Népújság, 1972. január (23. évfolyam, 1-25. szám)

1972-01-01 / 1. szám

A népgazdaság 1972. évi terve Refy?é:e$ kínai brosúra (Folytatás a 2. oldalról) szappanok és háztartási tisztí­tószerek fogyasztói árainak csökkentését. A tervezett ár- intézkedések hatására a fo­gyasztói árszínvonal legfel­jebb 3 százalékkal emelke­dik. A sokgyermekes családok anyagi gondjainak csökken­tését szolgálja, hogy a há­rom. és többgyermekes csa- ládbk, valamint az egyedül­álló egy- és kétgyermekes szülők, gyermekenkénti csa­ládi pótléka havi 100 Ft-tal emelkedik. A lakosság nagyobb jöve­delmével összhangban, a terv a kiskereskedelmi áruforga­lom, mintegy 10 százalékos emelkedésével számol. Az 1972 évi ellátás az ideihez hasonlóan, kiegyensúlyozott lesz* bár egyes cikkeknél adódhatnak nehézségek. A lakosság személvgépko- csiTállománya számottevően — 52 e ser darabbal — bő­vül . Az áruforgalom tervezett növekedése elsősorban a ter­melő vállalatok és a keres­kedelem jó együttműködését, a termelés és az árukínálat szerkezetének a kereslethez való igazítását kívánja meg. 1972-ben 75 ezer lakás épül. Ebből 30 ezer állami erőből, 45 ezer a lakosság anyagi eszközeiből és álla­mi kölcsöntámogatással va­lósul meg. A lakásépítés nagyipari módszereinek fej­lesztését szolgálja a Szegedi Házépítő Kombinát üzembe helyezése és a budapesti IV. számú Házépítő Kombinát kapacitásának bővítése. Meg­kezdődik a veszprémi és a kecskeméti házgyárak építé­se« is. Egészségügy, szociális és kullurális ellátás Az egészségügyi ellátás továbbfejlesztése során a gyógyintézeti ágyak száma 1400-za! bővül; 115 új orvo­si körzet létesül. A szociá­lis otthonokban mintegy hátszázzal, a bölcsődékben ezerháromszázzal, az óvo­dákban pedig mintegy tíz­ezerrel növelik a férőhelyek számát. Az általános iskolai tanu­lók száma demográfiai okok következtében körülbelül 21 ezer fővel esőken. Részben a létszámcsökkenés, részben a tervezett osztályteremfej­lesztés hatásaként enyhül az osztálytermi zsúfoltság. A terv szarint emelkedik a to­vábbtanulók aránya:, 1972- ben mintegy 70 ezer szak­munkástanuló és 58 ezer középiskolás kezdheti meg tanulmányait. A felsőfokú oktatási Intézményekben 14 500 nappali első éves hall­gató felvételére kerül sor. Az 1972. évi népgazdaság terv megalapozott, reális. Erősíti a népgazdaság össze­hangolt fejlődésének kedve­ző tendenciáit A nemzed jövedelem tervezett növeke­désé az életszínvonal, a nép­jólét további folyamatos fejlődésének legfőbb bizto­sítéka, az éves népgazdasági terv negyedik ötéves ter­vünk végrehajtását, népünk további felemelkedését szol­gálja. 1972-ben — az adottságok és lehetőségek számbavéte­lére építve — a gazdaságban meglevő kedvező folyama­tokat kell erősíteni. A nép­gazdaság fejlődése szempont­jából különösen fontos az egyensúlyi viszonyok meg­szilárdítása. A népgazdasági, a vállala­ti és az egvéni érdekek jobb összhan'riára törekedve, a helyi colokat a nénaazdasá- gi érdekek alá kell rendel­ni összehangolt közoonti és h^lvi kezd^rénvezéssel. na- rrycbb k öveik eaet-sséggaí k°U keresni a t"rnv=-lés ha­tékonyabb formást,, s a ka­pacitások jobb kihasználá­sának lehetőségeit, a munka- szervezettség javításának útjait. A vállalatok, gazdaságok, szövetkezetek munkájában a legfontosabb feladat a tar­talékok feltárása, a nagyobb beruházást nem igénylő in­tézkedésekkel. A népgazda­ság tartalékainak további feltárása céljából különös figyelmet kell fordítani a munka ésszerűsítésére, az üzem- és munkaszervezés korszerűsítésére. • Az üzerri- és munkaszervezés színvona­lát növelni kell és intézke­déseket