Népújság, 1972. február (23. évfolyam, 26-50. szám)

1972-02-01 / 26. szám

Hétfő esti külpolitikai kommentárunk Sortűz a Bogidéban ÚJABB, MINDEN EDDIGINÉL véresebb esemény figyelmeztette az ír, az angol és a nemzetközi közvéle­ményt arra, hogy Ulsterben semmi nincs rendben. Poli­tikailag még sokminden történhet Eszak-írországban és I Észak-írország körül, sőt éppen a legutóbbi fejlemények ' fényében jelenthetjük ki: ha így megy tovább, katonai­lag is. De érzelmileg a Londonderryben eldördült sor­tűz volt az a csepp, amitől nemcsak betellik, hanem ki is csordul az a bizonyos pohár. A Bogsideban, Londonderry katolikus negyedében kifejezetten békés tüntetésre került sor. A Bogsideben egy ilyen tüntetés már régen rutineseménynek számít, a : mostani legfeljebb annyiban különbözött az eddigiektől,; hogy a résztvevők száma nagyobb volt. A demonstráció ; szervezői elsősorban ezért vigyáztak arra, hogy ezúttal: félreérthetetlen legyen a békés jelleg. Még az ír Köztársaság hadserege általában rendkí- : viil radikális, betiltott szárnya is utasította tagjait, hogy : a tüntetésben fegyver nélkül jelenjenek meg az angol1 katonák azt állítják, először kőzápor, majd lövések nyo­mán dördült el az a sortűz, amely tizenhárom ember életét követelte és tizenhét ember kórházba szállításé- • hoz vezet. ESZAK-IRORSZÁGBAN valami rettenetes töntént, 1 a közvetlen vagy akár a közvetett következményeket; nehéz lenne megjósolni, dé az biztos, hogy még a régóta ; zaklatott Ulster sem lesz olyan többé, mint a múlt hé-! ten volt. Még senki nem mondta ki a „jóvátehetetlen” ! szót, de az már ott vibrál a levegőben. A helyzet eddig is súlyos volt, de Londoniban több­kevesebb joggal hihették, hogy legalább nem tarthatat- : lan. Bármi is derüljön ki a vizsgálat során, a brit kor­mány soha többé nem lehet még olyan magabiztos sem, mint néhány nappal ezelőtt. Most meg kellett szólalniok azoknak is, akik hallgat­tak. Tiltakozott Heathnél Lynchu ír miniszterelnök és Conxay bíboros, Írország érseke. Őfelsége hazai, angol ellenzéke nem burkolózhat ezután a tárgyilagosság bű- j vös köntösébe. Ezek a legkézenfekvőbb politikai követel­mények. Lord Carrington, a hadügyminiszter és Reginaid Maudling, a belügyminiszter nemcsak a kormány ülé­sein számíthat sok kellemetlen kérdésre: a Tory-kormány két tekintélyes tagjának pozíciója legalábbis megingott. A BOGSIDEON eldördült sortűz tizenhárom embert megölt, de ez sajnos már biztos. De, hogy az említett ; tizenhét sebesültön kívül még mit és kiket sebesítettek meg a Londonderryben kilőtt katonagolyók, az a jövő ; titka. *^WWW\AA/'AA/WSAA/VWWW\A/WV\AAA'VWWVWVVVVVVV\AA/VSAAA/VVV Hétfőn nyilvánosságra hozták a VDK kilencpontos tervét A párizsi Vietnam-értekez­leten résztvevő VDK kül­döttség hétfőn nyilvánosság­ra hozta azt a kilencpontos indokínai béketervet, ame­lyet képviselői az amerikai féllel folytatott magánjellegű megbeszélések során adtak át tavaly nyáron Henry Kis­sing érnék, Nixon elnök nem­zetbiztonsági főtanácsadójá­nak. 1. Az amerikaiak és szö­vetségeseik fegyveres erői­nek teljes kivonását Dél-Vi- etnamból 1971 folyamán be kell fejezni; 2. Ezzel egyidejűleg bocsát­ják szabadon az összes fog­lyul ejtett katonai és polgári személyeket, a folyamat a csapatok kivonásával egy- időben zárul le; 3. Az Egyesült Államok megszünteti Nguyen Van Thieu rezsimjének támogatá­sát, amely új kormányzatnak adja át a helyét, s ezzel a DIFK tárgyalásokat kezd a dél-vietnami problémák ren­dezése céljából; 4. A VDK kormánya és a DIFK jóvátételt kér az Egye­sült Államoktól a Vietnam két övezetében okozott ká­rokért; 5. Tiszteletben tartják az Indokínáról kötött 1954-es és a Laoszról kötött 1962-es genfi egyezményeket; meg­szűnik az amerikai beavat­kozás ; 6. Az indokínai országok között fennálló problémákat az indokínai felek fogják rendezni a függetlenség, a szuverenitás, a területi in­tegritás és a belügyekbe va­ló be nem avatkozás elvei­nek kölcsönös tiszteletben tartása alapján; 7. A felek között létrejön a tűzszünet a fent említett problémákról kötött megálla­podások megkötése után; 8. Nemzetközi ellenőrzést vezetnek be; 9. Nemzetközileg kell sza­vatolni az indokínai népek alapvető nemzeti jogainak, Dél-Vietnam, Laosz és Kam­bodzsa semlegességének tisz­teletben tartását, hogy a tér­ségben kialakuljon a tartós béke. Zavargások Daccá ban Meghatározatlan időre szó­ló kijárási tilalmat rendel­tek el Dacca két elővárosá­ban, miután az elmúlt há­rom napban véres összetűzé­sekre került sor a bengáliaí és a nem bengáliai lakosság között. Az" összecsapások négy halálos áldozatot köve­teltek. Negyvenhárom sze­mély megsebesült, 65-öt pe­dig letartóztattak. Mintegy harminc holttes­tet találtak a Daccától dél­keletre lévő Comilla városá­ban. ahol a feltétel nélküli kapituláció előtt a pakisztá­ni hadsereg helyőrsége állo­másozott. Feltételezik, hogy azoknak a kelet-ben gáüai katonáknak és lakosoknak a tetemeire bukkantak, akik 1971. márciusában és decem­berében a pakisztáni hadse­reg véres megtorló intézke­déseinek estek áldozatul. Ha­sonló tömegsírokat találtak a Daccától mintegy 150 kilo­méterrel délnyugatra lévő Khulnában is. A Bangla Desh Népi Köztársaság kor­mánya bizottságot alakított az atrocitások kivizsgálására. E bizottságnak legkésőbb áp­rilis 30-ig jelentést kell ten- nie a pakisztáni katonák és helyi kollaboránsaiik terror­cselekményeiről. Jokoi egy 194M>en készült felvételen. Csaknem 10 ezer magyar fiatal vesz részt , az NDK-han szakmai gyakorlaton Újabb megállapodások a munkaerő-kapcsolatok továbbfejlesztésére Nagy Imre munkaügyi miniszterhelyettes nyilatkozata Akinek csak most ért véget a II. világháború... A napokban a Magyaror­szág és az NDK közötti munkaerő-együttműködés - ról, továbbfejlesztésének le­hetőségeiről tárgyalt Nagy Imre munkaügyi miniszter- helyettes és Heins Ramuta, az NDK Minisztertanácsa Ál­lami Munka- és Bérügyi Hi­vatalának helyettes vezetője. A megbeszéléseik eredmé­nyeiről Nagy Imre a követ­kezőket mondotta az MTI munkatársának. — Elsősorban az NDK-ban szakmai gyakorlaton részt ve­vő fiataljaink helyzetét te­kintettük áit, előmenetelük tapasztalatait vizsgáltuk meg. Mint ismeretes, 1967. novem­bere óta dolgoznak kint ma­gyar fiatalok, s mivel szerző­désük három évre szól, az első két csoport mór vissza is tért. Eddig mintegy 4 és lél ezren végeztek, s jelenleg a három évfolyamon körülbe­lül 10 ezren dolgoznak az NDK-ban. — A szakmai gya­korlatnak, illetve továbbkép­zésnek erre a formájára a Magyar Népköztársaság és az NDK munkaerő-együttműkö­dése ad lehetőséget. A ma­gyal’ és az NDK munkaügyi szerveknek az a törekvése, hogy a tízezres létszámot az 1975-ig érvényes egyezmény lejártáig tartani tudják, mi­közben egyre hatékonyabbá tesszük a fiatalok szakmai képzését. Közvetlen kapcsolatok Mostani megbeszélésünkön több kérdésben sikerült meg­állapodnunk. Egyetértettünk abban például, hogy a kikül­dő szerveket érdekeltté kell tennünk a fiatalok NÜK-beli foglalkoztatásában. Elhatá­%PíjBSsS3SSslí 1912, fehnigg I* kedd ráztuk, hogy közvetlen kap­csolatok megteremtésére nyújtunk lehetőséget a ma­gyar üzemek és megyei taná­csok, illetve az NDK-beli üzentek között. Így az előbbi­ek közvetlenül tárgyalhatnak partnereikkel arról, hogy milyen szakképesítésben ré­szesüljenek az általuk dele­gált fiatalok, hogy hazatér­vén a képzettségüknek meg­felelően munkához juthassa­nak, módjuk legyen a kint tanultakat a legnagyobb ha­tásfokkal hasznosítani. És viszont: a hazai megyei