Népújság, 1978. február (29. évfolyam, 27-50. szám)

1978-02-01 / 27. szám

8TZLAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Aëfluisaq AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA £S A MEGYEI TANACS NAPILAPJA XXIX. évfolyam, 27. szám ARA; 80 FILLER 1978. február 1., szerda Egymásra találnak ROSSZ IZÜ KIFEJEZÉS a „munkaerő-csábítás !” Még rosszabb volt az a vállalati gyakorlat, amelyre e kifeje­zés megszületett Nemhiába hozta a Munkaügyi Minisz­térium azokat a rendelkezé­seket, amelyék korlátozzák a vállalatokat a csábításban, a ráígérésben, olyan reklámok közzétételében, amelyek egy­oldalúan, csak az alkalmazás előnyeit ecsetelve toboroz­zák a munkásokat, szakem­bereket. Mennyivel jobb, ha a vál­lalatok, tanácsok nem csá­bítják, hanem csupán tájé­koztatják azokat, akikben jövendő munkatársaikat vé­lik felfedezni. Egyik vidéki agrártudományi egyetem kollégiumának por­táján mindennap megjelenik húsz példány a szomszédos megye napilapjából A lapo­kat bárki ingyen elviheti. El is hordják a nap folyamán, estére nem marad egy pél­dány sem. A kollégiumi szo­bákba kerülő újságokat az­tán elolvassa az egész szo­baközösség. Hogyan kerül a kollégium portájára ez a halom újság? A szomszéd megye tanácsa — amelynek különben az agrártudományi egyetemmel szocialista szerződése van — előfizet a megyei lapról, s naponta elküldi a példányo­kat a kollégiumba. Teszi ezt azért, hogy tájékoztassa a megyéből elszármazott hall­gatókat pátriájuk életéről és azért is, hogy a máshonnan származókat megismertesse a megye életével. Mindezt az­zal az egyáltalán nem szé- gyellnivaló szándékkal csi­nálják, hogy ráébresszék a végzősöket azokra a lehető­ségekre, amelyek előttük áll­nak, ha a megyében kezdik pályájukat Eredményes lehet ez az igen finom hivogatás? Fel­tétlenül. Mert mi a végzős pályaválasztása? Az esetek többségében ugrás a sötétbe (kivéve a társadalmi ösztön- diiasokat vagy azokat, akik valamilyen módon már egyetemre kerülésük előtt kapcsolatba kerültek jöven­dő munkahelyükkel). A mér­tékkel, de célszerűen adott információk megvilágítják a sötétet, befolyásolják a végzett hallgató elhatározá­sát. A nap mint nap olvasott cikkekben, riportokban, tu­dósításokban az öt egyetemi év alatt kibontakozik a me­zőgazdasági jellegű, gyorsan fejlődő megye gazdasági éle­te. Megismerik azokat a te­rületeket, gazdaságokat, ahol szükség van a mezőgazdasá­gi mérnökök munkájára, s a pályát választó végzett ag­rármérnök. már ezekkel az ismeretekkel tanulmányozza az egyetemhez beérezett ál­lásajánlatokat. Az is előfor­dulhat, hogy egy-egy közös gazdasággal az újságból megismerkedett hallgató már tanulmányai közben felveszi a kapcsolatot. LÁM, ÍGY IS LEHET! A fentebb említett tanácstól el­leshetik a módszert azok, akik még más eszközökkel próbálnak végzős hallgatót szerezni a különböző gazda­sági területekre. A példánk- beli kis figyelmesség viszont hozzásegít ahhoz, hogy köny- syebben találjon egymásra végzős és munkahely. Gőz József Leszerelési értekezlet Genf ben Szabó Zoltán, az MTI ki­küldött tudósítója jelenti: Kedden a svájci konferen­ciavárosban 30 ország kép­viselőinek részvételével meg­nyílt a genfi leszerelési bi­zottság tavaszi ülésszaka. Ez volt a bizottság 767-ik ülése azóta, hogy a testület 1962- ben megkezdte tevékenysé­gét. Elsőként Viktor Lihacsev nagykövet, a Szovjetunió képviselője szólalt fel. Be­szédében elismeréssel szólt a nemzetközi kapcsolatok te­rén az utóbbi időszakban bekövetkezett pozitív válto­zásokról. Rámutatott: a vi­lág országainak mindent meg kell tenniök a nemzet­közi enyhülés elmélyítése és megszilárdítása érdekében, abból a célból, hogy e folya­mat általánossá és visszafor­díthatatlanná váljék, és hogy a politikai enyhülés katonai enyhüléssel egészüljön ki. Adrian S. Fischer nagy­követ, az amerikai küldött­ség vezetője, beszédében elő­ször az atomfegyver-kísérle­tek betiltásáról szólt Kife­jezte reményét, hogy a kér­désről folyó háromoldalú