Népújság, 1978. augusztus (29. évfolyam, 179-205. szám)

1978-08-01 / 179. szám

5WLÂ6 PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XXIX. évfolyam 179., szám ARA: 80 FILLÉR 1978. augusztus 1- kedd Á libanoni kormánycsapatok Bejruttól délre indultak Szovjet—magyar baráti találkozó Havannában Szovjet—magyar baráti találkozó volt Havannában. A ké­pen Pasztuhov. a Komszomol első titkára és Maróthy László, a KISZ-kb első titkára. (Népújság telefotó — MTI — Friedmann Endre felv. — KS) Fegyveres támadás Irak párizsi nagykövetsége ellen À libanoni kormánycsapa­tok első egységei hétfőn Bej­rutból elindultak délre, hogy helyreállítsák a törvényes ál­lamhatalmat az izraeli táma­dók, majd a jobboldali fegy­veres milicisták által jogta­lanul megszállva tartott or­szágrészben. A reguláris ala­kulatok már a délelőtt folya­mán elérték az UNIFIL-erők által ellenőrzött területeket. Bejrúti diplomáciai forrá­sok szerint a kormánycsapa­tok elsősorban „védejmi” feladatokat látnak el délen és nem kezdeményeznek akció­kat a fegyveres milíciák el­len. A délre tartó kormány­csapatok parancsnoka azon­ban kijelentette, hogy egy­ségei behatolnak a keresz­tény milíciák által ellenőr­zött területekre is, azaz „minden határkörzetbe”. Dél-Libanonban — mint várható volt — a kormány­csapatok előrehaladásával arányosan nőttön nő a fe­szültség: az Izraellel együtt­működő jobboldali keresz­tény milíciák már korábban értésre adták, hogy akár fegyverrel is szembeszállnak a libanoni hadsereg egységei­vel. A Reuter brit hírügynökség jelentése szerint aá izraeli rá­dió hétfőn délelőtt arról szá­molt be, hogy a jobboldali keresztény fegyveresek tüzér. Lényegében véve július 24-től beszélhetünk folya­matos betakarításról. Bár az idei aratás július 30-án kez­dődött, de rögtön kényszer- szünet következett, ugyanis július első felében 12 napos eső késleltette, illetve szüneteltette a legfontosabb nyári mezőgazdasági mun­kát. Egy hét óta azonban már egyenletesen meleg, — né­ha túl meleg — száraz idő­ben folyik a gabona vágása. Vasárnap estig megyénk gazdaságaiban a búza 52 százalékát aratták le, a ta- vasziárpa-táblákból már csak 30 százaléknyi aratnivaló maradt, míg az őszi árpa termése már raktárakba ke­rült. Heves megyében 520 kombájn vágja a gabonát, a segítségükre sietett 86 ven­dégkombájnt nem számítva. A terméskilátások. mint ahogy már beszámoltunk ró­la, döntően megváltoztak a kimondottan kedvező. jó időjárás hatására, s így a vasárnap tartott határszem­le után a megyei pártbizott­ság és a megyei tanács mun­katársai egyöntetűen hang­súlyoztak, hogy — úgy tű- r nik — a megyében sikerül betakarítani a tervezett mennyiséget. Vasárnap estig 5800 vagon búzát vettek át a gabonaipar szakemberei, ez a tervezett mennyiség 44,6 százaléka. Takarmányárpából 170 va­gon került átvételre, a ter­vezett mennyiség 106.2 szá­zaléka. Eddig sörárpából ke- • rült legkevesebb biztos fe­dél alá. Az átadott 100 va- j gonnyi mennyiség csupán 12 i százaléka a várt termésnek. ségi tüzet nyitottak a dél fe­lé tartó libanoni kormány­csapatokra. A hírügynökség hozzáfűzte, hogy a helyi la­kosság ágyútüzet hallott a keresztény milíciák által el­lenőrzött területekről. Szelim A1 Hossz libanoni kormányfő hétfőn Bejrútba rendelte a libanoni hadse­regből dezertált és a keresz­tény fegyveres erők Izraellel összejátszó parancsnokává előlépett, Szadat Haddad őrnagyot és helyettesét, Sza­rui Sidiakot — jelentette az AFP hírügynökség. Az persze kétséges, vajon a libanoni baloldal és Szíria által is Antonio Ramalho Eanes portugál köztársasági elnök kedden este rádió- és televí­zióbeszédben tájékoztatja az ország népét arról, hogy