Népújság, 1975. szeptember (26. évfolyam, 205-229. szám)

1975-09-02 / 205. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Kékkőién a Szovjetunióba érkezett AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XXVI. évfolyam, 205. szám ARA: 80 FILLER 1975. szeptember 2., kedd n vök születés­napján A kerek számú születés­napok nemcsak az emberek, hanem az államok éleiében is megkülönböztetett ünne­pélyességre tarthatnak szá­mot. Valahogy természetes, hogy az ilyen jubileumok a szokásosnál is jobban ösz­tönöznek vissza- és előre pillantásra, mérlegkészítésre és számvetésre. Ráadásul ebben az esetben olyan ba ráti-testvéri országról van szó, amely az emberiség gaz­dag történelmében is szinte páratlan hősiességgel, hihe­tetlenül rögös úton jutott el a mostani szép mérföldkő­höz: harminc esztendővel ezelőtt, 1945. szeptember 2- án kiáltották ki a Vietnami Demokratikus Köztársaságot. Nem akármilyen előzmé­nyek után. 1940-ben a hír­hedt Tanaka-terv alapján a japán imperializmus csapa­tai vonultak be a francia gyarmatra és a Vietnami Függetlenségi Liga (Viet Minh) vezetésével fellángolt a partizánharc a betolako­dók ellen. Ebben az időben ismeri meg a világ a Viet Minh elnöke, Ho Si Minh nevét. 1945. augusztus 19-én, nem utolsósorban az általa vezetett hősi harc eredmé­nyeképpen, összeomlik a ja­pán uralom, és ezzel a báb­császárság is. Ezt követi a diadalmas, harminc esztendővel ezelőtti nap: a Vietnami Demokrati­kus Köztársaság kikiáltása. A francia kolonializmust ala­posan meggyengítette a má­sodik világháború, úgy tesz, mintha belenyugodna a fej­leményekbe. 1946. március 6-án Párizs egyezményt ír alá, amelyben elismeri a független Vietnamot és az okmányt szeptemberben megerősítik. 1946 decembe­rében mégis francia csapa­tok támadják meg Hanoit. Megkezdődik egy csodála­tos hősköltemény újabb fe­jezete, a francia kolonializ- mus elleni népi háború. En­nek során először történik meg, hogy egy gyarmatosító nagyhatalom látványos kato­nai vereséget szenved egy általa elnyomott kis ország­tól: 1954. május 7-én a fran­cia elitcsapatok a híres Dien Bien Phu-i erődnél leteszik a fegyvert a VDK néphad­serege előtt. Washington azonban úgy döntött, hogy megfosztja a győzelem gyümölcseitől a vietnami népet. Segítségével bábrezsim alakult Dél-Viet- namban, 1964-ben az ameri­kaiak kiprovokálják a hír­hedt „tonkini incidenst**, és a vietnami nép most már a tőkés világ legnagyobb ha­talmával áll háborúban. Ál­dozatos, vérzivataros évti­zed következett. De a töme­ges hősiesség, a szocialista országok mindenoldalú és a haladó nemzetközi közvéle­mény erkölcsi támogatása el­vezetett a legnagyobb törté­nelmi győzelemhez. Államaink, népeink kap­csolatai a legnehezebb idők­ben is töretlenül feilődtek. Hazánk, a magyar dolgozók cselekvő szolidaritását a bé­kés építés idején éppúgy tapasztalhatják a VDK-ban, mint a fegyveres küzdelem időszakában. Ennek a bizo­nyosságnak a jegyében kö­szöntjük harmincadik szü­letésnapján a Vietnami Be- mokrstikus Köztársaságot. , Több mint egymillió diák Megkezdődött az új tanév Hétfőn hazánk 4700 általá­nos és 530 középiskolájában ünnepélyes tanévnyitóval megkezdődött az 1975—76- os tanév. Az általános isko­lák nappali tagozatain 1 055 000 diák kezdte meg a munkát mintegy 20 ezerrel több, mint tavaly ilyenkor. A tanévnyitó ünnepségeken mindenütt