Népújság, 1975. november (26. évfolyam, 257-281. szám)

1975-11-01 / 257. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK I Lánctalpasok a mezőgazdaságban AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANACS NAPILAPJA XXVI. évfolyam, 257. szám A K A : 80 PILLÉK 1975. november 1., szombat ' ' ’ _ ' * ltd W®I:’1 - S chfSÜSSf Wolfgang Rauchfuss, a Né­met Demokratikus Köztársa­ság Minisztertanácsának el­nökhelyettese, a magyar— NDK gazdasági és műszaki- tudomanyos együttműködési bizottság NDK-tagozatának elnöke, aki tárgyalásokat folytat dr. Szekér Gyulával, a Minisztertanács elnökhe­lyettesével, a bizottság társ­elnökével a két ország közöt­ti gazdasági együttműködés elmélyítéséről, pénteken reg­gel érkezett Budapestre. A vendéget a Keleti pálya­udvaron dr. Szekér Gyula fo­gadta. Jelen volt Gerhard Reinert, az NDK budapesti nagykövete. Lázár György, a Minisz­tertanács elnöke péntek délu­tán hivatalában fogadta Wolfgang Rauchfusst, az NDK minisztertanácsának elnökhelyettesét. A szívélyes, baráti hangulatú találkozón részt vett dr- Szekér Gyula, a Minisztertanács elnökhe­lyettese. Ott volt Gerhard Reinert, az NDK budapesti nagykövete. (MTI) Befejeződtek a magyar—svéd külügyminiszteri tárgyalások Gáspár Sándor és Lázár György íogadta Sven Anderssont Péntek délelőtt Gáspár Sándor, az Elnöki Tanács he­lyettes elnöke, a SZOT fő­titkára fogadta Svpn An- dersson svéd külügyminisz­tert. A megbeszélésen részt vett Púja Frigyes külügymi­niszter és Lőrincz Nagy Já­nos, a Magyar Népköztársa­ság stockholmi nagykövete. ★ Lázár György, a Miniszter- tanács elnöke pénteken hi­vatalában fogadta Sven An­derssont, a Svéd Királyság külügyminiszterét. Eszme­cserét folytattak kétoldalú kapcsolatainkról és időszerű nemzetközi kérdésekről. A találkozón jelen volt Púja Frigyes külügyminiszter és Lőrincz Nagy János, a Ma­gyar Népköztársaság ..stock­holmi nagykövete; részt vett Gustaf Bonde, budapesti svéd nagykövet. Sven Andersson svéd kül­ügyminiszter és felesége pénteken díszebédet adott Púja Frigyes külügyminisz­ter és felesége tiszteletére a Duna-Intercontinental Szál­lóban. Részt vett az esemé­nyen Bondar József építés­ügyi és városfejlesztési, dr. Orbán László kulturális mi­niszter, Nagy János kül­ügyminiszter-helyettes és Udvardi Sándor külkereske­delmi miniszterhelyettes. Ott voltak a hivatalos tárgyalá­sok magyar és svéd tárgyaló csoportjának tagjai. A dísz- ebéden Sven Andersson és Púja Frigyes pohárköszöntőt mondott. Pénteken, délután Buda­pesten — a Külügyminiszté­riumban tartott megbeszé­lésekkel — befejeződtek a Púja Frigyes és Sven An­dersson vezetésével megtar­tott magyar—svéd külügy­miniszteri hivatalos tárgyalá­sok, amelyeken a kétoldalú kapcsolatokról és nemzetkö­zi kérdésekről volt szó. A j tárgyaló csoportok tagja volt magyar részről Nagy János külügyminiszter-helyettes, Lőrincz Nagy János, a Ma­gyar Népköztársaság stock­holmi nagykövete, Forgács Egon. a Külügyminisztérium főosztályvezetője és Wéber László, a Külügyminisztérium skandináv referense, svéd részről Leif Lefland, a Kül­ügyminisztérium politikai főigazgatója, Gustaf Bonde, a Svéd Királyság budapesti nagykövete, Lars Bergquist külügyminisztériumi főosz­tályvezető, Hans Dahlgren és Karl-Erik Norman kül- ‘ügyminisztériumi első titkár és Kereti Sjódén külügymi- nisztériumi titkár. Tanácselnökök országos tanácskozása Bábolnán Pénteken megkezdődött Bábolnán a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának rende­zésében a tanácselnökök or­szágos értekezlete. Dr. Ro­many