Népújság, 1982. március (33. évfolyam, 51-76. szám)

1982-03-02 / 51. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XXXIII. évfolyam, 51. szám ÁRA: 1982. március 2., kedd 1,40 FORINT AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA MOSÓSZALON EGERBEN - TÚRAJÁRATOK - KIHASZNÁLATLAN KAPACITÁS - EGYÜTT MÁS VÁLLALATOKKAL - KURTÁBB HATÁR­IDŐK n Patyolat - tiszta lappal A 80 kilogramm ruha tisztítására alkalmas belga mosógép előtt várnak a piszkos textíliák Lesz végre alkatrész? + — „Jóindulattal is csak annyit mondhatok: csap­nivaló!” — így jellemezte tömören az alkatrészellá­tást egy vidéki javítóüzem vezetője. A szerviz dolgo­zói kénytelen-kelletlen ezer­mesterré nőtték ki magu­kat. Sok esetben hajlítunk, gömbölyítünk, átszere­lünk, felújítunk, öszvér­megoldásokhoz folyamo­dunk — sorolta gondjait tovább az üzemvezető —, ha nem láttunk más lehe­tőséget a hiányzó alkatrész pótlására. Az ország másik sarká­ban egy anyagbeszerző így „folytatta” a panaszárada­tot: Ha egyik-másik régi típusú vagy külföldi gép­hez hiányzik egy-egy al­katrész, csak ismeretség, barátság révén juthatok hozzá. Márpedig a válla­lat nem építhet arra, hogy az én személyes kapcsola­taim garantálják a rész­egység- és alkatrész-után­pótlást. Mindezek alapján joggal merül fel: részletkérdés-e gazdálkodó szervezeteink­nél az alkatrészellátás? Egyáltalán nem az, inkább sziszifuszi erőfeszítésnek tűnik. Még akkor is, ha olykor — részben a hiány- gazdálkodás folytán — a vállalatvezetők és az anyag- beszerzők magánügyének tetszik. Az is kétségtelen, hogy a készletgazdálkodás valamennyi rákfenéje, bú- ja-baja jellemző az alkat­részellátásra is. Követke­zésképpen a megoldást ér­demes a készletgazdálko­dás betegségeire javallott gyógyírek közt keresni. Gondot okoz, hogy a gé­peket, berendezéseket gyár­tó vállalatoknál „szívják a fogukat”, ha alkatrész­utánpótlásról kell gondos­kodni. Az igényeltnél ke­vesebbet igazolnak vissza, és olykor ennek csupán tö­redékét szállítják. Ezért a megoldást keresők sokszor más forrásokhoz, import­hoz fűznek reményeket A reményekből néhány rész­területen lassacskán még- 'is valóság lesz. Még ha olyan áron is, hogy — a kiszolgáltatott helyzetben levő — felhasználók keres­nek nagyobb piacot a gyár­tó cégnek: a hasznot ígérő csalétek általában nem marad hatástalan. Mások kooperációra törekszenek téeszek melléküzemágaival, a születő, erőre kapó kis­vállalkozásokkal, társu­lásokkal Hiánycikknek szá­mító mezőgazdasági gépal­katrészek sorozatgyártá­sára vállalkoztak például termelőszövetkezetek. Ha­sonló elképzelései lehettek az Autóker vezetőinek, amikor tavaly kiállításukra — ahol a hiánycikkek gyűj­teményét mutatták be — szabad kapacitással rendel­kező vállalatokat, szövet­kezeteket, kisiparosokat hívtak meg. Az említett példák arra utalnak, hogy ha a helyzet túl sokat még nem is ja­vult, a gyártó- és szállító- készség úgy-ahogy már fel- i lelhető. (M. P.) Nem titkolja Bulhardt Mi- hályné, a Patyolat Heves megyei Vállalatának igazga­tója és Molnár Gyuláné fő­könyvelő, hogy milyen gon­dokkal kell szembenézniük az új évben. Az elmúlt öt­éves tervben nem sikerült megvalósítaniuk elképzelé­seiket, ennek okait abban látják, hogy emelkedtek az árak, változtak a szokások: csak rugalmas alkalmazko­dással lehet „megélni” az új körülmények között. Ügy tűnik az országos ta­pasztalatok alapján, hogy az emberek másként szeretnék tisztítani és tisztíttatni hol­mijukat: a jövő mosószalo­noké. Ezekben ugyanis min­denki elkülönítetten — akár saját kezével is — moshat­ja ki fehérneműjét. Legkö­zelebb Egerben, a Csákány utcai szolgáltatóházban nyí­lik ilyen. Már a múlt év