Népújság, 1971. augusztus (22. évfolyam, 180-204. szám)

1971-08-01 / 180. szám

így látta a hetet kommentátorunk, Héti Ervin: A BATOB és úttörő űrha- Sóeak ismét ott vannak a Hol. dón ezúttal még a „koz­mikus taxi”-nak becézett jár­művüket is ki próbálják —,a figyelőmnek azonban válto­zatlanul Földünkre kellett irányulnia. A válságterületeik Bem esemdesúlmek, s főként az arab világban folytató­dik a drámád eseménysoro­zat Minden becsületes és tisz­tességes ember, megdöbbe­néssel párosult felháborodás­sal értesült a esudánd fejle­ményekről. A Július 19-i vér- idea baloldali hatalomátwé- áoBt «Qenpuccs és véres meg­tartás követte, amelynek a Sandán legjobb fiai estek ál- ítezsted, köztük Mahgub, a hwTiT i aureate párt főtitkára. Az a tény, bogy a Nimeri- vszetés ldvégaésekkel akar véget vetőd a nemzett mozga­lomban kialakult vitának —, súlyoson árt Szudán nemzett érdekeinek, szinte felmérhe­tetlen kérdett okos as arett­snitpgnta/awaB jcaz&WcoTiiDesk, éppen • közel-keleti kkeg- góchssk Világszerte a&vefc- Ofk * mUánuds, s elsőrendű fetedataMc közé tartozik a WMÉntá BBöroyfl ámbkfuté- aáaofc megfékezése Kbarto­Heti világliiradó AZ ZSEMSNVEK KBONJKAJAI Hírről Szedet beszéde as ASZU-Jcoogrzeszueon — RtadökészOKaég Guineában KEDD: Bukarestben megkezdődne a KGST JS. ülésszaka — A szí­___ «Iái külügyminiszter elutazik hazánkból S ZERDA: Szudánban kivégzlk Kahgubot, a kommunista párt fő­titkárát, világszerte fokozódó tiltakozás a terror ellen — MTl-köílemóny a szudánl eseményekről CSÜTÖRTÖK: A páriái Vletnarc-értekezlet 123. ülése — A chilei kfll­___ügyminiszter kubai tárgyalásai P tNTEK: Megalakul az új Jugoszláv kormány — Arab államfők találkozója a líbiai Tripoliban SZOMBAT: Az Apollo 15. űrhajósai a Holdon — Erősödő harci tevé­kenység Kambodzsában HffOUBAjf eteőeocbaa a palesztin ellenállás prob­lémaköréről tárgyaltak a megfogyatkozott esúcsrészt- vevők. Nem tudni érintet- és ha igen, mennyiben idánd eroményeket, hi- Nfaneri végül is nem ed Líbiába. Merjük ramflni, hagy a haladó arab «naaágek, amelyek Irak kivé- tatroO, támogatták a meg­buktatott ozudáni elnök vi&z- szatérését, legalább most, a véres bosszú által kiváltott sokk nyomán megáll j-t ta­nácsolnak a saudáni vezetés­nek. Ez «gyvfcanieees érde­ke lenne az arab népek an- küzdelmének. A jordándai udvarnak köz­ben sikerült leszámolni« a gerillák helyt gócpontjaival, A Jordán folyó mentén lé­nyegében megszűntek az el­lenállás bázisai. Husszein „nagylelkűen” harminckilenc (!) palesztin harcosnak enge­délyt adott eddigi tevé­kenységük folytatására, de ezek az alibi-gerillák Aligha hozzák el a megváltást A Közel-Kelet számos he­lyi válsága nem választható él a térség átfogó krízisétől. Egyelőre teljes holtpontról szólhatunk, s ezzel kapcso­latban lépten-nyomon kiáb­rándult türelmetlen meg­jegyzéseket hallani-olvasni a politikai pendezés ügyében. Ennek változatlan feltétele: az arab világ sarainak ki- egyemgetéee, az egységes és erőteljes fellépés, a haladó erők közös harca. Ez az el­múlt hetek talán legfőbb ta­núsága. TTjra edsnűlt egy csütörtök, ■ a párizsi Vietnam értekez­let immár 123. ülésén sem történt