Népújság, 1978. május (29. évfolyam, 102-126. szám)

1978-05-03 / 102. szám

WÎLAG PRQLETÂRTÂÏ. EGYESÜLTETEK1, AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA IS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XXIX. évfolyam, 102. szám ARA: 80 FILLÉR 107». májas 3., szerda Május 1-én A munka ünnepét, a munka élenjáróit köszöntöttük Megemlékezések, nagygyűlések, színpompás majálisok, művészeti bemutatók megyeszerte Majális az egri Szépasszony-völgyben Április még meglepett bennünket: utolsó napján, vasárnap esett, május szép napján vi­szont ragyogó napsütés fogadta az ébredőket. A szemerkélő eső nem tudta elrontani a hangulatot, a meleg fénysugarak meg igazi majálist varázsoltak. Két napig ünnepelt az ország: a munkát, az Élet anyját, s a szocialista munka hőseit, élenjáróit köszöntöttük. Hogy másnap, hogy ma ismét odaálljunlc a munkapadok, a vetőgépek, a tervezőasztalok, a katedrák mellé, hogy a vizsgákra készülve ismét fellapozzuk a mérhetetlen tudást ma­gukba sűrítő könyveket. A még áprilisi tréfákkal érkéz ő időjárás ellenére vidámsággal, derűs kedvvel ünnepeltünk, s velünk együtt az ország, a haladó világ valamennyi népe. Moszkvától New Yorkig MOSZKVA: Kétórás, szí­nes, derűs felvonulással kö­szöntötte a Szovjetunió fő­városa a nemzetközi mun­kásosztály nagy ünnepét. Százezrek vonultak fel a Vö­rös téren a Szovjetunió Kommunista Pártja és a szovjet állam vezetői, s a meghívott vendégek előtt. Moszkva ünnepi díszbe öl­tözött utcáin át pontosan délelőtt tíz órára érkezett a menet a Vörös térre. Amikor a Kreml Szpasszkij-tornyá­nak órája elütötte a tízet, a Lenin-mauzóleum mellvéd­jén elfoglalták helyüket az SZKP és a szovjet állam ve­zetői, élükön Leonyid Brezs- nyevvel, az SZKP KB főtit­kárával, a Legfelsőbb Tanács Elnökségének elnökével- A legfiatalabbak, az úttörők képviselői virágcsokrokkal köszöntötték a szovjet veze­tőket és külföldi vendégeket. BERLIN : Berlinben száz­ezrek gyűltek össze hétfőn reggel az ünnepi felvonulás­ra, A látványos ünnepségen részt vettek az NDK párt­ós állami vezetői, élükön Erich Honeckerrel, az NSZEF KB főtitkárával, az NDK Államtanácsának elnö­kével. A felvonulásokon, ün­nepségeken, népünnepélye­ken részt vett az NDK-ban dolgozó és tanuló több ezer magyar munkás, szakember és diák is. VARSÖ: Lengyelország­szerte százezrek vettek részt a színpompás május elsejei felvonulásokon. Varsóban, a Kultúra és Tudomány Palo­tája előtt felállított dísztri­bünről köszöntötték a len­gyel vezetők — Edward de­rek, Henryk Jablonski és Piotr Jaroszewicz — a fővá­ros dolgozóit. MADRID: Sok százezer ember vett részt hétfőn dél­előtt Madridban a négy év­tized után először szabadon, törvényesen megtartott má­jus 1-i felvonuláson. A két legnagyobb szakszervezeti központ, a munkásbizottságok és az UGT közös rendezésé­ben a szakszervezeti egység jelszavával tartott felvonu­lás a spanyol főváros főútvo­nalain vonult végig, majd ez Alcala-kapunál tartott nagygyűléssel ért véget. LONDON: Az angol szak­szervezeti aktivisták, kom­munisták, haladó társadalmi szervezetek tagjai vonultak fel május 1-én Londonban. A londoni Hyde-parkban a megemlékezés résztvevői a dolgozók érdekeinek védel­méért, a leszerelésért, és a népek közötti együttműködés elmélyítéséért szálltak síkra. ■Angijában és JMalesben az idén első ízben volt május 1. hivatalos ünnepnap. SZÓFIA: Bulgáriában ün­nepi hangulat és derű jelle­mezte a dolgozók szolidaritá­sának ünnepét. Az ünnepi díszbe öltözött Szeptember 9-e téren a több ezer felvo­nulót Todor Zsivkov, a Bol­gár Kommunista Párt KB első titkára, az Államtanács elnöke, a párt és a kormány több vezető személyisége üd­vözölte. BELGRAD: Jugoszláviá­ban hétfőn tüzérségi dísz­össztűzzel kezdődött a má­jus 1-i ünnepségsorozat. A jugoszláv kommunisták szö­vetsége és a tömegszerveze­tek üdvözletei intéztek az ország dolgozóihoz. HANOI: A Vietnami Szo­cialista Köztársaság főváro­sában a dolgozók összefogá­sának nemzetközi ünnepét az ország déli része felszabadí­tásának 3. évfordulójává! együtt ünnepelték meg. HELSINKI: Finnországban a fővárosban és további 50 helyen tartottak május 1-i megemlékezéseket. Az ünnep­ségek résztvevői a munka- nélküliség felszámolása, le­szerelés mellett, a neutron­fegyver betiltásáért szálltak síkra, és szolidaritásukat fe­jezték ki Palesztina, Dél-Af- rika, Chile elnyomott népei­vel. PRÁGA: Prágában a cseh­szlovák dolgozók ezrei ünne­pelték május elsejét. A fel­vonulókat Gustáv Husák, Csehszlovákia Kommunista Pártja KB főtitkára, köztár­sasági elnök és más vezetők üdvözölték. Az ünnepi emel­vényen megjelent Vladimir Remek, az első csehszlovák űrhajós is. NEW YORK: Az amerikai szakszervezetek és az Egye­sült Államok Kommunista Pártjának felhívására New York-iák ezrei vettek részt a május elsejei ünnepsége­ken. Az UNION Square-en megtartott ünnepi nagygyű­lésen felszólalt Gus Hall, az Egyesült Államok Kommu­nista Pártjának főtitkára. fl főváros, majálisa A május elsejei ünnepsé­gek kiemelkedő eseményére, a budapestiek felvonulására ünnepi köntöst öltött a Fel­vonulási tér, ahol a népköz- társaság címerével ékesített díszemelvényen. Kádár Já­nos, az MSZMP Központi Bi­zottságának első titkára, &»* sonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke, Lázár György, a Mi­nisztertanács elnöke, Aczél György, Apró Antal, Benke Valéria, Biszku Béla, Fock Jenő, Gáspár Sándor, Huszár István, Maróthy László, Ne­mes Dezső, Németh Károly, és Óvári Miklós, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­jai, Borbély Sándor, Gyenes András, Győri Imre, Havasi Ferenc, Korom Mihály, a Központi Bizottság titkárai, Brutyó János, a Központi Ellenőrző Bizottság elnöke, továbbá a főváros párt- és tanácsi vezetői, a társadalmi és tömegszervezetek képvise­lői. a munkásmozgalom vete­rán harcosai, a jubileumi zászlóval kitüntetett brigá­dok vezetői és a: termelésben élenjáró dolgozók küldöttei köszöntötték a főváros fel­vonuló dolgozóit. A fiatalok ezrei rajzoltak élőképeket a Felvonulási tér­re, s vitték magasba tartva a szocialista országok nemzeti lobogóit. Szép hagyomány­ként az idén is a vállalatok termékeit, gazdasági sikereit kifejező makettek, transzpa­rensek színesítették a mene­tet. A tömött sorokban höm­pölygő menet „el-elakadt” a tribün előtt, amelyről többek között a külföldi delegációk képviselői tolmácsolták mun- . kásosztályuk üdvözletét. A felvonulás záróképe ismét a fiataloknak jutott: látványos menet- és sportgyakorlatuk után háromezer fiatal együtt formált vörös csilagot a tér­re, körötte a felirattal : „Éljen a párti” Kádár János nyilatkozata Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára a fővárosi dolgozók má­jus elsejei felvonulásán nyi­latkozatot adott: — Élve a lehetőséggel, e nagyszerű, lelkes budapesti felvonulásról szívből köszön­tőm munkásosztályunkat, szövetkezeti parasztságunkat, értelmiségünket, a dolgozók legszélesebb köreit, a nőket, az idősebbeket és a fiatalo­kat, szocializmust építő egész népünket. — Bizonyos vagyok abban, hogy miként itt, Budapesten szemünk előtt, lelkesen, jó hangulatban ünnepel né­pünk, így van ez az ország minden helységében, s így a világ minden térségében, ahol öntudatos dolgozók él­nek. Az elmúlt hetek szinte az élet minden területén a mérlegkészítés hetei voltak. Ennek nyomán április 4-én, magas erkölcsi elismerést, ki­tüntetést kaptak a fizikai és a szellemi munka legjobbjai, munkás- és parasztemberek, alkalmazottak, tudósok, mű­vészek, írók. és sokan mások, akik élen jártak a munká­ban. A napokban a múlt év ter­melőmunkájának eredmé­nyeit is mindenütt számba vették, s az élenjáró üzeme­ket kitüntették, méltón kö­szöntötték. A Központi Bi- zotság is elbírálta a tavalyi nagyszerű szocialista munka­verseny eredményeit. Átad­ták a szocialista munkaver­seny legjobbjainak, 27 vál­lalatnak, a magas erkölcsi kitüntetést, a kongresszusi zászlót, továbbá a munka­versenyben legjobbnak bizo­nyult 104 szocialista brigád­nak a kitüntető oklevelet. *— Mindennek hatása itt, ezen az ünnepségen is érzé­kelhető, mert a becsületes munka erkölcsi elismerése rendkívül fontos, szüksége van