Népújság, 1976. december (27. évfolyam, 284-309. szám)

1976-12-01 / 284. szám

^AWAAWAAAAAAA^AAAAAAWAAAAAíVSAA^VVWWWVWWVWVWWVW/ I Kedd esti külpolitikai kommentárunk: Kampány után MEG NÉHÁNY HÉT és beiktatják magas hivata­lába James Cartert, az Egyesült Államok új elnökét. Világszerte érthető várakozás előzi meg az elnök első megnyilatkozásait. De vajon jogos-e „első megnyilat­kozásokról” beszélni? Hiszen az Egyesült Államok politikai porondja olyan, hogy minden jelölt több hó­napos kampány alatt fejti ki nézeteit a bel- és kül­politika legfontosabb kérdéseiről, végül is — legalább­is elméletben — ennek alapján mondanak személyére nemet vagy igent a választók. Csakhogy mindaz, amit a jelöltek a kampány alatt mondanak, buboréknak bizonyul. Ez sommás megállapítás, mégsem újságírói túlzás, hanem a teljes igazság: az amerikai politikai gyakorlat sokszorosan bebizonyosodott modellje. Annyira az, hogy az ameri­kai szokásjog szerint a választások után a megválasz­tott elnöktől a sajtó sem kéri számon, amit a kam­pány alatt ígért. Hiszen azt egyedül és kizárólag meg­választása érdekében ígérte, és ki veszi azt komo­lyan?. AMIT AZONBAN a már megválasztott elnök mond, azt nagyon is jegyzik az amerikai és a nemzet­közi politikai tőzsdén. És James Carter most ennek az általa is kitűnően ismert igazságnak a fényében nyilatkozott az egyik legnagyobb televízióhálózatnak, a CBS-nek. Mintegy nyitányaként annak a korszak­nak, amelyben a külpolitikai természetű állásfoglalá­sok már nem a szavazókra sandítva vagy netán ka­csintva hangzanak el, hanem — valóban diplomáciai, külpolitikai motívumok alapján. Az új elnöknek ezt az első minden értelemben komolyan veendő nyilatkozatát bizonyos konstruktív elemek jellemezték. Nem kevesebbet jelentett ki, mint azt, hogy a második SALT-egyezményt már hónapok­kal ezelőtt meg lehetett volna kötni, és az az ameri­kai fél — a korábbi kormány — hibájából nem jött létre. Azt is elmondta, hogy derűlátó a szovjet- amerikai kapcsolatokat illetően. HA A KAMPÁNY kötöttségeitől immár megsza­badult politikus valóban a feszültség enyhítésére tö­rekszik, minden oka megvan a derűlátásra: a Szov­jetunió a jövőben is kész a kapcsolatok fejlesztésére. EGK-csiícstafáíkozó ! Szolidaritás a súlyos helyzetbe jutóit tagállamokkal? Hágában kedden délután befejeződött a kilenc közös piaci állam kormányfőinek idei harmadik tanácskozása. Az EGK tanácskozásának ülését ezúttal, szinte teljes egészében a gazdasági kérdé­seknek szentelték. Érdemi megállapodást azonban nem értek el. csupán elvi egyet­értésre jutottak néhány kér­désben. A kormányfők kénytelenek voltak megállapítani, hogy a gazdasági fellendülés vissza­tértében vetett korábbi re­ményeik korántsem váltak be teljes mértékben. 1976 második felében a gazdasági fejlődés ismét lelassult, a munkanélküliek száma emel­kedett, az infláció növekedé­sének üteme alig csökkent. A jövő évi terveket veszé­lyezteti a nyersanyagok és mindenekelőtt a nyersolaj árának várható emelkedése — bár. ezt a tanácskozáson elfogadott nyilatkozat nem említi meg ebben a formá­ban­A kormányfők végül is a Közös Piac gazdasági, szoli­daritásának megerősítését javasolták a válság ellensze­réül a következmények csökkentése érdekében. A szolidaritás megnövelésével kapcsolatos állásfoglalás magában foglalja Schmidt bonni kancellár követeléseit a nagyobb gazdasági fegye­lemre vonatkozóan. Ä mi­niszterelnökök megállapí­tották, hogy a tagállamok gazdasága sokszor egymással ellentétes irányban fejlődik és ennek