Népújság, 1972. június (23. évfolyam, 127-152. szám)

1972-06-01 / 127. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! f Éle! a vizcseppben AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XXIII. évfolyam, 127. szám ARA: 80 FILLER 1972. június 1., csütörtök Egy sokak számára különös tudományág ifjú művelőjét mutatja be munkatársunk a 3. oldalon. És mit mond a Fii ÍZÉRT? A vevőket ért bosszúságok ügyében tájékozódtunk a nagykernél. Erről olvashat­nak a 3. oldalon. Folytatódtak a magyar-kubai tárgyalások Fideí Castro kitüntetése — Fogadás az Országházban NIXON VARSÓBAN Márkus Gyula, az MTI varsói tudósítója jelenti: Nixon amerikai elnök Te­heránból szerdán délután egynapos hivatalos látoga­tásra a lengyel fővárosba ér­kezett. A repülőtéren államfőnek kijáró tisztelettel fogadták Nixon elnököt. A várócsar­nok homlokzatát lengyel és amerikai állami zászlók dí­szítették. Díszszázad sorako­zott fel. A magas rangú ven­déget huszonnégy ágyú dísz- sortüze köszöntötte. A repülőgépből kilépő Ri­chard Nixont Henryk Jab- lonski, az államtanács elnö­ke, majd Piotr Jaroszewicz miniszterelnök üdvözölte. ★ Az amerikai vendégek megtekintették a varsói óvá­rost» majd a Győzelem téren az Egyesült Államok elnöke megkoszorúzta az ismeret­len katona sírját, s egyper­ces főhajtással adózott a lengyel hősök emlékének. 18 órakor a szejm épüle­tében találkozó zajlott \e Ed­ward Gierek, a LEMP KB első titkára és Nixon elnök között. A négyszemközti esz­mecserén a kétoldalú kap­csolatok elvi kérdéseit érin­tették. Ezután megkezdőd­tek a hivatalos tárgyalások, A Szovjetunió ratifikálta a szovjet nyugatnémet szerződést Fock Jenő fogadta Sztane Kavcsicsot Sikeres tárgyalások az együttműködés elmélyítésére Fock Jenő, a Miniszter- tanács elnöke szerdán par­lamenti hivatalában fogadta Sztane Kavcsicsot, a Szlovén Szocialista Köztársaság kor­mányának elnökét. Jelen volt dr. Tim0,r Mátyás, a (Minisztertanács elnökhelyet­tese. Ott volt dr. Ziga Vodu- sek, Jugoszlávia magyaror­szági nagykövete és Tóth Elek hazánk belgrádi nagy­követe is. Sztane Kavcsics, a Szlo­vén Szocialista Köztársaság kormányának elnöke szerdán a Duna Intercontinental Szállóban fogadta az újság­írókat, s tájékoztatta őket a szlovén delegáció magyaror­szági tárgyalásainak ered­ményeiről. Mint mondotta, a megbe­széléseken igen kedvezően ítélték meg a magyar—jugo­szláv együttműködés alaku­lását. Szinte valamennyi te­amelyekbe lengyel részről bekapcsolódott H. Jablonski az államtanács elnöke, J. Jaroszewicz miniszterelnök, F. Szlachcic és J. Szydlak, a LEMP PB tagjai, a KB tit­kárai és K. Olszewski kül­kereskedelmi miniszter, ame­rikai részről pedig H. Kis­singer, az elnök főtanács­adója, M. Hillebrand külügyi államtitkár, valamint több más tanácsadó és szakértő is. Ezzel egyidejűleg Stefan Olszowski lengyel és Willi­am Rogers amerikai külügy­miniszter külön tanácsko­zott, és aláírta a két ország konzuli egyezményét. A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának elnöksége egy­hangúlag ratifikálta a szov­jet—nyugatnémet szerződést. A törvényerejű rendelet, amelyet a Szovjetunió Leg­felsőbb Tanácsának Elnök­sége szerdán elfogadott, ki­mondja: „ratifikáltatik a Szovjet Szocialista Köztár­saságok Szövetsége és a Né­met Szövetségi Köztársaság 1970. augusztus 12-én Moszk­vában aláírt, a Szovjetunió Minisztertanácsa által ratifi­kálásra előterjesztett és