szeretettel, külön köszöntötték a legkisebbe­ket, a 148 ezer első osztá­lyost. A gimnáziumokban és a szakközépiskolákban 209 ezren tanulnak a nappali tagozaton, közöttük 55 ezer elsős. Heves megyében 153 álta­lános és 21 középiskolában 33 ezer kisiskolás és 12 ezer középiskolás diák köszöntöt­te az új tanévet. Az idén csaknem 4400 hatéves is- merkejiik majd a számolás, írás, olvasás tudományával. A tavaly végzett nyolcadi­kosok közül 873-an gimná­ziumban, 874-en szakközép- iskolában és 1800-an szak­munkásképzőben folytatják majd tanulmányaikat. Az apróságok számára szeptember 1-e az óvoda­kezdés első napja Az elmúlt: esztendőben 129 óvodában játszottak, tanultak a ki­csinyek, az idén megyénk­ben 29-cel több csoport in­dult, s így összesen mintegy tízezer 3—6 éves gyerek ka­pott helyet. Pattogó induló jelezte az új tanév kezdetét hétfőn az egri Dobó gimnáziumban is. Az ünnepélyes tanévnyitón a szülők, barátok, ismerősök gyűrűjében sorakoztak a piros-kék nyakkendőé, tá­nyérsapkás gimnazisták, s megjelentek a hajdani dobo­sok is. Farkas Éva, aki az idén érettségizett, egykori osztá­lyában sétálva kicsit meg- hatódottan emlékezik. — Visszahúzott az iskola... Nagyon szerettem itt tanul­ni. Gondoltam, meglátoga­tom még egyszer a régi pa­domat, az öreg épületet, jól­esett újra viszontlátni taná­raimat és néhány diáktár­samat, mielőtt elindulok az ország másik részébe, Pécs­re. a jogi egyetemre. Az egyik „irigyelt” Péntek Laci figyelmesen hallgatja Évát. Neki sem könnyű, né­hány perccel ezelőtt mamá­jától, nővérétől búcsúzott, ők már hazaindultak Zala­egerszegre. A szőke fiatal­ember a katonai középisko­la orosz tagozatos tanulója. — Mért választottad azt az Egerszegtől oly messzire eső iskolát? — Régóta vonzott a ka­tonai pálya, s Egert is isme­rem, szeretem. Meg aztán lehet, hogy furán hangzik, de úgy hallottam, a Dobó erős iskola, sokat kell ta­nulni, és én szeretnék minél többet tudni. cai lakótelephez tartozik. A beruházási költsége elérte a 4 millió forintot. Már most 500 adagos napközi konyha kezdi meg itt a működését. Urho Kekkonen finn köz- társasági elnök hétfőn nem­hivatalos látogatásra Szveto- gorszkba (Leningrádhoz kö­zel) érkezett, ahol részt vesz egy cellulózé és papíripari kombinát első részlege üzem­be helyezésének és második részlege alapkőletételének ünnepségein. A kombinát re­konstrukciójában és kiszéle­sítésében finn cégek is részt vesznek. Kekkonent Alekszej Ko­szigin, a Szovjetunió Minisz­tertanácsának elnöke, Konsz- tantyin Galansin szovjet mi­niszter és más hivatalos sze­mélyiségek fogadták Szveto- gorszkban. Hétfőn aláírták a szveío- gorszki Cellulózé, és Papír­ipari Kombinát második részlegének építésére vonat­kozó szovjet—finn egyez­ményt. Szovjet részről Nyikolaj Komarov külkereskedelmi miniszterhelyettes, finn rész­ről Aarvo Rytköne iparügyi miniszter írta alá az egyez­ményt. A dokumentum aláírásá­nál jelen volt Alekszej Ko­szigin és Urho Kekkonen. , (MTI) Huszár István Hanoiban Vasárnap Hanoiba érke­zett a magyar párt- és kor­mányküldöttség, amely Hu­szár Istvánnak, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjá­nak, a Minisztertanács el­nökhelyettesének, az Állami Tervhivatal elnökének veze­tésével részt vesz a VDK kikiáltásának 30. évforduló­ja alkalmából rendezendő ünnepségeken. A magyar de­legációt Nguyen Duy Trinh, a .Vietnami