Népújság, 1976. október (27. évfolyam, 232-258. szám)

1976-10-01 / 232. szám

í Csütörtök esti külpolitikai kommentárunk: Pénz és politika NEM AKAR LEKERÜLNI a napirendről néhány S nagy ország részben tekintélyes, de mindenképpen be­folyásos politikusaival összefüggésben a korrupció gyanúja, illetve vádja. Mintha csak Nixon Watergate- botránya kieresztett volna a palackból egy szellemet, mely most ide-oda kóvályog Nyugat-Európa és az Egyesült Államok között. Ford elnökről most derült ki — természetesen nyilván nem véletlenül, hanem politikai ellenfelei­nek tevékeny közreműködése nyomán —, hogy még képviselőkorában anyagi támogatást fogadott el nagy- vállalatoktól, holott az amerikai törvények csak sze­mélyeknek engedik meg politikusok támogatását, s ; erre a törvényhozóknak minden bizonnyal jó okuk volt. A felmerült vádakra a válasz inkább kertelés, mintsem érdemi védekezés. Bonnból annak érkezett híre, hogy Franz-Josef Straussnak a Lockheed-botrányban játszott szerepe, pzinte óráról órára válik mind nyilvánvalóbbá. S no- fia igaz, hogy másfél évtized múltán nem mondható gyorsnak a szélsőjobboldali vezér leleplezése, s talán driég az is igaz, hogy a vasárnap esedékes választá­sokhoz szükséges muníció előteremtése ebben az ügy­ben is nagyobb szerepet játszik, mint az igazság tel- 'jes kiderítése, azért tanulságok nélkül ez a hajdani kenőpénzelfogadás és későbbi aktalopás sincs. Baloldaliakat é* kommunistákat kevésbé hozta ki a sudrából Watergate, vagy a mostani csokor. Mert soha sem hitte egyetlen progresszív ember sem, hogy a nagytőke politikusainak tiszta a keze. Még akkor sem, ha egyébként olyan férfiak, mint mondjuk de Gaulle, nem is nyúlkáltak enyves kézzel az állam­kasszába, s megvesztegethetők sem voltak a szó pri- fnitív értelmében. S éppen illúziótlan pozíciónkból mondjuk most is, hogy e sok korrupciós hírnek megvan a maga veszé­lye is. Az ugyanis, hogy a választópolgárok figyelmét elterelik az igazi, a politikai különbségekről pártok és pártok, politikusok és politikusok között. Strauss tudniillik nem azért veszélyes Európára, mert az öt­venes évek végén a pártkasszára is dolgozott, amikor a Starfighter vadászgépeket rendelte, hanem azért, mert ellenfele a kontinensen alakulóban levő bizton­sági és együttműködési rendszernek, revanslovag és velejéig reakciós. FORD ÉS CARTER KÖZÖTT sem az lesz majd a döntő különbség, ha később összehasonlítjuk őket, hogy melyikük milyen mértékig engedett csábítások­nak, hanem az, hogy mit tettek a nemzetközi békéért és a leszerelésért. Lázár György távirata Kína nemzeti ünnepe alkalmából Hna Kuo-fengnck, a Kínai Népköztársaság Államtanácsa elnökének A kínai nép nemzeti ün­nepén, a Kínai Népköz társa, ság megalakulásának 27. év­fordulója alkalmából a ma­gyar nép, a Magyar Nép- köztársaság kormánya és a magam nevében jókívánsá­gaimat küldöm önnek, a Kínai Népköztársaság Állam­tanácsának és a kínai nép­nek. Kívánom, hogy országaink kapcsolatai a béke és a ha­ladás ügye javára fejlődje­nek. Lázár György, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke Gromiko—Kissinger találkozó Namíbiái kérdésről tárgyalt a BT Az ENSZ-közgyűlés XXXI. ülésszakának vitájában a küldöttségvezetők — túlnyo­mórészt külügyminiszterek — a dél-afrikai, a közel-keleti kérdéssel, valamint a fejlett és a fejlődő országok kap­csolataival foglalkoztak