Népújság, 1975. július (26. évfolyam, 152-178. szám)

1975-07-01 / 152. szám

W>AAAAAAAAAAAA_*AA^k SAAAAA^AAAAAAAAAAA*A^»AAAAAAM*>« Hétfő esti külpolitikai kommentárunk: Döntő hét Genfben Az európai biztonsági és együttműködési értekez­let genfi szakaszának feltehetően döntő hete kezdő­dött el hétfőn. Mivel a koordinációs bizottság pénteki határozata alapján gyorsítani kell a munkát, minden munkaszerv igen intenzív tevékenységet fejt ki. Emiatt szűknek bizonyult az ILO (Nemzetközi Mun­kaügyi Szervezet) régi székháza, amelyben január óta tanácskozik az értekezlet. A diplomaták most igény­beveszik az EFTA (Európai Szabadkereskedelmi Társulás) főépületét is: itt tartja meg ülését hétfőn délután az emberi kapcsolatokkal foglalkozó albizott­ság. A bizottságokon, albizottságokon kívül megbe­szélést tart az a ,.minicsoport” is, amely hosszabb ideje eredménytelenül vitázott a nemzeti kisebbséggel kapcsolatos kérdésekről. Előrehaladás az is, hogy az információs albizott­ság legutóbbi tanácskozásán a svájci delegáció mint koordinátor előterjesztette e munkaszervnek az úgy­nevezett ,,hármas kosárhoz” tartozó teljes anyagát. Hétfőn délelőtt folytatta munkáját a bizalomkeltő intézkedésekről tárgyaló albizottság is, amelyben most az angol delegáció kompromisszumos javaslatát kell megvitatni. A brit küldöttség szombaton nyújtot­ta be javaslatát, és ez a szocialista országok részéről is kedvező fogadtatásra talált. Noha a szocialista ál­lamok szempontjából a szövegtervezetnek nem min­den kifejezésformája elfogadható, mégis az a véle­mény, hogy ez az okmánytervezet jó alapot adhat a végső megoldáshoz. A koordinációs bizottság hétfőn délelőtt már harmadszor ült össze a Helsinkiben tartandó záró­értekezlet időpontjának kitűzése végett. E fontos kér­dés döntése iránt nyilvánul meg Genfben most a leg­nagyobb érdeklődés. A szocialista országok — az eddigi üléseken — erőteljesen szorgalmazták, hogy július második felé­ben kezdődjék meg az értekezlet helsinki zárószaka­sza, miután Genfben a nagy kérdésekben már meg­egyezés történt, és a még nyitva levő problémák köl­csönös jóindulattal napokon belül megoldhatók. Egyes nyugati országok még halogató taktikát folytatnak, bár a szocialista országok jogos állásfoglalására nincs megfelelő ellenérvük, és bár azok az országok, ame­lyek fenntartásokat hangoztatnak, hovatovább elszi­getelődnek. Mivel azonban az időpontkérdésben is a jelenlevő államok konszenzusa szükséges, akár egyet­len ország akadékoskodása is útjába állhat az előre­haladásnak. Genfben a józan többség mégis azt reméli, hogy ebben a kérdésben is hamarosan létrejön az államok megyezése és Helsinki július végén a legmagasabb szintű zárótanácskozás színhelye lehet. Oltványi Ottó Cy őrsi Ista az 1975. június 30-án megtartott lottó-jutalomsorsolásról, amelyen a 24. heti lottószelvények vettek részt. Az alábbi­akban a miskolci körzet nyertes szelvényeinek számait kö­zöljük: Véget ért az USB Kommunista Pártiának kongresszusa Az Egyesült Államok Kom­munista Pártjának a máso­dik világháború óta legna­gyobb tömeggyűlésével ért véget vasárnap este a párt XXI. kongresszusa. A 37 szövetségi államból érkezett 6000 kommunista Chicago nagy Amfiteátrumában gyűlt össze. Az óriási termet kö­röskörül nagy transzparén-' sek. díszítették. A jelszavak az enyhülést és a