a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsa Szövetségi Tanácsa és Nemzetiségi Tanácsa Kül­ügyi Bizottsága által jóvá­hagyott szerződés”. A törvényerejű rendeletet Nyikolaj Podgornij, a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke és Mi­hail Georgadze, az elnökség titkára írta alá. rületen az állandóság, a sta­bilitás jellemzi a két ország kapcsolatát. A mostani meg­beszéléseken mindenekelőtt a gazdasági kérdéseket te­kintették át, s megállapítot­ták, hogy Magyarország és Jugoszlávia együttműködése kedvezően álakul ezen belül azonban a magyar—szlovén kapcsolatokban még igen sok a kihasználatlan lehető­ség. A dr^í Tímár Mátyás mi­niszterelnök-helyettes vezet­te delegációval, majd Fock Jenővel, a kormány elnöké­vel is eszmecserét folytattak arról, hogy milyen intézke­déseket tehetnének a többi között a határmenti árucse­re-forgalom, az ipari koope­ráció, a vasúti együttműkö­dés, a műszaki tudományos kapcsolatok, továbbá a tu­rizmus fejlesztésére. Ezek­nek az intézkedéseknek egy része a magyar és a jugo­szláv kormányra, illetve a kormányszintű együttműkö­dési bizottságra tartozik. Dr, Tímár Mátyást, a Miniszter- tanács elnökhelyettesét meg­hívták Szlovéniába, aki a meghívást elfogadta,­Jelentős eredmények vár­hatók azonban az alacso­nyabb szintű szervek kezde­ményezéseitől, tárgyalásaitól is. Megállapodtak abban, hogy szlovén gazdasági de­legáció látogat hazánkba, mindenekelőtt azon vállala­tok képviselőinek a részvé­telével, amelyek már eddig is kooperációs kapcsolato­kat létesítettek magyar part­nereikkel. Lehetőség van ugyanis a kooperáció elmé­lyítésére, a többi között a gépiparban, az autóbusz- gyártásban, a kohászatban, az élelmiszeriparban, a kon­fekcióiparban, s feltárhatók az együttműködés lehetősé­gei a vegyipar területén is. A szlovén kormányelnök elmondta: már Budapesten alkalma volt arra, hogjr ta­lálkozzék a Szlovéniával ha­táros Zala és Vas megye vezetőivel, magyarországi lá­togatásának befejezéseként pedig a szlovén delegáció is felkeresi a megyéket, hogy a közvetlen szomszédságból adódó lehetőségek jobb ki­használásáról tárgyaljanak. Elsősorban a kishatármenti áruforgalom fokozásáról kí­vánnak eszmecserét folytat­ni, mert mint mondottá * az ilyenfajta kapcsolatok elmé­lyítése közvetlenül is hozzá­járul a lakosság jobb ellátá­sához. Imiről beszélni teli Mi az oka a nemi beteg­ségek visszatérésének? Ho­gyan kell védekezni? — er­ről szól Kocsis Éva cikke a 3. oldalon. Epr—Vasas 3:1 A mérkőzésről szóló tudó­sításunk lapunk 6. oldalán. Kitilnteflék a könyvkiadás és könyv terjesztés dolgozóit Az ünnepi könyvhét ha­gyományos eseménye a könyvkiadás és könyvter­jesztés legjobb dolgozóinak kitüntetése. Szerdán a Fé­szek Klubban dr. Simó Jenő művelődésügyi miniszterhe­lyettes méltatta a kulturális élet jelentős területén tevé­kenykedő — kiadói, terjesz­tői — dolgozók munkáját, majd 53 kiemelkedően dol­gozónak átnyújtotta a „Szo­cialista Kultúráért” kitünte­tést, 26-an vehettek át „Ki­váló dolgozó jelvényt” és 38- an részesültek miniszteri di­cséretben. Az ünnepségen Nyikolaj Alekszandrovics Sibik, aa Ukrán Állami Sajtóbizottság elnökhelyettese az ukrán- magyar közös kiadásban el­ért eredmények elismerése­ként oklevelet nyújtott át az Európa, a Kossuth, a Magvető és a Móra Kiadó vezetőinek. A könyvkultúra munkásai­nak kitüntetésén megjelent Molnár Ferenc, az MSZMP KB osztályvezető-helyettese, dr. Marczali László, a Műve­lődésügyi