Népújság, 1976. október (27. évfolyam, 232-258. szám)

1976-10-01 / 232. szám

Megtaláljuk-e a kulcsot? L ehet vagy negyven éve, hogy az Az Est című íiéli lap egy Keresd a kul­csot című játékkal hozta iz­galomba olvasóit. Hetente el­rejtettek valahol egy kulcsot, azt kellett megtalálni ahhoz, hogy a nyertes kapjon — ha jól emlékszem — száz pen gőt. A magyar közművelődés munkásai immáron harminc éve keresnek egy másik kul csőt. Kulcsot, amj nevezhető bűvigének is, amely megnyit ná a könyv előtt mindazok szívét, elméjét, akik még nem ismerték föl, milyen kincs a jó könyv, mivel gaz­dagítja, szépíti az ember éle­tét az olvasás. Bár a könyvtárak és a boltok statisztikái évről évre növekedő forgalomról adnak számot, jól tudjuk, nincs okunk az elégedettségre. Az értelmiségiek egy főre jutó évi könyvvásárlása nem éri még el egy közepes minőségű férfiing árát; a munkások átlag egy kiló hús ellenérté­kének megfelelő összeget köl­tenek évente és fejenkint könyvre — a paraszti vásár­lás pedig nem haladja meg két félc'eci rövid ital foi-int- értékét... Könnyebb valakit a cigarettázásra vagy az al­kohol szeretetére rákapatni, mint Balzac, Dante vagy Ril­ke műveinek olvasására. Ke­ressük hát a kulcsot, a bűv- igét, az eszközt, a formát, ami szélesebbre tárja a nehe­zen táruló kapukat a könyv előtt. Verítéke«, naponta újra kezdődő mérkőzés ez a szel­lem egyik legnehezebb küz­dőterén. Mert nem minden könyvből válik jó olvasmány és nem mindenkiből lehet jó olvasó. Még a nagy Tolsztoj is azt mondta: ,,N agyon gyakran gyenge és helytelen gondolatokkal találkozunk olyan könyvekben, amelyeket nagynak és szentnek tarta­nak ...” És a mi Bajzánk azt mondta: „Sok ember van, aki csak azért olvas, hogy gondolkodnia ne kelljen...” Ami azt jelenti: az ember és a könyv viszonya nem üzleti viszony..! Továbbá azt je- Tenti, hogy a könyvvásárló 'tudata nem minden esetben gazdagabbá Válik attól, hogy ,könyvet vett. És. a könyvtári statisztikák sem felelnek ar­ra a kérdésre: megértette-e a kölcsönző a kezébe került könyv lényegét; fölragyo- gott-e elméjében az író üze­nete vagy számára az olvas­mány csak pepita betűegyve­leg maraút. Mindezzel számolva tovább keressük azt a bizonyos kul­csot. E törekvésünket ered­ményesen segítik immár I960 óta az őszi megyei könyvhe­tek. Az általános fogyasztási és értékesítő szövetekezetek- nek ezek az évről évre visz- szatérő könyvakciói — in­tézmények, társadalmi szer­vezetek, mozgalmak raja se­gíti őket ebben — elsősorban a falu embereit szeretnék kö- , zelebb hozni a könyvhöz. Könyvet adnak százezrek ke­zébe — ugyanazt teszik, mint. ha kenyeret adnának. Írók százait hívják meg az olva sók körébe — találkozzék és cseréljen eszmét az élet és az irodalom. Mint a nyomta­tott betű gyalogapostolai ez­ren és ezren indulnak el, hogy házról házra vigyék ajánlják a könyvet. Egy tel­jes hónap, az egész október ennek a könyvünnepnek a jegyében telik el vidéken Bárcsak mindenütt valóban pezsgést hozna és ünneppé lenne! Vajon minden felelős ezért az ügyért tenni tudó ember megérti, hogy ez az akció nem egyszerűen adok- veszek kampány; hogy aki a könyvért szót emel, az a holnapot építi; hogy könyv nélkül hideg még a legjobban fűtött otthon is?... Gorkij szerint: „A könyv minden csodák közül a leg­bonyolultabb és a legnagyobb csoda, amelyet az emberiség a boldogsághoz és az eljö­vendő hatalomhoz vezető nagy úton magamagának , megalkotott.. E z' az október is a kul­csot keresi, mellyel kinyílnak az eleddig zárt aj­tók. _ . Bajor. Nagy Ernő VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XXVII. évfolyam, 232. szám ARA: 80 FILLER 1976. október 1.; péntek Bezárta kapuit a BNV Nemcsak kiállították, árusították is Új televíziók Bosch—Lehel az NSZK-ban Az őszi BNV zárónapján központi rendezvény már nem hívta a szakembereket, az utolsó látogatók tömege is hagyott időt a kiállítók­nak arra, hogy megvonják a vásár gyorsmérlegét, vég­legesen lezárják tárgyalá­saikat, befejezzék megbe­széléseiket. Csütörtökön az utolsó na­pon is bőven volt látogató­ja a BNV-nek, amelyet az elmúlt nyolc nap alatt 630 ezren tekintettek meg. A mérlegkészítés jelle­mezte tehát a vásár utolsó napját, amelyen a vásár­igazgatóság este négy nyel­ven búcsúzott a látogatók­tól a tavaszi viszontlátásig, és csütörtökön este 7 óra­kor bezárta kapuit az 1976. évi őszi BNV. A vásár utol­só napján több minisztéri­um nyilatkozott a BNV ta­pasztalatairól. A Könnyűipari Miniszté­rium megállapította, hogy a tárcához tartozó vala­mennyi üzem olyan BNV- díjas termékek sorát mu­tatta be a közönségnek, amelyek közül valamennyi alkalmas a tömegcikké vá­lásra. Különösen dicsérendő sok vállalatnak az az igye­kezete. hogy a vásárral egy- időben néhány kijelölt boltban megkezdték az új­donságok árusítását. A Kohó- és Gépipari Mi­nisztérium képviselői azt mondották el, hogy a hű­tőgépgyár Bosch licenc alapján előállított 160 és 200 literes kompresszoros hűtőszekrényeinek a soro­zatgyártását a legkorsze­rűbb technológiák alapján már megkezdték, s az új Bosch—Lehel hűtőszekrény az év végétől kapható lesz. Idén 90 ezret készítenek, ezek jelentős részét az NSZK-ba exportálják. A Hajdúsági Iparművek AEG licenc szerint előállított kis automata mosógépe 1977-től kerül forgalomba, s így minden bizonnyal megszű­nik e fontos iparcikk hiány­jellége. A BNV slágere volt az új .viilanyboyler, amely­nek belső tartálya zománc­réteggel van. bevonva, így lyukadásmentes. Az első ezer tartály már elkészült, ebből 200-at szállítottak a belkereskedelemnek. A Híradástechnikai Gyá­rak újdonságai: az Orion első teljesen tranzisztori- zált, minimális áramfo­gyasztású sensoros készülé­ke, a VIDEOTON új típusú televíziós készülékei és bár­milyen gépkocsiba beépít­hető autórádiója. Kádár János fogadta az Iraki Kommunista Párt KB első titkárát Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz- ponti Bizottságának első tit­kára csütörtökön fogadta a hazánkban tartózkodó Aziz Mohamedet, az Iraki Kom­munista Párt Központi Bi­zottságának első titkárát. A szívélyes légkörben és az elvtársi együttműködés szel-r lemében tartott találkozón tájékoztatták egymást az MSZMP és az Iraki Kommu­nista Párt tevékenységéről, véleménycserét folytattak a nemzetközi helyzet, a nem­zetközi kommunista és mun­kásmozgalom időszerű kér­déseiről. Megállapították, hogy az MSZMP és az Iraki Kommu­nista Párt testvéri kapcsola­ta, együttműködése tovább mélyült a marxizmus—leni- nizmus, a proletár interna­cionalizmus