Népújság, 1978. május (29. évfolyam, 102-126. szám)

1978-05-03 / 102. szám

A munka ünnepét, a munka élenjáróit köszöntöttük (Folytatás az 1. oldalról) sek képviselői. A pattogó in­dulókat játszó zenekart az önkéntes tűzoltók követték, majd a hosszú rúdon pom­pázó. színes májusi bokré­tát kísérő asszonyok, lányok következtek, utánuk az úttö­rők, az iskola kisdobosai, paj­tásai. A házak tetején lógó felhők nem engedték át a napfényt, ennek ellenére színpompás látvány volt a felvonulók serege, amelyben ott, vonult a megye, a járás több képviselője is. A művelődési házban meg­tartott nagygyűlésen Polgár Miklós, a szakszervezetek megyei tanácsának osztály- vezetője mondott ünnepi be­szédet, ezt követően adták jit a munka élenjáróinak a ki­tüntetéseket, jutalmakat. A gyűlést követően kórusbemú- tatóra, majd — amennyire az idő engedte — sportműsorra került sor a bányásztelepü­lésen. Egy alkalmi kiállítást azonban érdemes volt felke­resniük az érdeklődőknek: május 1-e alkalmából állítdt- ták ki a Bükk falvainak, ; a táj jellegzetes színeinek har­móniáját ötvöző, bemutató népművészeti alkotásokat ; a helybeli asszonyok. Szépasszony-völgyi hangulat Nemcsak „hivatalosan”, ha­nem egyébként is megkez­dődtek a május elsejei ün­nepségek már április végén, pontosabban: április 30-án a megyeszékhelyen is. Ilyen­kor természetesen a legke­resettebb helyek közé tar­tozik egyrészt az egri Nép­kert, másrészt pedig a Szép- asszony-völgy. A vállalatok­nál és az üzemeknél már lezajlottak a helyi ünnepsé­gek, kitüntették a legkivá­lóbbakat, de a májusi ün­nep „nem állt meg” .. . Már vasárnap igen sokan sétáltak az utcákon, s kihasználva a napsütést, pihentek a tere­ken és a parkokban, azaz az ünnep előestéje a megye- székhelyen tulajdonképpen egész naoon át tartott. Héjfőre verőfényes napsü­tés köszöntötte a megye- székhely dolgozóit, s a kel-* lemes időjárás sok száz helybelit kirándulásra öszr tönzött. Mások elvegyülve az Egert látogató kirándulókkal, ellátogattak a várba és más megtekintésre érdemes he­lyekre. Ezek közül emelke­dett ki az Egri Városi .Ta­nács és a Megyei Művelődési Központ által szervezett szépasszony-völgyi program, ahol a szabadtéri színpadon elsőként a helyőrségi zene­kar invitálta térzenével a publikumot a délutáni szó­rakozásra. A műsoron később fellépett az ostorosi népdal­kórus, majd pedig a jól is­mert felnémeti citerazene- kar idősebb és ifjabb tagjai léptek a pódiumra. Hasonló­an nagy sikert értek el az egri központi népi táncegyüt­tes számai. A műsoron féllé- , pett az Egri Csillagok Ter­melőszövetkezet pávaköre, majd a folklórbemutató után az egri . Pótkerék-együttes . tánczenészei szórakoztatták a szépasszony-völgyi majális vendégeit. Tízezer majálisozó MátrafSreden Nem csapta be a meteoro­lógia az Egyesült Izzó gyön­gyösi gyárának szakszerveze­ti bizottságán ame^. az üzem és a varos dolgozomek egész napos, gazdag progra­mot szervezett május elsejét re. S hogjí-á hágy'oraámfpí vált majális iránt nem csök­kent az érdeklődés, tízezer önfeledt dolgozó tanúsítja, akik reggeltől délutánig el- özönlötték Mátrafüred festői vidékét, a felállított szóra­kozóhelyeket, büféket. Kik