Dolgozók Pártja politikai bizottságának tag­ja, a VDK miniszterelnök­helyettese fogadta. Ugyancsak a nap folya­mán megérkezett az NDK. a KNDK, Csehszlovákia és a KNK párt- és kormánykül­döttsége. A kínai delegációt Csen Hszi-lien, a Kínai Kommu­nista Párt politikai bizottsá­gának tagja, a kínai állam­tanács aleinöke vezeti. A KNK küldöttségét Pham Van Dong miniszterelnök fogadta. Hazaérkezett a magyar pártküldöttség Sri Lankából ^nista Párt IX» kongresszusán, vasárnap hazaérkezett Buda­pestre. A küldöttséget a Fe­rihegyi repülőtéren Borbély Sándor, a Központi Bizottsá tagja, a KB osztályvezetöj fogadta. A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságá­nak küldöttsége,' amely Ja­kab Sándorral, a Központi Bizottság tagjával, a KB osz­tályvezetőjével az élén részt vett a Sri Lanka-i Kommu­íj iskolát avattak Gyöngyösön A tanévkezdés ünnepi eseményén túl, más, na­gyobb izgalom is dobogásra késztette a gyöngyösi III. sz. Általános Iskola tanulói­nak és nevelőinek a szívét. Tegnap vették át iskolájuk új épületét. A Himnusz elhangzása után az ilyenkor szokásos tanév eleji jókívánságokat és tanácsokat Koncz László igazgató sorolta el. Többek között emlékeztetett arra, hogy a Heves megyei Állami Építőipari Vállalat dolgozói­nak szorgalmas munkája nyomán, kongresszusi válla­lásuk eredményeként, a szer­ződésben rögzített határidő­nél négy hónappal hamar rabb elkészült az új nyolc­tantermes iskola. Azt kíván­ta Koncz László igazgató, hogy ebben az. új épületben a diákok és tanárok sikeres munkát folytassanak, mint­egy kifejezve azzal is, hogy « -korszer-« -körülrnények kö­zött könnyebb a jő teljesít­mény elérése. A tanévnyitó ünnepség után került sor az új épü­let ünnepélyes átadására. A diákok, a szülök, a nevelők és a vendégek átvonultak az új épülethez. Itt Berényi József, a városi taná.cs el­nöke mondott beszédet. Megköszönte az építők jó munkáját. Felsorolta azokat a létesítményeket is, amiket a közelmúltban készítettek el az építőipari munkások. Emlékeztetett a most folyó beruházásokra is, főként a gyermeknevelési intézmé­nyekre, majd a diákoknak jó tanulást, a pedagógusok­nak eredményes oktató-ne­velő munkát kívánva átadta az új általános iskola épü­letét. Koncz László vette át az új iskolát. Megígérte, hogy jól hasznosítják az új lehetőségeket, ezzel is meg­hálálva a társadalom gon­doskodását. Az új nyolctan- ter-mes iskola -a Mérges ut­A huszadik évforduló „Az önkéntes rendőrök kivívták a dolgozók bizalmát” Jubileumi tanácskozás Egerben N Az idén ünnepli 20. szü­letésnapját az önkéntes rend­őri szolgálat Az elmúlt két évtized szép bizonyítékokkal szolgált arra, hogy a lakosság bevonása a közrend és köz- biztonság megszilárdításába, a társadalmi tulajdon védel­mébe, igen hatékony eszköz­nek bizonyult. Az önkéntes rendőrök társadalmi munká­ban néha nehéz, fárasztó mű­szak után indulnak szolgálat­ba és segítik a közbiztonság őreinek munkáját. Az évforduló jegyében ren­dezte meg az Egri Járási-Vá­rosi Rendőrkapitányság va­sárnap délelőtt a városi ta­nács nagytermében az ünne­pi tanácskozást, melynek résztvevőit — közöttük Pá­linkás Ferenc vezérőrnagyot, az MSZMP Heves megyei Bizottságának tagját, a me­gyei rendőr-főkapitányság vezetőjét, Sólyom Ernőt, az egri járási pártbizottság tit­kárát, dr. Nagy Sándort, a városi pártbizottság osztály- vezetőjét, Kovács