Népújság, 1975. június (26. évfolyam, 127-151. szám)

1975-06-01 / 127. szám

I Heti külpolitikai összefoglaló AZ ESEMÉNYEK KRÓNIKÁJA; HÉTFŐ t 11. Margit dán királyné hivatalos látogatáson s Szovjetunióban — VDK-küldöttség tárgyal Thaifölden a két ország kapcsolatainak normalizálásáról — Népi szervezetek felállításáról dönt Lisszabonban á fegyveres érők mozgalma közgyűlése KEDD: Az amerikai „Fejlesztési Hivatal” bezárása Laoszban a két ország közötti megállapodás alapján — Csúcskonferencia dönt Lagosban, is nyugat-afrikai állam gazdasági közösségének megalakításáról — 48 óra szünet után újabb fegyveres összecsapások Bejrútban, a jobboldalt falangisták és palesztinaiak között SZERDA: ENSZ-határozat: hat hónappal meghosszabbítják az ENSZ-erők mandátumát a Golan-fennsíkon — Hasid Karami kap megbízást kormányalakításra Libononban — Üj közigazgatási beosztásról szóló alkotmánymódosítást fogad el a lengyel nemzetgyűlés CSÜTÖRTÖK: Brüsszelben megkezdődik a NATO-csúcstalálkozó — a Csehszlovák Szövetségi Gyűlés köztársasági elnökké választja Dr. Gustav Husákot — Állón izraeli külügyminisztert Bukarestben fogadja Ceausescu román • allamfö PÉNTEK: Anvar Szadat egyiptomi elnök Botoradból Bécsbe érkezik — Befejeződik a NATO csúcsértekezlete SZOMBAT: Moszkvába érkezett Oscar Fischer, az NDK külügyminisztere — Karamalisz—Demirel találkozó Brüsszelben — Ford Madridban. %aaaaaa/v\aaaaa/vvvvvvaaaaaaa/saaaaaaa/vva^a^a^a^vna^<vvvvvv,vvvvvv" így látta a hetet hírmagyarázónk: Gárdos Mik.ás: A NYUGATNÉMET RAJ­ZOLÓ KARIKATÚRÁJA — mint minden szatirikus rajz — természetesen túloz, ami­kor az amerikaiak vietami vereségét idézi fel a brüsz- «aeli NATO-csúccsal össze­függésben. Azonban minden túlzás nélkül igaz; Ford el­nök első NATO-felléptére erős hatással volt mindaz, ami Vietnamban történt. Maga Luns NATO-főtitkár mondotta néhány órával a brüsszeli csúcstalálkozó előtt, hogy „A délkelet-ázsiai vál­tozások következménye! egyes körökben bizonytalan­ságot keltettek a NATO jö­vőjét ' illetően.” Az elnöki különgép még az óceán fölött szállt, ami­kor a brüsszeli tárgyalópart­nerek egyikének országában egy rádiókommentátor ta­pintatlanul emlékeztetett ar­ra, hogy az Egyesült Álla­moknak számolnia kell te­kintélye bizonyos csökkené­sével. Az ankarai rádió szö­gezte le — utalván a Viet­nam utáni korszak kezdeté­re: Törökországot nem le­het fegyverszállítás! tilalmak és engedélyezések hideg-me­leg zuhanyával kezelni, az ország ragaszkodik eddigi el­képzeléseihez és ha amerika változtat a sajátján, Ankara nem követi. Ford elnök mielőtt be­szállt a repülőgépbe, éppen az atlanti egységről beszélt és ugyanezt emlegette a péntek esti brüsszeli záró­közlemény is — ez a török állásfoglalás azonban azt mutatja, hogy az egyik leg­fontosabb NATO-vitát ne­héz, sőt lehetetlen a régi módon, washingtoni rábe­széléssel megoldani. Az ame­rikai elnök brüsszeli prog­ramjában fontos helyet ka­pott a görög és a török mi­niszterelnökkel folytatott tárgyalás, de semmi jele annak, hogy a ciprusi sebek begyógyításához Brüsszelben megtalálták a csodaszert Sem Demirel, sem Karaman- lisz nem tágított eredeti el­képzeléseitől. A minap Bécs- ben, majd Rómában folytat­tak Ciprusról megbeszélése­ket török és görög politiku­sok, és ott már kiderült: Athén csak akkor hajlandó a törökök „szövetségi ál­lam” — koncepcióját még csak megtárgyalni is, ha An­kara előbb visszavonul a szigetország eredetileg görög­lakta területeinek egy részé­ről, hogy a menekültek visz- szaköltözhessenek. Ankara viszont a ciprusi probléma amúgy sem könnyű megol­dását össze akarja kötni az égei-tengeri olaj lelőhelyek birtoklásának még bonyolul­tabb témájával. A MÁSODIK KÉRDÉS- CSOPORT, az úgynevezett „ibériai kérdőjelek” témája ugyancsak nem tartozik az „atlanti egységet megszilár­dító” problémák közé. Nem