Minisztérium ki­adói főigazgatója. (MTI) llku Pál hazaérkezett llku Pál művelődésügyi miniszter hazaérkezett Fran­ciaországból, ahol részt vett a Bordeaux-ban trendezett magyar képzőművészeti ki­állítás megnyitásán. Francia- országi tartózkodása során találkozott Chaban-Delmas miniszterelnökkel és tár­gyalt Jacques Duhamel fran­cia kulturális miniszterrel. Fehér Lajos és dr. Dimény Imre fogadta a szovjet hús- és tejipari minisztert Szerdán Fehér Lajos, a kormány -elnökhelyettese hiva­talában fogadta Sz. F. Antonov szovjet hús- és tejipari mi­nisztert. Szívélyes, baráti hangú megbeszélést folytattak a két ország élelmiszeriparát érintő kérdésekről. Jelen volt a megbeszélésen dr. Lénárt Lajos mezőgazdasági és élel­mezésügyi miniszterhelyettes. Ott volt V. J. Pavlov, a Szov­jetunió magyarországi nagykövete is. Sz. F. Antonovot szerdán fogadta dr. Dimény Imre me­zőgazdasági és élelmezésügyi miniszter is. A két miniszté­rium közötti együttműködés kiszélesítésének lehetőségeiről tárgyaltak. 1 J / Szerdán a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának székhazában foly­tatódtak a hivatalos magyar—kubai tárgyalások. A magyar tárgyaló delegációt Kádár János az MSZMP Központi Bizottságának első titkára, a kubai küldöttséget dr. Fidel Castro Kuz, a Kubai Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára, a Kubai Forradalmi Kormány elnöke vezette. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, a Magyar Népköztársaság és a Kubai Köztársaság közötti kapcso­latok, a két ország pépei ba­rátságának; elmélyítése, va­lamint á ' szocialista orszá­gok közötti egység és inter­nacionalista együttműködés, a társadalmi haladás érde­kében kifejtett kiemelkedő munkássága elismeréséül dr. Fidel Castro Rúznak, a Ku­kái Kommunista Párt Köz­ponti Bizottsága első titká­rának, a Kubai Forradalmi Kormány elnökének a Ma­gyar Népköztársaság Zász­lórendjének gyémántokkal ékesített I. fokozata kitünte­tést adományozta. A kitüntetést LosoncziPál, a Népköztársaság Elnöki Ta­nácsának elnöke szerdán es­te, az Országház Munkácsy- termében nyújtotta át. A kitüntetés átadásánál je­len volt Kádár János, az MSZMP Központi Bizottsá­gának első titkára, Fock Je­nő, a Minisztertanács elnö­ke, Cseterki Lajos, az Elnö­ki Tanács titkára és a ma­gyar, valamint a kubai de­legáció tagjai. ★ A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa szerdán es- ■ te fogadást adott dr. Fidel Castro Ruz tiszteletére az Országházban. Részt vettek a fogadáson a kubai kor­mányelnök kíséretének tag­jai is. Magyar részről a fogadá­son részt vett Kádár János, az MSZMP Központi Bizott­ságának első titkára, Loson- czi Pál, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, Fock Jenő, a Minisztertanács elnöke, Aczél György, Apró Antal, Benke Valéria, Biszku Béla, Fehér Lajos, Kállai Gyula, Komócsin Zoltán, Né­meth Károly, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagjai, Óvári Miklós és Pullai Ár­pád, a Központi Bizottság titkára, továbbá a Központi Bizottság, az Elnöki Tanács, a kormány számos tagja, a politikai, a gazdasági, a kul­turális élet sok más vezető személyisége, jelen volt a fogadáson a budapesti dip­lomáciai képviseletek több vezetője és tagja is. A szívélyes, baráti fogadá­son Fock Jenő pohárköszön­tőt mondott. Képünkön: Podgornij államfő (baloldalt) méltatja az aláírást. Az előtérben Leonyid Brezsnyev. (Telefoto — MTI—KS)

Next

/
Thumbnails
Contents