Népújság, 1975. április (26. évfolyam, 77-100. szám)

1975-04-02 / 77. szám

/ Vér és olaj MIKOR a rádióbemondák hírül adták a világnak Fej­giá 1 király halálát, egyes hír­ügy rtöteégek hozzáfűzték a hírhez: azt az embert gyil­kolták meg, aki a közel-ke­leti kőolajat ellenőrizte. A megállapítás találó: a mai. politikában az olaj és a vér igen gyakran összekeve­redik. Vajmi kevesen hisznek annak a hivatalos bejelentés­nek, hogy „senki sem irá­nyította” Abdul Azisz, az ál- . Utólagos „abnormális” uno- kaöccs revolverét, amelynek gyilkos golyója kioltotta a koronás nagybácsi életét. Akik nem fogadják el a hivatalos magyarázatot, azok megkérdezhetik, kinek állt érdekében, hogy eltegyék láb alól a szaúd-arábiai ural­kodót, akinek országa a világ legnagyobb olajszállítója? Ki volt érdekelt abban, hogy megöljék azt az embert, aki a kirobbant olajválságban nemcsak a Perasa-öböl, ha­nem az egész Közel-Kelet legfontosabb politikai szemé­lyisége volt, s akit úgy tar­tanak számon, mint az arab olajembargó egyik kezdemé­nyezőjét FEJSZAL. » Egyesült Ál­lamok közeli barátja volt. Am a világ tele van fonákságok­kal. Az USA külügyminisz­tériumában. a hír hallatára megdöbbentek és azt hangoz­tatták, hogy a király meg­gyilkolása csapást jelent az USA közel-keleti pozícióira. Zuhanni kezdték az olajtár­saságok részvényeinek árfo­lyamai. Igaz, az üzletembe­rek ezt úgy értékelték, hogy az árfolyamesés csupán át­meneti. reakció. Egye» megfigyelők arra ie rávilágítanak, hogy az utób­bi időben Szaúd-Arábia egy­re inkább szembekerült a nemzetközi monopóliumok törekvéseivel. Néhány hónap­pal ezelőtt Szaúd-Arábia csökkentette az oiajfcrterme- lést, hogy a meglevő szin­ten tartsa az árat. Majd még tovább mentek: úgy határoz­tak, hogy szakítanak a csök­kenő értékű dolláralappal Példájukat más országok, így Kuwait és Khatar is követ­ték. Figyelemre méltó az is, hogy a Perzsa-öböl térségé­ben komoly erőfeszítéseket tesznek az államok közötti nézeteltérések és területi vi­ták megoldására. Ez meg­foszthatja az Imperialista po­litikát hagyományos fegyve­rétől, nevezetesen a szom­széd államok közti nézetel­térések szításától és a bi­zonytalanság légkörének fel­színen tartásától. Helyénvaló emlékeztetni ezzel kapcsolatban azokra, a sajtóban kiszivárgott hírek­re, hogy a Perzsa-öböl tér­ségében amerikai tengerész- gyalogság és deszantegységek partraszállása várható. Ez bi­zony nyugtalanítja az öböl államainak sejkjeit és emír- jeit. SZINTE kézenfekvő a kérdés: vajon a félkegyel­mű herceg revolveréből le­adott lövés nem hatékonyabb és olcsóbb eszköz-e a poli­tikai irányvonal megvál­toztatására? Hiszen a Wa­shington Post szerint Fejszál király „talán nagyobb kárt okozott Nyugatnak, mint bár­ki más...” Igen. Nincs ki­zárva, hogy Fejszál király meggyilkolását valóban ki­tervelték. S ha ez így van, akkor a gyilkosság kezdemé­nyezői arra számítottak, hogy a Rijadban eldördült lövések engedékenységre bírják a Perasa-öböl térség sejkjeit. Viszont könnyen előfordul­hat. hogy a fegyver visszafe­lé sül el. Andrej Dolgov (APN—KS.) Lón Nol elmenekült PHNOM PENH: Lon Nol, a Phnom Penh-i rendszer vezetője, kedd reg­gel eltávozott a kambodzsai fővárosból. Hírek szerint In­donéziában megszakítja út­ját, majd onnan „gyógykeze­lésre” az Egyesült Államok­ba repül. Lón Nollal együtt távozott Long Borét miniszterelnök és környezetének 27 tagja. (TASZSZ, AFF) Tűzpárbaj Cipruson Súlyos tűzpárbaj robbant ki