gondoskodtak ennyi ember jókedvű mulattatásá- ról? A gyermekek Kertész Lilla meseszínpadának tap­soltak lelkesen. A felnőtt korosztály Lehoczky Zsuzsa, Felföldi Anikó, Ambrus Kyri és Csák Hugó énekes, hu­morral átszőtt revüjének örülhetett A táncos lábú izzós fiajajokat,. pedig a klub- konvvtSr^yárta kora estig tartó discőval. Ahogyan Ponpul Imre, a szakszervezeti bizottság tit­kárhelyettese mondotta, pél­daszerűen sikerült a nagy tö­meg mozgatása, valamint ju­tott italból, harapnivalóból igény szerint, A gyáriakat például tizenkilenc külön-- busz szállította Mátrafüred- re negyven környező köz­ségből, a sátrakban pedig többi közt tízezer üveg sör, ötezer kóla, nyolc mázsa virsli, debreceni talált fo­gyasztóra. ' Hatvan és Boldog ünnepe A hatvaniak is bőven éltek május elseje lehetőségével, reggeltől estig forogtak a Nepkertben felállított bo­londmalmok, durrogtak a cél. lövöldék nyereménnyel ke­csegtető puskái, a közlekedési parkot és a felállított játék­szereket gyermekek százai nyüstölték, s persze szólt egész nap a táncra invitáló gépzene. Ugyanakkor, a vá­rosi vezetőkkel együtt, sok hatvani látogatott ki Boldog' községbe, amely máig is so­kat őriz a népi hagyomá­nyokból. Színes, fölkendőzött májusfák szegték a gyalog- utakat, a sportpályán lega­lább ezren gyönyörködtek a nemrég feltámasztott népi együttes műsorában, majd a most létesült kis falumúzeum avatására tódulhattak az ér­deklődők. Itt Kovács lmréné közmű­velődési felügyelő mondott ünnepi beszédet, s miként szavaiból kicsendült, megha­tó, tiszteletre méltó a falubeli asszonyok, férfiak önkéntes munkája, több száz ajándéka, ami lehetővé tette a lassan teljesen kivesző népi értékek összegyűjtését, állandó kiállí­tását az egykori vadászház­ban. Később a nyolcvan esz­tendős Morvain Jánosné sze­mélyében még az is akadt, aki megindítson egy öreg szö­vőszéket, s megmutassa az érdeklődőknek, hogyan is ké­szítettek hajdan ingvásznat, kenyeres kendőt. Ünnepelték Sírokban a Tyereskova brigádot A ragyogó napsütés nagy :ömeget vonzott Sírokba, a cútvölgyi majálisra; százával érkeztek a környező közsé­gekből a Mátravidéki Fém- nüvek dolgozói családtagia­kkal., Itt, a szép környezet­jen, a lelkes társadalmi mun­kával tavaly létrehozott kul- úrparkban gondoskodtak a felnőttek és a gyerekek szó­rakozásáról egyaránt. Szólt a •nuzsika, a szabadtéri szín­padon egymást követte a si­A MMmicna üdlËËïiïïî 1972. május 3., szerda roki asszonykórus, a községi általános iskola, js a táncdal- énekesek műsora, egész na­pos programot biztosítva. A május elseji ünnepségso­rozat már szombaton meg­kezdődött. Ekkor avatták fel a gyár szomszédságában az MHSZ löterét, amely szintén a dolgozók társadalmi mun­kájával készült el a vállalati pártbizottság irányításával. Ez a lőtér a megyében a leg­nagyobb, nemzetközi verse­nyekre is alkalmas. Az átadá­son, ahol ott volt Józsa György, megyei munkásőr- parancsnok is, Tóth György, az MHSZ megyei titkára ki­lenc dolgozónak adott át ki­váló MHSZ-munkáért kitün­tetéseket. A kútvölgyi majális ünne­pi megemlékezéssel kezdő­dött. A vállalat vezetőinek társaságában megjelent Pá­linkás Ferenc rendőr vezér­őrnagy, a megyei párt-vb. tagja, a megyei rendőr-főka­pitányság vezetője, Gubán Dezső, az SZMT elnöke, Die- nes Sándorné, a vasasszak­szervezet területi szervezője s a KGM képviseletében Akó Károly. Az ünnepelt a válla- lat tubusgyáregységének Tyereskova brigádja volt; nagyszerű helytállásukért, teljesítményükért e brigád tagjainak nevében magas ki­tüntetést vehetett át Doktor, esik Tiborné brigádvezető: e kollektívának adta át Pálin­kás Ferenc, az MSZMP KB jubileumi oklevelet. A tubus­gyártó brigád ezzel a kitünte­téssel együtt elnyerte a szak. ma kiváló brigádja címet is. A kitüntetettek között volt a szerszámüzem Münnich Fe­renc brigádja, amely elnyerte a vállalat kiváló brigádja cí­met. Ugyancsak ezen az ün­nepségen adta át Osztafin Béla szb-titkár a Fémművek­nél negyedszázada dolgozók aranygyűrűit is. Bélapátfalván Lengyel—magyar építők baráti találkozójával kezdő­dött a hét végi ünnepi prog­ram Bélapátfalván. A nagy- beruházás területén sorra ke­rült bensőséges hangulatú összejövetelen részt vett a hosszú évek óta Heves me­gyében élő, lengyel szárma­zású grafikus, Trojan Marian Jozef is, aki ez alkalommal ex libriseivel ismertette meg az érdeklődőket. Vasárnap a Gárdonyi Géza Művelődési Házban ünnepi nagygyűlést tart'otfakr amelyen a nagy. község képviselői előtt Ha- beftf- László, a járási pártbi- ji zöttság első titkára mondott beszédet, méltatván május elseje jelentőségét. Ezután a bélapátfalvi úttörők adtak nívós műsort, majd a mikó- falvi népi együttes lakodal­mas játéka aratott nagy si­kert. A Vince-réten hamisí­tatlan majálishangulatban folytatódtak az események, legalább hétszázan vették kö­rül a lacikonyhákat, bog­rácsokat, élvezték a virágdí­szes természetet. Füzesabony­ban (Tudósítónktól) : A gimnázium előtti téren az általános iskolások színpom­pás menete nyitotta meg a felvonulást. A díszemelvé­nyen helyet foglaltak a já­rás és a nagyközség párt- és tanácsi vezetői, valamint a meghívott vendégek. A fel­vonulók között voltak a já­rás legnagyobb ipari bázisá­nak, a Fémművek kitünte­tett szocialista brigádjai is. Az állami gazdaság, a Petőfi Termelőszövetkezet, a MÁV és a Herbária gyógynövény­üzemének dolgozói is megér­demelték az elismerő szava­kat kimagasló termelési eredményeikért, összesen 27 üzem és intézmény mintegy négyezer dolgozója vonult fel a térre, s hallgatta meg dr. Bárdos Sándor nagy­községi tanácstitkár ünnepi megemlékezését. Ezt követően a járási és nagyközségi KISZ-bizottság rendezésében a gimnázium és a játszótér sportpályáin kispályás labdarúgó-villám- tornát bonyolítottak le. Az MHSZ-lőpavilonban pedig légpuska-lóversenyre került sor, az Edzett ifjúságért mozgalom jegyében. Dél­után nyitotta meg kapuit az ifjúsági park. Az ifjúsági ta­lálkozó résztvevőit, Kalina József, a járási KlSZ-bizott- ság titkára köszöntötte, majd a „VIT-Pálma” • felállítására került sor. Ezúttal rendezték Együtt dolgodnak. a siroki Tyereskova meg a politikai képzési kö­rök közötti VIT-vetélkedőt is. Az esti órákban változa­tos kultúrműsor és tánc nyújtott szórakozási lehető­séget. Szigetváry József ünnepelt a hevesi járás (Tudósítónktól) : Heves nagyközség lakossá­gát zenés ébresztővel