Népújság, 1972. szeptember (23. évfolyam, 206-231. szám)

1972-09-01 / 206. szám

íVILAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XXIII. évfolyam, 206. szám ARA : 80 FILLER 1972. szeptember 1., péntek <\AAAAAAAAAAAAAAAA^A/VVVWWWV As első csengetés Ma délelőtt ismét bené- • pesülnek megyénk iskolái. ; az elárvult tantermek \ csendjét felveri, a jókedvű, inhent diáksereg hangja. Ilyenkor mindenki hirtele-: nében szeretné elmesélni . két hónap kis és nagy él- menyeit. Annál is inkább,! mert a jelképes első csen- • getés új időszakot jelez:• kezdetét a tizfo&napos mun­kának. Előtte évnyitóra gyűlnek; össze a fiatalok, meghall- < gatják az új tanév félada- ; tatról szóló beszámolót. A ; diák többek között azért is ; diák, mert figyelme csa­pongó, mert érdeklődése; szertelen, s elkalandozó; ’ gondolatai visszaverik az ; >1ünnepélyes, a komoly sza- ; vakat. A mai napon azon­ban megéri szakítani a ha- ; gyományos gyakorlattal, s ; célszerű végighallgatni a J ; feladatokat összegző mon­datokat, mert az örök Di-: ák régi álmai teljesülnek: az új tanév, legalábbis a ; : fiatalok zömének könnyí- . test, több szabad időt, ered- ! meúyesebb munkát ígér. Egy-két nap után min- < den diák meggyőződhet ar- < ról, hogy nem kell már pa- • naszkodnia a túlterhelés • miatt. A Művelődésügyi. Minisztérium illetékesei < gondoskodtak arról, hogy ■ csökkentsék a túl megnö­vekedett tananyagot, lehe-; tőséget adva ezzel a több; szórakozásra, hosszabb pi­henésre. Mindért kezdésben van ; valami pezsdítő, hiszen az \ új útra induló terveket dé- ; delget, elképzelések, vágyak ; megvalósulását várja. Így van ez a tanévkezdéssel is.; A tanár az új diákok te- _ kintetében kutatja a tudás-; s vágyat, az értelem munka-; > kedvre sarkalló villanásait. I ' a szülő reméli, hogy gyér- make szellemiekben gya- < rapszik, érettebb ifjúvá nő. \ S a diák? Természetesen < tudja, hogy ideje nagy ré- szét az iskolában és a köny­vek mellett kell töltenie, de '■ érzi azt is, hogy ez az új tíz; hónap barátságok szövődé-; sét, az önfeledt társas szó­rakozás óráit is ígéri, s épp : ezért — bár vegyes érzel-: mekkel —, de várja az első ; csengetést. őszintén kívánjuk: vál-: jék maradéktalanul valóra < a tanár, a szülő, s a diák I megannyi vágya, elképzelé- < se... <VVVVWVW\AAAfW\AAAAAAA/\AAAA/V* Fock Jenő látogatása a főváros XII. kerületében Budapest XII. kerületébe látogatott csütörtökön Fock Jenő, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Mi­nisztertanács elnöke. Társa­ságában volt Nagy Richárd, a budapesti pártbizottság tit­kára. A kerületi pártbizottság székházában Fock Jenő talál­kozott a kerületi párt-végre­hajtóbizottság tagjaival, az állami szervek és tömegszer­vezetek helyi vezetőivel. A vendégeket dr. Tóth János, a XII. kerületi pártbizottság első titkára tájékoztatta a X. pártkongresszus határozata végrehajtásának a város­részben született eredménye­iről, tapasztalatairól. A látogatás a Magyar Op­tikai Művekben folytatódott. Posch Gyula, a MOM vezér- igazgatója és Suga János pártbizottsági titkár fogadta itt a vendégeket, akik talál­koztak a helyi párt- és gaz­dasági