Népújság, 1975. december (26. évfolyam, 282-305. szám)

1975-12-02 / 282. szám

rtétw «sK kü* <1 kommentárunk: EGK-csúcs, viharfelhőkkel Tapasztalt alpinisták szerint a csúctmon éppen a magasság miatt különösen riasztó látvány a viharfel­hők közeledése. Minden jel arra mutat, hogy valami hasonlót érezhetnek a római Barberini-palotában most megkezdődött közös piaci csúcs résztvevői. Az Európai Gazdasági Közösség kilenc tagállama képviselteti magát az örök városban a legmagasabb szinten — ebben az esztendőben ez a kilenceknek im­már a harmadik állam- és kormányfői értekezlete. A napirend hangsúlyozottan kötetlen ugyan, még­sem nehéz elképzelni, miről esik szó a Barberini-palo­tában. Í. Nyugat-Európa gazdasági helyzetéről, amelynek három kulcsszáma: mintegy ötmillió teljes munkanél­küli, tíz-tizenkét százalékos termelési visszaesés és kö­rülbelül ugyanilyen arányú infláció. Ebben a vonatko- záaban senki nem vár lényeges fejleményt. Rómá­ban. Az egymás gondjaival szemben tanúsított kö­zöny jelképének tartja a nyugati sajtó a Leyland- ügyet Az angol Leyland-autógyár úgy döntött, hogy be­zárja olaszországi telepét Római részről a döntés fe­lülvizsgálatát kérték, mert a Leyland olasz dolgozói - kétségbeesett tiltakozásként az ellen, hogy az utcára kerülnek — egy hete megszállva tartják az üzemet. Az angolok nemet mondtak az olasz kérésnek. 2. Nagy viták várhatók az EGK intézményeinek jövőjét és a vele kapcsolatos költségek arányát illetően is. Schmidt bonni kancellár már a konferencia előtt kijelentette: ha mások nem vállalnak nagyobb részt a terhekből, Bórrn egyoldalúan csökkenti anyagi hozzá­járulását az EGK adminisztratív gépezetének működ­tetéséhez. 8. December közepén Párizsban ül össze a fejlett tőkésállamok, a fejlődő és a nyersanyagtermelő álla- \ mok hármas találkozója. Anglia, nyilván mint leendő olajtermelő, nem hajlandó az EGK közös delegációja tagjaként részt venni a tanácskozáson, és ez Rómában tovább hűti az amúgy is fagyos légkört., 4. A kilenoek nyilván megvitatják az Ibériai-fél­szigeten kialakult állapotokat. Alighanem a portugál jobboldal sikeres manővereiről szóló hírek jelentik az elégedettség egyetlen forrását a Barberini-palotában.,. Hazatértek Chiléből a fogva tartott olasz lelkészek Az MPLA erői megállították a zsoldosokat Az angolai népi felszabadí- dító fegyveres erők heves harcok után megállították a déli Irányból előrenyomuló dél-afrikai és portugál zsol­dosokat, akik elfoglalták Bengela és Lobito kikötőjét Az MPLA képviselőjének közlése szerint a felszabadító erők ellentámadásba mentek át. A keleti fronton az MPLA' erői tovább folytatják előre­nyomulásukat és elfoglaltak számos stratégiai fontosságú települést a Moxico tarto­mány adminisztratív köz­pontja felé vezető utakon. Giuseppe Murineddu és Salvatore Ruzzu olasz lelké­szek Rómában sajtóértekez­leten számoltak be keserves chilei élményeikről. A junta azzal a váddal vetette