világos még, mennyiben elégszik meg Ford, és a kér­désben még az elnöknél is türelmetlenebb hangot hasz­náló Kissinger Goncalves portugál miniszterelnök, ahogy ő mondta „félreértés­eloszlató” nyilatkozatával, amely szerint Portugália tiszteletben tartja szerződé­ses kötelezettségeit és ez vo­natkozik a NATO-ra is. Az azonban már jól látszik, hogy Ford aligha kapná meg a 15 NATO-tagállam többségének helyeslését a még csak körvonalaiban nyilvánosságra hozott ame­rikai elképzeléshez, Spanyol- ország és a NATO szoros kapcsolatteremtéséhez. Ez már előre beárnyékolja Ford madridi látogatását. MADRID UTÁN SALZ­BURGBAN ül majd tárgya­lóasztalhoz az amerikai el­nök. Az előző napokban Belgrádban és Bécsbe n. ven­dégeskedő Szadat elnök előtt vázolja: van-e az Egyesült Államoknak újabb elképze­lése a közel-keleti válság megoldására.' Ezzel összefüg­gésben figyelemreméltó, hogy az amerikai kommen­tárok a salzburgi beszélge­tést mindig a nemsokára sorra kerülő Ford—Rabin- találkozóval emlegetik, azaz: azt sugallják, hogy az Egye­sült Államok elnöke közvetí­tőként remélhetően nagyobb sikerre számít, mint külügy­minisztere, akinek kis lépé­sek elnevezésű kísérletsoro­zata legutóbb kudarcot szen­vedett. Alighanem Salzburg is azt bizonyítja majd, hogy a sokágú, bonyolult közel- keleti válságból kivezető utat csak a Szovjetunió és a szocialista országok által ja­vasolt, az arab világ által is mielőbb megkezdődő ülésso­rozatán lehet megtalálni. A Labdarúgó NB L eredményei: Tatabánya—Pécs 2:1 iMSmhäiL 1975. Junta* 1„ vasam a» Békéscsaba—Szombathely 0:0 Salgótarján—Csepel 3:1 Zalaegerszeg—MTK VM 2:0 Diósgyőr— Győri LTO 0:0 Újpesti Dózsa—Eonvéd 14 Fond európai látogatásá­nak bejelentésekor és a brüsszeli csúcs előtti órák­ban is elhangzott: ennek a találkozónak kell állást fog­lalnia: vajon mikor ülnek össze az állam- és kormány­fők az Európai Biztonsági és Együttműködési Konferencia befejező tanácskozására. Az eredeti megfogalmazások ké­sőbb úgy módosultak, hogy ez a kérdés, — hogy vajon a helsinki Finlandia-palota pár napja megnyitott új szárnyában mikor kell össze­állítani az európai nagy asz­tal ülésrendjét — csak „mint a kelet-nyugati kap­csolatok széles témakörének” egyik részlete került szóba. PERSZE, TULAJDONKÉP­PEN MINDEGY, hogy Hel­sinkiről milyen témával kap­csolatban beszél akár Ford elnök, akár a brüsszeli csúcs más résztvevője. Amikor pél­dául Ford elnök és Schmidt nyugatnémet kancellár mun­kaebédje után félhivatalosan közölték a bonni küldöttség emberei: „Fennáll a lehető­sége annak, hogy a helsinki találkozót még a nyár vége előtt összehívják”, az érdek­lődő újságírók nem a téma összefüggései, hanem a vár­ható időpont iránt érdeklőd­tek. „A nyár hivatalosan szeptember 21-én ér véget” — hangzott a konkrét kér­désre a meglehetősen dodo- nai válasz. Ebben a felelet­ben is ott van az a brüsszeli NATO-csúcsra érvényes ha­tározatlanság és a döntése­ket megkerülni igyekvő óva­tosság, aminek egy magyará­zata van: a tizenöt NATO- tagállam nehezen talál akár­csak két olyan problémakört is, amelyben azonos állás­pontot vall. M Spanvelországban Egynapos látogatásra Spanyolországba érkezett Gerald Ford amerikai elnök. A Madrid—barajasi repülőtéren Fran­co diktátor fogadta. (Népújság telefoto—AP—MTI—KS) A NATO-csúcstalálkozó néhány főszereplője szombat­ra még Brüsszelben maradt. Délelőtt kezdődött meg az Egmont-palotában Kara- manlisz görög és' Demirel tö­rök miniszterelnök tanácsko­zása a két ország közötti vi­tás kérdésekről, elsősorban a ciprusi válságról. A belga fővárosban ma­radt Goncalves portugál mi­niszterelnök is, aki számos kétoldalú tárgyalást folyta­tott a többi NATO-állam képviselőivel. Goncalves szombaton délután sajtókon­ferenciát tartott. Több brüsz- szeli lap szombaton megálla­pította: az Egyesült Államok Az Egri