Népújság, 1975. július (26. évfolyam, 152-178. szám)

1975-07-01 / 152. szám

iiiAU rKwrLtlAKJAI, turtJUucicM Elutazott hazánkból Nyikolaj Faggyejev AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XXVI. évfolyam, 152. szám ABA: 80 FILLER 1975. július U kedd Amerikai szenátorok Moszkvában Megkezdődtek a tárgyalások Hubert Humphrey és Hugh Scott vezetésével ame­rikai szenátorok csoportja tartózkodik a legfelsőbb ta­nács meghívására Moszkvá­ban. A világsajtó rendkívüli érdeklődéssel kíséri ezt a lá­togatást és erre több szem­pontból is oka van. A sze­nátus az Egyesült Államok törvényhozásának, a kong­resszusnak a felsőháza. A felsőház nem minden ország­ban tekinthető a legfonto­sabb intézmények egyikének. Van állam, ahol szerepe in­kább bizonyos hagyományok folytatása, az alsóház dönté­seinek, nem egyszer formális jóváhagyása. Az Egyesült Államokban nem így van. Ott az ötven amerikai állam szenátorából, száz szenátorból álló testüle­té az ország egyik legna­gyobb hatalmú intézménye. Es ez a hatalom nagyonis va­lóságos. Nemcsak azért, mert a szenátus döntései egyálta­lán nem formálisak — nem­csak a képviselőház, hanem az elnök kezét is alaposan megköthetik —, hanem azért is, mert a szenátus különböző bizottságai és albizottságai főszerepet játszanak a hatá­rozathozatal és ellenőrzés bonyolult mechanizmusában. A szenátorok nemcsak pártjukat és államukat kép­viselik, hanem — az ameri­kai hatalmi struktúrának megfelelően — rendkívül fontos érdekcsoportokat is. Enélkül az Egyesült Álla­mokkal kapcsolatos gyakor­lati politika megvalósítása szinte elképzelhetetlen. Moszkvában természetesen jól tudják ezt — és ebből következően azt is, hogy a szenátorok látogatása során nemcsak hasonló, vagy azo­nos, hanem egymástól alapo­san különböző nézetek je­lentkezésére is számítani kell. A látogatás Időpontja több vonatkozásban is fokozza a találkozó fontosságát. Szov­jet—amerikai viszonylatban elég a SALT-tárgyalások fontos szakaszára gondol­nunk, Leonyid Brezsnyevnek amerikai meghívása van. Ami pedig a világpolitikát illeti, az európai biztonsági konfe­rencia küszöbönálló zárósza­kaszától kezdve a közel-ke­leti kérdésekig, egész sor dá­tum és esemény szavatolja, hogy a két nagy ország tör­vényhozóinak és politikusai­nak van miről tárgyalniuk. A tárgyalások egyébként már meg is kezdődtek. Régi, de napról napra job­ban bebizonyosodó igazság, hogy a szovjet—amerikai vi­Pontosan határidőre Eternitgyár Nyergesújfalun Június utolsó napján be­fejeződött a nyergesújfaluí etemitgyár bővítése. Hétfőn üzembe helyezték az utolsó berendezéseket, a beruházók, a kivitelezők és az engedé­lyes» különféle hatóságok kép­viselői megtartották az utol­só üzembejárást, s ezzel az előírt határidőre befejező­dött a gyár nagyarányú re­konstrukciója, Nemcsak a ha­táridőt tartották be a gyár­építők, hanem a költségeket sem lépték túl. A tervezett 850 millió forintos beruházás­sal több mint háromszorosá­ra növelték a régi gyár ka­pacitását. Az Ország egyetlen eternit­gyára már nem tudta olyan mértékben növelni a kapaci­tást, mint ahogy azt a piaci igények megkívánták. Így importra szorult a népgazda­ság, több országból is vásá­roltunk eternittermékeket. Ezért építettek nagy teljesít­ményű és korszerű gyárat Nyergesújfalun. A modern nyerslemezgyártó gépeket szovjet, a feldolgozó, formá­ié és egyéb berendezéseket pedig dán, olasz, csehszlovák is magyar gyárak szállítot­ták. A nagyszabású gyárépítésnél ól bevált az a módszer, hogy az egész munka, terve­zés és a kivitelezés irányítá­sa egy intézmény, a Szilikát- oari Központi Tervező és Kutató Intézet kezében volt. Ezzel sikerült a tervek ké­szítésének ütemét a kivitele­zés igényeinek szolgálatába állítani, s így tervkésedelem nem akadályozta a kivitele­zést. A régi eternitgyár ve­zetői is jogot kaptak az épít­kezés