miért mozdította el tisztségé­ből Mario Soares miniszter­elnököt. Egyidejűleg — leg­alábbis egyes források szerint — azt is bejelenti, kit jelöl ki az újonnan megalakítandó kormány élére. A hadsereg jobboldali ér. Ha ilyen ütemben halad tovább az aratás, s a gazda­ságok kellő szervezettséggel hajtják végre a felszabaduló erő- és munkagépek átcso­portosítását, akkor a hét vé­géig a gabonatáblák 90 szá­árulónak tartott két milicista eleget tesz-e a kormányfő utasításának. A feszültség éleződése min­denesetre nem tekinthető bíztató jelnek. És az a közel­múltban elhangzott amerikai felhívás, amely sürgette az amerikai állampolgárokat, hogy mielőbb hagyják el az országot, alátámasztani lát­szik azt a libanoni részről táplált gyanút, hogy az Egyesült Államok szabad fo­lyást akar engedni az ese­ményeknek Libanonban, el kívánja rettenteni Szíriát és támogatja az izraeli beavat­kozási szándékot. zelmű tisztjei részéről vasár­nap újabb támadás érte az ország demokratikus vívmá­nyait: az „O dia” című jobb­oldali lap híradása szerint Casanova Ferreira ezredes Abrantes városában a pa­rancsnoksága alá kerülő újoncok eskütétele alkalmá­ból kijelentette, hogy balol­dali érzelmű katonáknak nines helyük a hadseregben. (DPA, AFP) zalékáról kerül be a termép. Az eddig learatott 38 és fél ezer hektár gabonaterü­let 28 százalékáról húzták le a szalmát, és elmaradás van a másod- és tarlóveté­sekben is. Kádár János hazaérkezőit a Szovjetunióból Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára, aki a Krímben talál­kozott Leonyid Brezsnyev- vel, az SZKP Központi Bi­zottságának főtitkárával, a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsa Elnökségének elnöké­vel, vasárnap hazaérkezett a Szovjetunióból. Kádár János fogadására a Ferihegyi repülőtéren meg­jelent Aczél György, a Mi­nisztertanács elnökhelyettese, Övári Miklós,, a Központi Bizottság titkára, a Politikai Bizottság tagja, Brutyó Já­nos, a Központi Ellenőrző Bizottság elnöke, valamint Katona István, a Központi Bizottság tagja és Berecz János, a Kb osztályvezetői. Jelen volt Vlagyimir Jakov- levics Pavlov, a Szovjetunió magyarországi nagykövete. Elutazott az Európai Biztonság is Együttműködés Szovjet Bizottságának küldöttsége Vasárnap elutazott Buda­pestről az Európai Biztonság és Együttműködés Szovjet Bizottságának küldöttsége, amely Alekszej Pavlovics Si- tyikovnak, a Legfelsőbb Ta­nács Szövetségi Tanácsa, va­lamint az Európai Biztonság és Együttműködés Szovjet Bizottsága elnökének vezeté­sével járt hazánkban. A vendégeket Kállai Gyula, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának és az Európai Biztonság és Együttműködés Magyar Nemzeti Bizottságá­nak elnöke búcsúztatta a Ferihegyi repülőtéren. Hétfőn reggel három is­meretlen fegyveres férfi be­hatolt Irak párizsi nagykö­vetségére. Két diplomatát megsebesítettek, ötöt pedig túszként fogva tartanak. A követség egyik diplomata munkatársa, akinek sikerült elmenekülnie elmondotta: röviddel 10 óra előtt három férfi lépett be a nagykövet­ség épületébe. Kettő közü­lük a második emeleten le­vő katonai irodába való felmenetelre kért engedélyt és elindult felfelé. A harma­dik, aki lent maradt, vadul lövöldözni kezdett, majd el­menekült. A lövöldözés kö­vetkeztében a nagykövetség két tagja megsebesült. Két társa akik közül egyik szin­tén leadott egy géppisztoly­sorozatot, az első emeleten barikádozta el magát és túsz­ként fogva tartja a nagykö­vetség öt alkalmazottját. A nagykövetség többi munka­társa a harmadik emeleten talált menedéket. A rendőrség körülvette az épületet, és lezárta környé­két, speciális alakulatai ké­szenlétben állnak. A hely­színre érkezett a