vezetőkkel, tájéko­zódtak az üzem termelési te­vékenységéről, a kormány által kiemelten kezelt szá­Szocialista külügyi tanácskozás Augusztus 29—31. között Varsóban tanácskoztak Be­lorusszia, Bulgária, Cseh­szlovákia, Kuba, Lengyelor­szág, Magyarország, Mongó­lia, a Német Demokratikus Köztársaság, Románia, a Szovjetunió és Ukrajna kül­ügyminisztériumainak kép­viselői. A tanácskozáson megfigyelőként részt vett a Vietnami Demokratikus Köz­társaság képviselője. A tanácskozás során véle­ménycserére került sor az ENSZ-közgyűlés 27. üléssza kával kapcsolatos kérdések­ről A megbeszélések az elv­társi együttműködés és a kölcsönös megértés jegyében folytak. A tanácskozáson magyar részről részt vettek: Holtai Imre külügyminiszter-helyet­tes, dr. Kőmíves Imre nagy követ, a Magyar Népkctetár saság genfi állandó képvise­letének vezetője és dr. Ura novicz Imre főosztályvezető­helyettes. Szovjet pártmunkás küldöttség; érkezett hazánkba A Magyar Szocialista Murw káspárt Központi Bizottságá­nak meghívására csütörtökön a szovjet pártmunkás kül­döttség érkezett Budapestre, élén K. Sz. Szimonovval, a Szovjetunió Kommunista Pártja Revíziós Bizottságá­nak tagjával, az SZKP KB közlekedés- és postaügyi osz­tályának vezetőjével. A kül­döttséget a Ferihegyi repü lőtéren Bálint József, az MSZMP Központi Bizottsá­gának tagja, a Központi Bi­zottság gazdaságpolitikai osz­tályának vezetője fogadta. Jelen volt V. J. Pavlov, a Szovjetunió magyarországi nagykövete. Kekkonen fogadta a magyar parlamenti delegációt A Finnországban tartóz­kodó magyar parlamenti de­legációt fogadta dr. Urho Ka­iévá Kekkonen köztársasági elnök. A találkozón — ame­lyen részt vett Rónai Rudolf nagykövet is, meleg baráti beszélgetés alakult ki az Or­tutay Gyula vezette magyar küldöttség és a finn köztár­sasági elnök között. Rónai Rudolf, hazánk hel­sinki nagykövete fogadást adott a magyar parlamenti küldöttség tiszteletére. lívorsniéigeg' a* Idei nyárról A csillagok állása szerint csak izeptem második felé­ben. a napéjegyenlőségkor kez­dődik az ősz, de a meteoroló­gusok naptári hónapok sze­rint, tehát szeptember első napjától számítják. Ezért ak­tuális az a gyorsmérleg, me­lyet a meteorológiai' intézet készített az idei nyárról. Az adatok tanúsága szerint megállapítható, hogy az idei nyár rendkívül szeszélyes volt, a százéves napi közép­hőmérsékleti átlaghoz ha­sonlítva Budapesten június 30. napjától 22 volt, a szoká­snál 4—7 fokkal melegebb. ÜÉIiusban is — bar sokkal kisebb arányban — az átla­gosnál melegebb napok szá­ma mutatott csekély, három­napos többletet, de az au­gusztus már egyértelműen hűvösebb volt, mert 31 nap­jából 21 volt a szokásosnál hidegebb. Ezen a nyáron Budapesten augusztus 16-án szökött fel legmagasabbra a hőmérő higanyszála, 34,9 fokra, bár e napon a közép­hőmérséklet kereken egy fokkal elmaradt a július 16-i 28,6 fokos maximumtól. A három nyári hónapban a leghidegebbet, a 13,8 fokos napi középhőmérsékletet augusztus 21-en mértek,, ami­kor ez az érték 7 fokkal ma­radt el a sok évi átlagtól és tulajdonképpen az október 5-i időjárásnak felelt meg. A szeszélyes nyárra utal, hogy általában 10—11 