Népújság, 1982. január (33. évfolyam, 1-26. szám)

1982-01-03 / 1. szám

Losonczi Pál #• • r • I •• •• a rr m újévi köszöntője Tisztelt honfitársaim! Kedves elvtársak! Üj esztendőt köszöntünk. Ilyenkor szo­kásunkhoz híven mérleget készítünk a múlt esztendőről és 'kifejezzük egymásnak jókívánságainkat az új évre. Milyen is volt a múlt esztendő? Nem mondható sem jobbnak, sem rosszabbnak, mint más előző éveink. Folytatása volt annak a munkának, amelyet kipróbált, bevált politikánk szellemében 25 éve foly­tatunk. Eredményekben gazdag negyed- századunkról méltóképpen emlékeztünk meg magunk és megemlékeztek mások is. Nyugodt lelkiismerettel mondhatjuk, hogy bár sok minden történt a világban és itt­hon is bőven akadt . tennivalónk, fejlődé­sünk töretlen volt. Ennek a negyedszázad­nak az eredményeit nyugodt lelkiismeret­tel vállalhatjuk most és a következő nem­zedékek előtt is. Népgazdaságunk a súlyosabb nemzetkö­zi feltételek ellenére tovább szilárdult és új módon, az új követelményeknek meg­felelően kezd dolgozni. Gazdálkodásunk­ban már jelentkeznek erőfeszítéseink első eredményei. Két fő célunknak megfelelő­en a külgazdasági egyensúly javult és életszínvonalunkat megőriztük. Hazánk, politikai, gazdasági és társadalmi eredmé­nyeiről határainkon túl is elismeréssel beszélnek. Ennek kézzelfogható jele, hogy a külső piac a világgazdasági hanyatlás ellenére, növekvő bizalommal fogadja termékeinket. Ez alkalommal is megköszönöm a párt- és az állami vezetés nevében munkásosz­tályunknak, szövetkezeti parasztságunk­nak, értelmiségünknek, társadalmunk minden más rétegének, minden jószándé­kú állampolgárunknak a közös nagy célok elérése érdekében kifejtett erőfeszítést. Kedves barátaim! Feszültségekkel terhes világban élünk. Terveink megvalósításának külső feltételei nem javultak tavaly sem. Munkánk belső feltételeinek alakulásában viszont kedvező változások tapasztalhatók. Városokban, községekben egyaránt szaporodnak a kö­zös gondolkodás, a közösen végzett mun­ka, a szorgalom biztató eredményei. Jó a politikai légkör, a létbiztonság, aktív a közélet, így nemzeti célkitűzéseink el­érése során ki-ki személyes elképzeléseit is valóra válthatja. Szocialista társadalmunkban a politikát a vezetés és a közvélemény együttes erő­feszítései alakítják és emelik a közügy rangjára. A Magyar Szocialista Munkás­párt kipróbált politikája, a Hazafias Nép­front programja egész dolgozó népünk eszére és szívére apellál. Innen a színes vitákban alakuló szocialista nemzeti egy­ség, amelyet a különböző társadalmi réte­gek nemzetiségre, vallásfelekezetre, korra és nemre való tekintet nélkül a sajátjuk­nak éreznek és vallanak, s amelynek ör­vendetes eredménye a politika, a gazdasá­gi és a társadalmi stabilitás. Eredményeink nem vitathatók, de óva­kodnunk kell azok túlértékelésétől. Vala­mennyien tudjuk, mennyi tennivalónk van még a vezetésben, a vállalatok, intézmé­nyek irányításában, a társadalom fejleszté­sében. Szocialista céljaink, gazdasági helyzetünk realitásai és a világpiac hely­zete arra kényszerítenek, hogy munkánk­ban a fő figyelmet az 1982-es esztendőben is két nagy feladat megoldására összpon­tosítsuk: a külgazdasági egyensúly további javítására és az életszínvonal megőrzésére, vagyis egész életünk nyugodt, biztonságos körülményeinek fejlesztésére. Ez reális, megvalósítható cél. Napjainkban nőnék a nagyvilág gond­jai, veszélybe kerültek az enyhülés ered- '* menyei. Az imperializmus reakciós erői elvesztett pozícióik visszaszerzésére törek­szenek. Katonai erőfölénnyel szeretnék akaratukat a világra kényszeríteni. Nem akarják tudomásul venni, hogy a népek szabadon akarnak élni, a történelem kere­két nem lehet visszafordítani. Az erőviszonyok egyensúlya kialakult és ez a garanciája annak, hogy a haladás és a béke erői nélkül, vagy azok ellenére ma már nem lehet tenni semmit a vilá­gon. A mi véleményünk a világ nagy kérdé­seiben világos. A béke elkötelezett hívei