Népújság, 1971. július (22. évfolyam, 153-179. szám)

1971-07-01 / 153. szám

A szovjet nép mindörökre megőrzi emlékezetében Dobrovolszkij, Volkov és Pocajev hőstettét m,AG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! BALRÓL JOBBRA: GEORGIJ DOBROVOLSZKIJ ALEZREDES, AZ ŰRHAJÓ PA­RANCSNOKA, VLAGYISZLAV VOLKOV FEDÉLZETI MÉRNÖK ÉS VIKTOR PACA­JiEV KÍSÉRLETI MÉRNÖK. (Telefoto TASZSZ — MTI — KS) A TASZSZ szerdán hajnalban kiadott közleménye szerint életét vesztette a Szo­juz 1L szovjet űrhajó személyzetének mind­három tagja: Georgij Tyimofejevics Dob­rovolszkij alezredes, Vlagyiszlav Nyikola- jevics Volkov fedélzeti mérnök és Viktor toanovics Pacajev kísérletező mérnök. ' A közlemény szerint I9TL junins 29-én 1 föld körüli pályán mozgo Szaljut tudomá­nyos űrállomás személyzete maradéktala- i ami befejezte a repülési program teljesít e- ■set és utasítást kapott a leszállásra. Az űr- bajosok tudományos kutatásaik anyagát és a, fedélzeti naplókat átvitték a Szojuz 1L iszálljtoúrfaajó kabinjába, hogy visszahozzák ■éket a Főidre. i E művelet végrehajtása «tán az űrfta- jjtteok elfoglaltak helyüket a Szojuz II. űr- ’ hajóban, ellenőrizték a fedélzeti rendsze­reket és előkészítették űrhajójukat a Szal­dót űrállomástól való elválásra. P Moszkvai idő szerint 21 óra 29 pereken* & Szojuz 1L űrhajó és a Szaljut űrállomás elvált egymástól és külön-külön folytatta ! «a repülést. Az űrhajó legénysége közölte, hogy a széfkapcsolás művelete zökkenő­mentesen zajlott le, s az űrhajó valameny- *tyi nendszer® szabályszerűen működik. Június 30-án moszkvai idő szerint 1 óra 35 perckor az űrhajó orientációjának végre­hajtása után bekapcsolták a fékezőberen- dezést, amely az előre kiszámított ideig mű­ködött. A fékezóhajtómű működésének be­fejeződésekor megszakadt a kapcsolat az űrhajó legénységével. A leszállási programnak megfelelően a légköri aerodinamikai fékezés után üzembe helyezték az ejtőemyőrendszert és közvet­lenül földet érés előtt a sima leszállás haj­tóműveit. A leszállóegység simán ért föl­det a Szovjetunió nyugati térségében. Az űrhajóval egyidejűleg helyszínre érkező ku­tató helikopter személyzete a Szojuz 1L kabinjának felnyitásakor a kabin ülésében élettelenül találta a Szojuz 11. legénységé­nek mindhárom tagját. Haláluk okainak tisztázására vizsgálat kezdődött. Dobrovolszkij, Volkóv és Paeajev űrha­jós pilóták a bonyolult kozmikus beren­dezések kipróbálásában végzett önfeláldozó munkájukkal óriási mértékben hozzájárul­tak a Föld körüli űrrepülések fejlesztésé­hez. A szovjet nép mindörökre megőrzi emlékezetében a három bátor űrhajós pi­lóta — Georgij Tyimofejevics Dobrovolsz­kij, Vlagyiszlav Nyikolajevics Volkov és Viktor Ivanovics Pacajev hőstettét. F WOSZKV’M A moszkvai tácfiSö és a te­levízió gyászzenét sugárzott ezt követőm, hogy a bemon­dok szendén hajnalban be­olvasták a Szojuz 11. sze­mélyzetének tragikus halálá­ról beszámoló TASZSZ-köz- leményt. A szovjet emberek mélységes gyászt éreznek a súlyos veszteség miatt. A szovjet televízió előbb a hódi halált halt három szovjet űrhajós gyászkeretes portré­ját sugározta, később pedig — mintegy az ország tisztel­géseként — a Szovjetunió végtelen tájait vetítette a képernyőre. Valószínű, hogy a három hős űrhajóst kato­nai pompával, a Vörös té­ren rendezendő gyászszer­tartás keretében fogják elte­metni. Az eredményes küldetés utáni hirtelen halál híre világszerte mély megrendü­lést keltett. A TASZSZ-köz- lemény kiadását követő első órákban már több állam- és kormányfő, tudós nyilvání­totta mély részvétét a szov­jet kormánynak, az elhuny­tak családtagjainak, az egész szovjet társadalomnak. Részvéttáviratban fejezte ki megdöbbenését Ti to jugo­szláv elnök. Indira Gandhi indiai miniszterelnök, .Ed­ward Heath brit miniszter- elnök, Szato Eiszaku japán miniszterelnök, , Georges Pompidou francia és Giu- eppe Saragat olasz köz tár- , aságr eínök, Gustav Heine­mann, az NSZK elnöke. Részvétét nyilvánította VI. Pál pápa is. Az amerikai űrkutatás özpontjábain, a texasi Hous­toniján, — ahol ,a múlt hé- Ka zűr uh, az rgen erectme; nyesnek tekintett szovjet- amerikai eszmecsere a két ország közötti űregyüttmű- ködés kérdéseiről —, ugyan­csak gyászolják a Három szovjet űrhajóst. Robert Tilruth az ember lakta ame­rikai űrhajók repülési köz­pontjának igazgatója így nyilatkozott: • „Mélységesen megrendített a hír. Márcsak azért sem számítottunk tragédiára, mivel a küldetés mindvégig a legkisebb