Népújság, 1978. június (29. évfolyam, 127-152. szám)

1978-06-01 / 127. szám

mAG PBOLETARJAI, EGYESÜLJETEK! Mffinuirn n O*#*! Ili AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA IS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XXIX. évfolyam, 127. szám Púja Frigyes beszéde az ENSZ-ben Az ENSZ-közgyűlés rend­kívüli leszerelési ülésszakán, az általános vita keretében, szerdán este hangzott el Pú­ja Frigyes külügyminiszter­nek, a magyar küldöttség ve­zetőjének felszólalása. A magyar külügyminiszter beszédében többek között a következőket mondotta: — A Magyar Népköztársa­ság kormánya fő külpolitikai feladatának tartja, hogy köz­reműködjék a béke és a biz­tonság megszilárdításában. Állhatatosan tevékenykedik azért, hogy a politikai eny­hülés elmélyüljön, a népek és a nemzetek együttműkö­dése erősödjék. Kormányom úgy véli, hogy az enyhülés ügye talán soha nem volt olyan szorosan összekapcso­lódva a leszerelés probléma­körével, mint éppen most, és hogy a politikai enyhülés eddigi eredményei, további sikerei csak akkor biztosítha­tók, ha azok hatékony intéz­kedésekkel egészülnek ki a le­szerelés terén. Ez a legsür­getőbb teendő napjainkban. TÁMOGATJUK A LESZERELÉSI JAVASLATOKAT — Éppen ezért a Magyar Népköztársaság kormánya (Folytatása 2. oldalon.) ARA: 80 FILLÉR 1978. június 1., csütörtök Gáspár Sándor Helsinkibe utazott A Finn Kommunista Párt meghívására szerdán Helsin­kibe utazott Gáspár Sándor, a Magyar Szocialista Mun­káspárt Politikai Bizottságá­nak tagja, aki az MSZMP képviseletében részt vesz a finn kommunisták június 1— 3. között sorra kerülő 18. kongresszusán. Elutazásakor á Ferihegyi repülőtéren Bor­bély Sándor, a Központi Bi­zottság titkára búcsúztatta. Mozambiki párt- és állami küldöttség érkezett Dudapestre A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága és a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa meghívására Samora Moises Machelnek, a Mozambiki Felszabadítási Front (FRELIMO) elnö­kének, a Mozambiki Népi Köztársaság elnökének ve­zetésével szerdán mozam­biki párt- és állami kül­döttség érkezett hivatalos, baráti látogatásra Buda­pestre. A mozambiki elnök­kel hazánkba érkezett felesé­ge, Graca Machel is. A Ferihegyi repülőtéren több ezer budapesti dolgo­zó, köztük sok fiatal gyűlt össze a vendégek fogadásá­ra. A repülőteret mozambi­ki, magyar és vörös zászlók, üdvözlő feliratok díszítették, a betonon katonai díszzászló­alj sorakozott fel csapatzász­lóval. A küldöttség fogadására megjelent Kádár János, az MSZMP Központi Bizottsá­gának első titkára és felesé­ge, Losonczi Pál, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, az Elnöki Tanács elnöke és felesége, továbbá a politi­kai élet több más vezető személyisége. A repülőgépből kilépő ven­dégeket Kádár János és Lo­sonczi Pál szívélyes, baráti kézfogással, meleg szeretettel üdvözölte. A díszzászlóalj-parancsno- ka jelentést tett a mozambi­ki elnöknek, majd fölcsen­dült a mozambiki és a ma­Budapestre érkezett Samora Moïses Machel. a Mozambiki Népi Köztársaság es a FRELIMO elnöke. Képünkön: Kádár János üdvözli Samora Moises Machelt. (MTI fotó — Vigovszki Ferenc íelv. — Népújság telefotó—KS) gyár Himnusz, közben 21 tüzérségi díszlövés hangzott el a küldöttség vezetőjének tiszteletére. Samora Moises