Népújság, 1975. október (26. évfolyam, 230-256. szám)

1975-10-01 / 230. szám

fflAG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANACS NAPILAPJA XXVI. évfolyam, 230. szám ARA: 80 FILLER 1975. október L, szerda A tárgyalások jegyző­könyvének aláírásával véget ért Budapesten a Magyar— Kubai Gazdasági és Műsza­ki-Tudományos Együttmű­ködési Bizottság ötödik ülés­szaka. A Parlament Delega­cies termében kedden dél­után írta alá a záróokmányt dr. Szekér Gyula és B. Cas­tilla miniszterelnök-helyet­tes, a bizottság két társelnö­ke. A küldöttségek szeptem­ber 24. és 30. között folytat­tak tárgyalásokat Budapes­ten a két ország közötti gaz­dasági kapcsolatok helyzeté­ről és továbbfejlesztésének lehetőségeiről. Áttekintették a legutóbbi ülésszak óta végzett együttműködési munkát, különös tekintettel az 1973 novemberében nyújtott magyar hitel fel- használására. Megállapítot­ták, hogy időarányosan, megfelelő ütemben került sor ennek felhasználására, de kutatni kell azokat az újabb lehetőségeket, ame­lyek megfelelő feltételeket teremtenek a teljes hitelke­ret kiaknázására. Megelégedéssel állapítot­ták meg, hogy a két ország közötti árucsere-forgalom dinamikusan fejlődik, . az idén az 1974. évihez viszo­nyítva várhatóan 78 száza­lékkal növekedik, amihez az is hozzájárult, hogy széle­sedett a Kubába irányuló magyar exporttermékek vá­lasztéka. ★ Lázár György, a Minisz­tertanács elnöke kedden hi­vatalában fogadta B. Castil- lát, a Kubai Köztársaság miniszterelnök-helyettesét, a Magyar—Kubai Gazdasági és Műszaki-Tudományos Együttműködési Bizottság Kubai Tagozatának elnökét. Küldöttség utazott Moszkvába oz ENSZ Társaságok Világszövetsége XXV. közgyűlésére Mód Péter, a Magyar ENSZ Társaság elnöke vezetésével kedden Moszkvába utazott az B magyar küldöttség, amely [ részt vesz az ENSZ Társasá- I gok Világszövetsége j (WFÜNA) XXV. közgyűlé- i sén. A delegáció tagjai: Dr. I Timkó Imre görög katolikus püspök, a Magyar ENSZ Társaság alelnöke és dr. Si- i mai Mihály egyetemi tanár, a társaság főtitkára. Tóth Ferenc, az MTI hirma- gyarázója írja: Október 2—7. közötti program­mal rendezik meg a szovjet fő­városban az — idén 30 éves ENSZ szellemében működő — ENSZ Társaságok, Világszövetsé­ge XXV. közgyűlését. A szovjet ENSZ Társaság, amikor elvállal­ta e közgyűlés házigazda szere­pét. és a rendezvény előkészíté­sét, abból indult ki, hogy a nem­zetközi enyhülés folyamatának az ENSZ-ben való tükröződésé­hez feltétlenül szükség van a nemzetközi közvélemény eddigi­nél sokkal aktívabb támogatásá­ra, s az e tevékenységhez való csatlakozás a szocialista orszá­gok ENSZ-társaságai számára fontos és megtisztelő feladat. Az utóbbi időben a világban végbe­ment nagy nemzetközi változá­sok az ENSZ Társaságok Világ­szövetségének munkájában is tükröződnek; megerősödött a WFUNÁ-ban a szocialista orszá­gok szerepe, sorra alakultak nemzeti ENSZ-társaságok a fej­lődő országokban is. Huszonhat kérdés szerepel Moszkvában a WFUNA-közgyülés napirendjén. Az egyik legfonto­sabb téma az, hogy az ENSZ- ben kialakult új hatalmi politi­kai helyzet következtében nö­vekszik a szerepe az ENSZ Tár­saságok Világszövetségének, va­lamint a nemzeti ENSZ-társasá- goknak a nemzetközi enyhülés további erősítésében csakúgy, mini az ENSZ támogatására is hivatott világközvélemény pozi­tív irányú formálásában. Egy másik, ezzel összefüggő téma: a nemzetközi konfliktusok poten­ciális okainak elemzése és új stratégia kialakítása a konflik­tusok megelőzésére és megaka­dályozására. Nagy súllyal szerepelnek majd e, közgyűlésen azok a fontos vi­lággazdasági kérdések, amelyek az Egyesült Nemzetek Szerveze­tét is foglalkoztatják. E tárgy- kapcsán a Magyar ENSZ Társaságot kérték fel, hogy T jtson be vita-dokumentumot. téÓMeíesen elküldött wutgyar vitaanyag elme: „Nemzetközi fejlesztési stratégia és az új vi­lággazdasági rendért folytatott harc.