leszere­lést, Chile, Portugália, Ku­ba és Vietnam népével való szolidaritást hirdették, kö­vetelték az igazságos békét a Közel-Keleten, kereskedel­mi kapcsolatokat a szocialis­ta országokkal, valamint a 105 milliárdos amerikai ka­tonai költségvetés csökken­tését. A gyűlés résztvevői viha­ros tetszésnyilvánítással üd­vözölték az elnökséget, köz­tük Henry Winstont, a párt újjáválasztott elnökét, Gus Hallt, a párt főtitkárát és Angela Davist, a központi bizottság tagját. A nagygyű­lés tetőpontja Gus Hall és Angela Davis beszédén kí­vül 210 új tag felvétele volt. Gus Hall főtitkár az Egye­sült Államok megalakulásá­nak 200. évfordulójával fog­lalkozó beszédében kijelen­tette, hogy az uralkodó osz­tályok feláldozták és elárul­ták azokat az eszméket, amelyekért az amerikai ha­zafiak 200 évvel ezelőtt küz­döttek. A hazafiak nem azért harcoltak, hogy 200 évvel később több, mint 10 millió munkanélküli legyen, hogy az idős emberek fele nélkülözések közepette él­jen, hogy 40 millió ameri­kai faji megkülönböztetés­nek legyen kitéve, és get­tókban kényszerüljön élni. Az Egyesült Államok Kommunista Pártjának fő­titkára a résztvevők helyes­lése közepette követelte, hogy mindenki számára biz­tosítsák a munkához való jogot, szüntessék meg a fa­ji megkülönböztetést, min­denki emberhez méltó körül­mények között élhessen, és a fiatalok reménytkeltő pers­pektívák elé nézhessenek. El kell érni — mondotta —, hogy az Egyesült Államok békében és egyenlőségben éljen az egész világgal. „Az enyhülés és a szocialista or­szágokkal való békés egy­más mellett élés az egyet­len politika, amely nemzeti érdekeinket szolgálhatja” — állapította meg Gus Hall. Angela Davis felszólalá­sában kijelentette, hogy az Amerikai Kommunista Párt folytatja az amerikai törté­nelem forradalmi hagyomá­nyait. Azoknak az eszmék­nek megvalósulásáért küzd, amelyekért 200 évvel ezelőtt a hazafiak életüket áldoz­ták. Az Egyesült Államok megalapítói egy népi és a népért munkálkodó kor­mányt akartak. Ezzel szem­ben Amerikát ma a mono­póliumok kormányozzák — állapította meg Angela Da­vis. (ADN) Géprablás —Bulgáriában Mint a bolgár hírközlő szervek vasárnap hivatalosan közölték, szombat este a Balkán légitársaság egyik, Plovdiv és Várna között köz­lekedő gépét eltérítették ere­deti útirányától. A gép egyik utasa erőszakkal arra kény- szefitette a személyzetet, hogy Várna helyett Görögor­szág félé vegye útját. A re­pülőgép a görögországi Szo- íun „Mikrosz” repülőterén szállt le. Az utasoknak sem­mi baja nem történt. Az illetékes görög hatósá­gok közreműködésének kö­szönhetően a gép, utasaival együtt — a gépeltérítő kivé­telével — még az éjszaka fo­lyamán visszaérkezett Bulgá­ria területére. Fejlődő szovjet­olasz kapcsolatok Közlemény Gromiko külügyminiszter látogatásáról Szám Nyeremény 6 029 226 utalvány 6 022 840 tv 6 037 435 textil utalv. 6 039 529 konyhafelsz. utalv. 6 064 923 tetőtől talpig utalv. 6 066 797 ki mit vál utalv. 6 082 074 tetőtől talpig utalv. 6 108 636 utalvány 6 115 406 hűtőgép 6 120 852 tv 6 132 062 táskaírógép 6135 463 tv 6 145 301 konyhafelsz. utalv. 6 149 205 utalvány 6 154 057 tetőtől talpig utalv. 6 171 079 hűtőgép 6 180 312 tv 6 207 945 tv 6 220 313 ki mit vál. utalv. 6 245 228 hűtőgép 6 264 733 tetőtől talpig utalv. 6 265 036 utalvány 6 282 533 tv 6 283 977 utalvány 6 285 601 utalvány 6 292 772 ki mit vál. utalv. 