Népújság, 1975. június (26. évfolyam, 127-151. szám)

1975-06-01 / 127. szám

VILÁG PROLETÁRJA!, EöYESüUETEIH AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XXVI. évfolyam 127. szám ÄRA: E— FORINT 1975. június E, vasárnap MAAAAAAAAAMAAAAMAAAMAAMA« \ | Pedagógus- \ napon két köszöntjük, akik '■ ^ a legszebb, mégis a < legnehezebb hivatást válasz, tolták: a felnövekvő nemze­dékek oktatását, nevelését. < ök kalauzolják türelemmel,; megértéssel a riadt tekinte- tű, hatéves apróságokat az i írás, olvasás útvesztőiben, < megismertetik mindannyi- ukat az anyanyelvi kifeje­zés, a szép magyar beszéd! szabályaival. Pallérozzák < gondolkodásukat, formál-; jak világlátásukat, sosem csüggedve, egyszer sem lan-! kadó türelemmel. őket is éri kellemetlen, j ség, birkóznak a mindenna­pi bosszúságok sorával, ag- I gasztják őket családi gon­dok, kedvüket is elvehetik < az alkalmi, a munkahelyi; összezördülések, torzsalko-! dások. A katedrára mégis j frissen, hitet, optimizmust; sugározva állnak, mert hi-; szik, tudják, hogy jórészt rajtuk múlik, hogy milyen '• felnőtté formálódik a sta- ■ fétaváltó ifjúság. Sosem torpanhatnak meg,; nem ismerhetik a megelége- ■ dést, hiszen minden tanév! új' feladatok sorát jelenti..! lépést kell tartaniuk a szak-; tudományok eredményeivel,; a pedagógiai kutatás legú­jabb vívmányaival, mert a < fiatalság érdeklődő^, s egyre ; többet vár nevelőjétől, akit \ példaképének szeretne te­kinteni. S az oktatáson túl ott a < legnagyobb penzum: a jel-; lem- és tudatformálás. Erre nem készültek pontos, min­den helyzetben nagyszerűen < alkalmazható útmutatók, er. ‘ ről vajmi keveset beszélnek J a szakkönyvek. Itt csak a ! felelősségérzettel párosult, a; gyakorlat által kiművelt ér.; zék és adottság segít. Állandó készenlét ez a < hivatás, vívódással fűszere­zett alkotómunka, amely mit! sem ér a magvetők optimiz- < musa nélkül. A mai áldó-; zat ugyanis csak a jövőben! kamatozik, a leendő felnőtt! társadalom tudásában, job- < bat akaró, ezért tevékeny- j kedő buzgalmában. Hit nélkül mit sem ér a < diploma, a mégoly rangos j képzettség sem, mert látvá­nyos sikerek, világraszóló,', az újságok címoldalára ke-; rülő felfedezések, sikerek", aligha születnek ezen, a sze- \ rénységet is követelő pályán. • A névtelen mesterek örök-; sége mégis élő, ha optimiz­mus hatja át mindennapi < tevékenységüket. A példa, a< nemes, emberi magatartás J cselekvőerővé válik. ők ebben bíznak, s az élet őket igazolta. Erről tanús- < kodnak a fényes karrierrel; büszkélkedő, hajdani' tanít- \ ványok meleg hangú vissza- < emlékezései, a volt diákok< köszönő szavai pedagógusnapi virá­gok is... (pécsi) 1531 lakást építettek Teljesítették ötéves lakásépítési tervüket a tanácsi építők A kongresszusi vállalásuk­ban foglaltakat is túlteljesít~ ve, az egri lajosvárosi lakóte­lepen átadták az 1531. lakást a Heves megyei Tanácsi Épí­tőipari Vállalat dolgozói. Ez­zel teljesítették negyedik öt­éves tervi feladatukat a la­kásépítésben, de még a kong­resszusi vállalásukban fel­ajánlott határidőt is lerövidí­tették egy hónappal, A ki­váló vállalat címmel az idén hatodszor kitüntetett kollek­tíva ismét bizonyított: ez a siker azt jelenti, hogy az év végéig mintegy 280—300 lakás átadásával teljesítik túl öté­ves tervüket, s ilyen többlet­tel segítik a megye lakásépí­tési programjának megvaló­sulását Elutaztak Eger finn vendégei Egy szép és tartalmas hetet töltött Egerben a megye- székhely finnországi testvér- városa, Pori küldöttsége. A kedves vendégek több megbe­szélést folytattak a város és a megye vezetőivel a baráti kapcsolatok elmélyítésének további lehetőségeiről, s