Machel Ká­dár János társaságában ellé­pett a díszzászlóalj előtt, kö­szöntötte a katonákat Úttö­rők virágcsokrokat nyújtot­tak át az elnöknek és felesé­gének. Az ünnepélyes fogadtatás a díszzászlóalj díszmenetével fejeződött be, majd a vendé­gek -a magyar államférfiak társaságában, rendőri 'dísz­motorosok kíséretében szállá­sukra hajtattak. Az Idegenforgalom politikai kérdés Együttes ülést tartott az országgyűlési képviselők Heves és Borsod megyei csoportja Az országgyűlési képvise­lők Heves és Borsod megyei csoportja tegnap délelőtt „matyóország” fővárosában, Mezőkövesden tartotta ülé­sét, amelyen megjelent és felszólalt Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Minisztertanács elnöke, Vaskó Mihály, az MSZMP KEB tagja, a Heves megyei pártbizottság első tit­kára, dr. Bodnár Ferenc, az MSZMP KB tagja, a Borsod- Abaúj-Zemplén megyei párt- bizottság első titkára, Szurdi István, az MSZMP KB tagja, az Országos Idegenforgalmi Tanács elnöke. Cseterki La­jos, az MSZMP KB tagja, és dr. Beckl Sándor államtitkár, az OTSH elnöke is. őket, va­lamint a két megye ország­gyűlési képviselőit Eperjesi József, a vendéglátó Mező­kövesd város pártbizottságá­nak első titkára, majd Hegyi Imre, a Borsod megyei nép­frontbizottság titkára, a bor­sodi képviselőcsoport vezető­je köszöntötte. Egyetlen napirend szere­pelt az ülésen: az idegenfor­galommal kapcsolatos közös kérdésekről cseréltek véle­ményt a képviselők. A beszá­molót megyénk részéről Bá- gyi Imre, a Heves megyei Tanács, a borsodiak részéről pedig Lelik János, a Borsod- Abaúj-Zemplén megyei Ta­A VIT hazai és nemzetközi előkészületeiről Földünk 122 országában már javában tevékenyked­nek a XI. VIT előkészítésére alakult nemzeti bizottságok. Hogy számuk jóval nagyobb, mint az előző, berlini VIT előtt volt, az a világ ifjúsá­gának megnövekedett érdek­lődését mutatja. S azt, hogy a kubai fesztiválon a legkü­lönbözőbb politikai irányza­tok képviselői lesznek jelen, mindazok, akik akcióegység­be tömörülnek az antiimpe- rialista szolidaritás, béke és barátság „zászlaja” alatt •— hangoztatta Barabás János, a KISZ Központi Bizottságá­nak titkára a VIT hazai és nemzetközi előkészületeiről megtartott sajtótájékoztatón. Elismerő oklevél V a Mátra Egyesült TSZ^nek A gyöngyöstarjání műve­lődési ház nagyterűiében jöttek össze a Mátrai Egye­sült Tsz küldöttei tegnap délután abból az alkalomból, hogy átvegyék az elmúlt évi eredményes munkájukért ki­érdemelt miniszteri dicsérő oklevelet. A megjelenteket Kovács János, a tsz párttit­kára köszöntötte, név szerint is Oláh Istvánt, a járási pártbizottság titkárát és Szekszius Mihályt, a járási hivatal elnökét. Az elmúlt évi munkáról Németh András elnök szó­lott. Elmondotta, hogy a gyöngyösi székhellyel műkö­dő termelőszövetkezet gaz­dálkodásának egyik jellemző vonása a különböző termesz­tési rendszerekhez történt csatlakozásuk. Ennek is kö­szönhető, hogy szőlőből 115 mázsás, kukoricából pedig 50,7 mázsás átlagot értek el tavaly. A termelékenység az utóbbi két evben 50 száza­lékkal emelkedett. Géppark­juk bővítésére és korszerűsí­tésére 35 millió forintot használtak fel. Oláh Istyán azzal a. jókí­vánsággal adta át az elisme­rő oklevelet, hogy a tsz az eredményes gazdálkodását az idén is tovább folytassa, illetve még fokozza. Kiváló