Népújság, 1978. június (29. évfolyam, 127-152. szám)

1978-06-01 / 127. szám

SZERDA ESTI .KÜLPOLITIKAI KOMMENTÁRUNK Boszorkányüldözés LEGJOBB VÉDEKEZÉS A TÁMADÁS. Anvar Szadat is ezt a módszert választotta, amikor öt hónap után először másfél órás nemzetközi sajtókonferen­cián bizonygatta: a külföldi sajtó hamis képet fest Egyiptomról. Vagyis: az ellenzékiekkel szemben indított kairói boszorkányüldözés csupán egyes újságírók agyréme, valójában az egyiptomi nép széles körű demokratikus jogokat élvez. Azt is állította az egyiptomi elnök, hogy csupán azok ellen lépnek fel, akik — úgymond — „a demokráciát kihasználó opportunista elemek”. Nos, a tények mást mutatnak. A letartóztatási hullám, a főügyészség nyomozása nyilvánvalóan azt célozza, hogy az amúgy is háttérbe szorított egyiptomi baloldalt végleg szétzúzza. De mi ezeknek a politikusoknak és diákoknak a bűne? Mindenekelőtt az, hogy nem osztják Szadat derű­látását. Makacsul azt állítják, hogy Kairó és Jeru­zsálem közvetlen párbeszéde nem hozott — nem Is hozhat — semmiféle eredményt az arab ügy számára, nem járul hozzá a közel-keleti békés és tartós ren­dezéshez. Ellenkezőleg, aláássa az ingatag arab egységet, még bonyolultabbá, összekuszáltabbá teszi a különben is rendkívül összetett helyzetet. Ha számba vesszük, mi történt november — va­gyis az első közvetlen egyiptomi—izraeli csúcstalál­kozó — óta, aligha cáfolhatjuk Szadat ellenzékének véleményét. A párbeszéd semmilyen eredménnyel nem járt, Izrael mereven elzárkózik mindenfajta területi engedménytől, hallani sem akar a palesztin kérdés rendezéséről, sőt, azóta nyílt agressziót köve­tett el Libanon déli része ellen. Szadat mindezek ellenére optimista. Kijelentette: két hónapon belül el kell dőlnie a Kairo—Jeruzsá­lem párbeszéd további sorsának. Kénytelen-kelletlen beismerte ugyanakkor, hogy Egyiptom és Izrael között jelenleg nincs semmiféle kapcsolat. Hogy mire alapozza derűlátását? Erre a kérdésre nem válaszolt. Nem is válaszolhatott. S ami ilyenkor a legkézenfek­vőbb: bűnbakot kell találni, valamivel el kell terelni a figyelmet a nyomasztó belső feszültségről. A BOSZORKÁNYÜLDÖZÉS OKÁT alighanem ebben kell keresni. Az egyiptomi demokrácia pedig — ellentétben Szadat állításaival — talán mégsem oly tökéletes, mint amilyennek az elnöki rezidencián feltüntetni igyekeztek. GTAPAY DÉNES * »AAAAAAAAáAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVA^AAAAAA»VW\AAAAAAAAiWWVWWM Röviden VARSÓ Edward Gierek, a Lengyel Egyesült Munkáspárt köz­ponti Bizottságának első tit­kára június 2-án Belgrádba utazik — jelentették be Var­sóban. Gierek Joszip Broz Titónak, a Jugoszláv Kom­munisták Szövetsége elnöké­nek meghívására tesz hiva­talos baráti látogatást Ju­goszláviában. Bejrut Eliasz Szárkisz libanoni ál­lamfő szerdán délelőtt La- takia Szíriái kikötővárosba érkezett. A város repülőte­rén Hafez Asszad elnök és több száz főnyi tömeg üdvö­zölte. A két államfő találko­zójára olyan időszakban ke­rül sor, amikor ismét dörög­nek a fegyverek Libanon­ban: a legfrissebb jelenté­sek szerint az izraeli cso­portok és az Izrael által tá­mogatott jobboldali keresz­tén v erők által Nabatiie vá­rosára