Népújság, 1972. január (23. évfolyam, 1-25. szám)

1972-01-01 / 1. szám

AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANACS NAPILAPJA V3 VILÁG PROLETÁRJAI, egyesüljetek 1 I revízió 1997. XXIII. évfolyam, 1. szám ÄRA: 1,— FORINT Á népgazdaság 19Í2. évi tervé 1972. jannär L, swwabaí A toartnájny Tájékoztatási Hivatala közli: A Minisztertanács megtár­gyalta és jóváhagyta az 1972. évi népgazdasági tervet, ame­lyet a IV. ötéves tervben, meghatározott gazdaságpoliti­kai célok és az 1971. évi gaz­dasági fejlődés tapasztalatai­nak figyelembevételével dol­goztak ki. A kormány megállapította, hogy 19 71-ben a kitűzött cé­lok nagy részét sikerült el­érni, A társadalmi termék mintegy 7—8 százalékkal emelkedett, a nemzeti jöve­delem ennél némileg gyor­sabban nőtt. A népgazdaság­ban. a foglalkoztatottak szá­ma a tervezett mértékben, 1,6 százalékkal emelkedett. Az ipari termelés 5,5—6 százalékkal haladja meg a tavalyit. Az építési-szerelési teljesítmény 11—12 százalék­kal, a mezőgazdasági terme­lés — a kedvezőtlen, időjárá­si viszonyok miatt viszony­lag alacsony 1970. évi szín­vonalhoz képest —» 9—-10 százalékkal emelkedett. Javult a termelékenység.. Az iparban az egy foglalkoz­tatottra jutó termelés 5,5—6 százalékkal nőtt. Az ipari ter­melés emelkedését teljes egé­szében. a termelékenység nö- venedése biztosította. A mun­kaerő-vándorlás mérséklő­dött. Az építőiparban az egy munkásra jutó termelés kö­rülbelül 7 százalékkal több, mint tavaly. Az építőipari termelés . növekedésének mintegy kétharmad része a termelékenység emelkedésé­ből származik. Jóllehet a termelő ágaza­tok a tervnek megfelelően fejlődtek és számos területen kedvező tendenciák mutatkoz­nak, néhány terülten a fejlő­dés eltért a tervezettől. A belföldi felhasználás a nem­zeti jövedelemnél gyorisab- , ban emelkedett, aminek fő olm a beruházásoknak az elő­irányzatot meghaladó növe­kedése. A tervezettnél gyor-. sabb ütemben, emelkedtek a készletek is. Emellett a fo­gyasztás növekedési üteme és volumene is meghaladja a tervezett mértéket. A behozatal mind szocia­lista, mind tőkés viszonylat­ban a kivitelnél és a terve­zettnél gyorsabban emelke­dett. A kivitel és a behozatal eltérő fejlődése következté­ben a külkereskedelmi áru­forgalom egyenlege kedve­zőtlenebb, mint ahogy azt az éves terv előirányozta. A lakosság életkörülmé­nyeit meghatározó tényezők 1971-ben az ötéves tervnek megfelelően alakultak. Az életszínvonal növekedése ösz- szességében meghaladja ’ a tervezettet. A lakosság egy főre jutó reálbére mintegy 3 százalékkal, egy főre jutó re­áljövedelme kb. 6 százalék­kal emelkedett, A lakosság pénzbevételei körülbelül 10 százalékkal ha­ladják meg a múlt évit. A jövedelmek növekedése, és a teljesítmények emelkedése között a kapcsolat szorosabb, mint a korábbi években volt. A munkaviszonyból származó jövedelmek növekedése na­gyobb részben az átlagkere­setek emelkedéséből, a mező- gazdasági jövedelmének nö­vekedése pedig az áruértéke­sítés bővüléséből származik. A kiskereskedelmi forga­lom 10 százalékkal nagyobb a tavalyánál. A fogyasztói ár­színvonal körülbaliü 2 száza­lékkal — a számítottal meg­egyező mértékben’ —, emel­kedett. 