Népújság, 1975. április (26. évfolyam, 77-100. szám)

1975-04-02 / 77. szám

VÄÄG PROIFTAPIA! EGYESUUFTEIC! XXVI. évfolyam, 77. szám AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA----------REVÍKIÓ------------------------­Ä BA: 8 0 JmJíl 1ih Bolgár vendégek érkeztek a testvéri Targovistc-mcgyél)ol 2011. lí**£ április Z„ szerda 1997. MSZBT-küldöttség utazott Moszkvába A magyar kultúra napjai A megérkezés pillanatai <J repülőtéren. Apró Antalnak, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának, az országgyűlés, valamint a Magyar—Szovjet Baráti Tár­saság elnökének vezetésével kedden Moszkvába utazott a baráti társaság küldöttsége, amely részt vesz a hazánk felszabadulása, 30. évforduló­ja tiszteletére rendezett ün­nepségsorozaton. A delegá­cióval utazott Marjai József, külügyi államtitkár és Duschek Lajosné, az MSZMP KB tagja, a SZOT titkára. A küldöttség búcsúztatásá­ra a Ferihegyi repülőtéren megjelent Faluvégi Lajos, pénzügyminiszter, Nagy Má­ria, az MSZBT főtitkára, dr. Csendes Lajos, az MSZMP KB agitációs- és propaganda osztályának helyettes vezető­je, Roska István külügymi­niszter-helyettes és dr. Mar- czali László kulturális mi­niszterhelyettes. Ott volt V. J, Pavlov, a Szovjetunió bu­dapesti nagykövete. (MTI) MOSZKVA: Hétfőn Moszkvába érkezett az a magyar kulturális kül­döttség, amelyet Orbán László, kulturális miniszter vezet, s amely részt vesz a magyar kultúra napjai ün­nepségén Magyarország fel- szabadulásának 30. évfor­dulója alkalmából. A Szovjetunió különböző városaiban ugyanebből az alkalomból kiállításokat ren­deznek, s találkozókat szer­veznek olyan személyekkel, akik részt vettek Magyaror­szág felszabadításában. Al- ma-Atában, kazahsztán fővá­rosában, „Magyarország ma” címmel fotókiállítás nyílt Hazánk felszabadulásának 30. évfordulója alkalmából ünnepséget rendeztek a Bel­ügyminisztériumban. A Bel- ügyminisztérhim területén végzett eredményes munká­juk elismeréséül a népköz- társaság Elnöki Tanácsa hat rendőr ezredest — közöttük Pálinkáé Ferencet, a BM Heves megyei Rendőr-főkapi­meg. Magyar filmeket mutat­nak be a köztársaság külön­böző mozijaiban. Kijevben Magyarország fel- szabadulásának 30. évfor­dulója alkalmából díszhang­versenyt tartottak az ukrán főváros vezető művészeinek részvételével. Liszt Ferenc, Bartók Béla, Kálmán Imre, Kodály Zoltán műveit adták elő. Simferopol Kun Béla múzeumában szintén kiállí­tást rendeztek ebből az alka­lomból. (TASZSZ) tánysága vezetőjét — soron kívül vezérőrnaggyá nevezett ki. A kinevezéseket,, illetve ki - tüntetésekéi. Berkei András belügyminiszter adta át. Részt vett az ünnepségen Biszku Béla, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára is/ Pálinkás Ferenc elvlársat vezérőrnaggyá léptették éli Dél-Vietnam: A népi felszabadító erők folytatják előrenyomulásaikat Felszabadulásunk 30. év­fordulójára tegnap pártkül­döttség érkezett Heves me­gyébe Bulgáriából, a testvéri Targoviste megyéből. A kül­döttség vezetője Iván Micsev, a BKP Targoviste megyei bizottságának titkára, a dele­gáció tagjai: Hrisztov Atano- szov, az omurtági pártbizott­ság titkára, Penka Grigorova, a popovgrádi városi pártbi­zottság titkárának helyettese, Georgi Pavlov, a megyfi ta­nács titkára és Kiril Lázárov, a Partizán Szövetség elnöke, a megyei pártbizottság tagja. A kedves vendégeket a me­gyei pártbizottság nevében a Ferihegyi repülőtéren Barta Alajos, a megyei pártbizott­ság titkára és Rali Botev, a Bolgár Nagykövetség taná­csosa fogadta. Vendégeink a kora délutá­ni órákban ellátogattak a megyei pártbizottság székhá­zába, ahol Barta Alajos, a megyei pártbizottság titkára köszöntötte őket. Bemutatta megyénket, ahol élünk és dolgozunk, szólt arról az út­ról, amelyet az elmúlt évek alatt megtettünk, ismertette terveinket, céljainkat, me­gyénk fejlődését, jövőjét. „őszinte örömünkre szolgál, hogy elfogadtak meghívásun­kat, és velünk együtt ünnep- lik felszabadulásunk 30. év­fordulóját” — mondotta töb­bék között a megyei pártbi­zottság titkára. Barta Alajos szavaira Iván Micsev vála­szolt, aki megköszönte a meghívást, és sok minden jót kívánt Heves megye dolgo­zóinak. A baráti beszélgetésen ott volt Fekete Győr Endre, He­ves megye Tanácsának elnö­ke, Virág Károly, a megyei pártbizottság titkára, Kiss Sándor, a KISZ Heves me­gyei Bizottságának titkára, Papp János, a Népújság fő- szerkesztője. A délutáni órákban. Barta Alajosnak és dr. Varga Já­váénak, a városi tanács elnö­kének kíséretében a megye­székhellyel ismerkedtek a bolgár barátaink. Városnéző kőrútjuk során először a Lenin téren, Lenin szobránál álltak meg a delegáció