Népújság, 1972. augusztus (23. évfolyam, 179-205. szám)

1972-08-01 / 179. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! fi 2 MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANACS NAPILAPJA XXIII. évfolyam, 179. szám ARA; 80 FILLER 1972. augusztus 1., kedd A kommunista és munkáspártok vezetőinek baráti találkozója MOSZKVA: A Krímben 1972. július 31-én találkozót tartottak a szocialista országok kommu­nista és munkáspártjainak vezetői, akik rövid üdülésre érkeztek a Szovjetunióba. A találkozón részt vett: Todor Zsivkov, a Bolgár Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára, a Bolgár Népköztársaság Ál­lamtanácsának elnöke, Gus­tav Husák, Csehszlovákia Kommunista Pártja Közpon­ti Bizottságának főtitkára, Edward Gíerek, a Lengyel Egyesült Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára, Kádár János, a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, Jumzsagijn Cedenbal a Mongol Népi Forradalmi Párt Központi Bizottságának első titkára, a Mongol Nép- köztársaság Minisztertaná­csának elnöke, Erich Ho- necker, a Német Szocialista Egységpárt Központi Bizott­ságának első titkára, Nico- lae Ceausescu, a Román Kommunista Párt főtitkára, a Román Szocialista Köztár­saság Államtanácsának el­nöke, Leonyid Brezsnyev, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságá­nak főtitkára, Nyikolaj Pod- gornij, a Szovjetunió Kom­munista Pártja Központi Bi­zottsága Politikai Bizottságá­nak tagja, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksé­gének elnöke. A találkozó során gyümöl­csöző véleménycserét foly­tattak a szocialista és a kommunista építés meneté­ről és a szocialista államok Erősödött az üzemi demokrácia az építőiparban Ülést tartott a SZOT elnöksége Hétfőn ülést tartott a Szakszervezetek Országos Tanácsának elnöksége. Töb­bek között foglalkozott a vállalati és szakszervezeti testületek jog- és hatáskö­rének érvényesüléséről és a további feladatokról előter­jesztett jelentéssel. Az anya­got megfelelő kiegészítés után a SZOT legközelebbi ülése elé terjesztik. Az elnökség részletesen tárgyalt a kivitelező építő­iparban érvényesülő szak- szervezeti és üzemi demok­rácia helyzetéről, a kedvező és kedvezőtlen tendenciák­ról. Az építőiparban a szak- szervezeti vezetőtestületek jog- és hatáskörét az ága­zati sajátosságok szerint alakították ki, tehát figye­lembe vették, hogy a sok, egymástól távoleső munka­hely miatt a szakszervezeti taggyűléseket csak dec ralizáltan tarthatják, s a he­lyi lehetőségeknek megfele­lően lehet irányítani a kü­lönböző műhely- és munka­helyi bizottságokat is. A ta­pasztalatok alapján megálla­pítható, hogy az építőipar szakszervezeti testületéi él­tek jogaikkal és a tagok ér­dekeit messzemenően figye­lembe véve rendszeresen vé­leményt nyilvánítottak és döntöttek a vállalatok gaz­dasági munkáját alapvetően meghatározó kérdésekben is. A gazdasági vezetők meg­ítélésével kapcsolatos szak- szervezeti jogkör növelte a választott testületek tekinté­lyét és felelősségét. A mi­nisztériumok általában meg­keresik és igénylik az ille­tékes szakszervezeti testület véleményét. / Üjabban gyakoribb és köz­érthetőbb a dolgozók tájé­koztatása, s elsősorban a vállalatok vezetői tekintik fontos politikai kérdésnek a munkások _ véleményének meghallgatását, a közös ta­nácskozásokat. Az üzemi demokrácia fó­rumain, a termelési tanács­kozásokon, a műszaki konfe­renciákon, a szocialista bri­gádvezetői értekezleteken előterjesztett fontos vállalati feladatok megtárgyalásával a korábbinál szélesebb körben vonták be a dolgozókat a vezetésbe. A demokratikus