Népújság, 1978. február (29. évfolyam, 27-50. szám)

1978-02-01 / 27. szám

f •AA^SAAAAAA^AAAAAAAAAAAA^AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA^^AAAA^ edd esti külpolitikai kommentárunk: „Tavaszi hangok” tiAR METEOROLÓGIAI ÉRTELEMBEN a világ .amo« részén még nagyon is zord szelek fújnak, po- itíkai értelemben — és éppen az emberiség jövőjé lek egyik kulcskérdését illetően — sokasodnak .tavaszi hangok”. Mind több jel mutat arra. hog> /ilágszerte a leg'-ülönbözőbb rétegekben terjed a fel­ismerés: fokozni kell a nemzetközi erőfeszítéseket a fegyverkezési hajsza megállítására, a leszerelés meg­valósításáért. Ha csak a legutóbbi órák ezzel kapcsolatos ese­ményeit kötjük csokorba, az eredmény máris figye­lemre méltó. A legfontosabb hír az. hogy konferen­ciák hagyományom városában, a svájci Genfbén meg­kezdődött a leszerelési bizottság ülésszaka. A napi­rend röviden így foglalható össze: intézkedési javas­latok kidolgozása a nukleáris fegyverek gyártásának és terjedésének megszüntetésére, a vegyi fegyverek betiltására, a tömegpusztító fegyverek új fajtáinak és rendszereinek, nem utolsósorban a sugárfegyverek ki­iktatására. AZ ÜJ ÜLÉSSZAK nincs híján nehézségeknek, de reménységeknek sem. Mint a TASZSZ szovjet hír- szolgálati iroda a nyitányról szóló kommentárjában rámutat: a nyugati országok álláspontja eddig aka­dályozta komoly eredmények elérését. A kommentár emlékeztet arra. hogy az Egyesült Államok a történe­lem legnagvobb katonai költségvetését terjesztette be a következő pénzügyi évre — az összeg nagyságrend­je 126 milliárd dollár! A gigászi szám önmagában is jól érzékelteti a le­szerelés útiában álló legnagyobb akadályt: a mám- mutmonopóliumok anyagi, profitérdekeltségét a fegy­verkezési hajsza folytatásában. Nem utolsósorban en­nek a szándéknak a politikai vetülete észlelhető a NATO számos, a leszerelési folyamatot nehezítő gesz­tusában Ezek közül a legveszélyesebbnek jelenleg a neutronbomba gyártásának és elterjesztésének szor­galmazása tűnik. Erre hívta fel a figyelmet a Béke-világtanács washingtoni ülése, az ENSZ leszerelési dokumentuma, sőt a Holland Kereszténydemokrata Párt katonai szakértőinek munkaokmánya. Ez a párt részt vesz a holland kormánykoalícióban és állásfoglalása köny- nyen azt jelentheti: Hága a NATO májusi csúcsérte­kezletén nemlegesen foglal állást a neutronbomba terveivel szemben. A HOLLAND PÉLDA IS MUTATJA a biztató folyamatot, amely a „tavaszi hangok” mögött van: azt a fel’smerést, hogy nem a fegyverfajták ijesztő felduzzasztása. hanem a pusztító eszközök arzenál­jának fokozatos leépítése a világ nyugalmához veze- fő út. Harmat Endre GENí Kedden Genfben újabb megbeszélést tartott a SALT- tárgyalásokon részt vevő szovjet és amerikai küldött­ség WASHINGTON Az Egyesült Államok, mi­közben a Szovjetunió és Ku­ba Afrika „beavatkozásá­ról” beszél, újabb afrikai fegyverszáll'tásokra készül, ezúttal Marokkónak, a Nyu­gat-afrikai Felszabadítást Front ellen. A The New York Times keddi jelentése szerint az amerikai kormány az annak idején vietnami bevetésre szánt repülőgé­peket és helikoptereket fer- vez szállítani Marokkónak, százmillió dollár értékben BEJRUT A libanoni fővárosban ülést tartottak az ország nemzeti hazafias erőinek ve­zetői A tanácskozáson részt vett Valid Dzsumblatt. a li­banoni haladó szocialista párt elnöke. Georges Haut, a Libanoni Kommunista Párt főtitkár-helyettese, Jasszer Arafat, a PFSZ VB elnöke és más baloldali vezető szemé­lyiségek, amelyen megvizs­gálták a libanoni helyzetet és a közel-keleti politikai körülményeket, valamint az egviotomi—izraeli kü'öntár- gyalások ellen fellépő haladó arab államok algíri konfe­renciáiéval összefüggő kér­déseket (TASZSZ) RÓMA Andreotti megbízott olasz miniszterelnök felfüggesz­tette