Népújság, 1978. november (29. évfolyam, 258-282. szám)

1978-11-01 / 258. szám

Kedd esti külpolitikai kommentárunk: Diplomáciai nagyüzem A KÖZEL-KELETEN és a térséggel kapcsolatban más színhelyeken is tovább tart a diplomáciai nagy­üzem. Ha az ember egy pillantást vet a tarka képre, mindössze egyetlen dolog tűnik biztosnak: miközben Washington igyekszik mielőbb tető alá hozni az egyiptomi—izraeli különbékét, az arab országok dön­tő többsége és a palesztin mozgalom lépéseket tesz a szadati különutas irányzattal szemben. Jasszer Arafat, a Palesztin Felszabadítás! Szer­vezet vezetője Moszkvában tárgyal, fogadta őt And­rej Gromiko szovjet külügyminiszter is. Ezzel párhu­zamosan az ir^ki fővárosban arab külügyminiszteri konferencia folyik — ugyancsak a PFSZ részvételé­vel —, amelynek deklarált célja a Bagdadban hama­rosan összeülő csúcsértekezlet előkészítése. Természetesen, éppen a múltbeli tapasztalatok fényében, nem lehet azt várni, hogy Bagdadban a résztvevők között nem lesznek nézeteltérések. Van azonban legalább két tényező, ami legalábbis elkép­zelhetővé teszi, hogy a csúcsértekezlet a korábbinál egységesebb álláspontot foglal el. Ez a két tényező a következő : 1. Most a korábbiaknál sokkal nagyobb a tét. Ezúttal nem —• bármilyen fontos — részletkérdések­ről van szó, hanem arról, hogy Egyiptom, az eddig < legfontosabb frontország, teljesen elhagyja az arab tábort és hosszabb távú modus vivendire készül Izra­ellel, valamint az Egyesült Államokkal. 2. Az arab frontot hagyományosan gyengítő mo­tívum, az iraki—szíriai ellentét. Asszad minapi bag­dadi látogatásával legalábbis nagymértékben enyhült. Maga a szíriai államfő ilyen értelemben nevezte ^tör­ténelmi jelentőségűnek” Bakr iraki elnökkel való tárgyalásait. Washingtonban folytatódik az a jelenség, hogy ha valami újabb nézetéltérés merül fel az izraeli és az egyiptomi fél között, Washington teljes súlyával lök egyet a tanácskozások talán taktikából, talán ko­molyan akadozó szekerén. Az az amerikai magatar­tás. amelynek jegyében — nem utolsósorban belpoli- ' tikai okokból, hiszen az Egyesült Államokban részle­ges választások közelednek — a hármas tanácskozá­sok ..sikerre vannak ítélve”, követelőzőbbé teszi a Begin-kabinetet. Az izraeli kormányfő ismét kijelen­tette például, hogy a sokat vitatott félkatonai tele­püléseket a Golan-fennsíkon nemcsak megtartja, de bővíti is. , MIKÖZBEN WASHINGTONTÓL MOSZKVÁN AT BAGDADIG nagyon is különböző előjelű meg­beszélések folynak, Libanonban változatlanul a fegy­vereké a szó. A jelek szerint a sokat szenvedett or­szág politikai éjszakájában semmi nem utal bármi­lyen pirkadatra. Harmat Endre SzGvie! Javaslat az ENSZ-ben NEW YORK A Szovjetunió soha nem alkalmaz nukleáris fegyvert olyan államok éllen, amelyek lemondanak annak gyártásá­ról és beszerzéséről, és nem tartanak területükön ilyen fegyvereket — jelentette ki Oleg Trojanovszkii. a Szov­jetunió állandó ENSZ-kép- viselője az ENSZ-közgyüles egyes számú főbizottságának ülésén, amely a Szovjetunió kezdeményezésére megkezd­te a vitát az egyik fontos napirendi kérdésről, a nuk­leáris fegyverrel nem ren­delkező államok biztonságát szavatoló nemzetközi szer­ződésről. A Szovjetunió — mondot­ta a szovjet ENSZ-képvise- lő — kész kétoldalú egyez­mények megkötésére is eb­ben a kérdésben. Ugyanak­kor úgy véli, hogy a nukleá­ris fegyverrel nem rendelke­ző országok biztonságát tel­jes mértékben csak az sza­vatolhatja, ha a nukleáris fegyverrel rendelkező orszá­gok kötelezettséget vállalnak nemzetközi szerződésben rög­zített garanciák betartására — hangsúlyozta Trojanovsz- kij. Népszavazásra kerül a spanyol allioliiiány MADRID A spanyol törvényhozás két háza kedden délelőtt