nap­nál tovább nem tartott a jó idő. Július 11. és 14. között rendkívül viharos, csapadé­kos volt az idő, főként a Du­nántúlon, ahol előfordult, hogy egy nap alatt 100—120 milliméter csapadék esett. A Somogy megyei Nagyatádon heves légörvény pusztított. Augusztus 16-a után ismét nagy viharok járták be a Du­nántúlt ■ • ü mítástechnikai program vég­rehajtásának helyi eredmé­nyeiről, a műszaki fejlesztés és a termelés tapasztalatairól. A látogatók megtekintették több más termelési részleg munkáját, megismerkedtek a MOM-gyártmányokkal. A Központi Fizikai Kutató Intézetet is felkereste Fock Jenő. Pál Lénárd igazgató és Törő Ferenc párttitkár is­mertette — az intézmény párt- és szakmai vezetőinek jelenlétében — a kutatóinté­zet tevékenységét, majd a vendégeknek bemutatták a számítástechnika, az atom- energetika és a szilárdtest­kutatási munkaterületeket. A második magyar aranyérem t Balczó András Megtörtént hát végre, amiért annyit küzdött, s amiért valamennyien szur­koltunk. Balczó András, minden idők legnagyobb öt­tusázója feltette 15 éves eredményes sportpályafutásá­ra a koronát: olimpiai baj­nok lett. Hatalmas küzdelemben, káp­rázatos futásával szerezte meg az oly nagyon áhított egyéni olimpiai aranyérmet, a magyar sportolók második müncheni aranyát. Öt egyé­ni világbajnoki cím, egy olimpiai ezüst és sok-sok csapatban kivívott érem mel­lé kerül a szimpatikus ma­gyar sportember új, talán legszebb trófeája. Izgultunk érte valameny- nyicn, s mosi örömmel és nagy szeretettel gratulálunk Balczó Bandinak. Marót Péter is ezüstérmes A kard egyéni döntőben jobb találataránnyal került a második helyre Marót Péter élete első olimpiáján. Müncheni olimpia r72 Gyarmati: Európa-csúcs déleiül!, világcsúcs délután Andrea arcáról az új világcsúcs felállítása után még hiányzik a megszokott mosoly. Magyarok nélkül a 4x200 m-es gyorsúszó váltó időfu­tamaival kezdődött csütörtö­kön az uszodai program. De nem kellett sokáig várni, mert a 100 m-es női pillan­góúszásban már rajtkőre állt a magyar csapat legnagyobb reménysége, Gyarmati And­rea. Az előzményekhez tar­tozik, hogy az első időfu­tamban az amerikai Shrader győzött 1:05.09 perccel. Ez­után jelentették be a máso­dik futam részvevőit, köz­tük Gyarmati Andreát. A magyar bajnoknő nyugodtan készülődött, olyannyira, hogy amikor bevonultak a ver­senyzők és elhelyezkedtek a rajtkövek mögött, Andrea véletlenül nem is a saját, hanem a szomszédos pálya rajtkövét törölte le a töröl­közővel. Jót nevetett téve­désén, aztán „korrigált” a négyes kőnél, s nem sokkal utána elindult a mezőny. Szépen, könnyedén úszott, 50 m-nél 29.76 mp volt a rész­ideje, s ekkor a 2. helyen volt a 29.58 mp-et úszó Beier (NDK) mögött. A második hossz azonban Andreáé volt. Nagyszerű volt az erőbeosztása, a hajrára is tartalékolt és 1:04.01 perces ideje új olimpiai, Európa és magyar csúcs. Nagy tapsot kapott a jó teljesítményért. A negyedik futamban indult a világrekorder japán Aoki és Turóczy Judit is. A japán lány 1:04.00 perccel nyert, túlszárnyalva a magyar ver­senyzőt. hivatalosan nem- új olimpiai csúcsot hirdettek, hanem csak beállítást. — Andrea jó formában van, de nemcsak egyedül — mondta az időfutam után Székely Éva — látszik, hogy ebben a számban is csak új világcsúccsal lehet nyerni és az 1:04 percen belüli időre többen is képesek. Bízóin, hogy ott leszünk a legjobbak között. Székely Éva bizakodása nem volt alaptalan. A dél­utáni középdöntőben Andrea frissen, hatalmas energiával úszott és 1:03,8 perces idő­vel, új világcsúccsal jutott be a 100 m-es női pillangó­úszás döntőjébe. Ma: Magyarország—USA vízilabda-mérkőzés A csütörtöki forduló után eldőlt a továbbjutás sorsa a vízilabdatorna három csoportjában. Az A csoportból az Egyesült Államok és Jugoszlávia, a B-ből Magyarország és az NSZK, a C-ből pedig a Szovjetunió és Olaszország együtte­sei kerültek be a hatos döntőbe. Ide a hat válogatott magával viszi a csoportmérkőzések eredményeit, tehát minden együt­tes már csak négy találkozót vív. Elkészült ezeknek, a dön­tőbeli mérkőzéseiknek a sorsolása. Eszerint, a magyar _ válo­gatott szeptember 1-én pénteken az Egyesült Államok eilen kezd, majd szeptember 2-án kerül sor az Olaszország ejleni találkozóra. Szeptember 3-án délelőtt lesz a Jugoszlávia— Magyarország összecsapás, majd másnap, szeptember 4-én 19.30 órakor a Magyarország—Szovjetunió mérkőzésre. Itt jegyezzük meg, hogy nagy meglepetésre tegnap az Egyesült Államok 5:3 arányban megverte az olimpiai cím védőjét, Jugoszláviát. Evezés A feldmöchingi evezőspályán hét hajóosztályban 14 középfu­tamban dőlt el, hogy kik jut­nak a szombati elődöntőbe. A 14 futamból egyben érdekelve vol­tak a magyarok is. Cselgáncs A kosárlabdacsarnokban csü­törtökön újabb olimpiai sport­ág bemutatkozására került sor: premierje volt a cselgáncsnak. Első számként a nehézsúlyúak viadalát bonyolították le. A 93 kg-on felüliek mezőnyét 21 ver­senyző alkotta, s Petrovszky Mihály személyében magyar versenyző is volt köztük. ' Az A-csoportban 11, a B-ben pedig 10 versenyző lépett a ta­tamira. Petrovszky, rajtja nem sikerült: az Európa-bajnoki 2. helyezett francia Jean-Claude Brondani az 5. percben két fél- értékű dobással, úgynevezett Waza-Arival legyőzte, s ez azt jelenti, hogy csak szerencsével kerülheti el az azonnali kiesést. Amennyiben ugyanis Brondani legyőzi soron következő ellenfe­lét, ai japán Nishimurát, akkor Petrovszky a vígaszversenyen még res*t vehet A Balogh, Bányai, Gellei, Ko­kas, Melis Z., Pályi Romvári, Zsitnik, Kormányos, ölschléger összeállítású magyar nyolcas az NDK, a Szovjetunió, az Egye­sült Államok, Csehszlovákia és Ausztria legjobbjaival mérte össze tudását. Ahhoz, hogy a magyarok a döntőbe vereked­jék magukat, legalább a 3. he­lyet kellett volna megszerezni­ük, de ez nem sikerült. A há­rom magyar evezősegységből egy sem jutott döntőbe, s mindössze a nyolca^ vívta ki, hogy a pénteki kis döntőben — a 7—12. helyért — szerepeljen. A 17 fokos, kellemes időben, 3ü 000 néző előtt a középdöntők a legjobban az NDK-beli eve­zősöknek sikerültek. Sportolóik mind a hét számban döntőbe ju­tottak. A szovjet evezősök közül hat hajó lesz ott a szombati rajtnál, míg a hazaiak — az NSZK — öt; alkalommal ülnek hajóba a döntők folyamán.

Next

/
Thumbnails
Contents