1971- ben mintegy 73—74 ezer lakás épült, ami 3—4 százalékkal több a tervezett­nél ★ Az 1971. évi tapasztalatok alapján a kormány á gazda­ságirányítás 1972. évi fő fel­adatát a fejlődés kedvező vonásainak erősítésében és ezen ' keresztül a gazdasági egyensúly javításában jelöl­te meg. Ennek megfelelően, az 1972. évi népgazdasági terv a társadalmi-gazdasági előrehaladás és az életszínvo­nal folyamatos növelésének: tartós megalapozása érdeké­ben a termelés egyenletes fejlesztését és a felhasználás­nak a lehetőségekkel össz­hangban álló növelését irá­nyozza elő. Nemzeti jövedelem A terv saanktt 1972-ben a nemzeti jövedelem 5—6 szá­zalékkal emelkiedik. Ez lé­nyegében megfelel a IV. öt­éves tervben számított növe­kedési ütemnek. A nemzett jövedelem, fel­használásának növekedést üteme az 1971. évihez ké­pest mérséklődik. Ezen be­lül a fogyasztás 5 százalék­kal, az ötéves tervvel meg­egyezően nő. A felhalmozás volumene (beruházások, késztetek) az 1971. évi szin­ten marad, így a felhasz­nálás aránya kis mértékben a fogyasztás javára válto­zik. Beruházások 1972- ben 106 milliard fo­rint értékű beruházás meg­valósítására van lehetőség. A terv a beruházási eszkö­zöket a folyamatban lévő beruháztok befejezésének meggyorsítására összponrto- 1 Sítja, következésképpen _ az 1971. évinél kevesebb ú.i be­ruházás kezdhető meg. A terv az állami eszközök­S ől megvalósuló beruliáza- jkra 49—50 milliárd forin­tot, az ötéves tervben az ez évre számítottnál 5—6 mil­liárd forinttal és az 1971. évinél 2—2,5 milliard forint­tal nagyobb összeget irá­nyoz elő. A vállalati és a szövetkezeti döntésiektől füg­gő beruházások értéke 56— 57 milliárd forint lehet. A beruházások tervszerű vég­rehajtását szolgálják az 1972. január 1-én életbe lépő kor­mányzati intézkedések. Ipar—építőipar Az ipari termelés 1971- hez képest 5—6 százalékkal emelkedik. A növekedés a belföldi igények jobb kielé­gítése mellett biztosítja a tervezett exportot is. A terv számításai szerint — a negyedik ötéves terv­ben előiránvzott szerkezeti változásoknak megfelelően — az átlagosnál gyorsabban növekszik a vegyipar, avil- lame.'-í'rergia-5 nar, valamint, az éoítőnnvogioar termelése. A terv előirányozza a ka- pacltások eddiginél h'atékcf- nyabb kihasználását, amim- Ír 8 8to 7A n I'< od is jn vftásá't. p ♦ rvrp-p '-,,1 prfg jjcvC;,] lehrtőtógsk jobb összehan­golását. Az iparban foglalkoztatot­tak létszáma körülbelül 0,5 százalékkal, mintegy 8—9 ezer fővel bővül. A műszaki intézkedések, ' a munkaszer­vezés javításának eredmé­nyeképpen a munka terme­lékenysége a termeléssel kö­zei h asonló ütemben emel­kedik. Az építőipar termelése 3— 4 százalékkal lesz nagyobb, minit 1971-ben. A kapacitás­növekedést elsősorban a köz­műépítő vállalatok fejleszté­se, továbbá a könnyűszerke­zetes építési program ^foly­tatása segíti. Az építőipart munka 'termelékenysége a mérsékelt termelési elő­irányzattal összefüggésbem körülbelül. 4 százalékkal nőj Mezőgazdaság A terv 1972-bm a Mea®­gazdaság termelés 2—3 sza- isalékos emelkedésével szá­mol. A növénytermelés mint- egy 3—4 százalékkal xső. Szántóföldi növényekből a terv — tekintettel az 197L •évi jó eredményekre — teP- méshozam-emeikedéssel nem számol, míg zöűdségféléktoői 23—24, szőlőből 12—13, gyü­mölcsből pedig 21—22 száza­lékos növekedett irányoz elő. Az áHattenyésztésbem « termelés mérsékelten, mint­egy 1—2 százalékkal nő. Ha* sonió ütemben emelkedik á vágóálla-termedés is. A terv a sertésállomány 1971. évi szintjévé! és a szarvasmar­ha-állomány növekedésével szánnal. A mezőgazdasági termelés és a tervezett im­port ehhez megfelelő takar­mány-ellátást biztosít. A Vá­gó baromfi -te rr reel és a keres­letnek megfetótően, tovább növekszik. A mezőgazdaság