érdemben! haladás. Az Egyesült Államok delegá­ciójának vezetője Bruce el­búcsúzott, de utódja Porter eddigi szöuli nagykövet még ügyeinek átadásával van el­foglalva. Viszont Partért az a Habib követi majd, aki je­lenleg a második ember Pá­rizsban, s lélekben már Dél- Kor eáfoan tartózkodik. A kör bezárult: Washington nem­hogy komolyan akarna tár­gyalni a DIFK hétpontos ja­vaslatáról, de még a meg­beszélések kívánatos személyi feltételeit sem siet biztosíta­ni. Ez a „kivárás! taktika” alighanem összefügg Nixon tervezett kínai utazásával is, amelynek dátuma változat­lanul nem tisztázott. NYUGAT-BERLINRÖL !s tanácskoztak a hét végén, a négy nagyhatalom nagykö­vetei. A lassan tisztuló lég­kört azonban kellemetlenül rontotta a Quick című nyu­gatnémet hetilap súlyos in­diszkréciója. A lapban, amely eddig inkáibb a sexfotókban jeleskedett, titkos okiratok kerültek nyilvánosságra. Nyilvánvaló, hogy a kiszivá­rogtatás nem félreértés kö­vetkeztében történt, a nyu­gatnémet jobboldal így kí­vánt újabb torpedót lőni Brandt „keleti nyitásának” útjába. Más kérdés, hogy a bonni kabinet következetlen­ségével, határozatlanságával valósággal tálcán kínálja a lehetőségeket az ellenzéknek. A moszkvai és a Varsói Szerződés ratifikálásának fel­tételéül a nyugat-berlini ren­dezést szabták, e tekintetben viszont az NSZK ki van szol­gáltatva a nyugati nagyha­talmaknak. Ezt használta ki a Quick, valamint informá­torainak serege. Nyugatné­met lapok a New York Times „Pentagon-papírjai­hoz” hasonlítják a Quick- ügyet, de ez az összehasonlí­tás több. mint felületes. A vietnami háborút leleplező titkos iratok — a közzétevők szándékától függetlenül —, e háború ellen hatnak. A Quíck-eset, a jobboldal baj­keverése és ez kellő éber­ségre inthet az európai pár­beszédek sűrűsödésekor... A szradáni véres események vllágvisszhangja MOSZKVA. A szudáni terror, a hala­dó politikusok és közéleti személyiségek üldözése a vi­lágsajtó egyik fő témája. Ab- delkhalik Mahgubnak, a Szudán! Kommunista Párt Xözponti Bizottsága főtitká­rának, Scfie Ahmed El-Seik- nek, a nemzetközi szakszer­vezeti mozgalom kiemelkedő képviselőjének, és másoknak a kivégzése, a katonai bíró­ságok állandó ülésezése, a kommunis tamilon es hisztéria, a reakciós erők akitiviaáló- dása — mint a külföldi saj­tó rámutat, „az első ered­ménye” a szudáni rezsim ha­talma visszaállításának. A világ közvéleményében különös felháborodást kel­tett a „bírói" leszámolás Ab- delklialik MahgubbaL A külföldi újságírók a bírói tárgyalásnak csupán az első ' részén lehették jelen. Ami a halálos ítéletet illeti, art zárt ajtók mögött hozták meg. A hatóságokat aggasztotta, hogy nyilvánvalóvá válik a vád alaptalansága és ezért jobb­nak látták a négyszemközti leszámolást az áldozattal. A Novosztyi szovjet hír­ügynökség Idézi a Figaro cí­mű párizsi lap kiküldött tu­dósítójának jelentését. „Részt vettem a Mahgub elleni bí­rósági paródián. Szudánnak ezt a legnagyobb politikai személyiségét elítélik amiatt az összeesküvés miatt, amely­ben — mint mindenki tud­ja — nem vett részt, sőt amelyet él is ítélt” — írja a tudósító, majd megjegyzi, hogy a vád