kiküszöbölését szor­galmazták. Különösen nagy gondot jelent számukra az a tény, hogy néhány tagállam a többieknél is súlyosabb helyzetbe jutott, pénzügyi és gazdasági téren egyaránt Az energiagazdálkodás te­rén a kormányfők — első­sorban Giscard d’Estaing javaslatára — takarékossági intézkedéseket helyeztek ki­látásba. Asszad Egyiptomba látogat A damaszkuszi rádió va­sárnapi közlése után kedden az Al Ahram című félhiva­talos egyiptomi lap is arról ad hírt, hogy Asszad szíriai államfő Egyiptomba látogat A kairói lap közli az utazás időpontját is: a két kor­mány hétfői megegyezése ér­telmében a szíriai—egyipto­mi csúcstalálkozó december 11-én kezdődik az egyiptomi fővárosban. A tárgyalások központi témája diplomáciai források szerint a genfi kö­zel-keleti konferencia felújí­tásának lehetősége lesz. Hoszni Mubarak egyiptomi alelnök múlt heti damaszku­szi látogatása idején — dip­lomáciai források szerint a szíriai vezetőkkel folytatott tárgyalásain a két fél egyet­értett a genfi konferencia összehívásának szükségessé­gében. Az egyiptomi Mena hír- ügynökség jelentése szerint hétfőn Iszmail Fahmi egyip­tomi külügyminiszter fogad­ta Nyikolaj Poljakovot, a Szovjetunói kairói nagyköve­tét Hírek szerint e megbe­szélés középpontjában is a genfi értekezlet munkájának felújítása állt. Ugyancsak hétfőn az egyiptomi kül­ügyminiszter fogadta Her­mann Eilts amerikai nagykö­vetet is­Párizsi morzsák 2. A Kotre-Dame-ban is a pénz az isten A Szajna-parton iszonyatos hosszú horgászbotokkal pe- cáznak a párizsiak. Sokan közben, vagy utána csopor­tosan és hangosan megbe­szélik a lóversenyek várha­tó eredményeit, tippelnek a befutókra és állítólag az is előfordul, hogy rendőrt kell hívni a „vitatkozókhoz”. A fővárosban viszonylag sok a női rendőr, a „Céklák”, aho­gyan céklászínű ruhájukról becézik őket A lóversenyek­re úgyszólván minden utca­sarkon lehet fogadni Totó szerű szelvényeken és ter­mészetesen veszíteni és nyer­ni is. A városjárás során —ke­vés itt járó magyar nézi meg — a Szajna-parton ta­lálható XI. Rákóczi Ferenc hajdani lakóházát, amely házat a párizsiak ma is úgy ismernek, mint Erdély her­cegének palotáját Az akkori francia királyi udvar érték­mestere, a ház tulajdonosa, mindig előkelő személyiség­nek adta ki bérbe a házát, így 1714-ben a Magyaror­szágról menekülni kénysze­rült „Nagyságos Fejedelem­nek”. A Szent Mihály útján haj­szál híján hogy el nem ütött minket kis mopedjával egy diák. akik a legforgal­masabb helyeken ezrével és tízezrével a szó szoros értel­mében rohangásznak, meg­előzve, és kitriblizve a még cammogó Merciket, Jaguá­rokat, Musztángokat és egye­beket is. A Notre-Dame-ban éppen a tízórai vasárnapi mise folyt, de az oldalhajókon a turisták, a képárusok, a per- selyezők. a fiimezők, a fo­tósok csinálták a ceremóni­át — Itt a lélegzetet sem ad­ják ingyen — mondta kísé­rőnk és máris „rohantunk” a város másik végére a mintegy 20 kilométerre levő hatalmas élelmiszeripari ki­állításra. Közel kétórányi WJ6. december L» szerda idő alatt ért ki velünk a taxi, közben jutott idő a nézelődésre is. — Tetszenek-e a párizsi nők? — Nem! A divattól alig látni őket. Minden nő csiz­mában jár, és lódén anyag­ból készült magas nyakú hosszú ruhát hord. A kiállítási csarnokokat öt emelet mélységben moz­gólépcsők kötik össze, ahol ezúttal felvonult a nyugati világ úgyszólván egész élel­miszeripara. A Sid'ál cég árusítja a magyar vadakat Nyulak, szarvasok, vaddisznók. fá­cánok, fürjek és csigák so­rakoztak a hatalmas hűtők­ben az elképzelhetőnél