kell térni a munka­erő és a termelőberendezé­sek hatékonyabb kihaszná­lására. a megfelelő készlet­gazdálkodásra, a kooperációs kapcsolatok javítására. Tö­rekedni kell a műszaki fej­lesztés, a technika és a gyártástechnológia legújabb eredményeinek alkalmazá­sára. Határozott lépéseket kell tenni a gazdaságos ter­melési és termelésstruktúra kialakítására, a gazdaság­talan termelés visszafejlesz­tésére. A belföldi szükség­letek kielégítése mellett a gazdaságos exnortot erőtel­jesen fokozni kell. Az anyagi ösztönzésen kí­vül jobban kell építeni a dolgozók aktív kezdeménye­zésére és szervezett tevé­kenységére, mindenekelőtt a szocialista munka versenyre. Olyan közszedi emre van szükség, amely fellép a ja­vak hanyag kezelése ellen, elítéli a pazarlást és elősegí­ti a vállalatok, szövetkezetek, intézmények és tanácsok rendelkezésére álló eszközök hatékonyabb felhasználását Az 1972. évi fejlődés,, né­pünk jólétének emelkedése, a további tervidőszakok megalapozása érdekében a kormány felhívja a minisz­tériumok, országos hátáskö- lalatolc, intézmények, szö­vetkezetek vezetőinek figyel­mét: tegyenek meg mindent az ez évi népgazdasági terv­ben foglaltak végrehajtá­sáért. A kormány felkéri a tár­sadalmi szerveket, hogy az 1972. évi népgazdasági terv céljainak széles körű ismer­tetésével, a szocialista mun- kaverseny további kibonta­koztatásával mozdítsák elő a terv valóra váltását A kormány felhívja a la­kosságot a vállalatok, a szövetkezetek és az intézmé­nyek vezetőit ' valamennyi dolgozót, hogy odaadó mun­kájukkal biztosítsák az ez évi népgazdasági terv telje­sítését (MTI) Filippov, a Szovjetszkaja Rosszija című lap hírmagya­rázója beszámol egy érde­kes mozzanatról, amely né­mi fényt derít Kína belső helyzetére. Mint a cikk szerzője írja. az egyik őszi napon a pe­kingi könyvüzletben megje­lent egy brosúra „A kínai— amerikai kapcsolatok kérdé­sei” címmel. A Sukan Sinte című, to­kiói hetilap kivonatosan kö­zölte ezt a „rejtélyt” — aho­gyan a brosúrát nevezd — és úgy véli, hogy ezt „a kí­nai vezetőséghez közel álló emberek” írták, esetleg , a Hungcsi — a Kínai Kommu­nista Párt sajtószerve — szerkesztő bizottságának tag­jai. A tartalom azonban nem a kínai pártvezetés állás­pontja, hanem azt bíráló hangú. Magyar vezetők távirata a kubai vezetőkhöz Dt. Fidel Castro Ruz elvtársnak, a Kubai Kommunista Párt Központi Bizottsága első titkárának, a forradalmi kormány elnökének. Dr. Osvaldo Dorticos Torrado elvtársitok, a Kubai Köztársaság elnökének. HAVANNA Kedves Elvtársakl A Kubai Köztársaság nemzeti ünnepe alkalmából a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, a Forradalmi Munkás—Paraszt Kormány, valamint az egész magyar nép nevében forró üdvözletünket és jókívánságainkat küldjük önöknek és a testvén kubai népnek. őszinte örömmel töltenek el bennünket azok a törté­nelmi jelentőségű eredmények, amelyeket Kuba hős népe kommunista pártja vezetésével az ország szocialista épí­tésében elért. Szolidaritásunkról és testvéri támogatásunk­ról biztosítjuk önöket abban a nehéz harcban, amelyet az amerikai imperialisták és zsoldosaik meg-megújvlő táma­dásával szemben vívnak az ország függetlenségének, sza­bad, szocialista rendjének megvédéséért. Állhatatos küzdelmük nemcsak a Kubai Köztársaság előrehaladását biztosítja, hanem egyidejűleg példát mu­tat a nemzeti függetlenségért és társadalmi haladásért küzdő más népeknek is. Meggyőződésünk, hogy a szocializmus építésében párt­jaink és kormányaink között ■ kialakult sokoldalú inter­nacionalista együttműködés a jövőben még tovább erősö­dik, szorosabbá