tárgyalások mielőbb sikerrel befejeződnek, és a résztve­vők benyújthatják majd a tárgyalás eredményét a le­szerelési bizottságnak. A vegyi fegyverek betiltá­sával kapcsolatban az ame­rikai képviselő elmondotta: a szovjet—amerikai kétolda­lú tárgyalások célja olyan közös kezdeményezés kidol­gozása, amely alapként szol­gálhat a leszerelési bizottság számára a vegyifegyver­készletek megsemmisítését és további gyártását betiltó egyezmény kidolgozásához. A továbbiakban felszólalt Mexikó, Olaszország és Svédország képviselője, s a bizottság napirendjén sze­replő érdemi illetve szerve­zeti kérdésekről fejtették ki kormányuk álláspontját. Az elutasítási front országai és a palesztínai ellenállás Abdelaziz Buteflika, algé­riai külügyminiszter, a „szi­lárdság frontjának” csúcsta­lálkozóját előkészítő külügy­miniszteri értekezlet keddi, megnyitó ülésén keményen bírálta Szadat egyiptomi el­nököt, aki — mint mondot­ta — ,.romba döntötte az aráb nemzet vívmányait, szétzúzta az arab országok szolidaritását és gyengítette az arab ügyet”. A TASZSZ, szovjet hír- ügynökség algíri keltezésű tudósításában ismertette Abdel Halim Khaddam, Szí­ria! külügyminiszter sajtónyi­latkozatát amely szerint a csütörtökön megnyíló csúcs- találkozó „jelentős pozitív tényező lesz Szadat kapitu­Hivatásuk: rendőr Rendünket, nyugalmunkat védik ... Feladatuk sokrétű: állam- és közbiztonsági, bűnügyi, közlekedési és igazgatási teendőket látnak el. A gyöng' ">si városi és járási rendőrkapitányság munkatársai, mintegj *H ezer hektárnyi területen, több mint 120 ezer állampolgár békéjét óvják. Kiss Imre őrmester szolgálat előtti eligazítást tart. Lapunk 3. oldalán található képriportunkban hétköz­napjaik jellegzetes pillanatait örökítettük meg. (Fotó: Szabó Sándor.) Magyar-vietnami gazdasági tárgyalok Lázár György látogatása a Vi. kerületben Lázár György, az MSZMP PB tagja, a Minisztertanács el­nöke, látogatást tett Budapest VI. kerületében. A képen: Lá­zár György és kísérete megtekinti a Képzőművészeti Fő­iskolát. (MTI-fotó, Tóth István felvétele — Népújság-telefotó — KS.) Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, a Minisztertanács elnöke kedden Budapest VI. kerüle­tébe látogatott. Részt vett a látogatáson Katona Imre, a budapesti pártbizottság első titkára és Kiss István szob­rászművész, a Központi Bi­zottság tagjai. A kerületi pártbizottság székhazában Moró István el­ső titkár, Füredi László ta­nácselnök és a kerület más vezetői fogadták. Moró Ist­ván tájékoztatót adott a ke­rület helyzetéről, fejlődésé­ről, a pártmunka tapasztala­tairól. Ezt követően Lázár György ellátogatott a Képző­művészeti Főiskolára : itt Somogyi József rektor és Nemes László, a pártszerve­zet titkára adott tájékozta­tást az intézmény tevékeny­ségéről, majd a kormány el­nöke megtekintette a hall­gatók munkáiból készült ki­állítást és néhány műtermet Lázár György ezután az újonnan épült MÁV Közpon­ti Rendelőintézetet tekintet­te meg. Itt Vajda György igazgató-főorvos és Molnár Imréné, az intézet párttitká­ra fogadta. Végezetül a párt- bizottság székházában aktí­vaértekezleten Lázár György tájékoztatót tartott időszerű politikai kérdésekről. láns terveinek meghiúsításá­ban”. A külügyminiszteri szintű előkészítő tanácskozás első, plenáris ülésén áttekintette/ a közel-keleti helyzet külön­böző vonatkozásait és foglal­kozott a csúcsértekezlet napi rendjével. A hivatalos algériai hír- ügynökség közölte: az előké­szítő tanácskozáson részt ve­vő négy arab ország és a PFSZ képviselői, hivatalosan megállapodtak a következő elnevezésben: „Az elutasítási front országai és a Paleszti­nái ellenállás”. Phan Van Dong, a VKP -KB PB tagja, miniszterelnök, kedden fogadta Huszár Ist­vánt, az MSZMP KB PB tag­gát, miniszterelnök-helyet­test, az Országos Tervhivatal elnökét, aki gazdasági kül­döttség élén tartózkodik Vi­etnamban. A találkozón je­len volt Karsai Lajos, a Ma­gyar Népköztársaság hanoi nagykövete is. A szívélyes, baráti