szellemében. Méltatták a magyar és az iraki nép barátságának, a két ország sokoldalú együttmű­ködésének, s azon belül az MSZMP és a Baath Párt kapcsolatainak kiszélesítésé­ben elért eredményeket. . A találkozón jelen volt Adel Haha, az Iraki Kom­munista Párt KB tagja és dr. Berecz János, az MSZMP KB külügyi osztályának vezető-, je. Bemutatkozik: a Mátravidéki Fémművek Bánki Donát brigádja Alakult: 1963-ban; Szocialista cím előszörj 1964-ben. A folytatás: a vállalat kiváló brigádja 1974-ben, 75-ben és 76-ban... Bemutatkozásként egye­lőre ennyit a Mátravidéki A brigád legfiatalabb tagja: Tarjányi László, gépolajozás közben (Fotó: Szántó György) Fémművek Bánki Donát felújító brigádjáról, amely annak idején 17 taggal ala­Budapesten rendezik a fejlődési világkonferenciát Csütörtökön az Országos Béketanács ügyvezető elnök­ségi ülésén Pethő Tibor, az OBT elnökhelyettese beszá­molt a közelmültban Helsin­kiben tartott leszerelési vi­lágfórumról, a tanácskozáson részt vett magyar delegáció sokoldalú, eredményes tevé­kenységéről. Legfőbb ered­ményként azt könyvelhették el most Helsinkiben, hogy jelentősen kiszélesedett a vi­lágban azoknak az erőknek a köre, amelyekre a követ­kező szakaszban számítani lehet a leszerelés ügyének előmozdításában. Sebestyén Nándorné, a3 Országos Béketanács főtitká­ra az október 8. és 11. között Budapesten megrendezésre kerülő fejlődési világkonfe­rencia előkészületeiről adott tájékoztatást. A konferencia címe és témaköre: „Együttes • harc ; a fejlődésért, a béke­erők szerepe”. Azért talál­koznak a nemzetközi béke­mozgalom képviselői, hogy programot dolgozzanak ki a békemozgalom számára a fej­lődés előmozdítása érdeké- ben. L . Első ízben, kerül sor a Bé- ke-világtanács történetében olyan nemzetközi tanácsko­zásra, amely átfogóan és részletesen elemzi a béke és a fejlődés összefüggéseit, programot formál a fejlődő országok küzdelmét segítő konkrét akciókhoz. : Török Sándor 25 éve dolgozik a Mátravidéki Fémművek siroki gyárában, a Bánki Donát brigádnak pedig megalakulása óta tagja. Képünkön menetvágást végez. Mellette (sapká­ban) Orosz László, a felújító brigád csoportvezetője, a tubusgyártó gép működését elle­nőrzi. , , . ___._________ I btflí jut' REVÍZIÓ 2011. REVÍZIÓ 1997. kult olyan közösséggé, ahed rövidesen mindenki megta­nult és megszeretett jól dolgozni. Feladatukat, a gé­pek nagyjavítását és kar­bantartását folyamatosan magas szinten oldották meg az eltelt csaknem másfél évtized alatt Közben nemcsak a brigád létszáma növekedett a 17- ről 25-re, hanem egyre több elismerés jelezte Jejlődésük útját. Ez évben például —, hogy csak a legfrissebbek­ről szóljunk — kiharcolták a kétszeres szocialista bri­gád címet, május 1-én pe­dig a megyei pártbizottság kongresszusi oklevelével tüntették ki őket. A brigád 25 tagja közül csaknem hú­szán már elnyerték a ki­váló dolgozóknak járó cí­met és megbecsülést Nem csoda, hogy így igen nagy •népszerűségnek örvendenek a vállalat brigádjai között, a fiatalok is szívesen kap­csolódnak be munkájukba, az idősebb szakmunkások pedig természetesen szíve­sen és eredményesen fog­lalkoznak velük. Munkakezdés előtt egy szinezögép alkatrészé nek műszaki leírását tanulmányozza a brigád

Next

/
Thumbnails
Contents