vagyunk. Barátainkkal és szövetségeseink­kel szoros egységben, nem kíméljük erő­inket azért, hogy az enyhülést, a békét és a haladás ügyét megoltalmazzuk. Ennek érdekében pártunk és kormányunk a jö­vőben is folytatja aktív, széles körű nem­zetközi tevékenységét. Békénk, biztonságunk, szocialista fejlő­désünk szempontjából különös fontossága van annak, hogy folytassuk testvéri barát­ságunk ápolását, sokoldalú együttműködé­sünk fejlesztését a Szovjetunióval és a többi szocialista országgal. Ebben a szellemben üdvözöltük és tá­mogatjuk lengyel barátainknak a szocializ­mus védelmére és a belső rendteremtésre irányuló lépéseit is. Abban a meggyőző­désben, hogy ez a legjobb megoldás a len­gyel nép és a világ számára is. Külpolitikánk sarkalatos tételei válto­zatlanok: a Magyar Népköztársaság hű szövetségeseihez, barátja a nemzeti sza­badságukért, az önálló fejlődésért küzdő volt gyarmati népeknek és A békés egymás mellett élés elve alapján korrekt partnere a fejlett tőkés országoknak. Mindannyiunkat foglalkoztat a gondolat, hogy mit várhatunk az új esztendőtől Mindenekelőtt békét. Szilárd meggyőződé síink, hogy a békeszerető erők meg tudják akadályozni a nemzetközi feszültség foko zódását, a béke megvédése reális lehető ség. Előbbre akarunk lépni szocialista vív mányaink gyarapításában. Szembe kell néznünk a világgazdaság, a világpiac ki hívásaival. A követelmények mind szigo­rúbb feltételeket támasztanak velünk szemben. Ez a kényszerítő erő pillanat nyilag kellemetlen, de hosszú távon segíti fejlődésünket abban a versenyben, amely elől nem térhetünk ki. Munkánkat ebben a helyzetben nagyon fegyelmezetten és ésszerűen kell végez­nünk, még takarékosabban és okosabban kell gazdálkodnunk szellemi és anyagi ja­vainkkal egyaránt. Tisztelt elvtársak!. Kedves barátaim! Határozottan haladunk tovább a kipró­bált, jó úton. Nem gondtalanul, de maga­biztosan. Nem állhatunk meg, szorgalom­mal és-közös fejtöréssel kell siettetnünk a pozitív változásokat. Politikánk szellemé- ben mind ésszerűbb megoldásokat, a bol­dogulás célszerű módjait keressük. Biza­kodva tekintünk a jövőbe, mert szilárd alapokra, tehetséges, jóra törekvő népünk erőfeszítéseire építünk. Sorainkat még szorosabbra zárva vállaljuk sok, közös tennivalónkat. Az új év első napján a Magyar Szocia­lista Munkáspárt Központi Bizottsága, az Elnöki Tanács és a kormány nevében kí­vánok hazánk valamennyi állampolgárá­nak, egész magyar népünknek, minden ba­rátunknak eredményekben gazdag, boldog és békés új esztendőt! Heves megyei újítók Zsúfolt éttermek, szállodák ~ Rekord a pezsgőfogyasztásban — Étel remekek az egri Parkban — Az év első újszülöttjei Vidám óévbúcsúztató Az újévi kismalc sem veti meg t jó falatot, bár a Mátra Szállóban belőle Is hasonlót készítenek A helyszínen is elvégezhe­tő az ivóvíz és a' felszíni víz bakteriológiai vizsgálata az­zal a hordozható memforán- filteres vízszűrő készülékkel, amelyet Estók Bertalan és Jer szí László, a Heves me­gyei Köjál dolgozói készítet­tek. Újításuk révén a ter­mosztáskában azonnal kez­dődhet a baktériumok inku­bációja, nem szükséges a hűtőtáska elszállítása, illetve a hűtőszekrényben tárolás, így a vizsgálat eredménye az eddiginél hamarabb ren­delkezésre áll. Az időmegta­karítás főleg a járványos helyzetekben nagy jelentősé­gű. A 4 kilós készülék bármi­lyen terepviszonyok között, külső energiaforrás nélkül használható. A szíváshoz szükséges vákuumot pneuma­tikus munkahengerrel lehet előállítani. A készülék telje­sítményére jellemző: 50 köb­centiméternyi vízmintáit 15— 20 másodperc alatt szűr meg. Hagyományosan vidám han­gulatban teltek országszerte az óév utolsó és az új esz­tendő első — főképpen haj­nali — órái. 1981 búcsúztatá­sára mindenütt megteltek a szállodák, éttermek, műve­lődési házak és üzemi klu­bok. A főváros exkluzív he­lyein sem lehetett találni egy talpalatnyi helyet sem. Bu­dapest vendéglátóhelyeit el­sősorban olaszok, osztrákok, nyugatnémetek