rá mindenkinek,. aki a magas követelményeknek eleget te6z. — Mint köztudott, a Köz­ponti Bizottság egy másik, talán még nagyobb jelentő­ségű mérleget is megvont: legutóbbi ülésén felmérte a párt XI. kongresszusa óta végzett munkát. E mérleg is pozitív eredményeket muta­tott. — Kitűnt, hogy a kong­resszus irányvonala helyes : fejlődés tapasztalható * orszá­gunk belpolitikai helyzeté­ben, tovább szilárdult né­pünk szocialista nemzeti tö­mörülése, előbbre küzdöttük magunkat a gazdasági, a kul­turális építés területén, nö­vekedett az életszínvonal. A kongresszusi határozatokat — az igen nehéz körülmények ellenére is — társadalmi éle­tünk minden területén ered­ményesen végrehajtjuk. Eb­ből nagyon fontos következ­tetés adódik. Az, hogy táv­lataink világosak, a kijelölt, a bevált úton, amelyen ed­dig is jártunk, nyugodtan és magabiztosan haladhatunk tovább. Az a feladatunk, hogy a XI. pártkongresszus hatá­rozatait —, amelyek a szo­cialista építés feladatainak foglalatát adják — b az ötö­dik ötéves tervet sikeresen végrehajtsuk. Ahogy a Köz­ponti Bizottság megállapítot­ta, a sikeres munka' feltétem léi adottak, illetve á további­akban J megteremthetők. Nagyszerű . dolog, hogy ez így van, biztonságot adhat mindnyájuknak. Jóleső tudni, hogy a roppant nagy ne­hézségeket leküzdve jelentős lépésékkel haladtunk és ha­ladhatunk előre. Népünk tu­datos és eredményes építője a fejlett szocialista társada­lomnak. — Természetes, hogy má­jus 1-én, a munka ünnepén elsőként a munkáról szólunk, és nyugodt lelkiismerettel, jó érzéssel, a jövőbe vetett biztos hittel, reménnyel ün­nepelhetünk. Május 1-ének nagy nemzetközi ünnepét népünk hazafias érzéssel és internacionalista szellemben köszönti. A felvonulások, a transzparenseken olvasható jelszavak, harci célok egy­szersmind üzenetet jelente­nek a világ népeinek is. Üd­vözöljük a nagy szovjet né­pet*, a szocialista világ népe­it, a kommunista és mun­káspártokat, a szervezett dolgozókat, a társadalmi ha­ladásért küzdőket, a nemzeti függetlenségért és a békéért harcolókat. Üzenetünk úgy szól, hogy a magyar nép ■szilárdan és eltökélten meg­oldja hazai feladatait, to­vább halad a szocialista tár­sadalom építésének útján éá szerény lehetőségeihez képesti mindenütt ott van, s a jö­vőben is ott lesz, ahol síkra kell szállni a társadalmi ha­ladásért, a nemzeti függet-j lenségért, a békéért. Ezt üzenjük harcostársainknak,, al világ minden haladó embe­rének, s ezt a kapitalista vi-' lág józanul, reálisan gondolj kodó politikusainak és ténye­zőinek is. Üzenjük, hogy al haladó erők harcostársai va­gyunk, s nagyon komolyan! gondoljuk a különböző tár­sadalmi rendszerű országok békés egymás mellett élését, és azt a magunk lehetőségei szerint igyekszünk előmozdí­tani. — E gondolatok töltik el az embert, látva e nagysze­rű felvonulást. Jómagam ia örömmel, jó érzéssel ünne­pelek, s mindenkinek szívből ugyanezt kívánom. Kívánom, hogy dolgozó népünk 'ó egészségben, erőben, eltökél­ten és a jövendő sikerek re­ményében végezze becsület­tel munkáját és mint edjfig; a jövőben is álljon helyt- Bizonyos, hogy az új' sikerek nem fognak elmaradni, s ak­kor a következő május 1-étJ is hasonló örömteli érzések­kel fogjuk ünnepelni. Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Közj ponti Bizottságénak első tit­kára és Gáspár Sándor, a Szakszervezetek Országos Tanácsának főtitkára, aa MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagjai ezután a Felvonu­lási téren találkoztak azok­kal a külföldi szakszervezett vezetőkkel, akik 50 országból és a Szakszervezeti Világszö­vetség képviseletében részt: vettek a budapesti dolgozói: május 1-i ünnepségén. II bányászzenekar hangjaira... CL indult el a felvonulók' serege — igaz, kissé szemer­kélő esőben — Egercsehiben a bánya központi épülete elől, hogy a helyi művelődé­si házban rendezett nagy­gyűlésen részt vegyenek a bányászok, a lakosság, va­lamint a környéző telépülé­(Folytatás a 2. oldalon) , x■ S.----'« .. .. À hanjászzeoekar hangjai» vonultak fcí az egeresének

Next

/
Thumbnails
Contents