Népújság, 1982. március (33. évfolyam, 51-76. szám)

1982-03-02 / 51. szám

2 NÉPÚJSÁG, 1982. március 2., kedd Lengyel párt- és kormányküldöttség Moszkvában Wojciech Jaruzelski hadseregtábornokat, a LEMP KB első titkárát, miniszterelnököt Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, államfő üdvözli a moszkvai repülőtéren (Népújság telefotó — AP—MTI—KS) —( Külpolitikai kommentárunk )— Vendég Aphrodité szigetén LOBOGÓ ZÁSZLÓK, lelkes kiáltások, meghatott tekintetek — így fogadta „Aphrodite szigete”, vagyis Ciprus görög közössége Andreasz Papandreut, Görö- ország kormányfőjét. Mind a látogatás, mind az effaj­ta fogadtatás várható volt. A látogatás annak ellenére nem minősíthető meglepetésnek, hogy huszonkét esztendeje, amióta ez a stratégiailag oly fontos sziget elnyerte függetlenségét, Papandreu az első hellaszi miniszterelnök, aki ellátogat a zaklatott történelmű, megosztott szigetre. Az eltelt több mint két évtized történéseinek kettős lényege: 1. A NATO szüntelenül arra törekedett — és tö­rekszik ma is —, hogy a sziget afféle atlanti ugró­deszka legyen a nyugati hatalmak közel- és közép-ke­leti akciói számára. Ez a nem leplezett szándék tökén s letes ellentéte a szigetország függetlenségét garantáló világszervezeti deklarációnak, amelynek lényege ép­pen egy független és el nem kötelezett köztársaság megteremtése a térségben. 2. Sajnos, semmi lényeges haladást nem sikerült el­érni a szigetet lakó két alapvető népcsoport, a török és a görög közösség közötti feszültség viszonylatában. Ez a feszültség, a sziget jelentős részének török kato­nai megszállása óta inkább növekedett. JOGOS A KÉRDÉS, hogyan lehetséges az, hogy a függetlenség kikiáltása óta Papandreu az első Cip­rusra látogató görög miniszterelnök. Az egyetlen lo­gikus válasz lényege a NATO-nyomás. Az Atlanti Szövetség sokat emlegetett „gyenge déli szárnya” mindig olyan dilemmát jelentett a brüsszeli főhadi­szállás számára, hogy mindent megtett a görög—török ellentéteket ilyen látványosan elmélyítő gesztus, mint egy ciprusi látogatás megakadályozására {nyilvánva­lóan ugyanezért nem látogatott a szigetre egyetlen török kormányfő sem). A NATO részéről a szándék nyilvánvalóan most sem változott. Változott viszont a görög kormányfő személye és politikája: Papandreu hosszú idő óta Hel­lasz első olyan miniszterelnöke, aki — egyebek között — Ciprus viszonylatában is fontosabbnak tartja a nemzeti, mint a NATO-érdekeket. Ezért kerül sor most erre a látogatásra és a lelkes fogadtatás ezt az emberi-államférfim bátorságot honorálja. Mi lehet e látogatás konkrét politikai célja? Ügy tű­nik az, hogy az ENSZ égisze alatt összehívandó nem­zetközi konferencia felé tegyen hivatalos lépéseket. Olyan értekezletekről lenne szó, amely éppúgy segít­hetne a NATO-nyomás, mint a két közösség közötti feszültség enyhítésében. A SZOCIALISTA ORSZÁGOK már esztendőkkel korábban hasonló tanácskozást javasolták, a brüssze­li NATO-főhadiszállás viszont megpróbálta „atlanti belügyként” kezelni a kérdést. Kiprianu ciprusi elnök és a görög miniszterelnök találkozója elsősorban ép­pen ennek a szemléletnek szeretne véget vetni. HARMAT ENDRE képek a Venusról /'/IV'Qüí ['■■«TELEX MOSZKVA A Szovjetuniónak a nuk­leáris fegyverek betiltásáért vívott küzdelmét, tárgyalási készségét húzza alá Leonyid Brezsnyev abban a válaszá­ban, amelyet japán írók egy csoportjának adott. „A Szov. jetunió következetesen küzd azért, hogy gyakorlati ered­ményeket érjenek el a nuk­leáris fegyverkezési verseny megszüntetésében, és nem a mi hibánk, hogy ezen a té­ren még korántsem tettek eleget” — írja válaszában az SZKP KB főtitkára. WASHINGTON Az első negyven amerikai MX interkontinentális ra­kétát a Minuteman rakéták számára korábban készített silókban helyezik el — kö­zölte Caspar Weinberger amerikai hadügyminiszter. Hozzátette: ideiglenes elha­tározásról van szó, célja az, hogy ne kelljen várni 1984- ig az MX-rakéták elhelyezé­sére. RÓMA James Lee Dozier dandár- tábornok a NATO dél-euró­pai szárazföldi erőinek fő­parancsnok-helyettese