gyorsítását szorgalmazó intézkedésekre. Gyakorlott, üzemi szakembereket adtak például a technológiai szere­lésekhez. Időnyereséggel járt az is, hogy az összehangolt, zavartalan szerelésekhez fo­lyamatosan érkeztek a Szov­jetunióból a gépszállítmá­nyok. Gyorsította a beruhá­zást az is, hogy a gyár bőví­tésén dolgozó szovjet és ma­gyar szakemberek a párt- kongresszus tiszteletére indí­tott munkaversenyben alapo­san lerövidítették az új be­rendezések kipróbálásának az idejét. Az eredetileg há­rom hónapra tervezett próba- gyártás időtartamát néhány hétre csökkentették minden eternitgyártó gépsoron. A nagyarányú rekonstruk­ció során többek között ha­talmas háromhajós csarnokot építettek, s ebben hat darab eternitgyártó gépsort szerel­tek fel. A beruházás előtt évi 6,8 millió négyzetméter eternitlemezeket gyártottak Nyergesújfalun. Az idén már . 13 millió négyzetmétert szál­lítanak a megrendelőknek. A jövő évben érik el a terve­zett teljes kapacitást: 1976- tól 22 millió négyzetméter tetőfedő-, hullám- és burko­lólemezt készítenek. A ko­rábbinál lényegesen jobb fel­tételek között, a fizikai mun­ka teljes kiküszöbölésével ál­lítják elő a jelenleg ismert legkorszerűbb gépsorokkal a több eternitlemezt. szony a nemzetközi helyzet kulcsa, közismert, hogy a közelmúlt fejleményei bizta­tóak — de legalább ilyen közismert az is, hogy bizo­nyos lassító tendenciák a sze­nátus egyes köreitől sem vol­tak idegenek. Ez újabb ada­lék annak megértéséhez, mi­ért figyeli a nemzetközi köz­vélemény megkülönböztetett érdeklődéssel Moszkva mos­tani amerikai vendégeinek tárgyalásait. Magyar elnök az UNESCO-ban Az UNESCO szakértői bi­zottságot hozott létre, amely az UNESCO információs, do­kumentációs, könyvtári és levéltári programja fő irá­nyait vitatja meg és az UNESCO főigazgatójának szerveként működik. A 16 országból kijelölt szakértők 1975. július 22- 26-i párizsi értekezletükön elnökké dr. Lázár Pétert, az Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ főigazgatóját, alelnökké El Shenitj-t (Egyiptom) és E. Ekmant (Svédország) válasz­tottak meg. Vasárnap segge! elutazott Budapestről Nyikolaj Faggyejev, a KGST-tiitkára, aki részi vett a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa XXIX. ülésszakának mun­kájában. A Ferihegyi repü­lőtéren Papp Bászló, a Ma­gyar Népköztársaság állandó KGST képviselőjének he­lyettese, valamint a Nem­zetközi Gazdasági Kapcso­latok titkársága és a Kül­ügyminisztérium vezető be­osztású munkatársai búcsúz­tatták. Vasárnap délután utazott ei hazánkból a KGST XXIX. ülésszakán részt vett kubai kormányküldöttség, amelyet Carlos Rafael Rodriguez miniszterelnök-helyettes ve­zetett. A küldöttség búcsúz­tatására a Ferihegyi repü­lőtér^ megjelent dr. Szekér Gyula, a Minisztertanács el­nökhelyettese, hazánk állan­dó KGST-képviselője, Kese­rű Jánosné, könnyűipari mi­niszter és dr. Szita János, a Nemzetközi Gazdasági Kap­csolatok titkárságának veze­tője Ott volt Floreal Cho- mon, a Kubai Köztársaság budapesti nagykövete. (MTI) Megtartották az országgyűlési képviselők pótválasztását Az országos választási el­nökség közleménye az or­szággyűlési képviselők 1975. június 15-én tartott általá­nos választása során három országgyűlési választókerü­letben a jelöltek nem kap­ták meg a törvényben elő­írt szavazattöbbséget. A pót­választásokat — az országos választási elnökség döntése alapján — június 29-én tar­tották meg. A pótválasztások a tör­vény előírásainak megfelelő­en. folytak le. Az érinted választókerületekben a né\ • jegyzékbe felvett 58 218 vá­lasztópolgár közül 55 91 ti (96,0 százalék) járult az ur nákhoz. Mindhárom ország- gyűlési válaSztókerüleben megválasztották a képviselő­ket. A Lisszabontól mintegy hatvan kilométerrel északra levő Alcoentre börtönéből va­sárnap megszökött csaknem kilencven fegyenc. Ebben a börtönben