vezetésben azonban még nem. kapott méltó helyet az üze- rni demokrácia fórumai kö­zött az újítók, a törzsgárda- tagok, a fiatal műszakiak ta­nácskozása, amely egy-egy témakörben nagyon sok se­gítséget nyújthatna a veze­tésnek. A jelentés- végül összege­zésként megállapította, hogy a közvetlen fórumokon, a képviseleti demokrácia útján és a demokratikus vezetési módszerek erősödésével fej­lődött az építőiparban az üzemi demokrácia. Megalakult az új görög kormány Georgiosz Papadopulosz rá^ens vezetésével hétfőn dél­előtt megalakult az új görög kormány. A kabinet 22 tagja a déli órákban letette a hivatali esküt. A kormány 9 új tagja közül. — Szpiridon Kacotasz és Kleantisz Danialosz — tagjai voltak az 1967 áprilisában lezajlott államcsíny után feloszlatott képviselőháznak. Az előzőt a miniszterelnök mellett működő államtitkár az utób­bit a gazdaságúéi államtitkár posztjára nevezték ki, -ra sokoldalú együttműködésé­nek további fejlesztéséről Megvitatták továbbá az idő­szerű nemzetközi kérdéseket. A kommunista és mun­káspártok vezetőinek talál­kozóján megmutatkozott a teljes kölcsönös megértés és a nézetek egysége minden megvitatott kérdésben. A találkozó szívélyes, baráti hangulatban folyt le. A találkozón részt vett még: K. F. Katusev, a Szov­jetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának tit­kára, A. A. Gromiko, és K. V. Ruszakov, az SZKP Köz­ponti Bizottságának tagjai, A. J. Blatov, az SZKP Köz­ponti Bizottságának felelős munkatársa, R. Frelek, a Lengyel Egyesült Munkás­párt Központi Bizottsága tit­kárságának tagja, N. Ba- lev, a Bolgár Kommunista Párt Központi Bizottságának tagja, C. Mitea, a Román Kommunista Párt Központi Bizottságának tagja, W. Eber- lein, a Német Szocialista Egységpárt Revíziós Bizott­ságának tagja. Az SZKP Központi Bizott­sága ebédet adott a találko­zó résztvevőinek tiszteletére. MA Lottó tórgynyeremény sorsolás A húzásról készült nyere­ményjegyzékünk a 2. olda­lon található. Útközben Németh Jenő, az MSZMP KB munkatársának a 3. ol­dalon közölt cikke a X. pártkongresszus határoza­tainak megvalósulásáról szól. 0 csillagos ég augusztusban Honnan származik a del- finidák neve? — Erről, a csillagászat érdekes, tudo­mányos kutatásainak ered­ményeiről szól dr. Zétényi Endre írása az 5. oldalon. Ez egri özönvíz után... Fényképes tudósításban számolunk be a 8. oldalon a szombat délutáni egri felhőszakadásról. Hazaérkezett Nemes Nemes Dezső, a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának tagja, aki az MSZMP Központi Bizottsága képviseletében részt vett az európai kommunista és munkás­pártok párizsi értekezletén, vasárnap hazaérkezett. A Feri­hegyi repülőtéren Gyenes András, az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottságának tagja, a Központi Bizottság osztály- vezetője fogadta. Szadat Líbiában Anvar Szadat, az Egyip­tomi Arab Köztársaság el­nöke hétfőn délután megér­kezett a líbiai Tobrukba, hogy Moamer El-Kadhafi lí­biai államfővel tanácskoz­zon az országaik közötti uniókérdésről. Szadat és Kadhafi tanács­kozása még hétfőn megkez­dődött. A líbiai hírügynökség sze­rint lelkes tömegek indul­tak Tobruk városa felé, hogy az este folyamán Egyiptom és Líbia — Kadhafi által javasolt — teljes uniója mel­lett tüntessenek. Hasonló ro- konszenv-megnyilatkozások várhatók Líbia más váro­saiban is. Hétfőn a televízió stábja ütött tanyát az egri várban; itt forgatják a Múzeumi séták népszerű tv-sorozat újabb 30 perces filmjét. Az egri vár históriáját mutatják be, ahogy századokon át építették és rombolták, s ahogy mai töredé­keiben feleleveníti a