Népújság, 1972. február (23. évfolyam, 26-50. szám)

1972-02-01 / 26. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP JfídféV MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XXIII. évfolyam, 36. szám , * c? i te v ' ÁIIA: 80 FILLÉR 1973. február 1., kedd \ ' X V Fock Jenő vezetésével párt- és kormányküldöttség utazott a Vietnami Demokratikus Köztársaságba Fock Jenőnek, az MSZMP Politikai Bi­zottsága tagjának, a Minisztertanács el­nökének vezetésével, a Vietnami Dolgozok Pártja Központi Bizottságának es a VDR kormán jóinak meghívására, hétfőn hivatalos, baráti látogatásra párt- és kormányküldött, ség utazott a Vietnami Demokratikus Köz­társaságba. Fock Jenőt útjára elkísérte Fehér hajós, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnökhelyettese. Komócsin Zoltán, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára, Csémi Károly, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, altábornagy, a honvédelmi miniszter első helyettese, dr. Várlionyi Péter állam­titkár, a Minisztertanács Tájékoztatási Hi­vatalának elnöke, Marjai József külügymi­niszter-helyettes és Jávor Ervin, az Orszá­gos Tervhivatal elnökhelyettese. Jakus Jenő, a Magyar Népköztársaság hanoi nagykövete a VDK-ban csatlakozik a küldöttséghez. A küldöttséget a Ferihegyi repülőtéren Biszku Béla, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagja, a Központi Bizottság titkára; dr. Ajtai Miklós, a Minisztertanács elnök- helyettese, Benkei András belügyminiszter, Czinege Lajos vezérezredes, honvédelmi miniszter, dr. Horgos Gyula kohó- és gép­ipari miniszter, Lazár György munkaügyi miniszter, Péter János külügyminiszter, dr. Szabó Zoltán egészségügyi miniszter, az MSZMP KB tagjai és dr. Csanádi György közlekedés- és postaügyi miniszter búcsúz, tatta. Jelen volt a búcsúztatásnál Le Van Than, a Vietnami Demokratikus Köztársaság buda­pesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivője. Ott volt a búcsúztatásnál Mohamed Hassan Puyani, az Iráni Császárság — C. B. Mu- thamma, az Indiai Köztársaság nagykövete, A. M. Szorokin követtanácsos, a Szovjet­unió nagykövetségének és Nguyen Hung Khanh, a Dél-vietnami Köztársaság nagy- követségének ideiglenes ügyvivője is. A Fock Jenő vezette magyar párt- és kormányküldöttség, úton a Vietnami De­mokratikus Köztársaság felé héttőn este az iráni Shirazba érkezett. A repülőtéren Manucser Piruz, Shiraz tartomány főkormányzója üdvözölte a dele­gációt. Jelen volt Várkonyi József, hazánk te- heráni nagykövete is. A küldöttség az éj­szakát a dél-iráni városban töltötte. Pakisztán hazánkkal is megszakította a diplomáciai kapcsolatait A Magyar Népköztársaság Külügyminisztériumához ér­kezett jelentés szerint a pa­kisztáni külügyminisztérium közölte, hogy Pakisztán meg­szakítja diplomáciai kapcso­latait Magyarországgal, mivel hazánk független, szuverén államként, elismerte a Bang- la-Desh-t. A Magyar Népköztársaság és Pakisztán között az elmúlt években kölcsönösen előnyös, jó kapcsolatok alakultak ki. fejlődött a két nép barátsá­ga. A pakisztáni kormány döntését ezért sajnálatosnak tartjuk és kifejezzük remé­nyünket, hogy' a pakisztáni vezetés mielőbb felülvizsgál­ja álláspontját. ★ Ez ideig 17 ország — India, Bhután, NDK, Bulgária, Len­gyelország, Burma, Nepál, Jugoszlávia, Szovjetunió, Csehszlovákia, Magyarország, Ciprus, Ausztrália, Űj-Zé- land, Kambodzsa, Fidzsi — ismerte el a Bangla-Desh-t. További hat ország — Finn­ország, Dánia, Svédország, Norvégia, Ausztria, Barbados — elvi döntést hozott az el­ismerésre. A Bangla-Desh-t elismerő országok közül Pakisztán ki­lenccel — India, Bhutan, Bulgária, Mongólia, Lengyel- ország, Jugoszlávia, Ciprus, Csehszlovákia, Magyarország — megszakította diplomáciai kapcsolatait. Azon országok külképviseleté, amelyekkel