az eredményes tárgyalások befe­jeztével szombat délelőtt Bu­dapestre utazták. Délután a főváros néhány nevezetessé­gével ismerkedtek finn bará­taink, majd este az Állami Népi Együttes műsorát tekin­tették meg. Ma délelőtt Pori város kül­döttsége hazautazik. T Képviselőjelöltjeink A Hazafia® Népfront Or­szágos Tanácsa Elnökségé­nek javaslatára az Országos Választási Elnökség elfogad­ta az 1975. június 15-i kép­viselőválasztás jelöltjeit. A Heves megyei országgyűlési képviselőjelöltek a követke­zők: 1. EGER Fiala Tivadamé munkás, az Egri Dohánygyár csoport- vezetője. 2. EGER Vaskó Mihály mezőgazda- sági munkás, az MSZMP Heve«; megyei Bizottságának első titkára. 3. PÉTERVASARA Fodor Istvánné tanár, a recski általános iskola ta­nára. HEVEI REGYE ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÓKERÜLETEI 1975 JÚNIUS IS i. VERPELEr Sas Kálmán munkás, 9 Cement és Mészművek bél­apátfalvi gyárának igazga­tója. 5. FÜZES ARONT Vadkerti Miklósné mező- gazdasági munkás, a feldeb- rői Rákóczi Tsz párttitkára. 6. KISKÖRE Úszta Gyula mezőgazdasá­gi munkás, a Magyar Parti­zánszövetség főtitkára. 7. HEVES Hevér Lajos íecírmkns, az Egri Mezőgép Vállalat heve­si gyáregységének igazgató­ja. 8. ABASÄR Eperjesi Iván munkás, a Mátraaljai Szénbányák Tho- rez-üzemének marósa. 9. VAMOSGYÖRK Szabó Imre munkás, a detki Magyar—Bolgár Barát­ság Tsz elnöke. 10. GYÖNGYÖS Nagy Márta munkás, az Egyesült Izzólámpa és Villa­mossági Rt gyöngyösi félve­zető- és gépgyárának eszter­gályosa. . il. ECRINCI Komjáthy Aladár ref. lel­kész, a budapesti déli re­formátus egyházmegye espe­rese. 12. HATVAN Dr. Novak Pálne orvos, a i Hatvan Városi Tanács VB egészségügyi osztályának ve- | zetője. Megnyitották az Ünnepi Könyvhét megyei rendezvénysorozatát Bőséges a választék a könyvs&trakban. Mi m Fekete Gyula dedikál. (Foto: Szántó György.) Város Nagyközség Köiségt tanács Község Kuliéi uleh lakott hely. Megye es laiasvekheiy larássiekhely Vaiosköi nyekköz oon# , JárásTvátos. városkörnyék és,_. országgyűlési választókerület határa —>—•—» A járáson belüli országgyűlési vá'asztókerület hafä» Eger Az országgyűlési választókerület székhelye © r A> otszággyűléi* “á!asztck.eca!6t aám3i j Szombaton délelőtt, az eg­ri főiskola előtti, téren tartot­ták az ünnepi könyvhét me­gyei rendezvénysorozatának megnyitóját. A könyvparkban sátrak 60- ra várta az érdeklődőket. A könyvbarátok válogathattak a magyar és a világirodalom rangos alkotásai közül. Nem hiányoztak a régi könyvek sem, hiszen az Antikvár könyvesbolt is árusított. Az egri Hámán Kató Me­gyei Üttörőház fúvószeneka­rának térzenéje után Páti Je­nő, a Házafias Népfront He­ves megyei Bizottságának tit­kára mondott megnyitó beszé­det. Elmondta, hogy az idei könyvhétre 127 új mű jelent meg, beszélt az irodalom fel­adatáról, jelentőségéről, s az író—-olvasó találkozók, a rendhagyó irodalomórák sze­repéről. Ezután Fekete Gyula író de­dikálta műveit, aki délután a Megyei Könyvtárban találko­zott olvasóival. . „ Ugyancsak délután ifjúsá­gi folk-beat és pol-beat bemu­tató szórakoztatta a könyvi park vendégeit, majd Dévái Nagy Kamilla daiénekes és Pócsik Dezső citeraművésa adott műsort. A mai program is színes és változatos. Reggel — a szé­kesegyház előtti téren — a Hámán Kató Megyei Űttörő- ház népi tánccsoportja lép fel. Ezt követően az Egri Iro­dalmi Színpad mutat be rész­leteket a Gyurkó László által átdolgozott Ilf—Petrov-műból az Aranyborjúból, majd a könyvhét íróvendégei — Ber­ta Bulcsú, Galsai Pongrác, Kormos István, Illés Lajost Mocsár Gábor, Somlyó György, Szóllősi Zoltán és Marsall LásszJá—«dadikálnak. A

Next

/
Thumbnails
Contents