hét­főn újra átvette december 17-ig betöltött munkakörét a veronai NATO-bázison. Az olasz hírügynökség jelentése szerint lakását sem változ­tatja meg, ugyanoda költö­zött be, ahonnan december 17-én „Vörös Brigádok” ter­roristái elrabolták. WASHINGTON Franciaország nem lép ki a Szovjetunió és Nyugat- Európa közötti földgázüzlet­ből és független politikát folytat Közép-Amerikában — jelentette ki hétfőn Washingtonban Michel Jo- bert francia külkereskedel­mi miniszter amerikai újság­írók amiatt méltatlankodó kérdéseire válaszolva, hogy Párizs ragaszkodik a Szibé­ria—Nyugat-Európa gázve­zeték építésében való részvé­telhez és védelmi fegyvere­ket szállít Nicaraguának Lefülelt terroristák MILÁNÓ Tizenkét „vörös brigá- dost” vett őrizetbe és egy nagyszabású szöktetési akci­ót hiúsított meg az olasz terrorista-ellenes rendőrség az elmúlt napokban tartott rajtaütések során az észak­olaszországi Milánóban és környékén. Az őrizetbe vettek a „Walter Alasia-osztag” tag­jai, és köztük van Nicolo de Maria, a kommandó vezetője, a „vörös brigádok” „csúcs­vezetőségének” feltételezett tagja is. Kiderült, hogy az 1976-ban tűzharcban megölt Walter Alasia terrorista nevét vise­lő osztag, amelynek több gyilkosság van a számláján, a közeljövőben látványos akciót tervezett. A milánói, szuperbiztosnak tartott San Vittore börtönből akarták kiszabadítani társaikat. A fogolyszabadításhoz ra­kétákat, páncélöklöket és di- namitot használtak volna, s a levegőből helikopter biz­tosította volna az akciót. Az előkészületek keretében két mikrobuszt és három sze­mélygépkocsit mindenesetre már lopott magának az osz­tag. A járműveket a rend­őrség lefoglalta. Katonai tiszteletadással köszöntötték Moszkvában, a Vnukovói repülőtéren a Len­gyel Népköztársaság párt­ós állami küldöttségét, amely Wojciech Jaruzelski- nek, a LEMP KB első tit­kárának, a minisztertanács elnökének vezetésével hétfőn délben érkezett hivatalos lá­togatásra a szovjet fővá­rosba. Az ünnepi díszbe öltözött repülőtéren a lengyel vendé­geket elsőnek Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB fő­titkára, a Szovjetunió Leg­felsőbb Tanácsa Elnökségé­nek elnöke köszöntötte. Megjelent a párt- és állami Londonban a tanzániai lé­gitársaság egyik repülőgépe, hogy hazaszállítsa az eltérí­tett tanzániai utasszállító kiszabadult túszait és a le­génységet. A brit rendőrség közölte, hogy a Boeing fe­délzetén nem száz, hanem 76 utas és hattagú legénység tartózkodott. Hozzáfűzte, hogy mindannyian egészsé­gesek, bár néhányukat a drá­ma sokkolta, s őket most kórházban ápolják. A túszok vasárnap dél­után szabadultak ki egy mindeddig ismeretlen megál­lapodás után. A négy légika­küldöttség fogadására az SZKP KB Politikai Bizott­ságának több tagja: Jurij Andropov, Konsztantyin Csernyenko, Andrej Gromi- ko, Nyikolaj Tyihonov, Dmitrij Vsztyinov. Ott volt Konsztantyin Ruszakov, a KB titkára, továbbá Nyikolaj Talizin miniszterelnök-he­lyettes, a szovjet kormány számos tagja, az SZKP KB több felelős munkatársa. Megjelent a vendégek foga­dására Nyikolaj Ogarkov marsall, a Szovjetunió hon­védelmi miniszterének első helyettese és több más mi­niszterhelyettes. Wojciech Jaruzelski Leo­lóz fehér zászlót lobogtatva megjelent a repülőgép ajta­jában, s ezután a rendőrség őrizetbe vette őket. Közben kiderült, hogy a légikalózoknak csak egyet­len igazi pisztolya volt, a többi pisztoly és gránátok fá­ból készültek. Ezen kívül volt náluk egy csomag, amelyre ráírták: Robbanóanyag. Az egyetlen igazi pisztoly tárja viszont tele volt hat igazi tölténnyel. A pisztolyt és az álfegyvereket a géprablók a rokonságukhoz tartozó két gyermekkel küldték ki a gép előtt várakozó rendőrök­nek. nyid Brezsnyev kíséretében lépett el a három haderő­nem egységeiből álló dísz­alakulat arcvonala előtt, kö­szöntötte a fogadására meg­jelenteket. A LEMP KB első titkára az ünnepélyes fo­gadtatás után Leonyid Brezsnyevvel együtt indult el — díszmotorosok kísére­tében — szállására. A szál­láshoz vezető útvonalat a két ország zászlai, üdvözlő fel­iratok