kö­szöntötte a helyi tűzoltó-ze­nekar. A fellobogózott Fő úton vonultak az üzemek, vállalatok, gazdasági .egysé­gek, hivatalok dolgozói a nagygyűlés színhelyére, a sportpályán felállított tri­bünhöz. A nagygyűlés el­nöksége fogadta a mintegy 3500 felvonulót, eredmé­nyeik felsorolásával köszön­tötte a dolgozókat. Az el­nökségben helyet foglalt Vi­rág Károly, a megyei párt- bizottság titkára és Szabó Lajos, a hevesi járási párt- bizottság első titkára. Ünne­pi beszédet Nagy Károly, a járási hivatal elnöke mon­dott. A nagygyűlés után az Gyorslista Az 1978. május 2-án megtartott lottó jutalomsorsolásról, amelyen a 17. heti szelvények vettek részt. A gyorslistában az alábbi rövidítéseket használtuk; a: Lada. személygépkocsira ut.; b: 15 000 Ft-os „Otthon” lakberendezési ut.; c: 14 000 Ft-os „Ismerje meg a Szovjetuniót, az 1980. évi olimpiai játékok országát" ut.; d: 50 000 Ft-os „ötlet” ut.; e; Színes tv; f: 20 000 Ft-os „Zenesarok” ut.; g: 10 000 Ft-os „Vásárlási” ut.; h: 9000 Ft-os „Ki mit választ" ut.; i: 10 000 Ft értékhatárig televízió vásárolható; j; 9100 Ft-os értékhatárig televízió vásárolható; k; 7000 Ft-os „Tetőtől-talpig” ut.; I: 5000 Ft-os „Vásárlási” ut.; m: 6000 Ft értékhatárig hűtőgép vásárolható; n: 5000 Ft értékhatárig ház­tartási felszerelések vásárolhatók; o: 4000 Ft-os „Konyhafelszerelés" ut.; p: 3000 Ft-os „Textil" ut.; r: 1500 Ft értékhatárig táskarádió vásárolható. A nyertes szelvényeket 1978. május 20-ig kell a totó- lottó kirendeltségek, az OTP-fiókok, vagy posta útján a Sportfogadási és Lottó Igazgatóság címére (1875 Budapest, V., Münnich Ferenc u. 15.) eljuttatni. A gyorslista közvetlenül a sorsolás után készült, az esetleges hibá­kért felelősséget nem vállalunk. Az alábbiakban a Miskolc körzetében vásárolt nyertes szelvények számait közöljük. 5 047 513 P 5 540 496 h 5 921 099 1 7 222 508 e 65 096 117 k 65 555 762 p 5 063 680 0 5 541 739 1 5 924 648 0 7 223 862 k 65 101 909 h 65565 381 g i 5 067 245 f 5 546 311 c 5 939 736 o 7 246 066 i 65 108 235 h 65 577 628 5 071 426 1 5 548 843 1 5 943 818 1 7 247 017 i 65 109 992 h 65 586 953 f 5 073 214 d 5 557 278 m 5 972 163 h 7 254 417 O 65 125 153 1 65 586 953 f 5 076 486 b 5 559 863 I 6 770 230 j 7 258 423 r 65 148 652 o 65 613 009 f 5 077 118 1 5 568 138 n 6 780 764 P 7 283 237 1 65 161 301 h 65 629 137 k 5 078 803 1 5 572 793 c 6 786 556 P 7 288 611 g 65 161 302 g 65 642 460 h 5 106 996 e. 5 580 746 r 6 791 383 S 7 288 659 h 65 163 128 0 65 653 178 1 5 152 165 0 5 598 585 1 6 818 432 1 7 294 482 0 65 165 335 h 65 667 157 1 5 162 751 g 5 628 671 g 6 872 837 g 7 301 682 k 65 170 113 k 65 681 450 k 5 164 360 k 5 631 564 0 6 899 742 k 7 305 713 1 65 182 148 1 65 687 816 d 5 164 360 i 5 642 210 1 6 909 044 n 7 321 365 1 65 196 280 P 65 693 215 k 5 187 895 I 5 666 230 1 6 934 424 n 7 331 574 P 65 227 513 g 65 719 027 g 5 184 103 r 5 670 436 P 6 936 609 n 7 350 040 k 65 228 516 P 65 728 787 n 5 185 491 1 5 673 588 g 6 946 313 P 7 360 661 j 65 231 132 m 65 734 768 g 5 188 688 k 5 675 493 g 6 963 648 1 7 363 967 P 65 247 221 1 65 738 183 k 5 223 569 n 5 679 339 c 6 970 485 0 7 369 550 h 65 249 512 k 65 739 334 P 5 231 687 0 5 