Pál mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter a mezőgazdaság, az élelmiszer- ipar, az erdő- és fagazdaság néhány időszerű kérdéséről tart előadást a fővárosi, me­gyei és a megyei-városi ta­nácselnököknek. Dr. Papp Lajos a Minisztertanács Ta­nácsi Hivatalának elnöke egyéb aktuális feladatokról ad tájékoztatást. A tanács­kozás résztvevői megismer­kednek a bábolnai mezőgaz­dasági kombinát munkájá­val, majd ellátogatnak Ko­márom megye egyik legjob­ban gazdálkodó termelőszö­vetkezetébe. Néhány év éta egyedülálló tevékenységet folytatnak az egri MEZŐGÉP Vállalat horti gyáregységében. A hazai me­zőgazdasági nagyüzemeknek Sz•—100-as lánctalpas traktoro­kat javítanak. A szocialista brigádok október végéig 130 nehéztraktort újítottak fel, december 31-ig pedig további 30 erőgépet javítanak. Felvételünk a felújított erőgépek egyikét örökítette meg as átadás előtti pillanatokban. (Fotó: Perl Márton) Juan Carlos ideiglenesen átvette a hatalmat A demokratikus tanács nem ismeri el J. Carlos legitimitását Juan Carlos herceg, mint közöltük, ideiglenesen át­vette az államfői hatalom gyakorlását Spanyolország­ban. A hatalomátvételt csü­törtökön az esti órákban je­lentették be Madridban. Arias Ravarro miniszterel­nök a hivatalos spanyol tör­vényhozó testület , a Cortes elnökéhez intézett rövid le­vélben szögezte le, hogy az alkotmányt helyettesítő úgy­nevezett alaptörvény értel­mében az államfő akadá­lyoztatása esetén a herceg­nek kell ellátni az államfői teendőket. Franco táborno­kot betegsége jelenleg meg­akadályozza teendői ellátá­sában, így az alaptörvény rendelkezéseit életbe lépte­tik. Az Egyesült Államok és a különböző nyugat-európai politikai és katonai csopor­tosulások késznek mutat­koznak elfogadni a herceget Losonezi Pál megérkezett Jemenbe Haiaérkezelt Varsóból a ngvar pír; Pénteken hazaérkezett Varsóból a Magyar Szocia­lista Munkáspárt Központi Bizottságának pártmunkás­küldöttsége, amely Grósz Ká- rolynak, a KB osztályvezető­jének vezetésével október 28 —31. között tartózkodott Lengyelországban, és meg­beszéléseket folytatott a ktmg&ei Egyesült Munkás­párt Központi Bizottságának képviselőivel. A küldöttséget fogadba Jerzy Lukaszevicz, a LEMP KB titkára. A kül­döttséget a Ferihegyi repülő­téren dr. Ritter Tibor, a KB osztályvezető-helyettese*^ fo­gadta. Jelen volt dr. Stefan Jedrychowski, a Lenoyéi Népköztársaság budapesti nagykövet«; Közős maj^yar — szomáli közleményt adtak ki tett a Szom ál i Demokratikus Köztársaságban. Pénteken magyar—szomáli közös közlemény adtak ki Losonczi Pálnak, az Elnöki Tanács elnökéne, október 27 —31. között a Szomáli De­mokratikus Köztársaságban tett hivatalos baráti látoga­tásáról. Mohammed Sziad Barre államelnök és a Szomáli De­mokratikus Köztársaság más magas rangú vezetői búcsúz­tatták pénteken reggel Mo­gadishu repülőteréről Lo­sonczi Pált, az Elnöki Ta­nács elnökét, aki négynapos hivatalos baráti látogatást A magyar államfő külön- gépe a kora reggeli órákban érkezett Adenbe, a Jemeni Népi Demokratikus Köztár­saság fővárosába. A repülő, téren Losonczi Pált Szalem Ali Rubia, az Elnöki Tanács elnöke és az ország más ve­zető személyiségei fogadták. Párt-vb tagok látogatása a megyei beruházásokon Az MSZMP Heves megyei Bizottsága végrehajtó bizott­ságának két tagja —- dr. Szűcs László, az egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola főigazgatója, valamint Szc- liczki ,József, a Hatvani Konzervgyár műszerésze — pénteken látogatást tett a megye két jelentős beruhá­zásán