és a környező falvak­ra zúdított ágyútűznek 12 polgári személv esett áldo­zatul és mintegy 20 ember megsebesült. HANOI Hanoiban közleménv-t tét. tek közzé a pekingi rádió ál­lításaival kapcsolatban, amely szerint a vietnami ha­tóságok azt az utasítást ad­ták csapataiknak, hogy tüzel­jenek a távozó kínai szár­mazású állampolgárokra. A hanoi közlemény ennek kapcsán rámutat, hogy a va­lóságnak ellentmondó újabb vádról van szó. Belgrad. Belgrádban szerdán befe­jeződött a Szerb Kommunis­ta Szövetség VIII. kongresz- szusa, amelyen 726 ezer tag képviseletében több mint 1400 küldött vett részt. A Szerb Kommunista Szö­vetség 145 tagú új központi bizottságának elnökévé is­mét Tihomir Vlaskalicsot választották meg. Leonyiil Brezsnyev is Gustáv Husik beszéde Ünnepi gyűlés a prágai sárban Prágában nagygyűlést tartottak a szovjet párt- és kormány- küldöttség tiszteletére. Képünkön: Leonyid Brezsnyev és Gustáv Husák. (Népújság telefotó — CTK—MTI—KS) Sebestyén Tibor és Kiss Csaba, az MTI tudósítói je­lentik: Kedden délelőtt a prágai várban ünnepi gyűlést ren­deztek a Leonyid Brezsnyev vezette szovjet párt- és kor­mányküldöttség tiszteletére. Az ünnepi gyűlést Lubo- mir Strougal, a CSKP KB elnökségének tagja, minisz­terelnök nyitotta meg. A felszólalók között volt a csehszlovák ‘ űrhajós, Vladi­mír Remek is. Ezután Gustáv Husák mondott beszédet, majd a jelenlevők lelkes tapsa köze­pette Leonyid Brezsnvev lé­pett a szónoki emelvényre. Leonyid Brezsnyev beszéde elején emlékeztetett arra. hogv a Csehszlovák Köztár­saság már csaknem hatvan­éves, s ennek az időszaknak felét már a szocializmus csillagzata alatt élte át. Három évtizeddel ezelőtt, amikor a proletariátus és a parasztság hatalmas erejű megmozdulása a nép igazi képviselőit juttatta a prágai várba, a kommunista párt előtt rendkívül bonyolult feladatok tornyosultak. — Csehszlovákiát napja­inkban a hatalmas és terv­szerűen fejlődő gazdaság, az élenjáró tudomány és tech­nika, a népjólét magas foka jellemzi. Brezsnyev méltatta a szo­cialista kultúra növekvő te­kintélyét, a Kölcsönös Gaz­dasági Segítség Tanácsában részt vevő országok eredmé­nyeit, hangsúlyozva, hogy mindebben nagy szerepe van az együttműködésnek. A legfontosabb feladat most véleményünk szerint az, hogy maximálisan növel­jük kapcsolataink hatékony­ságát, ne csak az adott pilla­nat. hanem a nagy távlatok következményeit is számí­tásba vegyük — hangoztatta az SZKP főtitkára, majd így folytatta: — Az elmúlt években nem kevés történt a nemzetközi helyzet megjavítására, külö­nösen Európában. Az euró­pai házban lakó szomszédok ma már nemcsak köszönnek, egymásnak, hanem békésen el is beszélgetnek egymással, s nem egy téren azt is tanul­ták, hogy jól együtt te mű­ködjenek Ez kézzelfdgható- an nyilvánult meg az NSZK- ban nemrég tett utazásaim során. Véleményünk szerint szilárd programot dolgoztunk ki kölcsönös kapcsolataink színvonalának és minőségé­nek emelésére. — A vitán felül áll, hogy a folytatódó fegyverkezési hajsza súlyos károkat okoz a békés együttműködés tala­jában. A fegyverkezési haj­sza megszüntetése, a leszere­lés gyakorlati lépéseinek megkezdése, az a nagy fel­adat, amely