egy- időben, de külön-külön tar­tott ülésén jóváhagyta az új spanyol alkotmány terveze­tét. A parlament által elfoga­dott új alkotmányt népsza­vazásnak kell megerősítenie. Ennek időpontját a kormány péntekre tervezett ülése elő­reláthatólag december 6-ára fogja megállapítani. A fiatal spanyol demokrá­cia új alkotmánya megszilár­dítja a demokratizálási fo­lyamatot, és hatályon kívül helyezi a francoista rendszer alaptörvényét Washingtoni tárgyalások Begin lövelelőzik, Egyiptom hajlik a megegyezésre A Camp David-i megálla­podások és az azok alapján Washingtonban folyó izraeli -‘-egyiptomi béketárgyalások a jelek szerint még követe­lőzőbbé tették a Begin-kor- mányt a megszállt arab te­rületek bekebelezésére irá­nyuló politikájában. Az iz-» raeli miniszterelnök Haifá­ban elhangzott beszédében új-, fent megerősítette: kormá­nyának elhatározott szándé­ka, hogy nemcsak megtartja, hanem bővíti és gyarapítja a Golan-fennsík megszállt ré­szén. valamint a Cisz-Jordá- niában és Gazában levő zsidó településeket. Izraelnek ..elvi” elhatáro­zása, hogy az egyesített Jeru­zsálemet teszi meg az ország fővárosává (vagyis nem mond le Jeruzsálem keleti, arab szektorának bekebelezé­séről), nem lesz palesztin ál­lam Cisz-Jordániában és a Gaza-övezetben, az izraeli hadsereg ezeken a területe­ken maradt, hogy „védelmez­ze” azokat és az ottani- zsidó településeket, s végül Begin szerint — az izraeli népnek „joga van” arra, hogy ezeken, az 1967-es háborúban megszállt területeken letele­pedjék. Heltai András, az MTI tudó­sítóba jelenti: Kedden új lendülettel foly­tatódtak az egyiptomi—izrae­li különbéke-tárgyalások. Az egyiptomi vezetés nagyobb hajlandóságot mutat a meg­egyezésre, mint valaha — közvetlenül azután, hogy Iz­rael újólag leszögezte: ra­gaszkodik a megszállt Cisz- Jordániában létesített tele­püléseihez, csakúgv. mint Kelet-Jeruzsálemhez. Az amerikai kormány any- nyira szeretné mielőbb tető alá hozni a különbekét, hogy a megegyezés érdekében egyelőre „félretették” a Cisz- Jordánia körüli vitát. Begin izraeli kormányfő Carter el­nöknek vasárnap • küldött, eddig titokban tartott üzene­tében újra leszögezte: orszá­ga jogot formál a cisz-jordá- niai települések hálózatának kibővítésére. Az álláspontot Washington hivatalosan „el­ítélte”, de — a jelek szerint — a vita egyáltalán nem akadályozza a különbéke- tárgyalások lendületes foly­tatását. A küldött?égvezetők kije­lentése alapján az amerikai sajtó kedden arra számít, hogy a tárgyalások felgyor­sulnak és viszonylag rövid időn belül sikeresen befeje­ződhetnek. Ellentétek a rhodesiai „ideiglenes kormányban” LONDON v A rhodesiai „ideiglenes kormány” fekete résztvevői között nyilvánvaló ellentéte­ket szított Smith puccsszerű bejelentése, hogy az idén már aligha tartják meg a válasz­tásokat. A BBC londoni stú­diójában nyüatkozó Muzo- rewa püspök elfogadhatat­lannak mondta a „többségi kormányzás” elhalasztását és kétségbe vonta Smith jogát, hogy egyedül döntsön. Muzorewa és Si thole a „vég­rehajtó tanács” négy tagjá­nak egyenlő jogait és egy­AóMNW „Alkalmazkodni fogunk a nemzetközi kereskedelem év­századok alatt kialakult fel­tételeihez” — mondotta Li Csiang kínai külkereskedel­mi miniszter egy Pekingben tárgyaló angol kereskedelmi küldöttség előtt. A nemzet­közi kereskedelem eszközei között természetesen a hitel is szerepel, Mao jelszava, a „saját erőre támaszkodni”, viszont elvetette a külföldi kölcsönök gondolatát. Ügy 1 tűnik azonban, hogy a „nagy kormányos” utódai hiteleket is igénybe akarnak venni az ország iszonyú elmaradott­ságának leküzdéséhez. A fejlesztési tervek ugrás­szerűen megnövelték Kína külföldi vásárlásait,. 