légkörű találkozón Pham Van Dong és Huszár István beható esz­mecserét folytatott a sokol­dalúan fejlődő magyar—viet­nami. kapcsolatokról. A VSZK miniszterelnöke nagy­ra értékelte a két ország eredményes társadalmi, po­litikai és gazdasági együtt­működését. Hangoztatta bv" vábbá, hogy fel kell kutatni a kölcsönös érdekeket kielé-i gítő, hosszútávú kapcsolatok fejlesztésének lehetőségeit. Pham Van Dong me eg hangon mondott köszönetét azért a támogatásért, ame­lyet az MSZMP, a Magyar Népköztásaság kormánya eó a nép nyújtott Vietnamnak nemzeti felszabadító harcá­hoz, illetve nyújt napjaink­ban Vietnam újjáépítéséhez.' Kedden délután Huszár István és Le Thanh Nghi, á VKP KB ] PB tagja, minisz­terelnökhelyettes, a Vietnam.' állami tervbizóttság elnöke aláírta a gazdasági együtt­működés továbbfejlesz' ét előirányzó dokumentumoKatf­Rhodesia-értekezlet Ki birtokolja majd a valódi hatalmat? A máltai Vallettában ked­den folytatódtak a zimbab­wei hazafias front vezetői, valamint brit és amerikai diplomaták között hétfőn kéz- V dődött megbeszélések. A front társelnökei, Robert Mugabe és Joshua Nkomo, a három­órás újabb tanácskozáson előterjesztették a rendezésre vonatkozó. írásbeli feltételei­ket. Egy brit szóvivő a találko­zó után kijelentette: a do­kumentum nem jelzett újabb nézetéltéréseket, ugyanakkor a meglevőkről pontsabb képet adott „Helytelen volna azt mon­dani, hogy a szakadék szű­kült” — közölte a szóvivő. . A javaslatokat nem tették közzé, a fronthoz tartozó hi­vatalos személyek azonban közölték, hogy az indítvá­nyok egy, a tűzszünet után felállítandó ideiglenes kor­mányzatra vonatkoznak. A kormányt a hazafias front ve­zetői irányítanák. A szóvivő elmondta, hogy az ülésen először Robert Mugabe is­mertette a frontnak a tűz­szünetre és az átmeneti kor­mány felállítására támasztott feltételeit. Prem Csand tábornok, az ENSZ főtitkárának rhodesiai különmegbizottja, a szóvivő szerint az angol—amerikai terv által előirányzott rhoüe- siai ENSZ-erők „nagyságád ról és formájáról” beszélt-' Nkomóék ellenzik az ENSZ- csapatok javasolt jelenlétét és jelentősen csökkenteni akarják azt a hatalmat, amellyel a nyugati javasla­tok értelmében az átmeneti időszakban lord Carver ren­delkeznek. Nyugati megfigyelők szeJ rint, a konferencia résztvevői rátértek a fő kérdésre: ki birtokolja majd a valódi na-j talmat I Viszontlátásra a Komszomol kongresszusán Homanyenko es flSrecsko üjabb földi mefbiscstôssi Levegőt fújtak át a Prog- ressz űrhajó tartályaiból a Szaljut 6. űrhajóra kedden az űrhajósok. A levegő-után­pótlásra azért van szükség, mert Romanyenko és Grecs- ko űrsétájánál — pontosab­ban ellenőrző „kiszállásá­nál” — valamint a szemét eltávolításánál az űrállomás levegőjének egy részét a lég- zsilip kinyitásakor elvesztet­ték. Bár a berendezések ál­landóan gondoskodnak a le­vegő felfrissítéséről, regene­rálásáról, a széndioxid és a vízpára kiválasztásáról, szükség van arra is, hogy friss utánpótlással töltsék fel a készletet. Az űrkabin belső légnyomása állandó és nagyjából azonos a földivel, ugyanúgy a levegő összeté­tele is. A szovjet űrhajókon és űrállomásokon normális földi levegő van, nem tiszta oxigén. Romanyenko és Grecsko nagy megtiszteltetésben ré­szesült: a két űrhajóst kül­döttnek választották a Kom­szomol áprilisi kongresszu­sára. Erről az ifjúsági szer­vezet közDonti bizottsága ér­tesítette őket. „Várjuk önöket a Komszomol XVIII. kong­resszusán” — hangoztatta. az üzenet A két űrhajós válá^ sza nem késett: köszönc két fejezték ki a nagy megtisz­teltetésért közölték, hogy válaszul munkájukat most a kongresszus tiszteletére ün­nepi műszakban végzik. „A viszontlátásra a kongresszu­son” — fejeződött be a vá- . laszüzenet. Bár Romanyenko és Grecsko visszatértének! időpontja még nem ismere­tes, ez a körülményektől és a program teljesítésétő’ is függ, válaszukból úgy tű­nik, hogy személyesen ki-J vannak részt venni az ápriJ lisi ünnepségeken,, j ^

Next

/
Thumbnails
Contents