és jugoszlá- vok „foglalták el”. Hasonló kép fogadta volna a szilvesz­teri körutat vállalókat Ka­posvárott, a Balaton partján levő üdülőkben, szállókban. Szegeden, Debrecenben. Az enyhébb idő a túrázást ked­velőket kicsalogatta otthona­ikból, a legkisebb turistahá­zak is kitehették a megtelt táblát. S hogyan mulattunk mi. Heves megyeiek? Csupán néhány példát íze­lítőül. Mátrafüreden, az Avar Szállóban mintegy 440 ven­dég ünnepelt, köztük nyugat­németek és osztrákok. A konyha alaposan kitett ma­gáért: kaviáros töltött tojást, malacsültet. pezsgős káposz­tát szolgáltak fel a jó ked­vű vendégseregnek. Az éjfé­li koccintás után következett az est várva várt nagy pil­lanata, ekkor sorsolták ugyan­is ki a szerencsés új évet hozó, visító malacot. Ezután ki-ki kedvére mulathatott to­vább, cigány- és tánczene, no meg az elmaradhatatlan diszkó biztosította a vigas­ságot. A reggel öt óráig tar­tó bálban 296.üveg pezsgő fo­gyott el. Az Alföldről és a főváros­ból egyaránt sokan érkeztek a gyöngyösi Mátra Szállóba, ahol kétszázhúszan szilvesz- j tereztek. Az ünnepre egybe­gyűlteket Rally, a lemezlovas, illetve Mezei Gyula és népi ; zenekara, valamint a bár együttese szórakoztatta. Kü­lön érdekessége volt az est­nek, hogy a több évtizedes ! zenészi múltra visszatekintő I Kunó Pál utoljára lépett fel a szállóban. A horti bisztróban a ME­ZŐGÉP, a TIGÄZ és a hely- I ibeli szövetkezet dolgozói bú­csúztatták az óesztendőt. Ko­ra este a községi általános iskola úttörőcsapata kedves­kedett színes műsorral a vendégeknek, akik ezután 40 fajta étel közül választhat­tak. Itt volt talán a megyei rekord pezsgőfogyasztásban: reggel hét óráig összesen 700 üveget nyitottak fel. A haj­nalig tartó mulatsághoz a zenét Csanálosi Sándor és együttese szolgáltatta. Egerben az éjfél előtt meg- eredt eső sem szegte a mu- latozók kedvét. Elsősorban a fiatalok 'járták végig a vá­rost csapatokban — tülkölve, trombitálva, énekelve. Szá­mos helyen gyűltek össze ba­ráti társaságok, vidámságuk­tól volt hangos szinte az egész város. Kétszázhatvanán zsúfolódtak be a Park Szálló termeibe, közöttük sok turis­ta: külföldi és hazai egy­aránt. Veréb József konyha­főnök és „kuktái” ételspecia­litásaikkal minden bizonnyal örökre emlékezetesek marad­nak a vendégeknek. Néhány különlegesség a szilveszteri menüből: spárga zselével, borjúbecsinált, Wellington bélszín, reteksaláta, Gréta Garbó-parfé. Éjfél után pe­dig virslis haséval és Great szilveszter koktéllal kedves­kedtek. Természetesen itt is volt tombola, s főnyeremé­nye a visító kismalac. Persze, nem feledkezhe­tünk meg a szolgálatot tel­jesítőkről sem. Akiktől jó hí­reket hallottunk: a megye közútjain egyetlen közleke­dési baleset sem történt, sze­rencsére a petárdák, raké­ták sem okoztak tüzet sehol, s alkoholmérgezés miatt sem szállítottak senkit kórházba. S ha már a kórháznál tar­tunk, az év első napjának hajnalán — éjfél és egy óra között — huszonkét gyermek született az országban: 15 vi­déken, hét pedig a főváros­ban. A 11 fiú és 11 leány közül az Állami Biztosító ajándékkötvényét Budapes­ten Bessenyei György nyer­te, aki 0 óra 35 perckor szü­letett a II. számú női klini­kán. Az édesanyának új év reggelén adták át a biztosí­tó ajándékát és az életbiz­tosítási kötvényt. A vidéki szerencsés újszülött Topa Gyula, aki a kecskeméti I. számú szülészeten, 0 óra 16 perckor jött a világra. A 20 ezer forintos kötvény alap­ján mindkét újszülött a jövő évezred első napján — 2000. január 1-én — veheti fel a kamatokkal 28 ezer 564 fo­rintra növekedett életbizto­sítási összeget. Heves me­gye — s egyben Eger — el­ső idei újszülöttje a 3100 grammal világra jött Kovács | Adrienne lett. Kovács József - nénak, a boldog édesanyá­nak ő a második kislánya. Külön érdekesség, hogy lap­zártáig a megyeszékhelyen csak kislányok születtek. Az első egri újszülött. Kovács Adrienne, boldog édesanyjával (Fotó: Szabó és Kőhidij

Next

/
Thumbnails
Contents