bör­tönbe őket, hogy „balolda­liakkal tartottak fönn kap­csolatot”. Az egyház nem­zetközi tiltakozásának hatá­séra a fasiszta hatóságok sza­badon engedték és kiutasítot­ták őket (Telefotó — AP—MT1-—KS) Csőkkel Miki Take« népszerűsége Az Aszahi Símbun lapki­adó vállalat hétfőn nyilvá­nosságra' -hozott közvéle­mény-kutatási adatai szerint tovább csökken' Miki Takeo miniszterelnöknek és kon­zervatív kormányának•nép­szerűsége. A november köze­pén megtartott közvélemény- kutátás eredménye azt mu­tatja, Hogy a megkérdezett japánoknak csupán huszon­nyolc százaléka támogatja a miniszterelnököt és a kor­mányt. • ■ ! i Gyorslista-•aw Az 197S, december 1-éar megtartott lottó-tárgynye- remény-sorsolásról, melyen a •16. háti lottószelvények vet­tek részt. 6 745 «66 hűtőgép <- ' 5 752 924 utalvány 6 756 096 sztereo rádió, mag­nó és ut. 5T58 248 ut. 6 781 010 ut. 5 762 963 textil uft. 5 781 228 sztereo rádió, magnó és ut. 5 783 023 ut. 5 784 881 konyhafelsz. 3 785 160 ut. 5 807 374 ut. 5 811 824 ut. 5 823 037 ut. 5 897 696 textil ut. 5 828 813 ut 5 837 427 ki mit vál. 5 840 868 ut. 5 848 400 konyhaielsz 5 867 836 ut. 5 859 682 ut. 5 864 410 Ut. 5 867 491 ki mit vál. 5 872 572 színes tv 5 883 266 kanyhafelsz. 5 888 245 tv 5 901 489 hűtőgép 5 922 488 ki mit vál. 5 9S0 449 ut. 5 946 611 rádió 5 950 415 hűtőgép 5 954 225 ut. 3 938 343 ut. 5 960 287 sztereo rádió, magnó és ut. 8 962 246 színes tv 8 960 912 „tetőtől-talpig’* ut 8 980 089 konyhafelsz. 8 981 799 konyhafelsz. 6 004 506 tetőtől-talplg ut. 6 006 553 ki mit vál. ut. 6 026 989 tv «042 341 textil ut. • 047 123 ki mit vál. ut 6088 728 konvhafelsz. "t ' 6 096 4(12 utnlvéfi'" ' 8 1 06 157 ihatván'- 3 1 08 002 utalvánv 8 108 679 utalvány 6 132 441 ki mit. vál ut. 6137 024 grillsütő « 141 321 ki mR vál. ut. 61 S3 8<ii utalvány üt. QJÜjflww 6 169 705 utalvány 6 174 117 konyhafelsz. ut. 6 176 272 hűtőgép 6 186 186 sztereo rádió, szte­reo magnó és ut, 6 198 011 utalvány 6 200-979 hűtőgép 6206 137 tetőtől-talpig 8 211 374 hűtőgép ; 8 212 904 konyhafelsz. ut. 6 213 5-12 utalvány > • 6 213 633 sztereo rádió, szte­reo magnó és ut.' 6 228 212 táskarádió 8 229 547 ki mit vál. ut. 6 236 709 konyhafelez. ut. 8 239 657 textil ut. 8 241 990 ki mit vál. iit, 6 245 844 hűtőgép | 6 254 814- utalvány 6 275 418 konyhafelsz. ut. 5 270 695 utalvány «288 722 üdülőtelek Balaton- szabadi—Sóstón fa- házzal és 10 000 fo­rintos garanciameg- váltással ö 294 621 textil Ut. 0 304 877 utalvány ö 311 215 utalvány 0 316 212 hűtőgép 0 325 830 konyhafelsz. ut. ö 326 053 konyhafelsz. ut. 6 342 616 utalvány 6 343 203 színes tv 6 351 433 utalvány 8 383 472 konyhafelsz. ut. 6 383 496 sztereo rádió, szte­reo magnó és utalv 6 388 738 konyhafelsz. ut. 8 391 111 ki mit vál. ut. 6 405 225 textil ut. 6 423 786 ki. mit vál ut. 6 427 836 textil ut. 6 431 460 utalvány 6 444 031 konyhafelsz. ut. 8 461 450 textil ut, 6 479 355 ki mit vál. ut. 6 479 448 tetőtől-talpig ut. 6 485 035 utalvány 0 487 455 utalvány 8 489 298 tetőtől-talpig ut. ö 495 240 sztereo rádió, szte­reo magnó és ut. 6 499 194 utalvány 44 539 168 utalvány 44 827 097 utalvány 44 835 330 utalvány 44 829 258 utalvány 51 885 9R9 ki mit vál. ut 51 889 054 ut 51 893 770 ut. 51 901 160 kanv ;. 