6 296 590 tetőtől talpig utalv. 6 309 801 utalvány 6 319 772 utalvány 6 335 576 tetőtől talpig utalv. 6 343 277 utalvány 6 248 007 bútor, lakbér, tárgy. 6 363 410 utalvány 6 369 064 textil utalv. 8 374 982 utalvány 6 415 040 tetőtől talpig utalv. 8 423 998 utalvány 6 436 559 utalvány 6 454 579 utalvány 6 457 040 utalvány 6 463 340 utalvány 6 469 273 utalvány 6 486 181 utalváhy 53 011 952 konyhafelsz. utalv. 53 013 242 ki mit vál. utalv. 53 013 273 tv 53 013 293 tv 53 015 430 tv 55 915 897 bút.-lakber. tárgy. 53 025 871 tv 33 937 404 letőtől-Ui|>Í£ UUUv. Andrej Gromiko, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a Szovjetunió külügy­minisztere június 26. és 29. között, az olasz kormány meghívására hivatalos láto­gatást tett Olaszországban. Fogadta őt Giovanni Leone köztársasági elnök és Aldo Moro miniszterelnök, s tár­gyalásokat folytatott Mariano Rumor külügyminiszterrel. A látogatásról kiadott köz­lemény hangsúlyozza: a Szov­jetunió és Olaszország úgy véli, hogy az európai kap­csolatok továbbfejlesztésében különleges jelentőséggel bír az európai biztonsági érte­kezlet befejezése. A tanács­kozás részvevőinek minden erőfeszítést meg kell tenniük a második szakasz munkájá­nak befejezéséért, annak ér­dekében, hogy Helsinkiben július végéig sor kerülhessen a tanácskozás legfelsőbb szintű zárószakaszóra. A Szovjetunió és Olaszor­szág továbbra is arra törek­szik, hogy az európai politi­kai enyhülést ki lehessen egészíteni a katonai enyhü­3. lésre irányuló intézkedések­kel. A két fél aggodalmát fe­jezte ki a közel-keleti fe­szültség veszélyessége miatt. A dokumentum felsorolja a közel-keleti probléma igaz­ságos és tartós rendezésének feltételeit és hangsúlyozza a genfi békekonferencia mi­előbbi felújításának fontossá­gát, olyan alapokon, ame­lyek biztosítják a kedvező eredmények elérését. A felek kifejezték azt a törekvésüket, hogy megteszik a szükséges erőfeszítéseket a szovjet—olasz kapcsolatok továbbfejlesztésére, mindkét nép, a béke és az enyhülés érdekében. Megelégedéssel állapították meg, hogy megegyezés szü­letett Giovanni Leone olasz köztársasági elnök ez év őszén sorra kerülő szovjet­unióbeli látogatásáról. Andrej Gromiko meghívta Mariano Rumor olasz kül­ügyminisztert, tegyen hivata­los látogatást a Szovjet­unióban. Kimerülőben az élelmiszer Bejrútban Tovább folynak a harcok Hétfőn reggel változatlanul lövöldözéstől visszhangoz­tak a bejrúti utcák. A kato­nai egységek mellett álarcos, főként fiatalokból álló — ki­deríthetetlen hovatartozású — fegyveres csoportok tart­ják ellenőrzésük alatt az egyes körzeteket. A rádió az éjszaka folyamán változatla­nul arra szólította fel a li­banoni főváros lakóit, lehe­tőleg ne hagyják el ottho­nukat. Az üzletek a múlt hét óta zárva tartanak, egyes hírügynökségi jelentések sze­rint kimerülőben vannak az élelmiszerkészletek. Több lé­gitársaság leállította bejrúti járatait. A hétfőn rövidített kiadás­ban megjelent libanoni lapok az elmúlt 24 órában lezajlott összecsapások sebesült és ha­lálos áldozatainak számát 300-nál többre becsülik. Az Al Ahram hétfő reg­geli kiadása első oldalon szerkesztőségi cikket közöl, mely szerint a jelenlegi li­banoni események hátterében — közelebbről meg nem ne­vezett — külföldi erők mes­terkedései húzódnak meg. A zavargások szítására irányuló erőfeszítések