Pakisztán a diplomáciai kap­csolatokat megszakította, egyelőre állomáshelyükön maradtak és folytatják dip­lomáciai tevékenységüket. Korszerűbb munkaszervezést! Állásfoglalás a másodállásokról Ülést tartott a SZOT elnöksége A SZOT elnöksége hétfői ülésén elhatározta, hogy irányelveket bocsát ki a vál­lalati üzem- és munkaszer­vezés korszerűsítését segítő szakszervezeti feladatokra. Megállapította az elnökség, hogy hazánkban elmaradott a vállalatok belső szerveze­ti működési rendszere, több­nyire kidolgozatlanok a dön­tési hatáskörök, a szervezet nehézkes, bürokratikus, nem eléggé hatékony. Az MSZMP Központi Bizottsága már foglalkozott e kérdéssel és felkérte a SZOT-ot is, hogy támogassa a társadalmi moz­galmat a vállalati szervezés javítására. A SZOT elnöksége felhív­ja a szakszervezeti szerve­ket, hogy széles körű politi­kai felvilágosító munkát vé­gezzenek a vállalati üzem- és munkaszervezés korszerű­sítésére. A szakszervezeti vezető szervek évente rend­szeresen értékeljék az üzem- és munkaszervezés helyzetét. Gondoskodjanak arról, a soron következő műszaki konferenciákon, termelési ta­nácskozásokon, munkaérte­kezleteken megismerjék a dolgozók a vállalati üzem- és munkaszervezés korsze­rűsítésével kapcsolatos fel­adatokat. A SZOT elnöksége a má­sodállásokat és mellékfog­lalkozásokat érintő állami rendelkezésekkel is foglalko­zott, hangsúlyozva, hogy a szakszervezetek is elitéinek minden olyan foglalkoztatást, amely ellentétes a vállalati gazdaságosság, a szocialista munkaerkölcs követelmé­nyeivel. Ezért szükséges, hogy a tapasztalt szabályta­lanságok és visszaélések megszüntetésében a szak- szervezetek segítsék az álla­mi szerveket. A leghatáro­zottabban fel kell lépni a vállalat érdekeit nem szol­gáló, vagy azokkal éppen el­lentétes foglalkoztatások el­len. A szakszervezetek se­gítsék az állami szerveket a törvényes rendelkezések vég­rehajtásában. Mély részvéitel búcsúztatták el Uitz Bélát Jóbarátok, ismerősök, tisz­telők sokasága, a magyar művészeti élet képviselői mély részvéttel vettek végső búcsút hétfőn a Mező Imre úti temetőben Uitz Bélától, a XX. század egyik kiemel­kedő festőművészétől és gra­fikusától, a párt, a magyar és a nemzetközi forradalmi munkásmozgalom régi har­cosától, a Szovjetunió Érde­mes 'Művésze címmel kitün­tetett alkotóművésztől. A Munkásmozgalmi Panteon­ban felállított vörös lepellel borított ravatalnál a gyászo­ló rokonság melleit lerótta kegyeletét a Magyar Szocia­lista Munkáspárt Központi Bizottságának számos tagja, a Művelődésügyi Miniszté­rium, a Magyar Képzőmű­vészek Szövetsége és a Kép­zőművészeti Alap képviselői Részt vett a végső tisztelet- adáson P. M. Sziszojev, a Szovjetunió Képzőművészeti Akadémiájának főtitkára. A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága és a 'Művelődésügyi Minisz­térium nevében llku Pál, a KB tagja, művelődésügyi mi­niszter búcsúzott Uitz Bélá­tól. Dr. Horgos Gyula kohó­éi gépipari miniszter látogatása az egri Fiuomszerelvéuygyárhan Dr. Horgos Gyula, a gyár vezetői között. (Foto: Rába Mária) Milliókról, milliártlokról van szó Sürgető feladat a belső tartalékok kihasználása. Erről szól írásunk lapunk 3. oldalán. Szeretik az ölödik blokkot Utolsó felvonásához érke­zett a visontai Gagárin Hőerőmű beruházása. Az utolsó blokk szereléséről tájékoztatjuk olvasóinkat a 3. oldalon. Piros tárcsával az utakon Munkatársunk részt vett a rendőrség és a VOLÁN közös közlekedési ellenőr­zésén. Erről ír a 4. oldalon. A futá vadkan jegyében Egy speciálisán nehéz sportág, a futóvadlövészet egri klubját mutatja be riportjában Pataiig Dezső, a 6. oldalon. Dr. Horgos Gyula kohó-és gépipari miniszter, Barta Alajosnak, a megyei pártbi­zottság titkárának társasá­gában tegnap délelőtt az eg? ri Finomszerelvénygyárba lá­togatott, ahol Pelyhe Szilárd, az Egri Városi Pártbizottság első titkára, Kócza Imre, a vállalat vezérigazgatója és Lőcsei József, a vállalati pártbizottság titkára fogadta a vendégeket. ■ Ezt követőén a gyár veze­tői számot adtak a vendé­geknek a vállalat 1971. éves gazdasági, politikai munká­járól, s szóltak a tervekről, a célkitűzésekről is. Ezután üzerplátogatás következett, a miniszter megtekintette a Diesel-, a kompresszor-, a szerszám- és a MECMAN- üzemet.