Bertalant, a járási hivatal elnökét és dr. Varjú Vilmost, a városi tanács vb-titkárát, Sas Kál­mán országgyűlési képviselőt, valamint a társ fegyveres erők és az üzemek, tsz-ek képviselőit — Domoszlai László őrnagy, a kapitányság alosztályvezetője köszöntötte, majd Orosz Illés alezredes, az Egri Járási-Városi Rendőr- kapitányság vezetője értékel­te az önkéntes rendőri mun­kát, az eddigi tapasztalato­kat, s beszámolt a további feladatokról. A járásban és a megyeszékhelyen 589 ön­kéntes rendőr segíti a köz­rend és közbiztonság védel­mét. A jó hagyományokkal rendelkező szocialista ver­senymozgalom nagy segítsé­get jelent az önkéntes rend­őri munkában, de az a tény is. hogy a különböző terüle­tek gazdasási vezetői elis­merik és értékelik ezt a mun- -kát. « Az ünnepi rendezvényen felszólalt Pálinkás Ferenc vezérőrnagy is, aki többek között elmondotta, hogy a társadalom is elismeri az ön­kéntes rendőröket, akik ki­vívták a dolgozók bizalmát. Mint a karhatalom helyi kép­viselői segítik a rendőrség tö­megkapcsolatának kialakítá­sát is. Éneikül nincs, nem lehet hatékony és eredmé­nyes bűnüldözés és még ke­vésbé bűnmegelőzés. Sok tapasztalat gyűlt össze az el­múlt húsz év alatt, amelyek nem merülhetnek a feledés­be: jó alapot szolgáltatnak a további munkához. Ezután kitüntetések átadá­sára került sor. Tizenöt éves szolgálatért 47-en, tízéves szolgálatért pedig 30-an ré­szesültek kitüntetésben. Pénz­jutalmat és oklevelet 10 ön­kéntes rendőr kapott. A ver­senymozgalomban a városi első helyezést a közlekedési, a másodikat az ifjúságvédel­mi, a harmadik helyezést pe­dig az ötös számú önkéntes rendőri csoport érte el. A já­rásban első az egercsehi, má­sodik a balatoni, harmadik pedig a bélapátfalvi önkén- ts rendőri csoport lett. Heves megye Tanácsa tár­sadalmi munkáért kitünte­tést adományozott eredmé­nyes önkéntes rendőri tevé­kenységéért Ükös Gyulánaic, Birinyi Andrásnak, Jánosi Lajosnak, Németh Bertalan­nak, és Szabó Andrásnak. Ezenkívül a területen levő üzemek, gyárak, termelőszö­vetkezetek, intézmények gaz­dasági vezetői is megjutal­mazták a jól dolgozó önkén­tes rendőröket. Megnyílt az ENSZ-közgyíílés rendkívüli ülésszaka Közép-európai idő szerint hétfőn 16 óra 10 perckor megnyílt New Yorkban az ENSZ közgyűlésének 7. rendkívüli ülésszaka, ame­lyet a nemzetközi gazdasági kérdések és együttműködés megvitatásának szentelnek. A tanácskozást Abdelaziz Buteflika algériai külügy­miniszter nyitotta meg. Az algériai diplomácia vezető­jét a küldöttek megválasz­tották a rendkívüli közgyű­lés elnökévé. Az ülésen, amelyen 138 ország képviselői — köztük több mint 50 állam külügy­minisztere — vesznek részt először ügyrendi kérdéseket vitatnak meg, és a határo- •zatok -mogszóM^ezéaéré. többek között létrehoznak egy ad hoc plenáris bizott­ságot. A bizottság alakúja meg a későbbiekben a kü­lönböző témakörökkel foglal­kozó albizottságokat. Közép-európai idő szerint a késő esti órákban kezdő­dik meg az általános vita, amelyre már több mint szá­zan jelentkeztek felszólalás­ra. A rendkívüli ülésszak első napján szólal fel a Kö­zös Piac nevében Marian Rumor olasz külügvmini »- tér, több latin-amerikai á!- lám küldötte, valamint Da­niel Moynihan, az Egyesült Államok ENSZ delegátusa, aki a Közel-Keleten tartóz­kodó Kissinger külügymi- / niszter nevében mond be­•0f a»

Next

/
Thumbnails
Contents