nem csupán Li­banon, hanem az egész arab világ békéjét akarják meg­bontani — írja a lap. A helyzet megoldására az Al Ahram nemzetközi kon­ferenciát javasol, amelyen a libanoni politikai élet vala­mennyi frakciójának és a pa­lesztinok képviselőin kívül részt venne az egyiptomi, szíriai és jordániai külügy­miniszter is. Kiadják a brit képviselőt és titkárnőjét Egy melbourne-i bíróság hétfőn úgy döntött, hogy Ausztrália kiadja a brit igaz­ságügyi szerveknek John Stonehouse-t, a botrányos kö­rülmények között külföldre szökött munkáspárti képvise­lőt és titkárnőjét, Sheila Buckley-t. Angol hatóságok alapos okkal akarják bíróság elé állítani a képviselőt, ösz­szesen 21 vádpont — köztük, csalás, sikkasztás, okmányha­misítás, összeesküvés — alap­ján. Titkárnője ellen 5 féle címén emeltek vádat. Az ausztrál törvények ér­telmében Stonehouse még két hétig őrizetben marad, utána a kormány hozzájáru­lásával átadják a brit ható­ságoknak. rcr. v I/AK) i “Itaifmit megőriznünk! Némileg értetlenkedve — olykor talán hitetlenül hall­gatja, olvassa legtöbb ha­zánkfia a nemzetközi gaz­dasági élet gyorsan változó arculatáról szóló híradáso­kat. Hiszen leginkább csak hallott ennek kedvezőtlen hatásáról népgazdaságunk­ban, mintsem saját bőrén, pénztárcáján érezte meg a tőkés inflációt, a csereará­nyok romlását. Elismeri ugyan, hogy lehet takaréko­sabban bánni anyaggal, energiával, eszközzel, idő­vel, de már nyugtatja is magát: nincs nagy baj, az ötéves tervben előirányzott életszínvonal-emelkedést el­érjük. Igaz, Csakhogy köz­ben több tucat milliárd fo­rintra növekedett az az összeg melyet dotáció és termelői-ártámogatás formá­jában az államháztartás a folyamatos termelésbe visz- szgirányít, s ez a befizetett nyereségadónak egyharmada. Súlyosbodnak a terhek az állami költségvetésben, s a kívánatosnál, a szükségesnél sokkal lassúbb a változás, igazodás a megnövekedett követelményekhez a terme­lésben, a külkereskedelmi forgalomban, a nemzetközi munkamegosztásban. Így fo­galmazhatjuk meg a mai helyzetet. Hajiunk a végletekre. Vagy cselekvést bénító pesszimiz- .»«ius, . vagy a gondokat löki; csinylő felületes optimizmus lelhető napjainkban jó né­hány termelői közösségben. „Mi lesz így, hogy tervez­zünk?’” avagy: „Dinamikus fejlődésre számítunk a kö­vetkező években.” Termé­szetes, hogy a munkahelyek közérzete, vélekelése — mert hisz ötmilliónál több ember dolgozik az országban! — befolyásolja, esetleg torzítja is a közvéleményt, találgatá­sokat szül, és eközben a leg­fontosabbra borul félhomály. A mai körülmények, felté­telek közepette legfőbb fel­adatunk a már elért szint tartása, az eredmények csor­bítatlan megőrzése alkotja. Mert van. mit megvédenünk a kedvezőtlen hatásoktól! A szociálpolitika tekintélyes arányát a családi- jövedelmek változásában, a tömeges la­kásépítést, az ipar némely ágának gyors fejlődését, a mezőgazdaságban a zárt ter­mesztési rendszerek — idén 900 ezer hektáron alkal­mazzák — térhódítását, mindazt, amit a negyedik ötéves terv esztendeiben ír­hattunk fel országos és egyé­ni sikereink, gyarapodásunk gazdag listájára. Elkerülhetetlen a kérdés: ha ez a legfőbb gondunk képesek vagyunk-e erre? Csakis határozott igennel felelhetünk. A gyakorlatban persze sokkal bonvolulta-bb, nehezebb®! kimondható, ér­vényesíthető, mert hiszen nem csupán szándékon