is íz­lésesebben kozmetikázva, csomagolva. A MA VAD vezérigazgató­ja nyugati üzletfeleivel tár­gyalt és mint később kide­rült, nagyszerű üzletlehető­ségek kínálkoztak áruinkra, hallatlan irántuk az érdek­lődés. E kiállítás és a kö­tött üzletek igazolták — hogy a magyar vadgazdál­kodás eredményeként —mi­lyen jelentős bevételekhez juthatunk, hiszen áruink ke­resették úgyszólván az egész világon. A hatalmas kiállítőesar- nokban. az üzleti tárgyalá­sokban, szinte érezni lehe­tett a pénz szagát. — Parancsoljon uram! Tessék parancsoljon. Talán egy kis kóstolót a sajtjaim­ból — tessékelt befelé min­ket is a sajtgyáros, de ab­ban a pillanatban, amikor észrevette, hogy csupán né­zelődünk, egyszerűen nullá­vá váltunk a szemében. — Ja barátom! Itt tekin­télye. hatalma, ereje csak a pénznek van. Itt a pénz az Isten! Franciaországban külön­ben mintegy háromszáz féle sajtot gyártanak és külke­reskedőink jóvoltából mai gunk is megkóstolhattunk közülük legalább huszon­ötöt. A káprázatosán fényes és ízléses kirakatokban, hűtők­ben, meghökkentően előkelő és ötletes csomagolásban megtalálható itt minden, ami csak az élelmiszer fogalmába tartozik. Óriási a konkurreru cia. A sikerért, a pénzért itt aztán ugyancsak meg kell dolgozniuk a cégeknek. Beszélgettünk , érdeklőd­tünk az árakról is: Egy szak­munkás havi bére Francia- országban most havi 3500 frank. Egy építőipari segéd­munkásé 2500. Egy kiló marhahús 28—34 frank köi- zött mozog, a sertés „ol­csóbb”, hiszen a karaj ára 25 frank. A húsárak heten­ként emelkednek de az inf­lációt más vonatkozásban is saját bőrén érzékenyen érzi a vásárló". Egy kiló liszt most 3,5 Fr ég 1,60 Fr egy liter tej ára. Az a magyar, aki az árakról tájékoztat el­meséli, hogy tegnap hívott orvost a feleségéhez, aki egy kihívásért, egy rutinvizsgála­tért és receptfelírásért 80 frankot kért Tőle hallottuk, hogy a külvárosban egy 80 négyzetméternyi lakás havi lakbére 600—700, míg a bel­városban 2500 frank körüli összeg Mindez érvényes volt november 21-én. Franciaországban á kul­túra sem olcsó mulatság A legolcsóbb mozijegy 12 frank, az Operába száz frankon fe­lüliek a jegyek. Láttunk egy revüműsort a „Párizsi Ka­szinóban”. amely a főváros „menő” helyei közé tarto­zik, ahol az egyik oldalpá­holyba kaptunk jegyet, da­rabonként 100 frankért. Párizs szórakoztató ipa­rának központja a Pigalleés környéke. A „bűnös várost” ennek alapján képzeli el az idegen, így azután főképpen külföldiek lepik el estén­ként szórakozóhelyeit Ká­véházak, éjszakai lokálok, strip-tease bárok mozik so­rakoznak egymás mellett, garniszállókkal vannak tele a környező utcák. Az este és az éjszaka itt csillogó, a nappal a kosz, a szemét mi­att kiábrándító. Az éjjeli műsorokra a belépő, szerény vacsorával együtt 150 frank körül mozog. Franciák alig járnak a Pigállra. De az idegenek is legfeljebb egy- szer-kétszer nézik meg és járják végig ezt a hazug ro- mantikájú világot. Párizs szórakoztató ipa­ráról nem lehet beszélni anélkül, hogy a Moulin Rougét ne említenénk. (Vö­rös Malom; Boulevard de Clichy, 82. szám). A „ma­lom” vitorlái esténként vö­rös neonfényben forognak. Az 1889 óta működő Moulin Rouge egyik fele mozi, má­sik fele mulató, ahol üzleti­leg kiaknázott erotika adja a műsor gerincét 1937-ben érdektelenség miatt be kel­lett zárni. Most új fényben és pompában ragyog és minden eddiginél alaposab­ban vámolják meg vezetői a kíváncsi idegent. Kedves ismerősünk és ka­lauzunk jóvoltából egy_két „csemegét” is sikerült meg­néznünk a néhány nap alatt. József Attila hajdani pá­rizsi lakóhelyét, ma a Nagy Kelet Szabadkőműves Páholy foglalja el. A szállodaépület falán az emléktábla: Itt la­kott párizsi tartózkodása idején József Attila. Azt mondják, hogy a főváros irodalomrajongói őt egysze­rűen csak Attilának neve­zik. Liszt Ferenc emléktáblá­ján így vallanak az aranyo­zott betűk: „Hírhedett zené­sze a világnak...” Az épü­let ma az Erard zongora­gyár székháza.. 