51 911 748 sztereó rádió, szte­reo magnó és ut. «1 913 280 konyhafelsz rr* 51 915 534 színes tv 51 949 239 textil ut. 51 987 440 ut. 51 995 049 konyhafelsz. ut 52 260 013 konyhafelsz. ut. 52 272 632 ut. 55 819 481 ki mit vál 55 840 658 ut. A gyorslista közvetlenül a sorsolás után készült ár- esetleges hibákért felelőssé­get nem vállalunk. A városért cserélt ország November 25-én az ű) al­kotmány életbe lépésével egyidőben függetlenné vált Hollandia dél-amerikai »ten­gerentúli területe”, a 142 822 km’ területű, 436 ezer lakosú Suriname. Hollandia 1667-ben cserélte el az ango­lokkal New Amsterdam (a mai New York) városét a mostani Suriname területé­vel. 1870-ben a hollandok megkezdték a jával és azüv ültetvénymunkások Vietnami era le kék 2. (Befejező rész.) Hanoi utcái reggeltől es­tig tele vannak ^sillogó sze­mű, vidám gyerekeikkel, S Hartoi gyerekserege érzé­keny műszerhez hasonlóan mutatja a vietnamiakSzov- jelúnió iránti rokonszenvét, megbecsülését. «Amikor Ha­noi utcáin egyedül sétál­tam, a járdán játszadozó gyerekek ugrándozva, kó­rusban kiáltották utánam: lien xo, szovjet ember, minthogy ők minden euró­paiban szovjet embert lát-, nak. A vietnami gyerekek aj­kán tisztelettel ejtett lien xo betelepítését. A második sí» lágháború idején az USA csapatai szállták meg a gyar­matot 1945-tól ismét hol­land gyarmat, 1952-től pedig, korlátozott belső önkor­mányzattal, a „Holland Ki­rályság autonóm területe" cí­met kapta. A népesség több mint 50 százaléka indiai és. indonéz származású, 21 szá­zaléka néger, 21 százaléka mulatt, két százaléka hol- .- land. A belső járhatatlan ■. hegyvidéken busman négerek­és kisebb indián csoportok élnek. A népesség változatos összetételéhez hasonlóan «I lakosság különböző vallások. híve, megtalálható a hindu, a mohamedán, a kereszté­nyek 60 százaléka protestáns, .' 40 százaléka katolikus. ! . Nyersanyagokban gazdag , ország, de kincseit még csak, kis mértékben aknázzák ki á ü főként holland és amerikai. érdekeltségű vállalatok. ... Az.' ország világgazdasági tőségét a bauxitkitermelés -feldolgozás adja. A baux feltárása előtt legjelentősebb terméke a cukornád volt. Su­riname területének 0,3 száza­lékán folytatnak földműve­lést. Ennek 65 százaléka ül­tetvény tulajdonosok és vál­lalatok birtokában van, ahol cukornád, rizs, kako, kukori­ca, kávé, banán és citrusfé- -’ lék termelése folyik. Az ál- “ latállományát a szarvasmar- , ha, sertés, juh és baromfi ad- r' ja. Öserdeiből kitermelt ér- - tékes faállománya az export 10 százalékát szolgáltatja. LIEH XO nam népe nagyra értékeli azt a segítséget, amelyet a Szovjetunió nyújtott az ame­rikai imperializmus