válik. Szívből kívánjuk, hogy további sikereik gazdagítsák a kubai nép életét, érjenek el újabb nagy eredményeket hazájuk felvirágoztatásában, közös szocialista célkitűzé­seink megvalósításában, a népek közötti testvéri kapcso­latok elmélyítésében. KADAR JANOS, , a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára; LOSONCZI PÁL, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke; FOCK JENŐ, a Magyar Népköztársaság Forradalmi Munkás—Paraszt Kormányának elnöke. Budapest, 1972. január 1. ★ Péter János külügyminiszter a Kubai Köztársaság nemzeti ünnepe alkalmából táviratban üdvözölte dr. Raul Roa Garcia kubai külügyminisztert. A SZOT, a KISZ, a Nőtanács, a Hazafias Népfront, és az Országos Béketa­nács ugyancsak üdvözlő táviratot küldött kubai testvér- ■ szervezeteinek. A Népújság hirdetési tájékoztatója Apróhirdetések hétköznap 1,— Ft szavanként vasárnap 2,— Ft. Ha az apróhirdetést közület jeleníti meg, vagy ha üzleti jellegű (magánkisiparosok, magánkiskereskedők és magá­nosok üzletszerű tevékenységeinek hirdetése) és ha a la­kosság által feladott, de telek, ház, öröklakás, munkagép, jármű adásvételre vonatkozik: hétköznap 2,— Ft szavanként vasárnap 4,— Ft A vastagon szedett első szó két szónak számít! A teljes szöveg vastagon szedése kétszeres díj! Az apróhirdetések feladását a megjelenés előtt két nappal kérjük délelőtt 11 óráig! 50 százalékos expressz felárral felveszünk apróhirdetést a megjelenés előtti napon is 10 óráig! Soros (szöveges) hirdetések hétköznap vasárnap Közületi és egyéb üzleti hirdetések soronként 12,— Ft 24,— Ft lakosságtól soronként . 6,— Ft 12,— Ft Keretes hirdetések hétköznap vasárnap Lakosságtól felvett keretes^hirdetés (pL halálozás és köszönetnyilvánítás stb.) 3,— Ft 4,50 Ft Vállalatok és közületek által feladott keretes hirdetés hasáb mm 3,90 Ft 5,90 Ft Lehetőséget adunk a vállalatoknak az egész, vagy fél oldal reklám céljára való igénybevételére, melynek ára kedvezményes: 9360,— Ft 14,600,— Ft helyett helyett Egész oldal: 8000,-^- Ft 12 000,— Ft Fél oldal: 4500,— Ft 6500,— Ft Amennyiben megrendelőink a keretes hirdetések szöve­gezését, reklámfotót, vagy grafikát is kérik, ezek költsé­geit külön felszámítjuk! t A keretes hirdetés egy meghatározott helyre kért közlése 50 százalékos felár. A hirdetéseket a megrendelések beérkezésének sorrendjé­ben közöljük. Cégszerűen aláírt, postán küldött megrendeléseket is tel­jesítünk! HEVES MEGYEI LAPKIADÓ VÁLLALAT EGER, Beloiannisz u. 1. Telefon: 12-68. Telexszám: 63-349. 4 U évi tűzszünet I Vietnamban Pénteken éjszaka, helyi idő szerint egy órakor (közép-eu­rópai idő; csütörtök, 18 óra) életbe lépett a DNFF által kihirdetett, háromnapos, új­évi tűzszünet. A saigoni ka­tonai parancsnokság szóvivő­je kijelentette, hogy a reg­geli órákig nem érkezett je­lentés akciókról. A saigüoni és az amerikai hadsereg ugyanúgy, mint ka­rácsonykor, ezúttal is csak 24 órás tűzszünethez járult hozzá. Ez pénteken, helyi idő szerint, 18 órakor lép élet­be (közép-európai idő; 11 óra). A saigoni hadsereg egyik szóvivője kijelentette, hogy az amjérika és a kormányhad­sereg egységei, egészen az utolsó percekig folytatják ,,offenzívájukat”. Miként az AFP hangoztat­ja. Dél-Vietnamban még so- I sem telt el tűzszünet, inci­densek nélkül, de a legutób­bi, karácsonyi tűzszünet 1965 óta a legnyugodtabbnak bi­zonyult. Pénteken Dél-Vietnamból, csak szórványos harci tevé­kenységről érkeztek jelenté sek. ©íMMkM ■i—I -i BlÉK - TI JÓ ÉG. AZ ALSÓ LAKÓ PEZSGŐT BOMOiT MLG JÓ9 HOGY VAN BMIOSÍIASOM!... január U szómba*

Next

/
Thumbnails
Contents