és élel­miszeripart. termelés 1972- ben is kiegyensúlyozott bel­földi ellátást tesz lehetővé. A húsellátás az 1971. évihez hasonló lesz. A feldolgozott, csomagolt élelmiszerek meny- nyisége tovább bővül. Közlekedés A közlekedés teljesítmé­nye az áruszállításban, kö­rülbelül 3, a személyszállítás­ban mintegy 2 százalékkal nagyobb lesz. Ezen belül a vasúti áruszállítás csekély mértékben, a közúti közle- ■ kedés mintegy 9 százalékkal növekszik. A személyszállí­tásban a vasút igénybevétele kis mértékben csökken, míg a közúti közlekedés körül­belül 5 százalékkal nagyobb forgalmat bonyolít le. A fővárosi közlekedésben, 1972 végén, teljes hosszában üzembe lép a Metro kelet- nyugat irányú, valamint a szentendrei HÉV hozzá csat­lakozó vonala. A Metro észak—dél irányú vonalának építése meggyorsul. A hírközlés területén a távbeszélő-főközpontok kapa­citása bővül; mintegy 28 ezer alközponti állomás beépíté­se várható. Mindezek elle­nére, a távbeszélőigényeket teljes mértékben még nem lehet kielégíteni, ' Kü* e-eskede'em Az 1972. évi népgazdasági terv, a külkereskedelmi mér­leg javulását irányozza elő Ennek megfelelően a behoza­tal növekedése mérséklő cHk, a kivitel jelentősen nő. A szocialista országokba irányuló kivitel 13—15, az on­nan történő behozatal 6—7 százalékkal emelkedik. A szocialista viszonylatai kül­kereskedelmi forgalomban a legnagyobb növekedést a gépexportban kell elérni, de jelentősen. emelkedik az anyagok és alkatrészek, a gyógyszereik, a könnyűipart termékek és a mezőgazdasági élelmiszeripari, termékek ki­vitele is. Nagymértékben bő­vül az energiahordozók, az anyagok, alkatrészek és fo­gyasztási cikkek behozatala. Tőkés viszonylatban a ki­vitel mintegy 13 százalékkal, a behozatal pedig 5—6 szá­zalékkal nő. Tőkés viszony- laitban a leggyorsabb export- növekedés a kohászatban, a gépiparban, a mezőgazdaság­ban és az élelmiszeriparban várható, de jelentősen emel­kedik a könnyűipar exportja is. Az import növekedése megfelelő mértékű, a népgaz­daság anyag- és készitermék- ezüksógiefcéaiek biztosításá­hoz. Életszínvonal, kiskereskedelmi forgalom, lakásépítés 1972-ben tovább nő a la­kosság életszínvonala. Körül­belül 5 százalékkal emellke- dig a munkások és alkalma­zottak, valamint a paraszt­ság egy főre eső reáljövedel- • me. Az egy keresőre jutó re­álbér — figyelembe véve a fogyasztói árszínvonal terve­zett változását is ■— körül­belül 3 százalékkal nő. Az 1972. évi társadalmi- gazdasági célok elérése ér­dekében bevezetett árpoiiti- ' .kai intézkedések következté­ben, a gazdaság egyes ága­zataiban a termelői és fo­gyasztói ár emeléssel, illet­ve csökkenéssel számol a terv. így az építő-anyagipar területén egyes építőanyagok ára, valamint a fogyasztási cikkek közül a sör fogyasztói ára emelkedik. Ugyanakkor, a kedvező áruellátási helyzet lehetővé teszi a mosószerek, (Folytatás a 2. oldalon.) A lapfej alatt már az új keltezés: 1972. január 1. Pedig nemrég kezdtük írni a 71-et. Csak az imént dőltünk neki frissen kigyűlt arccal új terveknek, munká­nak, s Imre ismét hulldogál már talán a hó. De hamar is teltek a hetek! Még jó ránk se melegedett, ' s máris le­dobtuk a nagykabátot, sietve hajolva langyosodé görön­gyöket morzsolgatva az ujjaink között, lesni, mikor, ho­gyan szusszant elsőt a vetés. , Boronas állványon álltunk, mészszaggai járt a szél, szemünkbe szikkadó falak tükrözték a tavaszi napot. S lám, most is, mikor egymásra nézünk, s koccintásra ké­szül