párizsi rendőrprefektus és a rend­őrség több magas rangú nyomozótisztje is. Párizs re­pülőterein riadókészültséget rendeltek el. Az iraki hírügynökség Pá­rizsból származó értesülése Az 1978. évi nukleáris le­szerelési világkonferencia Tokióban kedden nyílik meg. Az Országos Béketanács el­nöksége a tanácskozás részt­vevőihez a következő táv­iratot küldte: Ezekben a napokban vi­lágszerte — a Magyar Nép- köztársaságban is — kegye­lettel adóznak az első atom­támadás áldozata: Hirosima és Nagaszaki ártatlanul el­pusztult polgárai emlékének. Azóta a tömegpusztító fegy­verek gyártása megsokszoro­zódott, s vele együtt foko­zódott a veszély is, hogy egy felelőtlenül kirobbantott há­ború az egész emberiség pusztulását vonja maga után. A béke-világmozgalom újabb és újabb akciói hatal­mas társadalmi erőket állí­tanak csatasorba a jó ügy­ért: az egyetemes biztonság feltételeinek megteremtésé­ért. A Szovjetunió és a szo­cialista országok ismételt és reális javaslatokat tettek a fegyverkezési hajsza megfé­kezésére, a tömegpusztító fegyverek betiltására. Mély­séges aggodalommal állapít­hatjuk meg, hogy az Egye­szerint az egyik támadó Sza- id Hammaninak, a Palesz­tin Felszabadítási Szervezet január 4-én Londonban meggyilkolt képvisélőjének fivére. A túszok szabadon- bocsátása fejében egy repü­lőgépet követel, amelyen Londonba akar utazni, hogy kiszabadítsa azt a nőt, akit az Irak londoni nagykövete ellen pénteken elkövetett merénylet kapcsán tartóz­tattak le. Hétfőn a kora esti órákban zavaros és tragikus körül­mények között ért véget Irak párizsi nagykövetségének ki- lencórás túszhistóriája. Mint utóbb kiderült, a nagykövetség öt alkalmazott­ját egy — minden jel sze­rint arab — fegyveres férfi ejtette túszul. A francia biztonsági erőknek a hely­színre érkezett csoportja már rávette a terroristát, hogy adja meg magát, s az. kát rendőrfelügyelő kíséretében kilépett a nagykövetségi épü­letből, hogy beszálljon a rendőrségi gépkocsiba, ami­kor a nagykövetség bizton­sági szolgálatának három fagja tüzet nyitott az autóra, A francia biztonsági szolgá­lat emberei viszonozták a tüzet, s a lövöldözésben egv rendőrfelügyelő és egy iraki meghalt, a terrorista megse­besült. A lövöldözésnek több sebesültje is van. sült Államok, a NATO nyílt fenyegetésével beláthatatlan következményekkel járó újabb fegyverkezési hajszá­ba akarják kényszeríteni a világot. Az amerikai hadi­ipar a legembertelenebb, minden eddiginél pusztítóbb fegyverrel, a neutronbombá­val kívánja kiegészíteni há­borús arzenálját. Hazánk — a Szovjetunió­hoz és a többi szocialista or­szághoz hasonlóan — követ­kezetes békepolitikát foly­tat amelynek sarkalatos pontja a leszerelés és az enyhülési politika toyábbfei- lesztése. Ebben a szellemben támogatjuk a Béke-vüágta- nács világméretű akcióit, a fegyverkezési verseny meg­állításáért, a tömegpusztító fegyverek eltiltásáért, a le­szerelésért. A magyar békemozgalom támogatásáról biztosítjuk a konferencia minden résztve­vőjét a fegyverkezési ver­seny megállításáért, a tö­megpusztító fegyverek betil­tásáért, a leszerelésért és a tartós békéért, a társadalmi haladásért folytatott küzde­lemben — hangsúlyozza be­fejezésül a távirat.. / Aratás hátországgal Ebédidő a tarnamérai határban. Eddig a gép ..evett”, most a kombájnosokon a sor. Ri­portunk azokról szól, akik nem az aratás első vonalában dolgoznak, de akik nélkül a „kenyércsata” katonái aligha tudnának győzelmet aratni a természet felett. (Riport a 3. oldalon) ECi lesz a portugál miniszterelnök ? Jel haled at aratás Az őszi árpa már a magtárban Az OBT távirata a nukleáris leszerelési világkonferenciához i

Next

/
Thumbnails
Contents