ne­hézségek nélkül zajlott le. Szomorú esemény ez a töb­bi űrhajós és mindazok szá­mára, akik oly keményen dolgoznak a program meg­valósulásáért. Nagyon szo­morú hír mindannyiunk szá­mára”. Bernard Lovell, az angli­ai Jodrell Bank Csillagvizs­gáló Intézet igazgatója, Nagy-Britannia egyik legte­kintélyesebb űrszakértője mély együttérzéséről bizto­sította a szerencsétlenül járt űrhajósok családtagjait és hangsúlyozta, hogy a tra­gédia okát majd csak ala­pos és részletes vizsgálat de­rítheti fel, addig nem is ér­demes feltételezésekbe bo­csátkozni. Hasonló állás­pontra helyezkedett Heinz Kaminski, a hírneves bocim ■ mi (NSZK) csillagvizsgáló igazgatója is, aki hangsú­lyozta: a szerencsétlenség­ben talán egy kis vigaszt nyújthat az, hogy az űrhajó síma leszállást biztosító be­rendezése kifogástalanul mű­ködött és visszahozta az összegyűjtött, felbecsülhe­tetlen értékű adatokat, s a katasztrófa tárgyi bizonyító kait. WASHINGTONS *4 három taovjet űrha­jós pusztulása szörnyű tra­gédia” — jelentette ki George Low, az amerikai országos űrhajózási hivatal (NASA) igazgatóhelyettese. Low így folytatta: „Legmé­lyebb együttérzésemről biz­tosítom családjukat és mun­katársaikat. A legnagyobb tisztelettel tekintünk az űrben végrehajtott küldeté­sükre és gondolataink fe­léjük szállnak”. AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANAGS NAPILAPJA XII. évfolyam, 153. szám ARA: 80 FILLÉR 1911. július 1.. csütörtök Melefif, szívélyes fogadtatás Losonczi Pál Linzbe látogatott Losonczi Pál, a Népköz- társaság Elnöki Tanácsának elnöke, feleségével és kísé­retének. tagjaival — mint már jelentettük — szerdán a fellobogózott bécsi nyuga­ti pályaudvarról vidéki kör­útra indult. Az Elnöki Ta­nács elnökét a pályaudva­ron Rudolf Kirschschläger külügyminiszter ■ várta, aki az osrtrák kormány részé­ről a vidéki, körúton hivata­los kísérője Losonczi Pálnak. A különvonat — amelynek szalonkocsijában foglalt he­lyet Losonczi Pál és felesé­ge — pontosan kilenc óra­kor gördült ki. a bécsi pá­lyaudvarról. Ausztria szép tájain áthaladva, délelőtt 11 óra 10 perckor gördült be a különvonat Linzbe, ahon­nan az egyesült osztrák vas­es acélművek (VÖEST) gyártelepéhez ■ vezető vágá­nyon haladt a különvonat a gyár főépülete előtti fello­bogózott térre. A gyár dol­gozói, " vezetői, ’ a felső- ausztriai tartományi kor­mány képviselői fogadták a magas rangú vendéget. Elsőnek dt\, Genzl, felső- fel usztriai tartományi főnök kákkal — virágcsokrokat ad­ták át,' ’ majd a gyár dolgo­zóinak sorfala között kísér­ték államelnökünket az üzembe, ahol dr. Herbert Koller vezérigazgató és az üzem több más vezetője üdvözölte Losonczi Pált és feleségét, valamint kísére­tének tagjait. Amerre az El­nöki Tanács elnöke elhaladt, mindenütt taps csattant, rendkívül meleg, szívélyes fogadtatásban részesült. Délután Kbe-msbe, majd Dümteimbe látogatott a magyar államfő és a késő esti órákban tért vissza Bécsbe. Osztrák lapvélemények ■ .4 szerdai osztrák lapok az eddiginél is bővebb terjede­lemben méltatták Losonczi Pál ausztriai látogatását: ■ A Die Presse két hasábon szá­molt oe a tárgyalásokról- és az eseményekről, kiemelte, hogy a'magyar államelnök dicséróén emlékezett meg a véről „A szomszédok együtt­működésti’ vastagbetűs kép­aláírással. A lap masodik,ol- dalán „Csodálatra méltó egyetértés” címmel számolt be a tárgyalásukról. A tudó­sítás felhívja a figyelmet Kreisky-nek arra a kijelen­tésére, amely a tárgyalások után hangzott el. Kreisky * ki­jelentette: „Az európai biz­tonsági konferencia kérdé­sének napirendre kerülésékor csodálatra méltó egyetértés mutatkozott a tekintetben, hogy milyen kérdéseket kel­lene á konferencián megtár­gyalni.” Az Arbeiter Zeitung arra is rámutat, hogy Lo­sonczi államelnök hangsú­lyozta az újságírókkal foly­tatott beszélgetés során azl. hogy az európai biztonsági konferencia milyen fontos­ságot kapott a tárgyaláso­kon. A „Kurier” ' első oldalon adta hírül, hogy milyen tár­gyalásokra került sor a Hofbutgban. Ez a lap is idé­Képünköu: a parlament épületének megtekintése. Középen Losonczi PáJ, bal ján Vá- Iyi Péter, jobbról Karl Waldbrunner, a parlament elnöke. (Telefoto — MTI — Vigovszki Ferenc felv. — KS) köszöntötte Losonczi Pált és feleségét Népviseleti ruhá­ba öltözött linzi lányok — fejükön aramyhimzéses sáp­Részvéttávirat L. I. Brezsnyev elvtársnak, az SZKP KB főtitkárának, N. V. Podgornij elvtársnak, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa