Népújság, 1975. december (26. évfolyam, 282-305. szám)

1975-12-02 / 282. szám

MU6 PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK I ki MSZMP, HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA 1975. december 2„ kedd Kádár János fogadta Werner Lamberz-et ■zánkbsa tartö*ndó Werner Lamberz-et, a Német Üao- dalista Egységpárt politikai bizottságának tagját, a köz­Ford kedden kezdi meg pekingi tanácskozásait ponti bizottság titkárát, va­lamint a kíséretében levő Kurt Tiedkét és Rudolf Son­gért, a kb tagjait, A szívélyes, elvtára lég­körű megbeszélésen részt vett Győri Imre, a Központi Bizottság titkára és Grósz Károly, a KB osztályveze­tője. Jelen volt Gerhard Reinert, az NDK budapesti nagykövete is. Tanácskozott a SZOT elnöksége A SZOT elnöksége hétfőn megtartotta a magyar szak­szervezetek december 8-án kezdődő XXIII. kongresszusa előtti utolsó ülését, amelyen megjelent Karakas László munkaügyi miniszter és dr. Markója Imre igazságügyi minisztériumi államtitkár is. Az elnökség Herczeg Károly szóbeli kiegészítője után megvitatta és jóváhagyta szakszervezeti jogpegélyszol gálát tapasztalatait összefog laló jelentést, valamint £ kongresszusi és felszabadu­lási rmmkaverseny értékelé­séről és elismerési rendsze­réről készült előterjesztést Diplomáciai kapcsolat nagykövet! szinten A Magyar SfédtdSeáSHíaeág kormánya és a Malgas Köz­társaság iasrcnánya az őr- szagaik között fennálló ba­ráti kapcsolatok megerősíté­se végett elhatározták, hegy nagyköveti szinten diplo­máciai kapcsolatát létesíte­nek, Napirenden a tizedik ötéves lerv első ebi. • de.euek költségvetése Ma megkezdi mnnká’át a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának ülése Bokor PM, az MTI tudósí­tója jelenti: Nagy érdeklődés előzi meg a szovjet fővárosban a Leg­felsőbb Tanács téli üléssza­kának megnyitását. A vára­kozás oka: a szovjet parla­ment másfél ezer képviselője a kedden kezdődő ülésszakon fogadja el a tizedik ötéves terv első évének terv- és költségvetési javaslatát. A javaslatokat Nyikolaj Bajba- kov miniszterelnök-helyettes, az állami tervbizottság el­nöke, illetve Vaszilij Garbu­zov pénzügyminiszter ter­jeszti elő. A Pravda hétfői vezércik­kében méltatja a tervtelje­sítés és a kongresszusi mun­kaverseny helyzetét. A lap felhívja a figyelmet egyebek között arra, hogy az ötéves terv „finisében” számos Ma­tató jelentés érkezik a fővá­rosba az ország különböző részeiből. A hét végén je­lentették, hogy a szénipar határidő előtt teljesítette öt­éves tervét. A szovjet gya­pottermesztők Közép-Ázsiá* ban összesen 2,3 millió ton­nával teljesítették túl az öt­éves előirányzatot. Az ipari termelés növekedése hozzá­vetőleg megfelel az eredeti tervszámoknak — 43 száza­lékra becsülik öt esztendő alatt. A gabonatermelésben mint ismeretes, a kedvezőt­len időjárási viszonyok öt tervév közül legalább kettő­ben lényegesen lerontották a terméseredményeket, de u Pravda megjegyzi, hogy a termésátlag így is magasabb lesz az előző ötéves időszak átlagánál. KISZ-kfildottség Helsinkiben Fogadás az FüP székhazában Ä Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség központi, bizottságának küldöttsége, amelyet dr. Maróthy László, az MSZMP PB tagja, a KISZ-kb első titkára vezet, vasárnap megérkezett Heteim, kibe, A küldöttség fogadására s repülőtéren megjelent A. Lu Nyvoenen, a Finn Kom­munista Párt politikai bi­zottságának tagja, a magyar delegációt vendégül látó két ifjúsági szervezet — a Finn Demokratikus Ifjúsági Szö­vetség és a Központi Szociál­demokrata Ifjúsági Szövetség — vezetői, élükön P. Saarnio é* P. Sarkkinen elnökökkel, Jelen volt a fogadtatáson Ró­nai Rudolf, helsinki magyar nagykövet is. Dr„ Maróthy Lászlónak, az MSZMP PB tagjának, a KISZ-kb első titkárának ve zetésével Finnországban tar tózkodó magyar ifjúsági kül­döttség hétfőn Helsinki ben találkozott a Finn Kommu nista Párt vezetőivel, A ma­gyar delegációt a párt szék­hazában fogadta A ama Saa rínen, az FKP elnöke és Áarvo Aalto az FKP fótit kára. A szívélyes, elvtársi légkörben lezajlott találkozón a delegáció tájékoztatót ka pott az aktuális finn belpo­litikai helyzetről. Gerald Ford amerikai el­nök hétfőn Pekingbe érke­zett. A négynapos munkalá­togatás nyitányán a vende­get Teng Hsziao-ping miniszterelnök-helyettes fo­gadta „lefokozott” külsőségek között, minthogy a két or­szágnak nincs diplomáciai kapcsolata. Hiányoztak a repülőtérről az ünneplő pekingiek, a tán­coló iskoláslányok és a ven­dégek előtt tisztelgő feliratok. Csupán himnuszokat játszó katonazenekar és díszszázad volt jelen. Ugyanennek a koncepciónak a jegyében a hétfői kínai lapok egyetlen szóval sem említették, hogy ki érkezik délután Peking­be, hiányzott természetesen a minden hivatalosan ideláto­gató államfőnek kijáró ünne­pi Zsenmin Zsipao-vezércikk is. Ford, akit Pekingbe elkí­sért Henry Kissinger kül­ügyminiszter is, a repülőtér­ről a kínai kormány vendég­házába hajtatott. Az amerikai—kínai tárgya­lások, amelyek az ideérkezett tengerentúli újságírók szerint a kétoldalú kapcsolatok te­rén igen kevés konkrétum­mal kecsegtetnek vagy lega­lábbis a siker kilátásait ille­tően nagy-nagy óvatosságot kívánnak, kedden reggel kez­dődnek meg. Az eszmecserék fő célja — Ford környezetének óvatos fogalmazásában — az 1972 óta elért eredmények meg­erősítése. A portugál nép megvédi forradalmának vívmányait Ismét megjelent a PKP lapja Lisszaboni értesülések sze­rint a portugál fegyveres erők reakciós parancsnoki kö­rei javasolták a forradalmi tanács elnevezésű hatalmi szervnek, foglalkozzék a Portugál Kommunista Párt háttérbe szorításának gondo­latával. Neves ezredes annak a kommandó ezrednek a pa­rancsnoka, amely kiemelkedő szerepet játszott az ejtőer­nyősök felkelesének elfojtásá­ban, Gomes elnök és Azeve- do kormányfő előtt szomba­ton kijelentette, hogy kato­nái „még nem elégedettek a pluralista demokrácának az­zal a fokával, amely az el­múlt napokban létrejött”. Bizonyos politikai körök és külföldi lapok kampány­ba ' fogtak a PKP el­len azzal a váddal, hogy előkészítette „a hata­lom megragadására irányuló puccsot” és részt vett abban — hívja fel a figyelmet a PKP KB titkárságának va­sárnap közzétett nyilatkoza­ta. Á nyilatkozat alaptalan­nak minősíti a vádat és utal arra, hogy mindig határozot­tan síkraszállt a válság po’i- tifkai rendezéséért, a pol^r­háború veszélyének elhárítá­sáért. A Portugál KB — alap­elveihez híven — tömöríteni akarja az erőket fasiszta ve­szély kiküszöbölésére, a sza­badság megvédésére, a por- tugár forradalom végső győ­zelmére — hangzik a KB tit­kárságának dokumentuma. Az O Primeiro de Janeiro portói munkatársa szemtanú­ja volt annak, hogy újabb le­tartóztatott katonatiszteket szállítottak Portóba. A hiva­talos szervek ezt nem jelen­tették be, A baloldallal szembeni „hisztérikus megtorlás” ve­szélyeire figyelmeztetett a Portugál Demokratikus Moz­galom nevű baloldali párt Központi Bizottsága. Nyilat­kozata rámutat: „a jobboldal | mindent elkövet, hogy ellen- ; őrzése alá vonja a helyze­tet”. A portugál nép meg fogj- védeni forradalmának vív mányait azokkal szember akik jobboldali diktatúra be vezetésére akarják kihasz nálni az ostromállapotot — írja az Avante! vasárnap számának szerkesztőségi cik­Tízéves a MTESZ Heves megyei Szervezete jubileumi választmányi ülés Egerben Tíz éve alakult meg a Mű­szaki és Term eszeit udomá- nyi Egyesületek Szövetségé­nek Heves megyei Szerveze­te. Az évforduló alkalmából — amely egyben az idei műszaki heteik zárása is volt — hétfőn jubileumi vá­lasztmányi ülést tartottak Egerben, a Technika Házá­ban. A szervezet tagjait 3 tagegyesületek küldötteit, valamint a meghívott ven­dégeket — közöttük Barla Alajost, a megyei pártbizott­ság titkárát. Schmidt Re­zsőt, az egri városi pártbi­zottság első titkárát, Kiss Sándort, a KISZ Heves me­gyei Bizottságának első tit­kárát, dr. Pápai Gyulát, a megyei tanács vb-titkárát, dr. Jenes Pált, az SZMT titkárát — dr. Szűcs László, a MTESZ megyei szerveze­tének társelnöke köszöntöt­te. Ezután ,.A területi tár­sadalmi, tudományos mun­ka jelentősége a MTESZ- ben” címmel Philip Miklós, a MTESZ főtitkárhelyettese tartott előadást, t Ezt követően a szervezel tízéves munkáját értékelő írásos jelentéshez Domán László, a MTESZ megyei szervezetének titkára fűzött szóbeli kiegészítést Hangsú­lyozta egyebek között, hegy a megye műszaki értelmisé­ge évről évre növekvő ak­tivitással vesz részt az or­szágos és a helyi gazdaság- politikai feladatok megva­lósításában. A 19 tagegyesü­letnek ma 4000 tagja van, és döntő többségük rend­szeresen részt vállal a mű­szaki-tudományos társadalmi munkából. Ezután arról szólt, kegy az egyesületi munka mind szorosabban kapcsolódik a bázisüzemek gazdasági fel­adataihoz, majd arról szólt, hogy a Technika Háza He­aea megye, Eger műszald- tudományos központja lett. De korántsem csak a me­gyében élő és dolgozó mér­nökök, közgazdászok, ag­rárszakemberek előtt állnak nyitva a tagegyesületek és a Technika Házának ajtajai. Az éltéit évek ' során Eger­ben rendezték meg többek között a X. országos kö^az- dász vándorgyűlést, ugyan­csak Égért választotta ülé­sének színhelyéül a FAQ szőlészeti és borászati kor­mányközi csoportja, a XX. kolorisztikai szimpózium, a matematikatanárok nemzet­közi konferenciája, és hűtő­gépgyártási kongresszus te. A rangos hazai és nemzet­közi események egyben me­gyénk szakembereinek mun­káját is dicsérték, illetve di­csérik. Az elműlt évefe alatt igen sok országos vezető talál­kozott a MTESZ szervezésé­ben megyénk ipari-mező­gazdasági üzemeinek vez. tőivel, a Szervezési és V. aetési Tudományos Társas,.,, számos tanfolyamót, toVábü képzést szervezett'. száKmim kasok, közéj)- és a felsői») vezetők részére is. Ma líiár országosan te. kiemétkeáu eseménynek számítanak a műszaki hónapok, a műszaki hetek rendezvények Megtárgyalta, véleményez­te a szervezet a megye táv­lati fejlesztési tervét, igen szoros és gyümölcsöző kap­csolat köti össze a szerve­zetet a megyei, * városi pártbizottsággal, együtímű- ködési szerződést kötött a KISZ Heves megyei Bízót: ságával, a Szakszervezetek Heves megyei Tanácsává1, és a bu'gáriai Targoviste me gye testvérszervezetével is. Az írásc» beszámoló és a szóbeli kiegészítés fölött, vitában a tagegyesülelek küldöttei mondták el véle ményüket. Az MSZMP He­ves megyei Bizottsága ne­vében Barta Alajos üdvözöl • te a jubiláló szerveze-e . Elismerően szólt munkájá­ról, majd azt kérte a megy > műszaki értelmiségétől, hogy az eddiginél te szervezetteb­ben, hatékonyabban mun­kálkodjanak az országos és a helyi gazdasági, politikai feladatok minél eredménye­sebb megvalósításán. Ezt követően került sor a kitüntetések és a jutalmak átadására. A MTESZ megyei szervezetének emlékplakett­jével Somos Jánost, a MTESZ oktatási bizottságá­nak vezetőjét. Farkas Já­nos tiScárhelyettest, és Pet- ró Zoltánt, a szervezet saj­tó- és pror>aaanda>vzottsá- gának vezetőjét tüntették kL A jubileumi választmányi ülésen dr. Kovács Jenő, az MTESZ megyei szervezeté- nek elnökül mondott arab bzóA Kádas- Janas, a Magyar ÉBOdali&ta Munkáspárt Köz- ipeati Bizottságának első tit­kán hétfőn fogadta a ha-

Next

/
Thumbnails
Contents