaiból. Az úttörőház gyermeknapi programján a Népkertben tréfás vetélkedőkön — közte papír- repülő-hajtogatáson — mérték össze képességeiket a gyerekek (Fotó: Kőhidi Imre) Heves megyei pártküldöttség utazott Bulgáriába Tegnap délelőtt Heves megyei pártdelegáció utazott a bulgáriai Targovistébe. A két terület között már hosz- szabb idő óta fennálló baráti kapcsolatok ápolása és tovább­fejlesztése érdekében eluta­zott küldöttséget Vaskó Mi­hály, az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottságának tag­ja, a megyei pártbizottság első titkára vezette. Tagjai: Markovics Ferenc, a megyei tanács elnöke, és Horváth Árpád, a Központi Bizottság munkatársa. A delegáció bú­csúztatásán, a Ferihegyen megjelent Barta Alajos, a megyei pártbizottság titkára, és ott volt Szalay István, a megyei tanács általános el­nökhelyettese is. A Heves megyei pártdele­gáció öt napot tölt a testvér­megyében. Havasi Ferenc fogadta Leonyid Szmirnovot Havasi Ferenc, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, a Központi Bizottság tit­kára hétfőn a KB székházá­ban fogadta Leonyid Szmir­novot, a Szovjetunió Minisz­tertanácsának elnökhelyet­tesét, és szívélyes, elvtársi légkörű eszmecserét folyta­tott vele az országaink együttműködését érintő né­hány időszerű kérdésről. A találkozón jelen volt Vlagyi­mir Bazovszkij, a Szovjet­unió magyarországi nagy­követe. FINN VENDÉGEK EGERBEN Poriból hoztak üdvözletét A finn vendégek ajándékait Reijo Levander adja át A finnországi testvérváros­ból, Poriból érkezett kedves vendégeket fogadtak hétfőn az egri városi tanács vezetői. A hazánkba látogató csoport vezetője Reijo Levander, a Finn—Magyar Társaság Sa- takunta megyei szervezeté­nek elnöke meglepetéssel is szolgált a vendéglátóknak: Pori—Eger, Barátság cím­mel magyar nyelvű újságot készített a társaság, aján­dékként az egrieknek. Most csak néhány mintapéldányt adtak át a csoport tagjai, a többi később érkezik. A me­gyeszékhely lakói beszámo­lókat ismerhetnek majd meg belőle finn barátaink ma­gyarországi élményeiről, He­ves megyéhez, Egerhez fű­ződő. kapcsolataikról, emlé­keikről. Dr. Varjú Vilmos, a városi tanács elnöke, aki a vendé­geket üdvözölte, elmondta, hogy a barátsági hét alkal­mából hamarosan találkoz­nak majd Poriban: a ma­gyar küldöttségben ugyanis tizenöt egri is lesz majd. A testvérvárosok küldötteinek tanácskozása után az egriek természetesen Poriba is el­látogatnak. Reijo Levander válaszában arról beszélt, hogy Pori min- dep lakója igyekszik tenni valamit kapcsolataik fejlő. A Finn—Magyar Társaság által kiadott magyar nyelvű újság címlapja (Fotó: Szántó György) dóséért. Ezt szolgálják majd a következő napok látogatá­sai is: kötetlen programjuk során ugyanis felkeresik eg­ri ismerőseiket, barátaikat, azokat a művészeti csoporto­kat, amelyek már jártak Finnországban. Négy napot töltenek Egerben, ismerked­nek a történelmi nevezetes­ségekkel, bár a vendégek közül jó néhányan nem elő­ször járnak itt, kalauzai le­hetnek társaiknak. Púja Frigyes Kanadában Hétfőn Púja Frigyes külügyminiszter Mark Macguian kanadai külügyminiszter meghívására hivatalos látogatásra Kanadába utazott. Búcsúztatására a Ferihegyi repülőtéren megjelent Dorothy Jane Armstrong, Kanada budapesti nagy­követe. Kanadai tárgyalásait követően a magyar diplomácia ve. zetője New Yorkba utazik, ahol részt vesz az INSZ-közgyű- lés 2., rendkívüli leszerelési ülésszakán. XXXIII. évfolyam, 126. szám ARA: 1982. június 1., kedd 1,40 FORINT

Next

/
Thumbnails
Contents