hétfő éjszaka nem sokkal éjfél előtt a nicosiai repülő­tér közelében a görög nem­zeti gárda és a török meg­szálló csapatok között. A lö­völdözés, amely az elmúlt nyáron létrejött fegyverszü­net óta a két fél között a leg­hevesebb volt, feltehetően azt követően tört ki, hogy a ciprusi görögök ünneplő sor- tűzzel köszöntötték a Nagy- Brítannia ellen 1955. április 1-én indított felszabadítás: harc évfordulóját. A törökök válaszlövéseket adtak le és a tűzpárbaj a két felet elvá­lasztó úgynevezett „zöld vo­nal” teljes szakaszára átter­jedt. Az ENSZ békefenntartó erők közvetítésével, mintegy két és fél órás lövöldözés után a két fél között sikerült tűzszünetet létrehozni. A jelentések szerint a lövöldö­zéseknek egy sebesültje volt. Makariosz ciprusi elnök beleegyezett, hogy a Palesz­tina! Felszabadítás! Szerve­zet irodát nyisson Nicosiá­ban. A tunéziai miniszterelnök Pekingben PEKING: Aczél Endre,, az MTI tudó­A népi felszabadító erők folytatják előrenyomulásukat fFolytatás az 1. Oldalról) WASHINGTON: James Schlesinger ameri­kai hadügyminiszter a Pub­lik Broadcasting System, tele­víziós társaságnak adott in­terjújában a dél-vietnami és a közel-keleti helyzetről nyilatkozott. A miniszter kénytelen volt elismerni, hogy a saigoni csapatok a felszabadító erők sikeres ka­tonai akcióinak következté­ben súlyos veszteségeket szenvedtek. A Thieu-rezsim csapatai demoralizál ódtak és nem bíznak vezetőikben — mondotta. Schlesinger. tói nemrég még azt jósolta, hogy a dél­vietnami felszabadító erők Saigon ellen vonulhatnak, a legújabb katonai fejlemé­nyek nyomán ezt a lehetősé­get egy-két hónapon belülre előre hozta. Hozzátette: „Még bizonyos időbe telik, amíg a dél-vietnami kormány ké­pes lesz stabilizálni a helyze­tet, ezért újabb visszavonu­lásokra lehet számítani.” A hadügyminiszter ezzel össze­függésben azt fejtegette, hogy az Egyesült Államok köteles folytatni a Thieu- kormány megsegítését, „a támogatás gyakorlati formá­ját azonban még meg kell határozni”. Schlesiens«: kijelentette, nem tartja valószínűnek, hogy Thieu elnök lemonda­na. A Közel-keletre vonatkozó kérdésekre válaszolva az amerikai hadügyminiszter „lehetségesnek” nevezte az amerikai katonai interven­ciót a kőolajtermelők egy újabb odajembargója esetére. A kőolajnak politi­kai fegyverként történő fel- használása a miniszter sza­vai szerint a korábbinál sok­kal élesebb reakciót váltana ki. Hírügynökségek ezzel összefüggésben emlékeztet­nek Kissinger külügyminisz­ter januárban elhangzott ki­jelentésére, amikor élsóízbem helyezte kilátásba a katonai lépések lehetőségét. Schlesinger az interjúban kitért az Izraelnek nyújtott amerikai támogatás kérdésé­re. Ennek kapcsán azt mon­dotta, hogy „tekintettel az Egyesült Államok közel-ke­leti politikájának jelenlegi tel­jes átértékelésére, Izraelnek várnia kell a hosszú távra szóló amerikai segítség tisz­tázásával”. SAIGON: A dél-vietnami népi fegy­veres erők kedd délelőtt be­vonultak a tengerparti Nha Tramgba és a helyi lakosság segítségével felszabadították a várost. Nha Trang elestét kedden saigoni katonai kö­rökben is elismerték. silója jelenti: Kedden, a kínai kormány meghívására Pekingbe érke­zett Hédi Nuira tunéziai mi­niszterelnök. Az észak-afrikai vendéget a kínai főváros repülőterén ezúttal — a betegeskedő Csou Eft-laj kormányfő képvisele­tében — Csang Csun-csiao miniszterelnök-helyettes fo­gadta. Csang Csun-csiao, a kínai párt legfelsőbb vezetésének