1978 el- 6Ó felében a pekingi külke­reskedelmi vállalatok mint­egy 5 milliárd dollárért ren­deltek beruházási javakat, majdnem kétszer annyit, mint az előző öt év alatt Ösz- szesen. Nyugati közgazdá­szok arra számítanak, hogy Kína a következő években még tovább növeli importját, viszont nem rendelkezik ennek megfelelő exportfede­zettel. Kína behozatala az NSZK-ból például majd 80 százalékkal magasabb, mint oda irányuló kivitele! A kínai vezetés 1985-ig — a jelenlegi 10 éves terv vé­géig. — többet akar beru­házni, mint az elmúlt 28 év­ben összesen. Hua Kuo-feng kormányfő márciusban is­mertette azt a programot, amely 1985-ig 120 nagyberu­házás létrehozását irányozza elő, köztük hat acélművet, 10 olaj- és gázmezőt, 30 erőmű­vet. 5 nagy kikötőt és 6 új vasútvonalat, akarnak létesí­teni. Az acéltermelés nőve­(éi.Nwmin 1978. november szerda Számítógéptől az atomerőműig „Nagy ugrás"—tőkés segítséggé kedését nyolc év alatt 25 millióról 60 millió tonnára, a széntérmelést évi 500 millió­ról 1 milliárd tonnára akar­ják emelni. A jelenlegi 285 millió tonnás gabonatermés nem fedezi a lakosság szük­ségletét, ezt 1985-ig 400 mil­lió tonnára kívánják növelni. E nagy célok elérésében mindenekelőtt a japánokra számítanak. A februárban megkötött japán—kínai ke­reskedelmi egyezmény a kö­vetkező nyolv évre 10 mil­liárd dollárban szabta meg a kölcsönös áruszállítások ér­tékét, hat hónappal később pedig 1990-ig hosszabbították meg a megállapodást. A kí­naiak eddig egy acélművet rendeltek a sanghaji körzet részére 3—4 milliárd dollár értékben, továbbá egy alumí­nium-hengerművet, egy in­tegrált áramköröket előállító üzemet, egy televíziós kép­csőgyárat és egy műbőrgyá­rat. Ellenértékképpen a kö­vetkező öt évben 47 millió tonna nyersolajat és 10 mil­lió tonna szenet szállítanak Japánba. A kínai kereskedők nagy érdeklődést mutatnak az eu­rópai tőkés országokkal létre­hozandó üzletek iránt is, sokoldalú tárgyalásokat foly­tatnak az Európai Gazdasági Közösséggel. Az érdeklődés sokirányú, a. számítógépektől ■a szerszámgépgyárakig, a bulldózer- és teherautógyá­raktól az atomerőművekig terjed. A Daimler-Benz 650 nehéz-teherautóra kötött megállapodást.. a DEMAG acélművel szállított Vuhan­A kínai szakemberek nagy érdeklődést tanúsítanak a nvn. gati hadiipari termékek iránt is. Képünkön: kínai küldöttség a hannoveri repülőgép-kiállításon ba, a Krupp-cég megbízást kapott egy 2,5 milliárd ton­nás barnaszén-lelőhely feltá­rására. Folynak a tárgyalások az angol, francia és olasz vezető üzleti körökkel is. Külföldi bankhiteleket Kí­na nyíltan eddig nem vett igénybe. Ehelyett a szállító cégek nyújtják a. hitelt és a kölcsön kamatait az eladási árban számolják fel. A gyor­san növekvő külkereskede­lemhez azonban ez a megol­dás már nem kielégítő. A ja­pán Export-Import Bank képviselői éppen a napokban jelentették Pekingből, hogy a kínaiak hajlandók egy két­milliárd dolláros bankköl­csön felvételére. Gáti István hangú döntéseit emlegette, de nyomban kénytelenek voltak elismerni, hogy senki sem konzultált velük előre a rhodesiai hadsereg zambiai mészárlásairól. A két fekete vezető egye­bekben „nagy sikernek” igyekezett ' bemutatni a bel­ső rendezés eddig féléves időszakát. A felszabadító harc erősödését hol tagadói próbálták, hol* a hazafias front „kétségbeesésével” ma­gyarázták. Muzorewa azzal mentegette saját tekintélyét, hogy a választások nincse­nek elhalasztva. Smifhnek erre egyedül nincs is jósa, csupán magánvéleményét fe­jezte ki. línerikai műhold a kínai hadsereg részére WASHINGTON Az amerikai kormánv kAsz mesterséges műholdat építe­ni és fellőni Kína számára, olyat, amely fontos szerep­hez jut a kínai hadsereg hírközlésében is. A Wa­shington Star kedden ameri­kai kormányforrásokra hi­vatkozva számolt be