be­szédeikben. Csütörtökön mondott beszé. det Henry Kissinger ameri­kai külügyminiszter. Ugyan­aznap összeült — a héten másodszor — a Biztonsági Tanács, hogy a namibiaj kér­désről tárgyaljon. Az Egye­sült Államok, Nagy-Britan- nia, s nyugati szövetségeseik az ENSZ ülésszakán is je­lentős diplomáciai erőfeszíté­seket tesznek, hogy támoga­tást szerezzenek jelenlegi dél-afrikai politikai lépéseik­hez. Az afrikai, s általában a fejlődő országok azonban, amint a felszólalásokból is kitűnik, kevés kivétellel elu­tasítóan, vagy nagy fenntar­tásokkal kezelik az amerikai —brit terveket. Haderőcsökkentési tárgyalások Becsben Csütörtökön a bécsi Hof- burgban folytatódott a kö­zép-európai fegyveres erők és fegyverzet kölcsönös csök­kentéséről tárgyaló konferen­cia. . Az ülés után rendezett csehszlovák sajtótájékoztatón Jiri Meisner nagykövet egye­bek között arról szólt, hogy a nyárj szünet alkalmat adott a delegációknak a kétoldalú konzultációkra. A szocialista országok — hangsúlyozta a nagykövet — számos kezdeményező lépést tettek annak érdekében, hogy segítsék a tárgyalások előre­haladását. Júniusban a nyugati or­szágok kérésének eleget téve ismertették a varsói szerző­dés tagállamai Közép-Euró­pában állomásozó csapatai­nak összlétszámát, ezen be­lül a szárazföldi csapatok lét­számát. Ugyanakkor többször kinyilvánítottuk készségün­ket arra vonatkozóan, hogy hajlandók vagyunk olyan egyezményt kidolgozni, amely a Szovjetunió és az Egyesült Államok Közép-Európában levő csapatainak csökkenté­sére vonatkozik. A csehszlovák delegáció vezetője végezetül rámuta­tott: „három évvel az érde­mi tárgyalások megkezdése után joggal elvárható, hogy a NATO világos választ ad­jon a függőben levő kérdé­sekre, és — az előzetes kon­zultációkon elfogadott meg­állapodásokkal ellentétesen — ne törekedjék egyoldalú elő­nyökre”, Az ENSZ-közgyűlésen folytatódtak a kétoldalú megbeszélé­sek. Henry Kissinger amerikai külügyminiszter dél-afrikai kollégájával. (Népújság telefotó — AP—MTI—KS) Andrej Gromiko szovjet, és Henry Kissinger amerikai külügyminiszter New York­ban több órás megbeszélést tartott, majd Kissinger ebé­det adott szovjet kollégája tiszteletére. A megbeszélése­ken világpolitikai kérdéseket tekintettek át. Hírügynöksé­gek a Kissinger—Gromiko tárgyalásokat úgy értékelik, hogy azok „nyitányul szolgál­nak Gromiko és Ford pénte­ki tanácskozásai előtt”. Libanon Nehéz a hazafias erők helyzete Libanon hegyes vidékein a sziriai alakulatok és a jobboldali keresztény fegy­veres egységek szerdán egész nap, majd a csütörtök­re virradó éjszaka is foly­tatták támadásaikat a nem­zeti-hazafias erők és a pa­lesztin ellenállási mozgalom állásai ellen. Mint a bejrúti rádió kö­zölte, a hegyekben folyó harcok egyre elkeseredet­VWWWVNAAAAAAAAAAAAVSAAAAAÁAAÁÁÁÁA»VWAVVWVSÁAAVA\\\ÁVVW Az újra született város 3. A NŐK GYÁRA Az. igazgatói iroda is re­meg. Az egész épület remeg, rázjsódik, mintha titkos, de hatalmas kezek ráznák őr­jöngve és szüntelen kitartás­sal. — A gépek... ezek még kicsit zajosok... De majd a rekonstrukció. — mentege- tődzik -a popovói fonoda igaz­Racso Racsev: — Ügy gon­dolom, hogy régi falak kö­zött’is lehet korszerűen gon­dolkodni. .. (Fotó: Szilvás István) gatöja, Racso Racsev, félbe­szakítva az ilyenkor szoká­sos, de nélkülözhetetlen tá­jékoztatóját a tízesztendős 197tí. október 1., péntek üzemről, ámely