tagja most teljesített először állami protokoll-funkciót az­óta, hogy az országos népi gyűlés ez év januárjában Csau En-laj második számú helyettesévé nevezte ki. Kádár János interjúi adou a szovjet televíziónak ős rá óiénak A Magyar Televízió ma 18 30 órai kezdettel közvetíti Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára, interjút adott A. Ka- verznyevnek, a szovjet te­levízió és rádió tudósítójá­nak. Az interjút a szovjet tele­vízió és rádió április 2-án sugározza; a felvételt a nia- gyar televízió április 2-án, 18.30 órakor közvetíti, a ma­gyar rádió pedig a Kossuth- adón 21.25 órakor sugározza. (MTI) Baráti országok küldöttségei hazánkban Az MSZBT meghívására I. F. Kuc, nyugalmazott ve­zérőrnagynak, a Szovjet— Magyar Baráti Társaság el­nöksége tagjának vezetésével hazánkba érkezett az egykori felszabadító szovjet veterá­nok 40 tagú küldöttsége. A delegációt, amelynek 21 tagja a „Szovjetunió Hőse”, a Keleti pályaudvaron Ko­vács Pál vezérőrnagy, az MSZBT országos elnökségé­nek tagja és Sebestyén Jenő, a külügyminisztérium főosz­tályvezető-helyettese fogadta. Ott volt D. T. Oszadcsij ve­zérőrnagy, szovjet katonai és légügyi attasé. ★ Sz. P. Ivanov, hadseregtá- bornok, a Szovjet Hadsereg felügyelője vezetésével kato­nai küldöttség érkezett ha­zánkba, amely részt vesz fel­szabadulásunk 30. évforduló­jának ünnepségein. Fogadá­sukra a Ferihegyi repülőtéren megjelent Csémi Károly al­tábornagy, honvédelmi ál­lamtitkár, valamint a Magyar Néphadsereg több táborno­ka és tisztje. Ott volt V. K. Andrjuscsenko altábornagy, a Varsói Szerződés tagálla­mai egyesített fegyveres erői főparancsnokának magyaror­szági képviselője, J. A. Gug- nyak altábornagy, az ideig­lenesen hazánkban állomáso­zó szovjet déli hadseregcso- port képviselője, D. I. Oszad­csij vezérőrnagy, a Szovjet­unió budapesti nagykövetsé­gének katonai és légügyi at­taséja. ★ A Szovjetunió Vörös Zászlórenddel kitünteti: Fe­kete-tengeri és Duna flottá­jának négy egységből álló dunai hajóraja április 3-án néhány napos baráti látoga­tásra a fővárosba érkezik, A H. Bardascsuk első osztályú kapitány parancsnoksága alatt érkező hajóraj ünnepé.- lyes fogadtatása április 3-án 8.45 órakor lesz az István park előtti Duna-szakaszon. A hajóraj 8.45 és 9 óra kö­zött díszsortűzzel köszönti Budapest lakosságát. ★ Paul Níeulescu Mininek. * Román Kommunista Párt Központi Bizottsága Politikai Végrehajtó Bizottsága tagjá­nak — az első miniszter he*. lyettesének, oktatás- és ne­velésügyi miniszternek veze­tésével — hétfőn a késő délutáni órákban román párt- és kormányküldöttség érkezett Budapestre. A dele­gáció részt vesz a felszaba­dulás 30. évfordulóját kö­szöntő ünnepségeken. A küldöttséget a Ferihegyi repülőtéren Nemes Dezső, az MSZMP Politikai Bizottsága-' nak tagja, dr. Garamvölgyi Károly, oktatásügyi minisz­terhelyettes és Varga István, az MSZMP KB külügyi osz­tályának helyettes vezetője fogadta. Ott volt loan Cotoi, a Román Szocialista Köztár­saság budapesti nagykövete is. (MTI) Lövöldözés Angolában LUANDA: 'y" A luandai rendőrség közlé­se szerint ismét lövöldözés volt az angolai különféle irányzatú felszabadítani moz­galmak fegyveresei között — jelentette a Reuter angol hírügynökség. Az incidens ■ részleteiről egyelőre nem ér­keztek híreik. GYORSLISTA a lottó márciusi tárgy nyeremény-sorsolásáról, melyen a Í.Vhét szelvényei szerepelnek , 8 482 302 textil 6 483 128 utalv. 6 492 354 ki mit vál. 6 493 643 utalv. 