kormányalakítási tár­gyalásait. mert további uta­sításokat vár pártjától And­reotti kedden három órán át tárgyalt Moréval és Zacca- gninivel Római politikai meg­figyelők véleménye szerint a kereszténydemokrata vezetők bizonytalankodása mögött az húzódik meg. hogy a kor­mányzó párt megoszlott a kommunistákkal való együtt­működés tartalmát és mérté­két illetően Úgy tudiák. hogy Andreotti hajlana ugyan egy újabb kompro­misszumos megoldásra, de a párt jobbszárnya — Wa­shington és a NATO támoga­tásának birtokában — hatá­rozottan elutasítja az OKP- hoz fűződő kapcsolatok szo­rosabbra tételét. ptotr Jaroszewicz, a LEMP KB Politikai Bizottságának tagja, lengyel miniszterelnököt, Moszkvában fogadta Leonyid Brezsnyev. az. SZKP KB főtitkára, a legfelsőbb tanács el­nöke Jobbra tőlük Alekszej Koszigin, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a Szov­jetunió Minisztertanácsának elnöke. (Népújság-telefotó — TASZSZ — MTI — KS.) Szadat nyilatkozata Egyiptom és Izrael egymás mellett fog élni KAIRÓ: Anvar Szadat, egyiptomi köztársasági elnök kedden, a Kairó közelében levő téli rezidenciáján amerikai „bé­kedelegációt” fogadott A <ül- döttség. amely Ehrenkranz, Connecticut állambeli rabbi vezetésével érkezett Egyip­tomba. az amerikai zsidóság és keresztény közösségek képviselőiből tevődik össze. A küldöttség tagjai előtt Szadat kifejtette- Egyiptom és Izrael megállapodott ab­ban. hogy egymás mellett fog élni a világnak ebben a tér­ségében. „de a szomszédok közötti viszony legelemibb el­ve az, hogy egyikük se tipor­ja a másiknak földjét, szu­verenitását” Elmondotta, hogy mielőtt Jeruzsálembe ment volna, szakított összes korábbi koncepcióival és régi elgondolásaival. ezzel szemben Izrael „a katonai és a politikai bizottságban egy­aránt ragaszkodott idejét- múlta elgondolásaihoz”. Az egyiptomi elnök szem­behelyezkedett azzal • hogy Izrael a Sínai-félszigeten to­vábbra is fenntartsa az ott létesített településeket. Utalt arra. hogy az Izraellel folyó tárgyalásokon a legnehezebb Tánc a dollár körül AZ ÜJ ESZTENDŐ ELSŐ HÓNAPJA bebizonyította, hogy a tőkés világ deviza- és aranypiacának alakulását ebben az évben is bizonyta­lanság és nyugtalanság jel­lemzi majd. A iő ok a dollár gyengesége — ami azonban nem jelenti az amerikai gazdaság gyengeségét. E látszólagos ellentmondás magyarázata a következő: Az Egyesült AUamok gaz­dasága a mérsékelt fellendü­lés állapotában van. A mun­kanélküliség némileg csök­ken és az infláció is elvisel­hető mértékű. így a dollár hazai vásárlóereje is jóval szilárdabb, mint bármely tőkés valutáé a maga hazájá­ban. kivéve a nyugatnémet márkát és a svájci frankot. Mindehhez hozzájárul még, hogy az Egyesült Államok­nak döntő szerepe van a tő­kés világ pénzügyi életét meghatározó nemzetközi szervezetekben, mint a Vi­lágbank vagy a Nemzetközi Pénzügyi Alap, sőt a nagy multinacionális monopóliu­mok többsége is amerikai. Ezenkívül az úgynevezett „olajdollár”, az olajexportáló országok bevétele is, az Egyesült Államok pénzügyi rendszerén keresztül jut új­ra a tőkés világ pénzügyi vérkeringésébe. Az Egyesült Államoknak tehát óriási gaz­dasági és pénzügyi „aduk” vannak birtokában, a dollár árfolyama a nagy világtőzs­déken mégis esik. 1977. júliu­QjmmsM 1978. február L, szerda sában következett be a dol­lár első nagy áresése. A frankfurti tőzsdén 2,32 már­káról 2,25-re, Tokióban 267 jenről 245-re csökkent az ár­folyama. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK legnagyobb gazdasági part­nerei, és egyben vetélytársai, mindenekelőtt Japán és az NSZK már ekkor hangsú­lyozták, hogy az amerikai gazdasági és pénzügy helyzet voltaképpen nem indokolja ezt az áresést és hivatalos nyilatkozatokban szellőztet­ték azt a gyanújukat, hogy Washington szándékosan „hagyja esni” a dollár árfo­lyamát. A manipulációnak természetesen már 1977. jú­liusában reális oka volt. Már ekkor látni lehetett, hogy az esztendő 30 milliárd dolláros külkereskedelmi mérleghi­ánnyal zárul az Egyesült Ál­lamokban. E hiány lényeges oka az, hogy az USA 45 mil­liárd dollár értékben impor­tál olajat, ráadásul a külke­reskedelmi mérleg Japán vo­natkozásában 7—8 milliárd, az NSZK esetében pedig 3— 4 milliárd dolláros decifittel zárul. (Az amerikai külkeres­kedelmi mérleg minden más irányban pozitív, s ez a ma­gyarázata annak, hogy „csak” 30 milliárd a teljes decifit.) Miután az olajimporton változtatni nem lehet (annál kevésbé, mert a kongresszus a nagy olajmonopóliumok el­lenállása miatt nem nagyon akarja elfogadni Carter el­nök energiatakarékossági tervét), nem marad más hát- *a, mint javítani az ameri­kai áruk exportpozícióit a világpiacon. Mindenekelőtt persze a két legnagyobb ipari exportőrrel, Japánnal és az NSZK-val szemben. Ezt az irányzatot minden erővel tá­mogatták a nagy amerikai szakszervezetek és a mono­poltőke számottevő köret A szakszervezetek azért, mert az export fokozásában és a be­hozatal csökkenésében lehe­tőséget látnak a munkanél­küliség visszaszorítására. A nagy monopóliumok pedig azért, hogy megszabadulja­nak a2 amerikai piacra be­áramló importcikkek növek­vő versenyétől Mindez együttesen azt jelentette, hogy az Egyesült Államokon belül óriási erők voltak érde­keltté a dollár áresésében 1 Hiszen az drágábbá teszi a behozatalt, tehát importkor­látozó hatása van, miközben pedig olcsóbbá válik az ame­rikai export és javulnak az amerikai áruk világpiaci po­zíciói a kónkurrensekkel szemben. ILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT érthető, hogy már a júliusi dollár-áresés gazda­sági és egyben politikai fe­szültséget teremtett az USA és Japán, valamint az USA és Nyugat-Európa között. A nyílt manipulálási vádak el­lenére az amerikai pénzügy- miniszter kereken kijelentet­te: a kormány nem avatkozik bele a fejleményekbe és nem hajlandó támogató vásárlá­sokkal megszilárdítani a vi­lágtőzsdén a dollár árfolya­mát. Ilven körülmények kö­zött Washington konkurren- selnek elkeseredett tiltakozá­sa ellenére — 1977. végén is­mét esni kezdett a dollár ár­folyama a frankfurti tőzsdén 2,14 márkára, Tokióban 240 jenre, Zürichben pedig 2,2 svájci frankra csökkent Amikor Carter amerikai el­nök világkörüli úton járt, politikai-taktikai okokból ígé­retet tett a beavatkozásra. Ennek hatására a dollár né­mileg megszilárdult Jófor­mán napok alatt kiderült azonban, hogy csupán takti­kai ígéretről volt szó. Ezt a benyomást erősítette, hogy Carter leváltotta az amerikai központi bank szerepét be­töltő Federal Reserve Board (Fed) elnökét Arthur Burns ugyanis ellenezte a dollár mértéken túli külföldi árfo­lyamesését mert attól tar­tott hogy egy bizonyos ponton ez visszahat a dollár belső vásárlóerejére is és fokozza az amerikai Inflációt. Burns menesztésével a dollár újra esni kezdett. Január végefe- lé a frankfurti tőzsdén érté­ke 2,1 márka, a zürichi tőzs­dén 2 svájci frank körül in­gadozott Minden jel arra mutat, hogy a közeljövőben az Egyesült Államok nem kí­ván változtatni ezen a poli­tikán. Ennek egyik legbizto­sabb jele, hogy az arany ára, amely 1976. őszén unciánként 103 dollár, 178. január végén már 173 dollárra emelkedett. MINDEZ FESZÜLTSÉGET TEREMT, amelynek végső kihatásai ma még felmérhe- tetlenek. Csak annyi bizo­nyos, hogy az 1978-as eszten­dőt az Egyesült Államok. Japán, Nyugat-Európa és a nagv közel-keleti olajexpor­tőrök közötti elkeseredett gaz­dasági és pénzügyi manőve­rek fogják jellemezni. problémát a palesztinaiak ön- rendelkezésének kérdése okozza, s kérte. hogy az Egyesült Államok nyújtson segítséget a probléma meg­oldásához Arra a