*y Fontos napirendi pontja lesz a közgyűlésnek az ifjúság körében végzett munka, a fia­talok békére nevelésével kap­csolatos feladatok , F. A. Ahmed indiai államelnök Budapestről Belgrad ha érkezett Kedden délelőtt elutazott Magyarországról Fakhruddin Ali Ahmed, az Indiai Köz­társaság elnöke és felesége, aki Losonczi Pálnak, a Népköztársaság Elnöki Ta­nácsa elnökének meghívá­sára hivatalos látogatást tett Magyarországon. Az indiai államelnökkel együtt eluta­zott kísérete is. A Ferihegyi repülőtéren ünnepi külsőségek között, meleg baráti szeretettel bú­csúztatták az indiai nép képviselőit. A repülőtér homlokzatát indiai és ma­gyar zászlók, hindi és ma­gyar nyelvű búcsúmondatok díszítették. A búcsúztatáson megje­lent Losonczí Pál, az Elnöki Tanács elnöke és felesége, Lázár György a Miniszter­tanács elnöke, valamint a politikai, gazdasági és a kul­turális élet számos más ve­zető személyisége, a tábor­noki kar több tagja. Jelen volt a budapesti diplomáciai képviseletek sok vezetője, valamint katonái és lég­ügyi attaséja. Elmentek a búcsúztatásra a budapesti indiai kolónia tagjai is. Díszjel harsant, majd a díszegység parancsnoka je­lentést tett az indiai állam­elnöknek. Felcsendüld a ma­gyar és az indiai himnusz, közben 21 tüzérségi díszlö­vést adtak le az indiai ál­lamfő tiszteletére. Fakhrud­din Ali Ahmed — Losonczi Pál társaságában — ellépett a díszegység arcvonala előtt és köszöntötte a katonákat. Az Indiai Köztársaság elnö­ke ezután szívélyes búcsút Búcsú a Ferihegyi repülőtéren ÍMTI fotó — Szebelléli Géza felv.) vett a magyar közéleti sze­mélyiségektől, a diplomáciai képviseletek vezetőitől, ' tag­jaitól. A díszegység díszme­nete után úttörők virágcsok­rokat: nyújtottak át az in­diai államelnöknek . és kísé­retében lévő személyiségek­nek, akik ezután elfoglalták helyüket a különrepülőgé- pen. Fakhruddin Ali Ah­med a beszállás előtt bará­ti kézfogással szívélyes bú­csút vett Losonczi Páltól. Néhány perc múlva a ma­gasba emelkedett a külön- gép, amelyet a magyar légi­erők vadászgépköteléke a határig kísért. A látogatásról közös köz­leményt adtak ki. BELGRAD Magyarországon tett láto­gatása után kedden több­napos baráti, hivatalos lá­togatásra Jugoszláviába ér­kezett Fakhruddin Ali Ah­med, az Indiai Köztársaság elnöke. A magasrangú ven­déget Brioni szigetén ven­déglátója, Tito elnök kö­szöntötte. Az államfői meg­beszéléseken a jugoszláv— indiai kapcsolatok fejleszté­séről és időszerű külpoliti­kai kérdésekről lesz szó. ^utazóit a Szevjeiuiii Legfelsőbb Tanácsának küldöttsége Kedden elutazott. Buda­pestről a Szovjetunió Leg­felsőbb Tanácsának küldött­sége, amely a magyar or­szággyűlés meghívására hi­vatalos, baráti látogatást tett hazánkban. A küldött­séget Pjotr Mironovics Nla- serov, az SZKP KB Politi­kai Bizottságának póttagja, a Legfelsőbb Tanács Elnök­ségének tagja, a Belorusz Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára vezette. A delegáció tagja volt Konsztantyin Nyikolaje- vics Rudnyev, a Szövetségi Tanács tagja, automatizálá­si és műszergyártási minisz­ter, az SZKP Központi! Bi­zottságának tagja;. Mihail Vesziljevics Pasov, a Szö­vetségi Tanács tagja, a ke­reskedelmi, közellátási • és közszolgáltatási bizottság tagja, a Munkásküldöttek D nv eprope t rovszki Területi Tanácsa Végrehajtó Bizott­ságának elnöke, az Ukrán Kommunista Párt Központi Bizottságának tagja; Akbar Kaszimovics Atahodzsajev, a Szövetségi Tanács tagja, a közoktatási, tudományos és kulturális bizottság tagja, a szamarkandi , .Aliséra Va- voj” Állami Egyetem rekto­ra; Szvetlána Artyemovna Atajan, a nemzetiségi tanács tagja, a kereskedelmi, köz­ellátási és közszolgáltatási bizottság tagja, a jereváni lámpagyár gépbeállító szak­munkásnője; Jaan Antono- vics Tinuvere, a nemzetiségi tanács tagja, a közellátási bizottság tagja, az Észt Szovjet Szocialista