ma nemcsak a kormányok, a hatalmat gya­korló személyek előtt áll. Ez ma valamennyi párt és politikai irányzat, valameny- nyi szakszervezet és más társadalmi szervezet, vala­mennyi tömegtájékoztató eszköz előtt álló feladat is. — A napokban kezdődött meg New Yorkban az Egye­sült Nemzetek Szervezete közgyűlésének külön a lesze­relésnek szentelt ülésszaka — folytatta beszédét Leonyid Brezsnyev. Az ENSZ történe­tében először az ülésszak résztvevői a leszerelés kérdé­sét annak teljes komplex voltában vitatják meg. — A Szovjetunió és a test­véri szocialista országok olyan javaslatokkal és kez­deményezésekkel mentek az ülésszakra, amelyek gondo­san mérlegeltek, a konstruk­tív munkára, gyakorlati ered­mények elérésére irányultak. — Röviden szólva a követ­kező a leszerelés kérdésében elfoglalt álláspontunk lénye­ge: nincs a fegyvereknek oyan fajtája, amelynek kor­látozására, eltiltására ne len­ne kész a Szovjetunió kölcsö­nös megállapodás alapján a többi országokkal. Csupán az a fontos, hogy mindez senki biztonságának se okozzon kárt, azoknak az államoknak teljes kölcsönössége alapján menjen végbe, amelyek ilyen fegyverek birtokában van­nak. Fontos, hogy őszinte, ne pedig látszattörekvés legyen a fegyverkezési verseny meg­állítására. Púja Frigyes beszéde az ENSZ-ben . > (Folytatás az l. oldalról.) egyetért minden olyan intéz­kedéssel, amely elősegíti a fegyverkezési hajsza megfé­kezését és támogat minden olyan kezdeményezést, javas­latot, amely előbbre visz a le­szerelés útján. — A világ közvéleménye előtt jól ismert, hogy a szo­cialista országok kezdettől fogva a leszerelés őszinte és következetes hívei. Az is köz­tudomású, hogy a szocialis­ta országok a ,nagyszabású kezdeményezések egész sorá­val igyekeztek elősegíteni a leszerelés célkitűzéseinek va­lóra váltását. Nem rajtuk múlott, hogy javaslataiknak csak kis részét fogadták el. — Ma, .amikor a legége­tőbb feladat az emberiség megmentése a nukleáris pusztulástól, különösen nagy jelentőségű a világ két leg­erősebb hatalmának, a Szovjetuniónak és az Egye­sült Államoknak az együtt­működése a leszerelés terén. A magyar kormány helyesli és üdvözli a szovjet—ameri­kai kapcsolatok javítására irányuló erőfeszítéseket, a hadászati fegyverzet korláto­zását célzó tárgyalások foly­tatását. a megbeszélések ki­terjesztését más kérdésekre és őszintén kívánja ezek mie­lőbbi sikeres befejezését. Üjabb egyezmények, de kü­lönösen a SALT—2. megál­lapodás tető alá hozása igen pozitív hatást gyakorolna a leszerelési folyamat egészé­re és általában a nemzetközi légkörre. ' 1978. juntos !.. csütörtök Európában, ahol jelentős eredményeket értek el a po­litikai enyhülés terén, to­vábbra is nagy figyelmet kell fordítani a katonai szemben­állás csökkentésére. «Szilárd meggyőződésünk, hogy ennek reális lehetősége adva van, mégpedig úgy, hogy a katonai erőegyensúly ne billenjen fel, ne származzék előny az egyik és hátrány a másik fél szá­mára. A szocialista országok ezen elv alapján járnak el a közép-európai fegyveres erők és fegyverzetek csökkentésé­ről Bécsben folyó megbeszé­léseken. Reméljük, hogy a tárgyalásokon részt vevő NATO-országok felhagynak azokkal