kérdésre, vajon a Palesztinái problémában le­hetséges-e kompromisszum. Szadat azt válaszolta; „mó­dot kel] találnunk a palesz­tinaiak önrendelkezésének biztosítására”. Jelezte, ha nem találnak megoldást á problémára, akkor „minden összeomolhat”. JERUZSÁLEM: | Az egyiptomi—izraeli ta­ténál bizottság kedden kó-' zép-európai idő szerint 18.00 órakor, zárt ajtók mögött felújította munkáját — kö­zölte az izraeli rádió kairói tudósítója. Tömeges ítéletek a tunéziai tüntetőkre TUNISZ Hédi Nouira tunéziai mi­niszterelnök kedden a parla­ment ülésén elhangzott be­szédében ismét az UGTT, a tunéziai szakszervezeti köz­pont vezetőségét vádolta a múlt csütörtökön kirobbant és hivatalos adatok szerint 42 ember életét követelő zavar­gások kiprovokálásával. Éle­sen kirohanva Habib Achour, az UGTT letartóztatott főtit­kára ellen Nouira azt állí­totta, hogy a szervezet végre­hajtó bizottsága „előre ki­gondolt terv” alapján rob­bantotta ki az összetűzéssé fajult tüntetést Tuniszi bíróságok egyéb­ként az elmúlt három nap­ban tömegesen ítélték el a csütörtöki tüntetés után le­tartóztatott személyeket. Az Ítéletek 3 hónaptól 2 évig terjednek. i ■t PÁRIZS Nyilatkozatban ítélte el tunéziai hatóságok feliéi a Francia Kommunista Part: A tekintélyuralmi módsze .'le alkalmazása, az elnyomás % rendőri önkény nem oldhat­ja meg Tunézia problémáit, mutat rá a dokumentum. Az FKP követeli a rend­kívüli állapot megszünteté­sét, Habib Achournak, a tuné­ziai általános munkásszövet­ség (UGTT) főtitkárának, va­lamennyi letartóztatott szak- szervezeti harcosnak, politikai fogolynak a szabadon bocsá­tását, a szakszervezeti jogok tiszteletben tartását, a Tuné­ziai Kommunista Párt és a többi politikai párt legalizá­lását és a demokratikus sza­badságjogok visszaállítását szögezi le a L’Humanité keddi számában megjelent nyilatkozat Bécsi haderöcsökkentési tárgyalások A közép-európai fegyveres erők és fegyverzetek kölcsö­nös csökkentéséről szóló tár­gyalásokon részt vevő kül­döttségek kedden plenáris ülésen folytatták munkáju­kat a bécsi Hofburgban. A 24. tárgyalási szakasz első ülésén Tedeusz Strulak nagykövet, a lengyel kül­döttség vezetője felszólalásá­ban rámutatott arra, hogy a szocialista országok küldött­ségei továbbra is konkrét eredmények elérésére töre­kednek. Hangsúlyozta, hogy a neutronfegyverek gyártá­sa és európai tárolása to­vábbi nehézségeket okozna a fegyverkezési hajsza lefé­kezésére, illetve a leszerelés­re irányuló törekvések meg: valósításában és károsan hatna vissza a bécsi tárgya­lásokra ts. A lengyel dele­gátus utalt arra, hogy a szo­cialista országok legutóbbi, 1977. október 25-1 kompro­misszumos javaslatára — amely a csapatlétszámra vo­natkozó adatok további köl­csönös cseréjére vonatkoz.- t — a nyugati országok - eg nem adtak érdemi választ. Gordon E. Cox nagykövet, a kanadai küldöttség veze­tője felszólalásában a NA- TO-országok korábbi állás­pontját fejtegette. A haderő- csökkentési tárgyalások kö­vetkező plenáris ülésére jö­vő héten, csütörtökön kerül sor. A spanyol király Ausztriában Dr. Rudolf Kirchschläger osztrák szövetségi elnök meghívására kedden négyna­pos hivatalos látogatásra Bécsbe érkezett I. János Ká­roly spanyol király. Kísére­tében van Zsófia királyné, Marcelino Oreja Aguirre külügyminiszter, valamint a spanyol udvar több magas rangú személyisége. Spanyol uralkodó utóljára 72 évvel ezelőtt, L Ferenc József csá­szár vendégeként járt Auszt-' riáan. János Károly a két ország kapcsolatairól és más nem­zetközi kérdésekről eszme­cserét folytat Kirchschläger elnökkel és Kreisky kancel­lárral, majd rövid látogatást tesz az osztrák nemzeti ta­nácsban. Aguirre külügymi­niszter szerdán nemzetközi sajtóértekezletet tart a kül­földi tudósítók klubjában. ' J

Next

/
Thumbnails
Contents