taná­csok, vállalatok ily módon időben és rövid ütőn értesül­hetnek az NDK-beli üzemek befogadási lehetőségeiről, ar­ról, hogy milyen szakmai ké­pesítésre köthetnek szerző­dést fiataljainkkal, akik a munka mellett vállalják a német nyelvtudás megszerzé­sét is. — A szabad idő tartalmas, kulturált hasznosításának feltételeiről is esett szó tár­gyalásainkon. Egyetértettünk abban, hogy ezzel mind az NDK-beli vállalatoknak, mind pedig a kint tevékenykedő társadalmi szerveknek az ed­digieknél többet kell foglal­koztok. A magyar fiatalok kulturális és sportigényeinek kielégítésére a jövőben az NDK üzemek — közösen a kint dolgozók párt-, KISZ- és szakszervezeti szerveivel —, éves programot kötelesek készíteni. Jobb nyelvtanu­lási lehetőségek — Üj vonása az együttmű­ködésnek, hogy a nyelvokta­tás a jövőben már három lépcsőben történik. A kiuta­zók előbb egy hazai hathe­tes előkészítő nyelvtanfolya­mon vesznek részt, ezt kö­vetően már az NDK üzem­ben végeznek egyéves kur­zust, majd végül további egy év alatt speciális, a szakmai képzéshez szorosan kapcsoló­dó nyelvismeretre tesznek szert. A nyelvtanulást illető­en egyébként fiataljainktól az eddiginél több kitartást és szorgalmat várunk, miután ez szakmai fejlődésük lényeges feltétele. — Ugyancsak tárgyalása­ink eredményeképpen 1973- ban további 400(1 fiatal ki­utazására nyílik lehetőség. Az NDK azonban ennél töb­bet is szívesen fogadna. Fi­aink, leányaink ugyanis álta­lában jól megállják helyü­ket; munkájuk, magatartá­suk egyre kevesebb kívánni­valót hagy, s ugyanakkor mind szakmai, mind kultu­rális téren egyre jobban él­nek az NDK-nyújtotta lehe­tőségekkel. Ezt lemérhettük a hazatértek munkája és sze­mélyes megnyilatkozásai nyo­mán is. A megkérdezettek kétharmada a kinti gyakor- latnak megfelelő szakmában r dolgozik, de a többiek is jó hasznát vették idehaza az NDK-ban szerzett tapaszta­latoknak. Gyakorlat több szakmában — Egyébként fiataljaink­nak már hagyományos „ven­déglátói” vannak az NDK- ban, egyebek között a Karl- Marx-Stadt-i, haliéi, erfurti, lipcsei, drezdai szocialista nagyüzemek, illetve a ros­tocki hajóipar, továbbá a schwedti kőolajfinomítók. Most is a legtöbben a gép­gyártásban, az elektromos iparban, a vegyipar é# a könnyűipar különféle terü­letein, egyebek között az esz­tergályos, lakatos, marós, gyalús, elektro- és mechani­kai műszerész, valamint vil­lanyszerelő szakmákban foly­tatnak gyakorlatot. A ma­gyar munkások általában egy-egy lakótömbben laknak, a lakószobák számútól lúg gően négyen, illetve nyolcain egy-egy összkomfortos lakás­ban. A nyelvet sok helyen magyar tanárak segítségével tanulják. A fiatalok rendes szabadságuk idején, évente egy alkalommal a német vál­lalat költségén látogatnak haza, de ezenkívül többször is felkereshetik rnagyűroi'szá- gi hozzátartozóikat, illetve az NDK-ban fogadhatják család­tagjaikat. Mind a szakmai, mind a nyelvtanulás sikere elsősorban a szorgalmon mú­lik. A munka- és életfeltéte­lek kedvezőek, s — bízunk benne, hogy mint eddig — ez­után is jól megállják helyü­ket a magyar fiatalok, — fejezte be nyilatkozatát Nagy Imre miniszterhelyet­tes. Az ex5rm,ester és «Mogői, ~ , .... V feig goto — MTI Kútfőiek Képszo5iaSw| Az 50 ívei Tí>Vni -1-/ igannl kórház- " ■ 'l>e vétele után, Az USA fennhatósága alá tartozó Guan-szigetek egyi­kón, amely a Csendes-óceán nyugati részén fekszik, ja­nuár 24-én őrizetbe vették az 58 éves Soicsi Jokoi-t, aki a II. világháború idején őrmesteri rangban vett részt a sziget japán megszállásában. Amikor az amerikaiak el­foglalták a szigetet Jokoi elrejtőzött a dzsungelben, ha­lakkal, gyökerekkel és vaddisznóhússal táplálkozott 28 éven keresztül. Most két vadász lelt rá és átadta a hatóságok­nak.

Next

/
Thumbnails
Contents