egyetlen tanúja megtagadta a tanúvallomást Mahgub ellen. Az amerikai sajtó is elis­meri a Mahgub ellen tá­masztott vádak megalapo­zatlanságát A Nejv York Times khgrtoumi jelentése felhívja a figyelmet á koro­natanúnak arra a kijelenté­sére, hogy semmit nem tud arról, hogy a vádlott talál­kozott volna más vezetők­kel, ahol szó lett volna az államcsínyről. A katonai bí­róság — jegyzi meg a New Elhunyt Devecseri Gábor Dnwwrl Gábor, Kossuth-díjas költő és műfordító, klasszika-filológus szombatra virradó éjszaka — hosszú és súlyos betegség után -— elhunyt. 54 éves volt. A Magyar Írók SrőveUége f* a Magyar Ten Club saját halottjának tekinti. Temetésétől később intézkednek. Sokoldalú ás termékeny al­kotóval lett szegényebb a magyar irodalmi élet De- v«cseri Gábor Haldiával. Bu­dapesten született, 1917. feb­ruár 27-én. Első versesköte- te úgyszólván gyermekkorá­ban jelent meg, 1932-ben. Felsőbb tanulmányait a Bu­dapesti Tudományegyetemen végezte. 1946-tól 1948-ig ta­nársegéd volt az egyetem görög intézetében. Ezután hat érten át irodalomtanárként működött a Magyar Néphad­sereg tiszti akadémiáin. 1949- tdl 1951-ig volt a Magyar írók Szövetségének főtitkára. 1953-ban tüntették ki Kos- gutk-díjjal Iliász fordításáén. Lírikusként, a Nyugat úgy­nevezett harmadik nemzedé­kének költőiéként indult, Babits J7yugat"-jában és József Attila „Szép szó“-iá­ban kezdte publikálni írása­ié. A felszabadulás élménye A közéleti költészet motívu­maival gazdagította líráját. Kritikusai költészetének in- telUktualizmusát, humánus érzelmi világát, valamint tu­datos és igényes formamüvé- szetét különösen értékelték. Műfordítóként az antik Szövegek magyarításában szinte új műfordítói iskolát teremtett, azzal, hogy a mai költői nyelvet ★ térién ötvözte a klasszikus műfordítói hagyománnyal. Oáüsszeusz szerelmei cím­mel — antikvitás-élmények hatására — 1961-ben verses drámát irt. Görög-római iro­dalmi tanulmányait — 1959- ben —, „Műhely és varázs” címmel adta közre. Görögor­szági útjának élményeiből született (1961-ben jelent meg) „Homéroszi utazás”-a, alkotói útinaplóként. Verses­kötetek, tanulmányok soka­sága, elbeszélő költemények szerepéinek életművében. Ödiisszeía-fordítása 1947-ben lliáss-átültatése 1952-ben je­lent meg. Avatott tollú tol­mácsol ója volt többek között CatuUus, Plautus, Kallimak- hosz, Platon, Shakespeare, Szophoklész, Euripidész, Arosztophanész, Aiszkhülosz, Anakreon, Firduszi, Horati­us, Ovidius, továbbá Isza- kovszkij, Milne, Slowaeki, Stevenson müveinek. Verseit bolgár, lengyel, orosz és ro­mán nyelvű fordításban is közölték különféle antológi­ákban. ■ Brezsnyer és Podgornij üdvözlő távirata Ufóhoz Leonyid Brezsnyev ~hs Nyi- kolaj Podgornij táviratban .