696 074 O 6 972 147 o 7 373 604 0 65 252 116 h 65 744 479 p 5 235 966 1 5 697 783 O 6 984 949 1 7 407 992 c 65 253 976 P 65 740 581 k 5 241 709 P 5 704 960 h 6 988 450 k 7 431 471 k 65 255 250 P 65 746 211 j 5 268 543 k 5 728 734 i 6 995 081 1 7 453 152 P 65 256 538 g 65 747 541 g 5 279 442 g 5 738 585 r 7 003 808 h 7 457 677 1 65 273 392 g 65 759 070 k 5 286 804 j 5 746 862 f 7 005 239 P 7 483 327 I 65 273 392 w 65 771 981 r 5 292 449 P 5 751 734 1 7 008 102 n 7 484 000 a 65 303 984 g 65 772 153 n 5 296 958 k 5 754 446 1 7 015 699 P 44 574 793 h 65 316 601 k 65 818 366 c 5 311 046 j 5 759 027 r 7 019 453 1 44 912 065 P 65 318 138 m 65 830 957 k 5 335 558 g 5 760 572 k 7 038 823 h 44 913 576 1 65 332 373 0 65 830 990 p 5 337 471 1 5 772 624 h 7 040 331 1 55 559 832 n 65 338 758 h 65 831 032 d 5 397 959 d 5 791 654 1 7 045 684 1 55 568 657 n 65 339 460 P 65 840 766 d 5 405 210 1 5 798 947 g 7 051 508 c 55 581 037 k 65 341 240 d 65 844 353 1 5 406 957 h 5 807 404 0 7 051 849 g 55 590 284 P 65 347 480 b 65 844 530 g 5 418 388 c 5 817 423 d 7 074 720 m 55 593 299 1 65 394 496 k 65 849 646 0 5 419 000 c 5 821 564 h 7 101 327 h 55 912 013 m 65 422 332 h 65 868 263 h 5 432 021 h 5 825 330 r 7 112 802 i 55 912 551 i 65 466 155 j 65 909 380 d 5 439 379 1 5 825 847 g 7 133 531 m 55 915 866 g 65 476 203 h 65 910 201 e 5 439 388 g 5 828 876 k 7 238 829 1 65 008 466 1 65 479 088 n 65 912 432 1 5 447 530 h 5 840 024 1 7 145 148 0 65 021 346 0 65 493 202 P 65 914 695 d 5 466 721 1 5 844 315 i 7 147 327 P 65 046 297 i 65 511 403 P 65 925 010 P A ft A A E 1 t 5 896 683 r 7 154 771 h 65 047 638 k 65 514 940 r 65 950 683 g 5 494 451 1 5 897 451 k 7 176 491 j 65 070 392 d 65 524 178 1 65 961 373 0 5 512 403 g 5 904 389 h 7 207 631 k 65 079 022 h 65 538 751 1 65 974 907 1 5 524 338 k 5 917 809 P 7 218 916 0 65 082 473 j 65 548 530 1 (MTI) együtt ünnepetek: brigád a majálison országos sportnapok helyi programját nézték meg a nagygyűlés résztvevői, majd színvonalas kultúrműsor kö­vetkezett. Este szabadtéri bállal fejeződött be az egész napos majális. Átány községben pártházafc avattak a nagygyűlés kere­tében. Az avatáson megje­lent Virág Károly, a me­gyei pártbizottság titkára: Ünnepi beszédet Misi Vilmos, a járási pártbizottság titká­ra mondott, majd kultúrmű-J sorral ért véget a nagygyű-í lés. Lövei Gyula TUDÓSÍTÁS: ' Gyóni Gyula, Hekeli Sándor,’ Hátai Gábor, Moldvay Győző, Németi Zsuzsa, Szilvás István. J FOTO: "v Perl Márton. Szabó Sándor,’ Szántó György. UNIVERSAL SZERVIZ ISZ, EGER „LAKÁSSZERVIZE” (Eger, Rákóczi u. 95. sz. 20-73 telefon) rövid határidővel vállalja lakásának karbantartási munkavégzését, (festő, mázoló, tapétázó, burkoló, víz_, gáz­villanyszerelő stb.) az OTP által nyújtandó „szolgáltatási kölcsön” igénybevételével. Érdeklődésükre bővebb felvilágosítással szolgálunk! (20-73, és 13-29 telefon.) Az ERDŐTELKI SZABADSÁG MG TSZ május hónapban szombati és vasárnapi napokon kizárólag saját gépjárművével homokszállítási akciót hirdet. A homokot ingyenesen biztosítjuk. Rakodási díj 15 Ft/m3 tehergépjármű­díjszabással. Cím: Szabadság MG TSZ 3358 Erdőtelek. Telefon: 13.

Next

/
Thumbnails
Contents