díszítették, és a moszkvaiak az útvonal men­tén szeretettel köszöntötték a vendégeket. A lengyel párt- és kor­mányküldöttség tagjai a nap .folyamán Wojciech Jaru- zelskinek, a LEMP KB első titkárának, a Lengyel Nép- köztársaság miniszterelnö­kének vezetésével megkoszo­rúzták a Lenin-mauzóleumot és az ismeretlen katonának a Kreml falánál levő sírját. Hétfőn megkezdődtek a szovjet—lengyel megbeszé­lések. A megbeszélésen szov­jet részről részt vesz Leo­nyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksé­gének elnöke. A lengyel párt- és kormányküldöttsé­get Wojciech Jaruzelski, a LEMP KB első titkára, a Lengyel Népköztársaság mi­niszterelnöke vezeti. Az SZKP Központi Bizott­sága, a Szovjetunió Legfel­sőbb Tanácsának Elnöksége és a szovjet kormány vacso­rát adott a Wojciech Jaru­zelski vezetésével a szovjfet fővárosban tartózkodó len­gyel párt- és állami küldött, ség tiszteletére. A meleg, ba­ráti légkörű vacsorán Leo­nyid- Brezsnyev és Wojciech Jaruzelski mondott pohár­köszöntőt. Bonni kormány- nyilatkozat — A nyugatnémet kor­mány részletesen megvitatta a bonni államügyészségnek azt a bejelentését, hogy a kormány két tagja és egy tisztviselője ellen nyomoza­ti eljárást indítanak „meg­vesztegetési pénz” elfogadá­sának gyanúja miatt. A kor­mány hétpontos nyilatkoza­tot fogadott el, amelyben támogatásáról biztosítja az eljárás által érintett szemé­lyeket. Schmidt megerősítet­te, hogy semmilyen okot nem lát kormányának átala­kítására. Színes Első ízben sugárzott színes képeket a-Földünkhöz leg­közelebb eső bolygó, a Ve­nus felületéről automatikus űrlaboratórium, a Vénusz 13. szovjet bolygóközi űrállomás leszálló egysége. A Vénusz 13. négyhónapos, több mint 300 millió kilo­méteres út után érkezett el a bolygóhoz, leszálló egysége hétfőn, moszkvai idő szerint röviddel 6 óra után érte el a felszínt, és 127 percen át továbbított tudományos ada­tokat a Földre a bolygóközi állomásnak az égitest körül keringő részlege segítségé­vel. A leszálló egység a pa­norámafelvételeken kívül fontos mérési adatokat is el­juttatott a Földre — több mint 66 millió kilométer tá­volságra. A képek minősége az első jelentések szerint ki­váló, a tudományos adatok rendkívül értékesek. A le­szálló egység automatikus berendezései fúrással talaj­mintákat vettek, és ezeket azonnal elemezték. Vizsgál­ták a bolygó felszínének tu­lajdonságait egy különleges letapogató berendezés segít­ségével is. A szovjet tudó­soknak, az űrállomás szer­kesztőinek kiváló szakértel­méről tanúskodik, hogy az automatikus leszálló egység 457 fokos hőségben, 89 at­moszféra nyomásban is több mint két órán át képes volt a vizsgálatok elvégzésére. A Vénusz 13. bolygóközi űrállomást a múlt év októ­ber 30-án indították útjára. A több mint 300 millió kilo­méteres út során az űrállo­más berendezései rendszere­sen mérték a világűr néhány fontos adatát, a röntgensu­gárzást, a bolygóközi plaz­mát, vizsgálták a napszél és a kozmikus sugárzás tulaj­donságait. Mint ismeretes, röviddel a Vénusz 13. után útnak in­dították a Vénusz 14. boly­góközi állomást is. Ez előre­láthatólag március 5-én éri el a bolygó körzetét, és a be­érkezett adatok szerint útja normálisan folytatódik. A Vénusz 13. sikeréről ki­adott közlemény megállapít­ja: az új kozmikus kísérlet adatai jelentősen bővítik a tudomány ismereteit a Venus bolygóról. A szovjet tudó­sok folytatják a békés célo­kat, az egész emberiséget szolgáló űrkutatást, amely­nek programját az SZKP XXVI. kongresszusán elfo­gadott határozat jelölte meg. A tanzániai repülőgép elrablói Londonban megadták magu­kat. A képen: a kiszabadult utasok elhagyják a gépet (Népújság telefotó — AP—MTI—KS} A tanzániai géprablás vége tarnaszentmiklósi telepe forgalmazza : műanyag, egyéb építőipari kiegészítő termékek, Begyűjtjük a színesfém hulladékokat. Várjuk szíves vásárlóinkat és ügyfeleinket. Nyitva tartás hétfőtől péntekig 6—12 között. színesfém alapanyagok, alumíniumból készült épületbádogos termékek. Telefon: Tarnaszentmiklós 2. Telex: 63285.

Next

/
Thumbnails
Contents