a próbálkozásokkal, amelyeknek pélj a egyoldalú előnyök szerzése, és így lehe­tőség lesz a tárgyalások foly­tatására és eredményes be­fejezésére. — A katonai szembenállás csökkentését szolgálja a var­sói szerződés politikai ta­nácskozó testületé 1976. no­vemberi bukaresti ülésének két javaslata is. Teljesen vi­lágos, hogy ha a helsinki zá­róokmányt aláíró államok, köztük á négy nukleáris ha­talom kötelező erejű szerző­désben lemondanának a nuk­leáris fegyverek elsőként va­ló alkalmazásáról egymás el­len. ez nagy lépés lenne a nukleáris világháború elhá­rítása terén általában is. A LESZERELÉS A NÉPEK LÉTÉRDEKE — A leszerelési tárgyalá­sok problémáit vizsgálva kormányom abból indul ki, hogy a fegyverkezési verseny megfékezése. a leszerelés minden ország népének lét­érdeke. Éppen ezért minden ország kormányának köteles­sége, hogy a leszereléshez ak­tívan, jóakarattal és őszinte erőfeszítésekkel hozzájárul­jon. — Ettől az ülésszaktól mi azt várjuk, hogy megfelelő alkotó légkör kialakításával tegye lehetővé a részt vevő országok küldöttei számára a leszerelés terén eddig elért eredmények tárgyilagos ösz- szegzését, a leszerelési tár­gyalások során követendő alapelvek körültekintő meg­határozását, a sürgető és megoldásra leginkább érett feladatok kijelölését. — Ha ilyen szellemben dolgozik a rendkívüli ülés­szak, képes lesz arra. hogy ösztönözze az államokat a leszerelési tárgyalások üte­mének és hatékonyságának növelésére, hogy a világ bé­keszerető erőinek újabb biz­tatást nyújtva elősegítse az enyhülést, előmozdítsa a le­szerelés napirenden levő problémáinak megoldását, a leszerelés ellenfeleinek elszi­getelését és visszaszorítását. — Az általános vita mene­tét küldöttségünk nagy fi­gyelemmel kíséri. Már az eddigi felszólalásokban is szá­mos tanulmányozásra érde­mes gondolat fogalmazódott meg. Különösen nagyra ér­tékeljük a Szovjetunió kül­döttsége által -május 26-án előterjesztett okmányt ..a fegyverkezési verseny meg­szüntetésének gyakorlati módszereiről”. A magyar kor­mány az ebben a dokumen­tumban foglalt javaslatokkal teljes mértékben egyetért, és a megvalósításukra irányuló erőfeszítéseket minden esz­közzel támogatja. — A magyar kormány egyetért mindazokkal, akik aggodalmukat fejezték ki a fegyverkezési verseny káros következményei miatt. — A nemzetközi feszültség csökkenésével, a béke és a biztonság megszilárdításával arányosan országunk szíve­sen csökkentené katonai kia­dásait. Ehhez azonban arra lenne szükség, hogy más or­szágok, mindenekelőtt a ka­tonailag jelentős államok és közülük is elsősorban a nuk­leáris hatalmak — összhang­ban a szovjet kormány erre vonatkozó javaslatával — kezdjék el katonai költségve­tésük csökkentését. — Változatlanul azon a vé­leményen vegyünk, hogy a le­szerelés folyamatában külö­nös fontosságot és sürgőssé­get kell biztosítani a nukle­áris leszerelés kérdéseinek. Ennek az ülésszaknak is fel kell hívnia a nukleáris fegy­verrel rendelkező államokat: szüntessék be a nukleáris fegyverek előállítását és kezdjenek hozzá a meglévő készletek fokozatos csökken­téséhez. amelynek végső so­ron el kell vezetnie a nukle­áris fegyverkészletek teljes és végleges