üdvözölte Joszip Broz Titót elnökké történt'újbóli meg­választása alkalmából. A távirat további sikereket kí­ván a jugoszláv vezetőnek felelősségteljes munkájához, a két ország együttműködé­sének további fejlesztéséhez. Koszigin Dzsemal Bijedics kormányfőhöz, Gromiko kül­ügyminiszter pedig ismét ki­nevezett jugoszláv kollégájá­hoz, Mirko • Tepavachoz in­tézett üdvözlő táviratot. (TASZSZ) Ribicsics kitüntetése BELGRAD: Tito jugoszláv köztársasági elnök, a . Jugoszláv Zászló Érdemrend Vállszalagos rendjével tüntette ki Miíja Ribícsícset, a Szövetségi Vég­rehajtó Tanács (kormány) korábbi elnökét a szocializ­mus építését, az ország sza­badságát és függetlenségét szolgáló társadalmi tudat fejlesztésében és erősítésé­ben, valamint a Jugoszlávia békés nemzetközi együttmű­ködése megszilárdításában és nemzetközi kapcsolatainak erősítésében szerzett érdeme­inek elismeréséül. A kitüntetést a köztársa­sági elnök nevében Mijalko Todorovics, a szövetségi nemzetgyűlés elnöke nyúj­totta át Ugyancsak kitüntették az előző kormány több más tisztségviselőjét is. York Times — nem tudta bebizonyítani art a vádat hogy „Mahgub háborút foly­tatott a kormány ellen” — írja a Figaró. A jelenlegi szudání ese­ményekkel kapcsolatban a L’VumanUé megállapítja: „Túlságoson gyorsan elfelej­tik a történelmi leckét azok az embereit, akik ilyen mód­szereket alkalmaznak a kom­munistákká! szemben az arab országokban. Bármit is mondjanak, megfeledkeznek arról a döntő támogatásról, amelyet a szocialista orszá­gok nyújtottak és nyújtanak az imperialista mesterkedé­sektől ma is közvetlenül fe­nyegetett államoknak. Elfe­lejtik, hogy világszerte a kommunisták voltak az el­sőit, sőt gyakran az egyedü- líek, akik szolidaritást vál­laltak a nemzeti felszabadí­tó mozgalmakkal.” A Francia Általános Mun­kásszövetség (CGT) nyilat­kozatban hangsúlyozza: a terror azoknak a céljait szolgálja, akik mindenkor arról ábrándoztak, hogy csa­pást mérhetnek Szudán, az arab és az afrikai országok szakszervezeti mozgalmára. A reakciós és ä feudális ele­mek őrülnek a hajszának, amely Szudánban folyik a szakszervezeti aktivisták, a kommunisták és a haladó személyiségek ellen. A Trybuna Ludu című len­gyel lap szerkesztőségi cik­kében írja, hogy a balolda­li erők ellen Indított szudá- ni terrorhadjárat sem aszú­dén: nép, sem az arab egy­ség érdekeit nem szolgaija és nem segíti elő annak a harcnak a sikerét, amely e térségben folyik az> imperia­lista agresszió ellen. Ezek­ből az eseményekből csupán azok a reakciós ás imperia­lista erők húznak hasznot, amelyek már el is ismerték Kimerít „az antikomrmmia- mus bajnokának” és arra ösztönzik őt, hogy kövesse Indonézia véres példáját A Szudánban végbemenő események — a külföldi szemleírók általános vélemé­nye szerint — súlyos követ* kezményekkel fenyegetnek és a nemzetközi imperializ­musnak minden haladó arab és afrikai állam ellenségé­nek érdekeit szolgálják — hangsúlyozza a Novosztyi szovjet sajtóügynökség. (MTI) képtdvfrónkon érkezett KÉNYSZERLESZÁLLÁST hajtott végre a San Francisco-i repülőtéren egy Boeing 747-es, a világ jelenlegi legnagyobb utasszállítója. A leszállás után több embert kórházba kellett szállítani. Képünkön: hordágyon viszik a sebesülteket. (Telefoto — AP—MTI—KS> Hivatalsegédet helyettesítésre felveszünk, Heves megyei Lapkiadó Vállalat, Eger, Beloiannisz utca 3. Nyári vásár a gyöngyösi „GYOÜGYSZQV” Áruházban aMßgjssziiäs 2-töl 14-ig Nyári ruhák, fürdőruhák, méteráruk, női, férfi- és gyermekcipők 20s 30, 40 százalékos árengedménnyel vásárolhatók

Next

/
Thumbnails
Contents