- Délután a miniszter párt­napot tartott a vállalat dol­gozóinak,' majd Oláh György- gyel, az MSZMP Heves me­gyei Bizottságának első tit­kárával találkozott. Megnyílt az öthónapos pártiskola új tanfolyama Tegnap délelőtt dr. Sipos István, a megyei pártbizott­ság titkára nyitotta meg Egerben az öthónapos párt­iskola új . tanfolyamát. A megnyitón részt vett dr. Varga József, a megyei ta­nács elnökhelyettese, Lévai Ferenc és Bári József, o megyei pártbizottság osztály- vezetője is, valamint az ok­tatási igazgatóság munkatár­sai. A megjelenteket Bóta Albert igazgató üdvözölte, majd Horváth Nándorné igazgatóhelyettes ismertette a tanfolyam munkarendjét. Az új tanfolyamnak 59 hallgatója van. A legjobbak köszöntése Ünnepi egységgyűlés Füzesabonyban Vasárnap délelőtt a füzes­abonyi járási kultúrotthon- ban jubileumi egységgyűlést tartott a Hámán Kató mun­kásőr század. A rendezvé­nyen — többek között — megjelent Oláh György, az (MSZMP KB tagja, a megyei pártbizottság első titkára, Vadkerti Miklósné ország- gyűlési képviselő, Földes Ró­bert, a Munkásőrség Orszá­gos Parancsnokságának osz­tályvezetője, valamint Veres István, a járási pártbizottság első titkára. Az ünnepségen részt vettek a társ fegyveres testületek képviselői is. Veres István ünnepi meg­emlékezésében méltatta a munkásőrség 15 éves tevé­kenységét. beszélt a minden­napi helytállás jelentőségé­ről, majd felelevenítette az egység életének jelentős for­dulóit. Ezután kitüntetése­ket osztottak ki. Dr. Pápai Sándor a Haza Szolgálatáért Érdemérem bronz fokozatát kapta. Tizenhat munkásőr­nek adták át a Szolgálati Érdemérem 15 éves, hétnél; a Szolgálati Érdemérem 10 éves fokozatát, 15 leszerelő és tartalékos állományba ke­rülő kapta meg a Munkásőr Emlékérmet és Emléklapot. A leszerelők nevében Szűcsi Sándor köszönte meg a mél­tatást. A KISZ-esek üdvözletét Antal Lajatt járási KISZ- titkár tolmácsolta. Cseh József egységpa­rancsnok beszámolt a ver­senymozgalom terén elért eredményekről, értékelte a munkásőrök áldozatkészsé­gét, helytállását, mind a na­pi munkában, mind a kikép­zés során. A század legjobb szakasza címet, s a vele járó vándorzőszlót és oklevelet az egység ötös szakasza sze­rezte meg, a század legjobb raja címet s az ezzel járó vándorzászlót és oklevelet a negyedik szakasz második raja érdemelte ki. Négy pa­rancsnok kapta meg a kivá­ló parancsnoki címet, kilenc munkásőr lett kiváló mun­kásőr. Nagy Emil, a mun­kásőrség megyei parancsnok- helyettese közölte, a megyei parancsnok ünnepi paran­csát, amely szerint a Hámán Kató munkásőr század nyer­te el o megyei parancsnok­ság legjobb önálló egysége címet, s az ezzel járó dísz­serleget és oklevelet. Az ünnepség megható szín­foltja volt a Il-es számú is­kola úttörőinek tisztelgő kö­szöntése. Az új munkásőrök esküté­tele után Oláh György érté­kelte az egység munkásőrei­nek tevékenységét. Kiemel­te áldozatvállalásuk jelentő­ségét, s végül sok sikert kí­vánt a legjobb egység ki­tüntető cím megvédéséhez. A jubileumi egységgyülést színvonalas kultúrműsor zár­A megyei parancsnokság leg­jobb önálló egysége címmel járó vándorserleg. ta: a füzesabonyi I-es számú Általános Iskola szülői mun­kaközösségének énekkara és a káli Bartók Béla férfikó­rus mutatkozott be a mtn»-T kásőröknels. to- v

Next

/
Thumbnails
Contents