vé­gén el kellett volna készül­nie, de a különböző kivitele­zési problémák miatt nem tudták átadni. Az ígéretek szerint, legkésőbb májusban megnyitják. Itt öt kilogramm ruha „újjávarázsolására” al­kalmas, nyugati importból származó mosógépek lesznek, ezek egy négytagú család szennyesét hozhatják rend­be. Akár helyszínen is meg­várhatják a megrendelők, míg elkészül a tisztítás. Egyébként lényeges válto­zás az utóbbi két-három év­ben a szolgáltatások terén nem történt, de a közeljövő­ben mindenképpen szükséges az eddigiektől eltérő módon dolgozniuk. A közeljövőben szőnyegpadló-tisztítást is vállalnak majd. Most dol­goznak a gazdaságos elkép­zelések megvalósításán: va­lószínűleg a vállalkozási forma, a munkaközösség ad erre megfelelő megoldást. Így a Patyolat dolgozói a megfelelő gépekkel fölkeres­nék a megrendelőket a la­kásokon. Egyidőben tervezik azt is, hogy valamilyen for­mában — az igényeknek megfelelően — megoldják a tiszta ruhák házhoz szállítá­sát. Erre egyelőre még csak a megyeszékhelyen gondol­nak. Az új formák meggyö- keresedésével együtt bizo­nyára csökkennek majd bi­zonyos igények: például ar­ra ma már kevesen gondol­nak, hogy a kopott ruhákat festessék. Gyorsan változik a divat... Az is az új elgondolások közé tartozik — s ez össze­függ a településfejlesztési célokkal —, hogy a követ­kező hónapokban, években igyekeznek bekapcsolni a megye összes települését a vállalat vonzáskörébe, műkö­dési körzetébe. Ezért mozgó felvevőhelyeket indítanak útnak. A megye déli részébe tavaly októberben indultak az első ilyen járatok, akkor­tól 22 ezren élhetnek e szol­gáltatással: a kijelölt helyen és időpontban megjelenik a Robur gépkocsi, amely han­gosító berendezéssel hirdeti, hogy átveszi a piszkos ruha­neműt. Ez az elképzelés nem mindenütt aratott egyértel­mű sikert, hiszen néhány he­lyen megszüntették az átve­vőfiókot. Ezek ugyanis ráfi­zetéssel dolgoztak, gazdasá­gi kényszer volt a felszámo­lásuk. Van ennek jó oldala is: eddig tizenkét napra vál­lalták a tisztítást, ezentúl egy hét alatt elvégzi a Pa­tyolat a mosást. Végül is az elgondolás bevált, így nem­sokára — március 3-tól, szerdától — szűkebb hazánk nyugati területein is megje­lennek ezek a járművek. Ké­sőbb a többi járás is sorra kerül. A másik megoldás, hogy a ráfizetést megszün­tessék, illetve mérsékeljék: közösen működtetnek üzlete­ket, átvevőhelyeket a Kéke­si Ipari Szövetkezettel, ké­sőbb a „túrajáratok” egy ré­sze átvesz a szennyes mel­lett például javításra váró cipőket is. Mátraszentimrén, Tarnaörsön és Domoszlón, Recsken, Szihalmon és Nagy- rédén élnek ilyen lehetőség­gel. A munka minősége az or­szágos átlagnál jobb, de-ez­zel sem elégedettek a válla­lat vezetői. Főleg a közüle- tekből átvett textilneműkkel van a gondjuk: egyebek kö­zött elzárkóznak a súly sze­rinti átvételtől, illetve át­adástól. A lakosságra főleg a pecsétes ruhák miatt „pa­naszkodnak”, mert ezek tisz­títása sok-sok külön munkát igényel, s ez általában nincs benne a kilós mosás árában. Számot kell vetnie a Patyo­latnak más, a közönség szá­mára vonzó lehetőséggel: tervük, hogy csökkentik a mosási időt, bár ezzel saját „konkurenciájukat” terem­tik meg, mert így kevesen fogják választani a drágább gyorsmosást. A megyében további akciókat hirdetnek, akár tavaly, így az idén is lesz „patyolatcsütörtök” — tízszázalékos engedménnyel. Lesz „patyolathétfő” is, ami­kor húsz százalékkal olcsób­ban vállalják a piperemo­sást. A gép vasaló mellett: Nagy Tltuszné (Szabó Sándor felv.j Iavaszvaro hét vége Ábrándozás a tavaszról... (Fotó: Szabó Sánd Ilyen hosszúra nyúlt télre, mint ez a mostani, talán még az idősebb korosztály sem