Népújság, 1972. december (23. évfolyam, 283-307. szám)

1972-12-01 / 283. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYES?tT.TTFTEK 1 AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEG VEI TANACS NAPILAPJA XXIU. évfolyam, 883. szám ABA: 80 FILLÉ8 1972. december U péntek A szov et párt- és kormányküldöttség csütörtöki programja Forró hangulatú barátsági nagygyűlés Csepelen Kádár János és Leonyid Brezsnyev mondott bestédet Leonyid L Brezsnyevnek, az SZKP Központi Bizottsága főtitkárának vezetésével csütörtökön délelőtt a Csepel Vas- és Fémm ívekbe látogatott a hazánkban tartózkod szovjet párt- és kormányküldöttség. A vendégek társaságában volt Kádár János, s több más magyar vezető. A Csepel Vas- és Fémmfiyet a magyar ipar egyik fellegvárát hagyományosan sok szál fűzi a Szovjetunióhoz. Ezt a sokoldalú, közvetlen kapcsolatot tükrözte a fogadtatás, a gyárlátogatás légköre. Borbély Sándor, a vasmű pártbizottságának első titkára gyár- ismertető tájékoztatójában egyebek közt arról beszélt, hogy a termeléshez szükséges anyagok több mint 80 százalékát kapja a csepeli gyáróriás a Szovjetunióból, s a készter­mékek jelentős hányada is a Szovjetunióban talál gazdára. A gyár életéről, munkájáról szóló beszámolót üzemlátogatás követte, a vendégek felkeresték a vasmű több gyáregységét. A Csepellel ismerkedő szovjet párt- és kormányküldöttség kora délután barátsági nagygyűlésen találkozott a vasmű munkásainak küldötteivel, a fővárosi gyárak, üze­mek, intézmények munkáskollektíváinak képviselőivel. A csepeli nagygyűlés elnöksége és résztvevőt (Népújság telefoto — MTtI—KS) A nagygyűlés részvevői .hosszan tartó, lelkes ünnep­léssel köszöntötték az elnök­séget, amelynek tagjai kö­zött helyet foglalt Kádár Já­nos és Leonyid Brezsnyev. Az elnökség tagja volt Fock Jenő, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a kor­mány elnöke, Németh Ká­roly, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Buda­pesti Pártbizottság első tit­kára, Pullai Árpád, az MSZMP Központi Bizottsá­gának titkára, Péter János külügyminiszter, Púja Fri­gyes, a külügyminiszter el­ső helyettese és Rapai Gyu­la, hazánk moszkvai nagy­követe. Ugyancsak az elnökségben foglaltak helyet a szovjet párt- és kormányküldöttség tagjai: Vlagyimir Scserbic- kij, az SZKP Politikai Bi­zottságának tagja, az Ukrán Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára, Konsztantyin Katusén, az SZKP Központi Bizottságá­nak tagja, a Központi Bi­zottság titkára, Nyikoláj Tyihonov, az SZKP Közpon­ti Bizottságának tagja, a Szovjetunió Minisztertaná­csának elnökhelyettese, And­re j Gromiko, az SZKP Köz­ponti Bizottságának tagja, a Szovjetunió külügyminiszte­re, Ivan Kebin, az SZKP Központi Bizottságának tag­ja, áz' Eszt Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára, valamint Vlagyimir Pavlov, az SZKP Központi Bizottságának tagja, a Szov­jetunió budapesti nagyköve­té­Tagja volt az elnökségnek társadalmi, politikai, gazda­sági életüpk több ismert személyisége, a termelő- munkában élenjáró dolgozó. A szovjet és a magyar himnusz hangjai után Né­meth Károly nyitotta meg a nagygyűlést. Az MSZMP Központi Bizottsága és a Magyar Népköztársaság kor­mánya nevében meleg sza­vakkal köszöntötte a Szov­jetunió párt- és kormány­küldöttségét: Leonyid Brezs- nyevet, a küldöttség tagjait, minden szovjet vendéget. Üdvözölte Kádár Jánost, Fock Jenőt, és a többi ma­gyar vendéget majd hangsú­lyozta:1 A Szovjetunió párt- és kormányküldöttségének mostani magyarországi látogatása a hagyomá­nyos szovjet—magyar ba­rátság elmélyítésének újabb fontos állomása. Meggyőződésünk,' hogy ez a látogatás tovább erősíti párt­jaink, kormányaink, népeink barátságát, testvéri együtt­működését, internacionalista egységét. A nagygyűlésen felszólalt Dómján László esztergályos, Miskei Mihály kutatómér­nök, Sipos Anna textilgyári munkásnő tolmácsolva mun­katársaik forró, szívből jövő üdvözletét Ezután viharos taps köz­ben Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára emelkedett szólásra. sának és fejlesztésének leg­fontosabb külső tényezője­ként beszélt Kádár elvtárs a szocialista országokkal, min­denekelőtt a Szovjetunióval való szoros gazdasági együtt­működésről. Hangsúlyozta: Minden szükséges feltétel megvan ahhoz, hogy szocia- (Folytatás a 2. oldalon) Baladás a helsinki tanácskozáson Figyelemreméltó haladás mutatkozik