Köztársa­ság „Hellenurme” kolhozá­nak elnöke, az Észt Kom­munista Párt Központi Bi­zottságának tagja. A küldöttséget a Ferihegyi repülőtéren Apró Antal, a Magyar Szocialista Munkás­párt Politikai Bizottságának tagja, az országgyűlés elnö­ke, az országgyűlés tisztség- viselői búcsúztatták. Tanácskozás a szakember-utánpótlásról Kevés tanuló — rossz elosztás Kiapadóban a forrás: még legalább három-négy évig csökkenni fog az iskolából kikerülő tanulók létszáma. Csak ésszerűbb munkaerő­gazdálkodással, a hatéko­nyabb ágazatokba való irá­nyítással lehet célt elérni a jövőben. Erről volt szó az SZMT székházában kedden rendezett tanácskozáson is, ahol a megye vállalatainak oktatási és személyzeti ve­zetői vettek részt a szakszer­vezeti titkárok társaságában. Dr. Jenes Pál, az SZMT titkára köszöntötte a jelen­levőket, majd Kameniczky Antal, a megyei tanács mű­velődésügyi osztályának he­lyettes vezetője tartott tájé­koztatót arról, hogyan bizto­sítja a középfokú oktatás je­lenleg a szakember-utánpót­lást. Az idén még nem ér­tünk el a mélypontra — hangzott el a tájékoztatóban —, ebben a tanévben 2050 szakmunkástanulót vettek fel, jövőre várhatóan csak 1900 tanulót iskolázhatnak be az intézetek. A létszámcsökke­nés a középfokú intézmé­nyekben szinte kizárólag^ csak a szakmunkásképzést érinti, a gimnáziumok, szakközépis­kolák létszáma nem csök­ken. Az érettségizett tariu- lók negyedrésze kerül felső- oktatási intézményekbe, s így a megyében :s évente 650— 700 szakképzetlen érettségi­zett fiatal marad. Érdemes ezt összevetni a kővetkező ténnyel: míg 1968-tól me­gyénkben 15 százalékkal nőtt a fizikai dolgozók «szarna. 22 százalékkal az alkalmazotta­ké, addig 29 (!) százalékkal az adminisztratív alkalma­zottaké. A szakközépiskolák tantervének módosítása ja­vul a szakemberképzés ará­nyán, s az ott végzettek a jövőben szintén segíthetnek a vállalatok szakember-után­pótlási gondjain. Az ipari szakközépiskolába viszont több lányt kell felvenni a jövőben az arányok fenntar­tása érdekében. Figyelemre méltó — ez is a helyzetet nehezíti —, hogy a rendkívül kis létszám mel­lett is a divatos szakmák fe­lé fordulnak a legtöbben s a pályairányítás' igen sok gondot okoz. Erdészeti tago­zatra, fodrász szakmára öt­szörös, autószerelő szakmá­ra pedig csaknem háromszo­ros volt eddig is a túljelent­kezés. Banya-elektrolakatos- nak, kovácsnak senki nem jelentkezik, hegesztőnek a felvehetők egyharmada, gépi forgácsolónak szintén egy­harmada. Ez utóbbi alap­szakmának tekinthető s igen­csak elszomorító, hogy ép­pen a leggyengébb tanulók kerülnek ide. A tájékoztató után Fehér­vári Andor, a megyei tanács munkaügyi osztályának cso­portvezetője a felnőtt szak­munkásképzés helyzetéről számolt be. A vállalatok az elmúlt években rájöttek már, hogy így tudnak enyhíteni a szakember-utánpótlás helyze­tén; az idén már 745 dolgo­zó szerezte meg tanfolyamo­kon a szatenuakasoklevck^i különösen a kereskedelemben hoz sok hasznot ez a törek­vés. A jövőben e téren is nagyobb gondot kell fordíta­ni a nők szakmunkásképzé­sére. A tájékoztatók után a résztvevők felszólalásaikban a tervszerűbb, az arányokat jobban követő pályairányí­tást sürgették s az iskolák­kal való jobb együttműködés kialakításának módjairól szóltak. fi Jó kombájn, • r lO ellenőrzés Megyénk mezőgazdasági üzemeiben egyre több kor­szerű, nagy teljesítményű gép könnyíti meg az emberi kéz munkáját. Poroszlón járva a Magyar—Szovjet Ba­rátság Tsz John Deere kom­bájnjainak az 1400 munka­óra utáni felülvizsgálatát örökítettük meg fényképező­gépünkkel. Bertalan László és társai a kukoricaadapter beállítá­sát ellenőrzik. (Fent.) Karbantartás közben Gál Gyula, a KITE szerelője és Nemes László kombájnveze­tő. (Lent.) éüotíK- üzaha. ákUKto* A ♦ f t Aláírták a Magyar- Kubai Együttműködési Bizottság ülésszakának jegyzőkönyvét

Next

/
Thumbnails
Contents