igen emlékszik. Február utolsó napján, vasárnap 40 centiméteres hó borította a kékestetői sípályákat. A he­lyi meteorológus szerint azonban már az „ország te­tején” is megmutatkoztak a tavasz első jelei. A hőmér­séklet plusz 1 Celsius-fok volt, s több mint nyolc órán keresztül sütött a nap. Így érthető, hogy egész nap „telt ház” volt a hegyolda­lon. A sí szerelmeséi alapo­san igyekeztek kihasználni az időjárás adta sportlehe­tőségeket. Ibolyázni, hóvirá­got szedni, igaz, még nem lehetett, mert egészen Sás­tóig összefüggő a hótakaró, de már sokan vállalkoztak kisebb-nagyobb túrákra is. A tavasz kezdetét, köze­ledtét jelzi az is, hogy mint­egy négyezren látogattak ki az idény első labdarúgó­mérkőzésére az egri stadion­ba. Sokan jöttek csapatukkal Kazincbarcikáról is. De nem­csak a futball csábította az idegeneket, hanem a törté­nelmi belváros is. Az IBUSZ vendégeként 120 külföldi is­merkedett Eger hangulatával, csakúgy, mint az a három szovjet csoport, amelynek tagjait a megyei idegenfor­galmi hivatal fogadta a me­gyeszékhelyen. Míg az Ex- pressznél negyvenen vettek részt városnézésen. Ha az időjárás még nem is mindig emlékeztet a ta­vaszra, amikor a virágokról beszélünk, már feltétlenül számítunk a jó időre. Igaz, Tiszanánán még fólia alatt nevelik a szegfűt, de az ígé­ret szerint tízezer szálat szállítanak majd a hét kö­zepétől a boltokba, hogy kellőképpen tudjuk majd köszönteni a nőket. A hét végi napsütés azért itt is jól jött. Tavaszváró hét vége, ta­vaszváró hétkezdet. így le­hetne summázni az elmúlt egy-két nap krónikáját. S reméljük, a jövő héten már a slágert is idézhetjük, ami­nek csak a dallama a régi. Szövege örökzöld téma ma­rad: „Na végre, hogy tavasz van." — Mert a folytatásá­val már mindahányan egyet­értünk — „A vén telet már meguntam!" MÁRCIUS 1. ÉS 15. KÖZÖTT: Beíratás az első osztályba Országszerte március 1-e és 15-e között íratják be az általános iskola első osztá­lyába lépő kisdiákokat. Az iskolák mindenütt a helyi tanács által megállapított na­pokon veszik fel az elsős- je­lölteket. A fővárosban már­cius 4-én és 5-én — csütör­tökön és pénteken — törté­nik meg a beíratás. A szülők, a gondviselők kötelessége, hogy minden tanköteles korban lévő gyer­meket a lakása szerint kör­zetileg illetékes iskolába írassanak be. Azok a gyer­mekek kerülhetnek az első osztályba, akik ez év szep­tember 1-ig betöltik hatodik életévüket. Az igazgatók a helyi szokásoknak megfele- lelően hirdetményeken vagy levélben, esetleg más módon értesítik az érdekelt szülő­ket arról, melyik időpont­ban várják őket gyerme­keik beíratására. A helyi ál­lami és társadalmi szervek, szervezetek közreműködésé­vel gondoskodnak arról, hogy valamennyi kisdiák ada­tai Felkerüljenek a jegy­zékre. A népességnyil­vántartó hivatalok például a tanácsok közvetítésével átad­ják az iskoláknak a tankö­teles korúak névjegyzékét. Az általános iskolák igazgatói engedélyezhetik azoknak a gyermekeknek a felvételét is, akik a hatodik életévüket a tanév első hónapjában — tehát szeptember 1—30. kö­zött — töltik be, s testileg, szellemileg megfelelően fej­lettek, alkalmasak az iskolai tanulásra. Ezeknek a tanu­lóknak a felvételi kérelmét április 15-ig kell beadni az iskolák igazgatóihoz. Vala­mennyi beiratkozó tanuló még az iskolaév kezdete előtt orvosi vizsgálaton esik át; ennek idejéről az igazgatók tájékoztatják a gyermekek szüleit, gondviselőit. Az 1982/83-as tanévben mintegy 200 ezer gyermek tanul majd az általános is­kolák első osztályaiban. Csaknem mindannyian részt vettek óvodai, vagy iskola­előkészítő foglalkozásokon. Egy régi munka új gépen: mángorlás

Next

/
Thumbnails
Contents