bizony nem a legkorszerűbbnek épült. — A szükség törvényt bont. Kellett ez az üzem. Itt volt felesleges és értő mun­kaerő, volt hagyomány, volt ez az épület — kiabálja most már a szűk folyosón az igaz­gató, amint körsétára indu­lunk a mind jobban felerő­södő, fülsiketítő gépzajban. Igen, szükség törvényt bont. Hibáink is azonosak néha. Tíz esztendő után épül az új fonoda, korszerű, csendben surranó gépeivel, egy emeleten, egyetlen szint­ben az egész gyár, ahol tisz­taság lesz, és a mostanihoz képest olyan csend mint az óvodában van a délutáni al­vás idején. Minden új és korszerű lesz és a mostani­hoz képest hallatlanul ter­melékeny, és akkor ki lehet dobni végre a tíz évvel ez­előtt beállított őrjöngő gép­szörnyeket, ezeket az asz- szonynyomorító, süketítő, hörgő masinákat. Talán meg lehetett volna ezt tenni tíz évvel ezelőtt is, de nem volt akkor pénz, elég pénz rá: is­merjük ezt a hazai gyakola- tunkból is éppen eléggé. Vé­lem, bolgár barátaink sem nagy tékozló kedvükben hoztak létre annak idején bizony maradi üzemecskét -itt Popovóban, ebben a 20 ezer lakosú városban. Volt munkaerő, volt már egy kis gyáracska helyben, manufaktúra inkább, beállí­tottak 220 szövőgépet az emeletekre és ma már öt­millió méter anyagot gyárta­nak a híres gabrovói gyár számára, ahol végleges szí­nét és formáját kapja az itt font, szőtt kelme. Háromszáz ember dolgozik itt, zömében nő, van közöttük olyan — mint például a 16 éves kora óta gép mögött álló negy- venegynéhány éves Dimit- rina Hrisztova —, aki tizen­hat ilyen kattogó, harsogó, falat, padlót rázó gépet tart kordában. Nem túlzás ez a kifejezés, ha látjuk, mint szaporázza lépteit a gépsorok között, keresve a szálat, amely elszakadt, igazítva a szövőfejet, ha kell, Marinka Zlateva is, aki itt lett szövő­munkásnő, az új generáció­hoz tartozik, de akinek ujjai olyan serények, mintha évti­zedek tapasztalatai állnának gazdája mögött. Megy reg­geltől műszak végéig, le s fel a gépek között, ahol csak ordítva lehet szót váltani... — Megszoktam már — ri- koltozza vidáman, amit én bizony el nem hiszek, mert beletörődni lehet ebbe a zaj- őrüjetbe, de megszokni, még vattával a fülben is, ezt le­hetetlen. .. — Majd az új üzemben... Ó, ott nem is lesz talán jó... Abban a nagy csöndben majd — te­szi hozzá még nevetve, és már fut is tovább, mert va­lahol a sor végén — nem is lehet látni, megérezte bizto­san — rakoncátlankodik egy fonál... Persze mindent megtesznek itt a nőkért, mindenkinek 30 nap szabadság jár, óvoda, bölcsőde van, szülés előtti hetekben ingyen reggeli jár a jövendő kismamáknak, a szabad szombatok is termé­szetesen, de.., — ... igen, a végleges megoldás csak az új üzem lesz — bólogat egyetértőén az igazgató, akivel most már újból az irodában beszélge­tünk, nem is akármiről, ha­nem éppen az üzemi rekon­strukcióhoz való munkaszer­vezési rekonstrukcióról... — Már itt és most bevezet­tük, éppen szeptember elejé­től a napra kész könyve­lést. .. Nem arra gondolok, ami a gyári könyvelést, ha­nem ami a dolgozót illeti... Új üzemünk lesz, nagyobb termelékenységre és nagyobb önállóságra lesz szüksé­günk. .. Hát ehhez jó mód­szer, véljük és reméljük, ez az önkönyvelési lehetőség — magyarázza Racso Racsev igazgató és egy kimutatást Dimitrina Hrisztova a gép mögött. Tizenhatot kezel egymaga tesz elém a dolgokat jobban megvilágítandóan. Nem másról, mint