tag­jai. Érdeklődéssel hallgatták a városi tanács elnökének szavait arról, hogy mikor ké­szítettje el a vörösmárványba faragott művét a görög szár­mazású művész, Makrisz Agamennon. A tájékozta­tó, városismertető mondatok után a színházi, a helyi kul­turális életről érdeklődtek bolgár barátaink, majd rö­vid sétára indultak: a Fel- szabadulási emlékmű előtt emlékeztek harminc évvel ezelőtti eseményekre. A tér­ről pillantást vetettek az autóbuszpályaudvarra, s a környező épületekre, műem­lékekre. A delegáció tagjai ezután autóba ültek és az egyre nagyobb ütemben épü­lő, szépülő városrészre, a Csebokszári-lakótelepre haj­tattak. Megtekintették az el­készült, s most épülő modern házakat, majd a közelmúlt­ban megnyitott ABC-áruhá- zat keresték fel. A városnéző körút a vár­ban fejeződött be. Iván Mi­csev és kísérete, Bakó Fe­rencnek, a Dobó István Vár­múzeum igazgatójának ka­lauzolásával végigjárta a mú­zeum értékes gyűjteményeit bemutató termeit, valamint a török elleni harc emlékeit őrző kazamatát. Bolgár barátaink ma az Izzó gyöngyösi gyárába, utá­na pedig a Kertészeti Egye­tem gyöngyösi főiskolai ka - rára látogatnak el. •k Kedden délután bolgár kulturális delegáció érkezett Egerbe. A kilencven tagú kórust — mindannyian a tar- govlstel Művelődési Központ képviselői — és vezetőit Hriszto Szimeono.vot, a tag- govistei megyei tanács el­nökhelyettesét, valamint Sztojan Sztanevet, a Művelő­dési Központ vezetőjét Búzás Lajos, a megyei partbizott­ság osztályvezető-helyettese köszöntötte. A vezetőket a délután folyamán fogadta dr. Sípos István, a megyei párt­bizottság titkára. A kórus április 7-ig tar­tózkodik megyénkben. Ápri­lis 3-án az egri Gárdonyi Géza Színházban, április 4- én ' a nagyrédei Művelődési Házban, április 5-én pedig Détkén lép fel. i SAIGON: A saigoni főparancsnokság kedd reggeli jelentéséből ki­tűnik, hogy a népi felszaba­dító fegyveres erők a helyi lakosság aktív támogatásával folytatják előrenyomulásukat déli irányban. Kedden a reg­geli órákban a népi erők tüzérsége nagy erejű támadást intézett a Saigontól mindösz- sze 75 kilométerre északra levő Chon Thanh járási szék­hely katonai célpontjai el­len. A városban tartózkodó saigoni kormánycsapatok helyzete súlyossá vált. Saigonban kedden elismer­ték, hogy hétfőn este elesett Dél-Viétnam hadmadik leg­nagyobb városa, Qui Nhon és a tartomány kományzója egy amerikai hajón elmene­kült. A saigoni kormánycsapatok partmenti védelmi rendszere szinte egyik napról a másikra bomlik fel. A kormánycsapa­tok „taktikai visszavonulása” fejvesztett meneküléssé vált és a katonák borzalmas szen­vedéseket okoznak a polgári lakosságnak. Saigonba érke­zett jelentések szerint a Qui Nhontól 160—-200 kilomé­terre] délre levő Nha Trang és Cam Ranh városában a saigoni hadsereg egységei ra­bolnak és válogatás nélkül tüzelnek a polgári lakosokra. Saigoni katonai körökben úgy vélik, hogy e két város eleste küszöbön áll. Kedd reggel a főváros Than Son Nhut repülőterére érke­zett egy Galaxy-típusú ame­rikai szállítórepülőgép, fedél­zetén aknavetőkkel és lősze­rekkel. Az Egyesült Államok a Thieu-rendszernek meg­ígérte, hogy igyekszik pótolni a pánikszerűen menekülő kormánycsapatok által az utóbbi napokban hátraha­gyott több számúlliós értékű fegyvereket. Az UPI tudósítása szerint washingtoni katonai körök­ben rendkívül borúlátóan ítélik meg a dél-vietnami ka­tonai helyzetet. Ügy vélik, hogy hamarosan várható Nha Trang kikötőváros eles­te, sőt kétségüket fejezték ki afelől, hogy a saigoni hadse­reg a főváros körül hatékony védelmi állásokat tudnak ki­építeni. Kurt Waldheim ENSZ-fő- titkár hétfőn este nyilatko­zatban szólította fel a dél­vietnami konfliktus által érintett feleket, hogy eny­hítsék a polgári lakosság szenvedését és siessenek a nők és a gyermekek megse­gítésére. HANOI: A felszabadított Hűé váro­sában vasárnap három gyű­lést tartottak. A szónokok, többségükben diákok és fia­talok. kiemelték a város és Thua Thien tartomány teljes felszabaditásanak jelentősé­gét. A szónokok közül többen köszönetüket fejezték ki a forradalmi kormánynak, amely új élethez segítette a város lakóit, és ígéretet tet­tek arra, hogy minden ere­jükkel az újonnan felszaba­dított város újjáépítésén munkálkodnak. Da Nang központjában hétfőn több mint háromezren üdvözölték a város felszaba­dulását. A gyűlés egyik szó­noka méltatta a fiatalok sze­repét a város felszabadításá­ban. Délután Da Nang-i fia­talok látogatást tették a ha­zafias erők több egységénél. (Folytatás a 2. oldalamé Városnézés a Lenin szobor 'előtt. (Foto: Perl Márton.)

Next

/
Thumbnails
Contents