az európai biz­tonsági és együttműködési konferencia előkészítésével foglalkozó nagyköveti ta­nácskozáson Helsinkiben. A csütörtöki általános vita ízt mutatja, hogy a részvevők számos kérdésben egyetér­tenek, s bár az értelmezés tekintetében még nyilván­valóan várható vita, máris sok olyan közös téma marült fel, amelyet a konferencia napirendjére kívánnak - tűzni. A csütörtöki ülésen ismét hat felszólalás hangzott el: Norvégia, Belgium, Svédor­szág, Nagy-Britannia, Jugo­szlávia és Dánia nagyköve­téé. Kivétel nélkül vala­mennyi felszólaló hangsú­lyozta, hogy Európában ked­vező légkör alakult ki egy ilyen konferencia összehívá­sára. Egyetértés látszik ki­alakulni a napirend főbb vo­násaiban: meg kell majd vi­tatni az együttműködés és a biztonság fő feladatait, il­letve azok gyakorlati alkal­mazását. Figyelmet keltett a csü­törtöki ülésen Tscherning dán nagykövet felszólalása, aki a NATO-tagállamok kö­zül elsőnek s eddig egyedül javasolta: a biztonsági kon­ferenciát júniusban rendez­zék meg Helsinkiben. A nagyköveti tanácskozás pénteken délelőtt tartja leg­közelebbi ülését s ekkor foly­tatódnak az általános vita felszólalásai. Koszorúzás az egri felszabadulási A szovjet-magyar barátság szilárd, szocialista elveink, érdekeink és céljaink közösségén alapszik Kádár János beszél a barát­sági nagygyűlésen. (Néoújság telefoto — Vigovszki F. felv.) Kádár elvtárs beszéde ele­jén annak az eseménynek kü­lönleges fontosságát emelte ki, hogy Csepelen, a magyar munkásmozgalom fellegvárá­ban üdvözölhetjük nagy szö­vetségesünk, a testvéri szov­jet nép kiváló képviselőit. Majd hangoztatta: A megingathatatlan, szi­lárd elvi alapokon nyugvó, mély történelmi gyökerekkel bíró barátságunk és szövet­ségünk kiemelkedő esemé­nyéként került sor a szovjet párt- és kormányküldöttség mostani látogatására hazánk­ban. Pártjaink, kormányaink képviselőinek tárgyalásait az internacionalizmus, az őszin­te barátság szelleme hatja át. Részletesen szólott beszé­dében azokról a kérdésekről, amelyekről a tárgyalások so­rán szó esett. Megelégedéssel jelentette ki a nagygyűlés és az ország nyilvánossága előtt, hogy az összes megtárgyalt kérdésben nézetazonos­ság volt, s a tárgyalá­sok rendkívül hasznosak és eredményesek voltak. Elmondotta Kádár elvtárs, hogy a kialakult gyakorlat­nak megfelelően az ország belső helyzetéről, az eredmé­nyekről, s a még megoldás­ira váró feladatokról kaptak tájékoztatást szovjet elvtársa­ink. Megkönnyítette a tájé­koztatást az, hogy a Közpon­ti Bizottság két hete értékel­te a párt X. kongresszusa óta végzett munkát. Eredménye­ink legfőbb forrása mon­dotta —, hogy a munkásosz­tály példamutatással és áldo­zatvállalással naponta bizo­nyítja felelősségérzetét a munka frontján, a szocialis­ta brigádmozgalomban és a munkaversenyek eredmé­nyeivel. Dolgozó parasztsá­gunk odaadó, szorgos munká­val, leküzdve az időjárás okozta nehézségeket, biztosít­ja az ország kenyerét. Az ér­telmiség is méltóképpen vál­lalja a ráháruló részt a szo­cialista építőmunkából. — Belpolitikai törekvése­ink középpontjában olyan szövetségi politika megvaló­sítása áll, amely a munkás- osztály vezető szerepének szilárd és fokozódó érvénye­sülése mellett lehetővé teszi, hogy a szocialista társadalom valóban az egész nép, az e célért tömörülő és ösz- szeforrott nemzet alkotá­sa legyen. Ennek szellemében fejleszt­jük tovább az államéle­tet, a szocialista demokráciát, hogy a lehető legkedvezőbb politikai feltételek és légkör megteremtésével gyorsítsuk szocialista építésünket. Népgazdaságunk gtabáiitá-;­A megyénkben tartózkodó csuvas delegáció tagjai ven­déglátóik kíséretében csü­törtökön délelőtt tíz órakor megkoszorúzták az egri felszabadulási emlékművet. Az eseményre a megyeszék­hely felszabadulásának 28. évfordulója alkalmával ke­rült sor. A Dobó gimnázium diákjainak zászlós sorfala között érkeztek meg a ven­dégek és kísérőik az emlék- műhss. Az ífjugáreüsták fú­vószenekara a magyar és a szovjet himnuszt játszotta el, majd a megemlékezés koszorúit elhelyezte Trezse- nyik Sándor, az egri városi pártbizottság titkára, dr. Varga János, a városi ta­nács elnöke. Nagy Katalin, a városi KISZ-bizottság tit­kára és Veres István, a Ha­zafias Népfront Egri Városi Bizottságának titkára. Meg­koszorúzták az emlékművet a csuvas delegáció tagjai is, élüköe Jovofyoo Gennadij

Next

/
Thumbnails
Contents