arról van szó, hogy minden muri- kás a következő nap regge­lén, amikor belép a gyár ka­puján, az ott kifüggesztett nyilvántartásokból megtud­ja, hogy az előtte való nap mennyi értéket termelt a gyárnak és ennek arányában — a pótlékokat nem számít­va —, mennyit keresett az­nap. Munka, teljesítmény, béregyenleg: világos beszéd, azazhogy világos írás ez a munkásasszonyok számára. Fillére ki tudják számolni és így ellenőrizni is, mennyit kerestek egy hónap alatt, de azt is, mennyit termeltek. Ha több a termelés, ennek ará­nyában fillérre kiszámítha­tóan több lesz a bér is... Nézem a táblázatot, kere­sek egy ismerős nevet. Meg­van. Dimitrina Hrisztova, a régi és gyakorlott szövőnő szeptember 14-én, a kifogás­talan minőség mellett 370 !•» va termelési értéket állított elő a gépein, s ezért neki — a pótlékok nélkül — 9 le­va és 17 sztotinka jár. Önel­lenőrzés, önvizsgálat is — mert a gyenge minőségért levonás jár —, nyomában pedig tiszta, világos kép a munka és a kereset arányá­ról. Hát most modern üzem ez a popovói a csörgő, hörgő, embert süketítő, de kiváló minőséget gyártó gépeivel, vagy sem? A ma nem korszerű gépei között, korszerű vezetési módszerekkel készülnek a holnap modern termelési el­járásaira. Nem sopánkodnak, mint tette ezt akaratlanul is e sorok írója, hanem gondol­kodnak és dolgoznak. És eb­ből van mit tanulnunk ne­künk is, itthon is. tebbekké válnak. A sziriai és jobboldali erők létszám­ban felülmúlják a velük szembenállókat és ezenfelül korszerűbb haditechnikával rendelkeznek. Csütörtökön a bejrúti új­ságok azt jelentették, hogy a sziriai csapatok és a jobboldal alakulatai szer­dán összpontosított tüzérsé­gi támadás után elfoglalták a libanoni hegyvidék sok települését. A hazafias erők és a palesztinok nehéz hely­zetben folytatják az ellen­állást. Sajtójelentések sze­rint mindkét fél komoly veszteségeket szenvedett. Bejrútban közzétették a WAFA palesztin hírügy­nökség állásfoglalását, amely megdöbbentőnek mondja, hogy Szárkisz li­banoni elnök beiktatása után, a politikai rendezés­re irányuló erőfeszítésekkel és a kapcsolatok felvételé­vel párhuzamosan „Szíria katonai támadást intézett a hegyvidéken a hazafias és a palesztinai erők állásai ellen.” A WAFA ismét le­szögezi: „a palesztin forra­dalom a libanoni béke hely­reállítására törekszik”. El Kholi, az Arab Liga képviselője Bejrútban talál­kozott Jasszer Arafattal, a PFSZ VB elnökével, vala­mint Raymond Eddevel és Szaeb Szálammal. A meg­beszéléseken a tűzszünet­hez vezető lehetőségeket vizsgálták meg. Csütörtö­kön El Kholi Damaszkusz­ba utazott, hogy tárgyaljon a sziriai vezetőkkel. Tovább folytatódnak a megbeszélé­sek Szárkisz elnök és Kara­mi miniszterelnök között (Folytatjuk) Gyurkó Géza Hűvös fogadtatás Giscard d’Estaing francia köztársasági elnök türelemre, fegyelemre, „kitartó erőfeszí­tésre” összefogásra és szoli­daritásra szólította fel a franciákat a inflációellenes kormányterv érdekében. Az államfő szükségesnek, igazságosnak nevezete a Bar- re-tervet és jelentős politikai kockázatot vállalva kijelen­tette, hogy az hatékony lesz. eredményei már ta-.T"-ú érezhetőek lesznek (Msra Barre a jövő év végére ígér­te ezt.) Az ígéretek ellenére az ál­lamfő beszédének fogadtatása hűvös volt. Nemcsak az el­lenzéki pártok vetették el érveit, de fenntartásokat hangoztattak a gauileiaták A

Next

/
Thumbnails
Contents