agresz- sziójával szembeni harcuk­hoz, népgazdaságuk fejlesz­téséhez. A honvédő háború éveiben a Vietnami Demok­ratikus Köztársaságnak nyújtott összes segítség csaknem" 70 százalékát a Szovjetunió adta. Vietnam­ban számon tartják azt is, hogy a francia gyarmatosí­tók agressziója felett 1954- ben kivívott győzelmet kö­vetően a VDK-ban több mint 150 nagy, népgazdasá­gi jelentőségű vállalat épült Átkelőhely a Vórös-falyón­észak-Vietnam vidékeit járván mindenütt találha­tunk szovjet segítséggel épült üzemeket. A festői szépségű Ha Long-öböl part­ján, a tenger és hegyek ál­tal határolt völgyben hatal­mas betonépületek emelked­nek: a szovjet műszaki köz­reműködéssel nemrégiben üzembe helyezett changhai bányagépjavító kombinát egységei. A Changhaban fel­épült gyáróriás a VDK gyors ütemben fejlődő gép­iparának egyik legnagyobb vállalata, s a Hon Gay-i kőszéntornelő ipari komp­lexum fontos eleme. A bá­nyagépjavító kombinát kulcs- fontosságú feladatokat old meg, hiszen sok ezer szovjet gép, segítségével a Hon Gay- medencében folyik a világ talán legjobb minőségű antracitjának külszíni ’ kiter­melése. A bányagéoíavító kombinát üzembe hélvezése óta helvben javíthatják és karbantarthatják a hatalmas gépparkot. A Vietnami Demokratikus Köztársaság gépipara nagy utat tett meg a mostani korszerű gyáróriásokig. Az első gépipari gyár építése az 1945 augusztusi forrada­lom után három hé'tél kez­dődött. Ez mezőgazda«*"-' gépeket és felszereléseket készítő üzem volt, amelyet a francia gyarmatosítók ag­ressziója miatt a dzsungel­ba kellett kitelepíteni A gépipar alapjainak lerakása azonban valójában csak az r 1954-i genfi egyezmények aláírása után' kezdődhetett «1. A vietnami gépipar fej­lesztéséhez nyújtott szovjet segítség fontosságát az is mutatja, hogy 1974-ben a VDK szerszámgépgyártásá­nak száz százalékát a szov­jet segítséggel épült üzemeik adták. A Szovjetunió értékes se­gítséget nyújt Vietnamnak az 1976—1980 közötti ötéves terv éveiben is a szocialista ipar és mezőgazdaság fej­lesztéséhez, a lakosság élet- színvonalának emeléséhez. A Vietnami Dolgozók Párt­ja s a VDK kormánya kül­döttségének moszkvai tár­gyalásain aláírt kormánykö­zi megállapodásban a Szov­jetunió vállalta, hogy köz-, reműködik a vietnami ipar és mezőgazdaság fejlesztésé­ben, az 1976—1980. évekre előirányzott vietnami nép­gazdaság-fejlesztési tervek megvalósításában. S a szov­jet kommunisták, a szovjet emberek számára — mint a Le Duan vezette vietnami küldöttség tiszteletére adott ebeden elhangzott pohárkö­szöntőben Leonyid Rrezs- nyev mondta — a vietnámi néppel való- szolidaritás to­vábbra is a szív és az ész parancsa, az internaciona­lizmus elvei iránti változat­lan hősiének kife'ezőíe. Vietnam pvots ütemű feilő- ■ ri%e az egész «•’■«'Ha'ista kő- zess^g érdeke tvsz*.n a Vi­etnami DeniekeetlVus T" ; társaság a szocializmus s" lárd délkelet-ázsiai előőrsé.- vé vált. Bőgő# láseie

Next

/
Thumbnails
Contents