Dohánygyár felvételre keres FÉRFI SEGÉDMUNKÁSOKAT, NŐI BETANÍTOTT MUNKASOKAT. * TAKARÍTÓNŐKET, valamint FIATALKORÚAKAT 4 és 6 órás munkakörbe. Értesítjük az utazóközönséget, hogy június 1-től EGER—MEZŐKÖVESD—TISZAFÜRED— DEBRECEN—HAJDÚSZOBOSZLÓ— EGER között naponta menetrend szerinti autóbuszjáratot közlekedtetünk. nsnnmnumm A Pécsi MSC esett ki a Labdarúgó KB l-böl Az autóbuszjárat Egerből Debrecenbe érk. Hajdúszoboszlóra Hajdúszoboszlóról Debrecenből Egerbe 6.10 órakor indul 9.10 órakor 9.40 órakor érkezik 16.00 órakor indul 16.30 órakor indul 19.30 órakor érkezik A járat csatlakozást biztosít (Bátor, Bogács,/ Demjén, Egerbocs, Egerbakta, Egerszalók, Felsőtárkány, Kerecsend, Noszvaj, Novaj, Ostoros, Párád, Recsk, Sírok, Szarvaskő, Szomolya és Verpelét községekből) a 6.10 óráig beérkező, illetőleg a 19.30 óra után induló járatokhoz. Vállalatunk kényelmes utazást biztosít kedves utasai részére. VOLÁN i. SZ. VÁLLALAT, EGER nyomása ellenére a NATO tagállamai nem voltak haj­landók arra, hogy politikái nyomással érjék el a balol­dal háttérbe szorítását Por­tugáliában. A brüsszeli lapok szombati számukban általában pozití­van értékelik a NATO-csúcs- találkozót, kiemelve, hogy az eszmecsere hasznosnak bizo­nyult á szövetség szempont­jából a kétoldalú találkozók pedig alkalmat adtak a nyu­gat-európai' vezetőknek ar­ra, hogy közelebbről is meg­ismerjék Ford elnök politi­kai elképzeléseit. A Portugál Szocialista Párthoz tartozó miniszterek azonnali hatállyal ismét tel­jes mértékben részt vesznek az ideiglenes kormány mun­kájában — jelentette be szombaton hajnalban a fegy­veres erők mozgalma legfel­sőbb forradalmi tanácsának szóvivője. Az erről szóló döntés annak a több mint négyórás tanácskozásnak eredményeként született, amely a legfelsőbb forradal­mi tanács és a szocialista párt küldöttsége között le­zajlott. HAVANNA: Oscar Garre ton,, az egysé­ges népi akciómozgalom (MAPU) jelenleg illegalitás­ban működő chilei párt fő­titkára, a Bohemia című ku­bai hetilapnak adott interjú­jában „gazdasági népirtás­nak” nevezte a chilei fasisz­ta junta politikáját. Garre- ton rámutatott, hogy a chilei dolgozókat éhségre és nyo­morra kárhoztatták. NEW YORK: A Biztonsági Tanács meg­kezdte a namibiai helyzet megvitatását. A kérdés napi­rendre tűzését az tette szük­ségessé, hogy a Dél-afrikai Köztársaság nem teljesítette azokat a korábbi ENSZ-ha- tározatokat, amelyek ki- ‘ mondták: a dél-afrikai ható­ságok által Namíbiában be­vezetett faji elkülönítő ren­det fel kell számolni, ki kell onnan vonni a dél-afrikai csapatokat, és a terület igaz­gatását az ENSZ közvetítésé­vel át kell adni Namíbia né­pének. A HEVES MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI ELLÁTÓ VÁLLALAT, AGROKER, EGER felvételre keres mezőgazdasági erő- és munkagépalkatrész területén; jártas raktári árukiadót és segédmunkást. Lehetőleg egri, vagy Eger környékiek jelentkezzenek. Jelentkezés: a vállalat alkatrész osztályán, Makiári ut 154. sz. Fizetés: megegyezés szerint. Június 2-án, MÁTRAHÁZÁN KÖLCSÖNZŐ és AJÁNDÉK­BOLT NYTT.IK a „Szolgáltató házban” Játék, ajándék, divatáru, na­picikk, dohányáru, képeslap 9. ■ ■■ nar jj* árusítása. Kölcsönözzön kempingcikkeket új pavilonunkban! Azonnali belépéssel felveszünk MOTORSZERELŐK ET, GÉPLAKATOSOKAT és Általános lakatos szakmunkasokat (vagonjavításban jártas szakmunkások előnyben), továbbá FÉRFI SEGÉDMUNKÁSOKAT. Jelentkezés: Építőipari Szállítási Vall. Miskolci Szállítási Üzem­egység egri kirendeltség­vezetőjénél, Eger, Rákóczi u. 85 Ludas és Vidéke Körzeti ÁFÉSZ ludas i központba felvesz előírt képesítéssel rendelkező könyvelőket, vezetőt és helyettest alkalmaz halmajugrai 4. sz. italboltjába, (házaspárok is jelentkezhetnek). Jelentkezni lehet: az igazgatóság elnökénél, Ludas, Kolozsvári út 2. az.

Next

/
Thumbnails
Contents