megsemmisítésé­hez. — Feltétlenül szükséges­nek tartjuk azonban, hogy ezen intézkedésekkel párhu­zamosan tárgyalások kezdőd­jenek az államok biztonságá­nak nemzetközi politikai és jogi eszközökkel való megszi­lárdításáról. — A nukleáris leszerelés egyik fontos közvetlen fel­adatának tekintjük a nukle­áris fegyverkísérletek általá­nos és teljes eltiltására irá­nyuló tárgyalások meggyor­sítását és mielőbbi sikeres befejezését. Bízunk abban. hogy a folyamatban levő U?- romhatalmi tárgyalásokon, amelyeken már jelentős ha­ladást értek el, megoldást ta­lálnak a még nyitott kérdé­sekre. NE GYÁRTSÁK AZ „N”-BOMBAT — A magyar kormány nagy jelentőségű lépésnek te­kintené, ha az Egyesült Álla­mok kormánya véglegesen lemondana a neutronbombá­nak, ennek az új típusú nuk­leáris fegyvernek a gyártásá­ról. A neutronfegyver gyár­tása és rendszerbe állítása a fegyverkezési verseny új hul­lámát indítaná el, és ez ko­molyan ártana a béke és a biztonság ügyének. — Jóllehet a magyar kor­mány a legsürgősebb feladat­nak a nukleáris és más tö­megpusztító fegyverek kor­látozását és eltiltását tartja, fontosnak és időszerűnek te­kinti azt is, hogy a katonai­lag jelentős államok kezdje­nek hozzá a hagyománvos fegyverzet — mindenekelőtt a legkorszerűbb és legna­gyobb pusztító erejű fegyver­zet — csökkentéséhez. — Szeretném ezen a he­lyen ismételten kifejezni kor­mányom reményét, hogy a X. rendkívüli ülésszak előreviszi a leszerelés ügyét azzal is, hogy ráiránvítja az egész vi­lág figyelmét a fegyverkezési verseny igazi okaira, káros hatására, a gyorsabb és na­gyobb arányú leszerelési in­tézkedések szükségességére. Bízunk abban, hogy a rend­kívüli ülésszak ajánlásai alapián a meglévő leszerelési fórumokon is elmélyül és fel_ gyorsul a munka —. fejezte be beszédét Púja Frigyes. — Sajnos legfontosabb tár­gyalópartnereink álláspontja telve van ellentmondásokkal, íme, egy élő példa: — Washingtonban most ült össze a legfelsőbb szinten a NATO-tanácsa. Néhány résztvevője, útban a NATO- tanácskozására, vagy hazafe­le onnan New Yorkba uta­zik, az ENSZ-közgyűlés rend­kívüli ülésszakára, s ott szép szavakat mond a leszerelés­ről. A NATO tanácsülésén viszont — ahogy mondani szokás — még csak lélegzet­vételnyi szünetet sem tartva, a sok évre előre szóló katonai előkészületek terveit vitatják meg. Felvetődik a kérdés, hogy ezek a nyugati hatal­mak melyik értekezleten fog­lalkoznak valóban érdemi kérdésekkel, s melyiken csak a beszédekkel? Gustáv Husák és Leonyid Brezsnyev beszédét több al­kalommal szakította félbe az ünnepi gyűlés résztvevőinek lelkes, viharos tapsa, és mindkét beszédet nagy tet­szésnyilvánítás követte. A gyűlésen Lubomir Strou­gal mondott zárszót, majd az Internacionálé eléneklése után a megjelentek forró ünneplésben részesítették az SZKP KB főtitkárát és a többi szovjet vendéget. + Leonyid Brezsnyev. az SZKP főtitkára, a legfelsőbb tanács elnökségének elnöke szerdán a prágai várban magas szovjet kitüntetést nyújtott át. Gustáv Husákot 65. születésnapja alkalmából az Okóberi Forradalom Ér­demrenddel,. Vasil Bilakot 60. születésnapja alkalmából Lenin-renddel tüntették ki. ,

Next

/
Thumbnails
Contents