őrzik az 1974 ápri­lisában megdöntött iásiszia rezsim hirhedt politikai rend­őrsége, a PIDE—DGS letar­tóztatott tagjait. A fegyencek műanyag kötelekből és a börtön­cellák ágyairól leszerelt vasrudakból készített létrá­kon ereszkedtek le a fegy­intézet ablakaiból és hágták át az épületet körülvevő fa­lakat. A szökés — mint lisszaboni katonai forrásból közölték — vasárnap 18.00 órákor vált is­meretessé. Tizenhárom fe­gyencet néhány órával ké­sőbb el is fogtak, a többi még menekülőben van. Ország­szerte megszigorították a köz­utak ellenőrzését, átfésülték a börtön környékén levő erdő- o^ytíket, s különösen szigorú igazoltatást vezettek be a ha­tármenti térségekben. A portugál rádió éberségre szólította fel a lakosságot. A szökés körülményeinek tisz­tázására vizsgálat indult. Az alcoentrei börtönben — az AP szerint — mintegy ezerkétszáz volt PIDE—DGS- ügynököt őriznek, akiket a portugál forradalom győzel­me után a népellenes elemek közül elsőként tartóztattak le. A SZOT elnökségének ülése A kollektív szerződések 1974. évi végrehajtásának ta­pasztalatairól tárgyalt hétfői ülésén a SZOT elnöksége. A vállalati vezetők már az év elején megvitatták a dol­gozókkal, hogy a kollektív szerződések szabályai valóban érvényesültek-e, s ahol szük­séges volt, a szabályokat mó­dosították. A szakszervezetek tapasztalatai szerint a válla­lati beszámolók, az értékelé­sek, tartalmasabbak voltak, alaposabban vizsgálták hogy a kollektív szerződések a kí­vánt mértékben segítették-e a vállalati gazdálkodást, s megfelelően ösztönözték-e a vállalatokat a munkásosztály helyzetének további javítása­ra. A legtöbb vállalatnál a kollektív szerződések alapve­Dormándalatt a Barátság 11-olajvezeték tő rendelkezéseit nem módo­sították, csupán azokat az intézkedéseit, amelyek az évi eredményektől függnek, vagyis a részesedési alap fel­osztásának arányait, sok he­lyütt pedig a korábbinál ked­vezőbb feltételeket kívánnak teremteni a nők, a fiatalok, a inagy családosok munkájához. Az idén a vállalatok többsé­gében azoknak a bérét kí­vánják az átlagosnál gyor­sabban növelni, akiknek bé­re még nem éri el az országos szakmai bértáblázatban meg­szabott alsó határt. Az öt évre megkötött kol­lektív szerződések az idén le­járnak, s mint a SZOT elnök­sége megállapította, a felté­telek adottak a következő öt­éves szerződések megkötésé­hez. Az elnökség a mostani ülésen megtárgyalta a mun­kaügyi miniszter és a SZOT irányelveit, az 1976—80-as évekre szóló kollektív szer-, ződések megkötéséről. Szihalom és Mezőkövesd felől Dormán határába érkezett a Barátság 11. olajveze­ték, amelyet szovjet szikerab ' ek építenek. A felvételünkön látható hatalmas acélkígyó a csőlefektetéshez rövid idő rlafí issa ki az árkot. Így gyorsan, fennakadás nélkül ha­lad az olajvezeték építése. (Műtő: Perl Martot»} Több gabonát várnak A gabonaipari vállalatok, szorosan együttműködve a mezőgazdasági üzemekkel ed­dig — csakúgy mint az el­múlt év hasonló időszakában — 2,8 millió tonna étkezési kenyérgabona felvásárlására kötöttek szerződést, most fo­lyik a pótsáerződések kötése. Az idén összesen 630 köz­ségben és városban 1369 he­lyen rendezkedtek be a ter­més átvételére. A gyors tisz­títást az elmúlt évinél 90-nel több, összesen 666 gép bizto­sítja. Szállítóberendezésből 4652 áll készenlétben. A szo­cialista brigádok elhatároz­ták, hogy különös gondot for-, dítanak a fuvarszervezés ja­vítására, a szállítási költségek csökkentésére, a gépjármű­vek kapacitásának jobb ki­használására, hogy ezzel is megkönnyítsék a betokarí csúcsidejének munkálatait, sikeres előkészületi munkáé jelzi, hogy a raktárka-acitás bővítése nyomán 315 1 ezer tonnával több gabona helyez­hető el idén, mint az elmúlt évben, összesen 3186 ezer ton­Megszigorították Portugáliában az utak ellenőrzését PIDE-ügynökök

Next

/
Thumbnails
Contents