munkáért kitünte­tést kapott Kettős Imréné, Varga Kálmánné és dr. Nagy Imre. Kiváló termelőszövet­kezeti munkáért kitüntetést ifj. Özse János vett át. A kacsatelep Hámán Kató szo­cialista brigádjának, amely­nek Lukács Istvanné a veze­tője, dr. Geri András, a TESZÖV titkárhelyettese ad­ta át a szövetség elismerő oklevelét, összesen 71 sze­mély kapott mintegy száz­ezer forintnak megfelelő pénzjutalmat. nács kereskedelmi osztályá­nak vezetője terjesztette elő. A turizmus növekedése jel­zi, hangsúlyozták, hogy a két megye természeti adottságai — múltja és jelene — igen nagy vonzerői, jelentenek, örvendetesen növekszik d külföldi mellett a belföldi tú­rizmus is. A számok jelzik a növekvő feladatokat, s olyan leendőkről beszélnek, ame­lyek végrehajtásával a hely­beli lakosság és a látogatok egyértelúiű igényeit elégítik ki. Ez nehéz munka, s első­sorban az anyagiakkal kap­csolatos kétdcsek özönével találkozunk. Igaz, például, hogy Borsod megye 1972—78, között 140 millió. Heves pe­dig 8.7 millió forintos támo­gatást kapott az Országos Idegenforgalmi Tanácstól. Es az- is igaz, hogy a központi ke­retek egyéb forrásokat is biztosítanak, de a helyi le­hetőségek még jobb kihasz­nálásával egyik megye sem élt maradéktalanul. (A kép­viselők itt fokozottan hang­súlyozták a társadalmi meg­mozdulásokat). Az ülésen a szálláshelyek­kel kapcsolatban meglehető­sen élesen vetődött fel eddig kevésbé egyértelműen ke­zelt téma, a túristaháéak kérdése. Amióta az ezeket kezelő vállalat megszűnt — nem tudván betölteni hivatá­sát —, több tulajdonos is akadt. Ez sem segített, mert nálunk is, Borsod megyében is több túristaházat bezártak. (Párád környékén például három túristaházat zárlak be. s ezzel tulajdonképpen itt minden szálláslehetőség meg­szűnt.) Feltették a kérdést: el lehet-e várni a tulajdono­soktól, hogy olyan létesítmé­nyekre ruházzanak be, ame­lyek ráfizetésesek. ■ A közös álláspont, ezzel kapcsolatban — egyéb idegenforgalmi be­ruházásokat illetően Is — ki­alakult, hogy központi támo­gatás nélkül nem sokat érhe­tünk el. : r Ahogy félszőlálásába'n Lá­zár György elmondotta. az idegenforgalom nálunk első­sorban politikai kérdés, ezért is foglalkozik ezzel a kor­mány. A gondok ismertek. , a megoldásban nagy összefo­gásra van szükség, hiszen e feladat körben valamilyen formában sok szerv érdekelt. A résztvevők a tanácsko­zást követően ellátogattak a Matyó Múzeumba, megtekin­tették a színes, szép matyó lakodalmast, felkeresték a háziipari szövetkezetei, ahol Lázár György emléksorokat jegyzett be a brigádnaplóba. A rendezvény a kora dél­utáni órákban ért véget. • Kátai Gábor Joő Valéria tanárnő a tábori telefonnál A Zrínyi Könyvkiadó alkalmi kiállításán több pedagógus vásárolt érdekes, hasznos könyveket, köztük Rátkai Istvánné — az előtérben, kezében egy kötettel. ■ _ j (Fotó; Szabó Sandojj Korszerű harci járművet mutat be a pedagógusoknak Pétervári István tiszthelyettes Pedagógusok a laktanyában Honvédelmi nap keretében a füzesabonyi járás 270 nevelője látogatott el néphadseregünk egyik magasabb egységéhez, ahol Gábor László alezredes a Zrínyi Katonai Kiadó szerkesztője, a honvédelmi nevelés időszerű kérdé-’ seiről tartott előadást, amelyet filmvetítés, majd technikai bemutató követett.

Next

/
Thumbnails
Contents