Recsken, illetve Kis­körén. Dr. Szűcs Lászlót — akit elkísért dr. Lévai András, a megyei pártbizottság mun­katársa — Egerben, a járá­si pártbizottságon Habéra László első titkár fogadta, s tájékoztatta a járás dolgo­zóinak élet- és munkakörül­ményeiről, a települések fej­lődéséről. A megyei pártbi­zottság végrehajtó bizottsá­gának tagja, és kísérete ez­után! Reeskr^ a rézércmübe látogatott. Az üzemben Fű­tő p Gyula főmérnök, vala­mint Demeter Bálint, a pártvezetőség titkára kala­uzolta végig a vendégeket, akik egyebek között megte­kintették az épülő Jl-es ak­nát is. A munkálatokról Ba­ra József körzetvezető fő­mérnök és Seber István párttitkár számolt be dr. Szűcs Lászlónak. Az egri tanárképző főisko­la főigazgatója a délutánt a bodonyi termelőszövetkezet­ben töltötte. A kö-ös gazda­ság eredményeiről, terveiről, a tagság munkájáról Farkas Lőrinc elnökhelyettes és Ba- zsó Márton párttitkár adott tájékoztatást. Szeliczki József — Kalina Istvánnak, a megyei pártbi­zottság munkatársának kí­séretében — Kiskörére lá­togatott. A járás szekhetyere érkezve, Sramkó László. a hevesi járási pártbizottság első titkára üdvözölte a ven elegeket, A megyei pártbi­zottság végrehajtó bizottsá­gának tagja a vendéglátók kíséretében először a heve­si Rákóczi Termelőszövetke­zetben tett üzemlátogatást., Itt Gulyas Sándor elnök és Tóth József párttitkár szá molt be a közösség munká­járól. A Hatvani Konzervgyár műszerésze, a megyei párt- vb tagja a nap további ré­szét Kiskörén, a Tisza máso­dik vízlépcsőjénél töltötte. A vendégeket Berényi Ár­pád. a KÖT1VIZIG igazga­tója, valamint Juhász Má­tyás párttitkár tájékoztatta a vízlépcső jelentőségéről, a hasznosításának távlati ter­véted!. államfőnek. Ford elnök ta­vasszal madridi látogatása idején hosszab tárgyalási folytatott vele. A l'Humanité madridi tu­dósítója szerint a demokra­tikus tanács szóvivője egy illegális sajtóértekezleten közölte: a demokratikus ta­nács nem ismeri el Juan Carlos legitimitását. Fel­szólítja a herceget, hogy trónra lépése után tartson népszavazást, amelyet egy ríj, ideiglenes kormánynak kellene megrendeznie, hogy a spanyol nép maga dönt. hessen: monarchiában vagy köztársaságban kíván-e él­ni. A szóvivő szerint a két nagy ellenzéki tömörülés, a demokratikus tanács és a, „konvergencia plattformja” között kivannak nézeteltéré­sek — elsősorban Juan Car­los iránt tanúsítandó maga­tartás kérdésében ;—, de a most folyó tárgyalások ked­vezően haladnak, s valószí­nűleg rövidesen sor kerül egy közös nyilatkozat kiadá­sára. A demokratikus tanács vé­leménye szerint a fráncoiz- mussal való békés szakítást csak úgy lehet biztosítani, ha egy olyan ideiglenes kor­mány veszi át a hatalmat, amelyben valamennyi de­mokratikus csoport képvise­lője helyet foglal majd. Santiago Carrilo, a spa­nyol kommunista párt fő­titkára pénteken nyilatkoza­tot adott ki, s ebben hang­súlyozza: — Juan Carlos elfogadta az állarhfői hatalom ideigle­nes átvételét, bar eddig azt akarta elhitetni, hogy nem veszi át a hatalmat „megalá­zó feltételek mellett”. Bebi­zonyosodott tehát, hogy Juan Carlos a falangista mozga­lom „királyaként” és Franco tevékenységének folytatója­ként lép színre. Várható, hogy az ultrák a következő napokban újabb kísérleteket tesznek a nép megfélemlíté­sére. Ebben a helyzetben na­gyon fontos, hogy minden demokrata összefogjon, és közös akcióval, olyan hely­zetet teremtsen, amelyben megalakulhat a nemzeti megbékélés kormánya, s az megszervezheti a szabad vá„ teszt a sokat.

Next

/
Thumbnails
Contents