1 Párizsban gyorsan röppen az idő. Hazáig alig kétórányi a repülőút. Ott fenn, tíz ki­lométernyi magasságban azon tűnődünk, hogyan le­hetne a legtömörebben, a legkifejezőbben jellemezni a nagy világvárost? Ady jön segítségül: „Páris, Paris, Embersürűs gigászi vadon” Szalay István kégávirúnkon érkezett Háromnapos konferenciát rendeztek Rómában a nők foglal­koztatottságáról. A képen Giulio Andreotti miniszterelnök Tina Anselmi munkaügyi miniszternő beszámolóját hallgatja. Izraeli katona ellenőriz egy libanoni falangtsta mflicistát a dél-libanoni határon, Metulla térségében; a libanoni jobbol­dal és az izraeli hadsereg között jó ideje rendszeres az együttműködés. Hatalmas tüntetést és tiltakozó gyűlést rendeztek Rómában mindazok a politikai erők. társadalmi szervezetek, Intézmé­nyek és csoportok, amelyek hetek óta mozgalmat folytatnak Olaszországban azért, hogy megakadályozzák az olasz Davis Kupa teniszcsapat Santiagoba utazását. A képen látható transzparens felirata: „Csak a szabad Chilében akarunk ját­szani!”. (Népújság telefotó — AP—MTI—KS) Harminc esztendeje született a HÉROSZ Ifjú emberek dolga ha majd Évszázad MÜLVA írja történésztoll a szocialista jövendőért harc­ba induló első szabad ma­gyar esztendők históriáját, szólni kell a népi kollégis­tákról is. Ha forrásanyag után kutat a búvárkodó, ke­zébe akadhat a Bolyai Ter­mészettudományi Kollégium egyik vezetőségi ülésének félévzáró jegyzőkönyve is. Olvassa majd a kései utód, hogy a diákvezetőség napi­rendi javaslatát Pál Lénárd, a beszámolót meg Szekér Gyula mondta el, s nyilván gondos szorgalommal jegyzi cédulára — hogy a névmu­tató-összeállítás idején majd könnyebben boldoguljon. —, miként haladt tudományos pályán, közéletben a követ­kező évtizedekben a későbbi Kossuth-díjas akadémikus, meg a vegyészmérnökből lett kormány-elnökhelyettes. Ha a NÉKOSZ-történet ma még csali részleteiben megírott lapjai elkészülnek, nyilván világossá válik, miért írhat­ta 1948-ban Lukács György: „Semmi kétség: a népi kol­légiumi mozgalom létrejöt­te és felfejlődése demokráci­ánk egyik legnegyobb tette a kultúra megújítása terén.” Két nevet említettünk az előbb. Bárki megkeresheti a „Ki Kicsoda?” életrajzi lexi­konban a nevek mögött fel­sorakozó szűkszavú, mégis sokatmondó adatsort. Keres­het harmadik, tizedik, ötve­nedik hasonló pályaképet is, egy egész nemzedék java fiatalját nevelte,, indította el — akárcsak az idézett kettőt — nép, ország, széle­sebb közösség, szocialista holnap szolgálatára a népi kollégiumok mozgalma. Ká­dár János, a József Attila Kollégium egykori pártfo­gótestületi elnöke mondta: „A népi kollégiumok meg­alapítása fontos politikai tett volt, mert tömörítette azo­kat a munkás- és paraszt­fiatalokat, akikre a népha­talom támaszkodni kívánt.” A FÉNYES SZELEK fénylő tekintetű nemzedéke indult el a népi kollégiumok szü­letésével 1946-ban és volt három éven át — igaz, if­júi túlzásokkal, hol szektás hibákkal, hol meg narodnyik balfogásokkal — a felszaba­dulás utáni ifjúsági mozga­lom egyik, lendületes politi­kai munkát végző rétege.

Next

/
Thumbnails
Contents