mú­lik, hanem... E hanem kell, hogy rányomja bélye­gét jövőbeni — már mai! — cselekedeteinkre. Mindenütt lehet és kell termi azért, hogy amit elértünk, azt megőrizzük, s amiben lehet, ott szilárd alapot teremt­sünk a társadalom további gyarapodására. Nyíltan szólt erről a tisz­teletre méltó alapelvről Ká­dár János, a párt Központi Bizottsága első titkára a Du­naújvárosban június 12-én tartott választási nagygyűlé­sen, amikor azt mondotta: „Pártunk és kormányunk rendkívül következetes ab­ban is, hogy a fogyasztás nö­vekedése nem haladhatja meg a termelés növekedé­sét. a névleges bért lehet növelni, de ha ennek nincs valódi árufedezete, akkor az nem reális életszínvonal­emelkedés. Mi tehát feltétle­nül a szerényebb, de bizto­sított fejlődés hívei va­gyunk ” Egy társadalom ere­jét elsősorban az mutatja meg, mennyire képes szem­benézni problémáival, reá­lis lehetőségeivel. Ez az ön­ismeret napjaiban azt kö­veteli meg. hogy a gazda­sági élet valamennyi részte­rülete igazodjék a megválto­zott — nehezebb — körül­ményekhez. gbben az iga­zodásban — ne féljünk le­írni — egyéneknek, csopor­toknak — a társadalomnak — áldozatokat is kell hoz­niuk, s nem beletörődő le­mondással, hanem a ma és holnap összefüggéseinek föl- és elismerésével. Kellemesebb nyári foglala­tosságok kínálkoznak, mint gyártmányrangsorok felállí­tása. értékelemzése, a ter­melőberendezések szervezet­tebb működtetésének bizto­sítása, a nehéznek ígérkező aratás lebonyolítása, új pia­cok felkutatása külföldön, az import mérséklése. S mégis, bár ilyenkor — mint mond­ják — „szabadságra megy az ország”, mindez, s a se­regnyi hasonló feladat nem tűr halogatást, nem ér rá őszig ...! Minden nap veszteség, minden hét lehetőségeink pazarlása. Keményebben, céltudatosabban, az össztár­sadalmi érdekeket minden­ben, mindenkor elismerve, érvényesítve kell dolgoz­nunk. Ez az egyetlen út ah­hoz, hogy megteremtődjék a kedvezőtlen hatások ellensú­lya, megőrizzük azt, amit el­értünk. S ezt az utat szűk séges- szilárdítanunk, bővít-- nünk ahhoz is, hogy élőbbre Mészáros Ottó ős mi uia ki mit vai. utaiv. 53 066 578 ki mit vál. utalv. 53 076 729 tv 53 077 108 utalv. 53 077 968 táskaírógép 53 094 380 utalv. (\l) UÜ| 53 105 454 hűtőgép U- I 53 108 025 konyhafelsz. utalv. 53 123 813 ki mit vál. utalv. 53 128 319 utalv. 53 138 642 konyhafelsz. utalv. 53 169 585 ki mit vál. utalv. 53 170 936 tv 53177 799 ki mit vál. utalv. 53 182 244 tv 53 184 773 tv 53 184 963 utalv. 53 188 519 tetőtöl-talpig utalv. 53 198 836 ki mit vál. utalv. 53 204 579 utalv. 53 204 590 utalv. 53 207 922 utalv. 53 207 924 utalv. 53 208 738 sztereórádió, mag­netofon és utalv. 53 218 424 sztereorádió, mag­netofon és utalv. 53 225 690 utalv. 53 232 076 tv 53 232 236 ki mit vál. utalv. 53 242 016 ki mit vál. utalv. 53 242 018 ki mit vál. utalv. 55 915 158 utalv. 55 921 189 bút.-lakbér, tárgy. 55 924 971 hűtőgép 55 604 392 ki mit vál. utalv. 55 609 720 utalv. 55 626 443 magnó rádióval és utalv. 55 628 272 utalv. A nyertes szelvényeket 1975. július 20-ig kell a totó­lottó kirendeltségek, az OTP- fiókok, vagy a posta útján a Sportfogadás; és Lottó Igaz­gatósághoz (1875. Budapest, V. Münnich Ferenc u. 15.) el­juttatni. A gyorslista közvetlenül a sorsolás után készült, az esetleges hibákért felelőssé­get nem vállalunk. (MTJ^

Next

/
Thumbnails
Contents