55 913 040 ut. Felvételre keres asztalos szakmunkásokat, gépmunkásokat vagy betanítással gépmunkara segédmunkásokat az EGRI BÚTORIPARI SZÖVETKEZEI Bérezés megegyezés szerint. Jelentkezés az Egri Bútoripari Szövetkezet Eger, Rákóczi ii. 87. sz. alatt. 5 757 620 ki mit vál. 6 162 019 utalv. 5 771 397 ki mit vál. 6 177 655 textil 5 772 961 utalv. 6 194 103 utalv. 5 772 691 utalv. 6 222 729 utalv. 5 774 701 ki mit vál. 6 222 727 tv 5 774 702 ki mit vál. 6 226 170 utalv. 5 784 858 tetőtől... 6 232 792 utalv. 5 789 761 utalv. 6 236 291 tv 5 810 747 tv 6 238 858 tetőtől... 5 814125 tetőtől... 6 240 642 utalv. 5 835 857 utalv. 6 253 045 kJ mit vél. 5 864 381 tetőtől. .. * 6 258 041 utalv. 5 865 089 ki mit vál. 6 262 849 textil 5 867 872 utalv. 6 277 536 tv 5 873 071 tetőtől... 6 287 824 utalv. 5 911 782 utalv. 6 295 472 utalv. 5 919 318 utalv. 6 299 001 tetőtől... 5 927 212 sztereomagno 6 302 491 tv 5 971 026 utalv. 6 303 703 utalv. 5 989 745 ki mit vál 6 304 306 lemezjátszó és ut. 5 993 750 rádió 6 313 663 textil 5 996 547 utalv. 6 314 786 tetőtől... 5 997 173 tv 6 324 495 ki mit vál. 6 011497 utalv. 6 333 953 sztereomagno és ut. 6 018 839 konyhafelsz. 6 337 523 utalv. 6 029 955 textil 6 337 524 utalv. 6 033 899 utalv. 6 343 485 utalv. 6 048 475 tetőtót... 6 346 670 utalv. 6 048 476 tetőtől... 6 358 989 utalv. 6 050 041 konyhafelsz. 6 361 199 tv 6 071 708 sztereómé'”') 6 372 913 konyhatel'-' 6 084 097 utalv. 6 373 531 textil 6 084 408 utalv. 0 373 532 textil 6 085 727 utalv. 6.374188 utalv. 6 087 639 konyhafelsz. 6 375 286 utalv. 6 088 027 textil. 6 395 518 ki mit vál. 6 089 554 hűtóg. 6 395 558 textil 6 092 710 utalv. 6 412 395 konyhafelsz. 6 093 609 ki mit vál. 6 412 396 konyhafelsz. 6 102 862 utalv. 6 412 493 konyhafelsz. 6 121 618 ki mit vál. 6 441 445 utalv. 6 125 170 utalv. 6 441 474 utalv. 6 126 772 tv 6 447 798 utalv. 6 144 209 utalv. 6 457 165 utalv. 6 148 936 utalv. 6 466 920 hütőff. u luj <w7 utalv. « 472 412 textil 55 930 376 55 621 571 55 624 045 55 624 550 55 624 551 55 627 759 55 641 238 55 649 389 55 625 172 53 001 712 53 008 383 53 016 207 53 023 626 53 052 316 53 063 660 53 067 361 53 078 006 53 092 965 53 095 099 53 104 249 53 115 577 53130 000 53 137 440 53 289 773 53 198 345 53 203 381 53 203 940 53 214 873 53 226 406 53 228 911 51 375 132 51 378 776 51 397 471 51415 728 51 423 368 51 426 244 31 430 393 51 437 467 51 437 468 51 446 384 textflut. ut. textil ut. ut. motor keiekpo •- tv ut ut. ut. tetőtől.. ki mit -ál. ut. ut textil textil ki mit vál. tetőtől... ut. tetőtől... tv ut. ut. ki mit vál. tetőtől. .. ut. textiut, tv ut. tv konyhafelsz. ki mit'"vál. ki mit vál. tetőtől... hűtőgép textil ut. hűtőgép ut. ut. 51 463 317 tv 51 470 553 konyhafelsz. 51 480 824 konyhafelsz. 51 488 088 ut. 51 488 429 ut. 51 491 469 konyhafelsz. 51 491 672 ki mit vál. 51 493 942 ki mit vál. 51 493 947 tv! 51 495 120 textilül 44 614 814 tv 44 614 837 búútor-lakber. 44 621 843 konyhafelsz. 44 623 079 ut . 44 624 179 ki mit vál. 44 657 465 ki mit vál. 44 657 506 ut. 44 672 373 tetőtől.. A gyorslista közvetlenül a sorsolás után készült, az eset­leges hibákért felelősséget nem vállalunk. OyorsliKta 1975. 1. negyedévi 95. sorso­lásáról. 008 25 559 25 102 25 566 25 167 25 575 25 183 25 586 25 196 25 610 25 204 100 653 50 219 50 770 200 261 25 775 25 310 25 883 25 327 334 25 25 979 25 432 25 982 ■ 25. 152 25 988 25

Next

/
Thumbnails
Contents