a pohár, lámcsak 'a szemünk sarkába ismét odtaraj- zolódnák a küllős sugarak; az állványról tán a ruip is be­költözött velünk a szobába, vagy mi a csodától hunyor- gunk? Te is, én is hunyorgunk. Tán mert annyira ösz- szetartozunk. Sokat üldögéltünk együtt, beszélgettünk az­után is, májusi fák alatt, idéztünk régi verseket, izgul­tunk vizsgákon, javítgattuk tanári szobák csendjében a dolgozatokat. Ugye, milyen jó volt látni, hogy nem ha­szontalanul múltak a hetek, hogy a sűrűn beírt füzetla­pokon ott a munkánk nyoma, a Tied is, az enyém is, zsen- dülő gondolatokban, érlelődő eszmékben... Hadd nézzem a kezdetet, ahogyan a poharat fogod. Láttam piros zászlót lengetni mély szakadékok felett, lát­tam megcsapolni tűzokádó kohókat, s összevarrni hajszál­ereket. Jobb kezemben tartom a poharat, még nkm koc­cant a tiédhez, de a szívemig süt a kezed melege. < S tu­dom, hogy a szavak is, amlyekre készülünk, amelyekkel egymást köszönteni csendítjük poharunkat —, ugyanazok. Ki tudná, mikor születtek bennünk ezek a szavak. Tán évezredekkel, tán évmilliókkal ezelőtt, az ember örök vá­gyából, az emberiség nagy kollektív akaratából, erőfe­szítéséből. Nem tudhatom. De tudom, hogy köztünk, ná­lunk évről évre mind gazdagabban, tisztábbanmiríd va­lóságosabb tartalommal, csengenek, t&ert. társszerzőként munkáltunk rajta, Te meg én, tudatosan alakítjuk, dú­sítjuk őket évről évre több mint negyedszázada már — együtt egy nagy csálad valamennyi tagjával. Kopcintsunk hát, Kedves Olvasónk, köszöntsük egy­mást. Boldog új évet! (nataky) Távirat Csuvasiából Oláh György elvtarsnak, a Heves megyei Pártbizott­ság első titkárának, Fekete Győr Endre elv­társnak, a Heves megyei Tanács elnökének, Eger Kedves Elvtársak! Forrón üdvözöljük önö­ket és Heves megye min­den dolgozóját az 1972-es új év alkalmából. Kívá­nunk önöknek jó egészsé­get, nagy sikereket a szo­cialista építésben és az JŰSZMP X. kongresszusa határozatainak végrehajtá­sában. Szélesedje!» és erő­södjön Heves megye dolgo­zóinak és , a Csuvas ASZSZK dolgozóinak ba­rátsága. Boldog új évet kí­vánunk Önöknek kedves barátaink. Voronovszkij, az SZKP Csuvasi Pártbizottságának első titkára, Iszljukov, a Csuvas ASZSZK Legfel­sőbb Tanácsának elnöke, Zajcev, a Csuvas ASZSZK Miniszteritanácsának elnö­ke. Bz MSZBT országos értekezlete után Dr. Sípos István cikke la­punk 3. oldalán. árváltozásokról Az Országos Anyag- és Árhivatál közleménye a január 3-tól életbe lépő árváltozásokról. le! után Börtönriportunk követke­ző folytatása Irmunk 4. oldalán. űz egri vár és az egri nyár Egy lokálpatrióta szemével — a 4. oldalon. MA favágók a Mátrában Munkatársunk riportjában a nehéz, de szép munkát végző embereket mutatja be lapunk 5. oldalán B megye éléskamrája / Hogyan készült fel a 5ZÖVTERMÉK Vállalat a éli-tavaszi hónapokra, ta- ilnak-e a háziasszonyok kellő mennyiségű és mi­nőségű zöldséget a piacon? '— Erről szói, cikkülik a lap 5. oldalán. Miért nem laknak benne? Eger legújabb lakótelepé­nek beköltözhetetlen há­zairól írunk a lap 5. .olda­lam Kolbászból fonhatnák a kerítést is Munkatársunk a világhí­rű gyulai kolbászgyárban készített riportot — amit lapunk 6. oldalán közlünk. Mégis furcsa az a számla Egy írásunkra ko.pott vá­laszokból- idézünk, hogy kitűnjék: az érvelés nem mindig találó. Cikkünk a lap ti. oldalán található. Közöljük kedves olvasóinkat hogy újévi szamunkhoz színesj 1972» évi falinaptárt mellékelünk!

Next

/
Thumbnails
Contents