a dön­tésről A Carter-kormány június­ban elhangzott beszédében ú j­földtani vizsgálóberendezé­sek eladását engedélyezte Peking számára. Hasonló berendezéseket a Szovjet­unió és más szocialista or­szágok nem vásárolhatnak, mert — az amerikai indoko­lás szerint — a korszerű műszerek, számítógének ka­tonai célokra is felhasznál­hatók. Belgrad és Madrid között Több mint fél év telt már el azóta, hogy befej. „te munkáját a belgrádi találko­zó, amelynek összehívásáról a Helsinkiben 1975-ben rende­zett európai biztonsági és együttműködési értekezlet résztvevői határoztak. Emlé­kezetes, hogy a jugoszláv fővárosban 33 európai ország, valamint az Egyesült Álla­mok és Kanada képviselői gyűltek össze, számos nehéz, ellentmondásos problémát vi­tattak meg. Ha néhány kér­désben nem Is sikerült töké­letes összhangot elérniük, az elfogadott záródokumentum végeredményben mégis hjtet tett az enyhülési folyamat tovább folytatása, a kapcsola­tok kölcsönös javítása, s a Helsinkiben vállalat kötele­zettségek teljesítése mellett. Szintén jelentős tényező, hogy — az európai együtt­működési tevékenység folva- matosságának biztosítására — megállapodás született a, következő csúcsértekezlet megtartásáról is: erre 1980. novemberében, Madridban kerül sor. A két értekezlet között te­hát 3 év telik el: ez azon­ban távolról sem jelent szü-, netet a kontinens országai számára. Azon túl, hogy alapvetően ez az időszak szolgál a különböző határo­zatok valóra váltására, a részt vevő államok meg­egyezetek néhány szakértői találkozó megrendezéséről is. Ezek a következők: 1. Fóru­mot tartottak ez év júniusá­ban Bonnban a közös érdek­lődésre számot tartó komp­lex tudományos problémák megoldásáról, 2. Tanácsko­zás kezdődik 1978. október 31-én Montrcanx-ben az ál­lamok közti vitás kérdések békés rendezéséről. 3. A Földközi-tenger férségén-k kérdéseit vitatják meg 1979. februárjában Vallettában, Málta fővárosában. Az előzetes menetrend sze­rint tehát október 31-cn kezdődik a következő szak­értői találkozó. Megrendezé­sét főként Svájc szorgalmaz­ta, ezért is lesz a színhely a Genfi-tó partján levő Mont- reaux. A téma: az államok közt kialakuló vitás kérdések megoldásának általánosan el­fogadható módszerei, illetve a meglevő módszerek vizsgá­lata és kiegészítése. Vitaala­pul a nemzetközi viszályok békés rendezésének európai rendszerére vonatkozó szer­ződéstervezet fog szolgálni, amelyet svájci diplomaták dolgoztak ki. A tanácskozás a tervek szerint 4—6 hétig tart, bár a belgrádi tapasztalatok alapján Időtartamát, s ki­menetét messzemenően be­folyásolhatják napi politikai események, s a nemzetközi helyzet változása is. A talál­kozó munkájáról készült je­lentéseket megküldik a részt vevő országok kormányainak, s előterjesztik majd a mad­ridi konferencián is. (szegő) Készülődnek a marathoni űrhajósok Üti előkészületeket folytat­nak már a Szojuz 3. űrhajón a világrekorder űrkettős tag­jai: az utolsó ellenőrzéseket, méréseket végzik a berende­zések. Ismeretes, hogy Ko- valjonok és Ivancsenkov nem a saját űrhajójával tér visz- sza a földre, azzal a Bikovsz- kij—Jähn nemzetközi páros jött haza. Az űrhajócserére azért volt szükség, mert a Szaljut 6. jelenlegi állandó személyzete igen hosszú ideig maradt a világűrben, s biz­tonsági okokból a Szojuz-űr- hajók egyes alkatrészeit száz napnál hosszabb ideig nem akarják használatban tarta­ni. A két űrhajós kedden szin­te az egész napot a , bíbic’- öltözékben töltötte, hogy szervezetük fokozatosan visz- szaszokjék a várható megter­heléshez. Ennek ellenére yo’t idejük a testgyakorlásra, és a kialakult szokásoknak megfelelően „pihenésképpen” a föld megfigyelésével is foglalkoztak. (IdTá __,

Next

/
Thumbnails
Contents