múltat. A forgatócsoport járt a Gár­donyi-házban is, és ellátogatott Mikófalvára, Göböly Ger­gely 1946-ban épült házába, ahol a régi paraszti élet jegyeit, eszközeit kapták lencsevégre. A filmet, amelyet Múzemi séták az egri vármúzeumban címmel szeptember utolsó napjaiban tűznek műsorra, Kútvölgyi Katalin rendezi. Az operatőr Mestyán Tibor, a riporter Rapcsányi László, a mű­sor szerkesztője Jankovich Júlia. Képünk forgatás közben az egri képtárban készült. ... s mivel Eger nemcsak történelmi nevezetességeiről, ha­nem borairól — s természetesen „megelőzőleg” szőlőiről — is híres, egy másik híradással is szolgálhatunk: megjelent az egri piacon a csemege szőlő! Ami az árát illeti... ? Vegyük inkább értékmérőnek e kislány örömét. (Foto: Tóth Gizella) Egri Nyári Egyetem 72 Megnyíló a Technika Házában Hétfőn délelőtt az egri Technika Házában tartották a második Egri Nyári Egye­tem megnyitó ünnepségét. Dr. Pápay Gyula, a megyei tanács vb-titkára üdvözölte a hallgatókat, majd bemu­tatta az elnökség tagjait: Polgár Miklóst, Lévai Fe­rencet, a megyei pártbi­zottság osztályvezetőit, Kó­nya Lajost, a KISZ Heves megyei Bizottságának első titkárát, Trezsenyik Sándort. a városi pártbizottság titká­rát, Búzás Lajost, a városi pártbizottság osztályvezető­jét, Danes Lajost, Eger Vá­ros Tanácsának elnökhelyet­tesét, Kruppa Lászlót, a me­gyei tanács művelődésügyi osztályának vezetőjét, dr. Pelle Bélát, az egri főiskola főigazgató-helyettesét, Bakó F-erenceL-.a.. Heves megyei Múzeumi Szervezet igazgató­ját, Juhasz Tamást, a TIT Heves megyei Szervezetének titkárát, valamint Szilvási Lajost, a nyári egyetem tit­kárát. Dr. Pápay Gyula fővédnö­ki megnyitója után Danes Lajos tartott előadást A vendéglátó város címmel. Az elnökhelyettes tömören ösz- szefoglalta Eger város múlt­jának, jelenének jellemző vonásait, s utalt a jövő ter­veire is. Megemlékezett ar­ról, hogy 1868-ban Egerből indult ki az intézményes műemlékvédelem megszerve­zésének gondolata, s épp az egri javaslat alapján szüle­tett meg 1872-ben a műem­lékvédelmi törvény. Az elő­adás utalt a város múltjá­nak fordulópontjaira, tájé­koztatva a nyári egyetem hallgatóit arról, hogy Eger hosszt évszázadokon át ve­zető szerepet töltött be nem­csak a haza védelmében, ha- ' nem a magyar iskolakultúra fellendítésében is. Egr érdeklődők számára is figyelemre méltó volt az a tájékoztatás, melyet a vá­ros jövőjéről nyújtott az elő­adó, aki ismertette a maj­dan húszezer lakosú Csebok- szári városrész építésének fázisait, s azt is, hogy a távlati elképzelésekből a IV ö;éves terv folyamárt mi valósul meg. A nagy érdeklődéssel kí­sért előadást stílszerűen filmvetítés követte. A nyári egyetem hallgatói megte­kintették az Eger, a Kövek, a Palócnap és Heves megyei \kís tükör című filmeket, amelyek jói illusztrálták mind a város, mind a me­gye gazdasági, társadalmi és kulturális útjának for­dulóira utaló előadást és a fővédnöki megnyitót. Az első napi munkaprog­ram után az Egri Nyári Egyetem intézőbizottsága a hallgatók részére fogadást adott a Kazamata borozó­ban. A mai nap változatos programot ígér. Délelőtt Me­rényi Ferenc, az Országos Műemléki Felügyelőség igaz­gatója tart előadást Száz­éves a magyar műemlékvé­delem címmel. Ezt követi dr. Entz Gézának, az Orszá­gos Műemléki Felügyelőség tudományos osztálya veze­tőjének előadása a műemlé­ki helyreállítások tudomá­nyos előkészítéséről, majd Bakó Ferenc, a Heves me­gyei Múzeumi Szervezed igazgatója emlékezik a ma­gyar műemlékvédelem egri úttörőire. A délutáni prog­ram városnézéssel zárul. (pécsi)

Next

/
Thumbnails
Contents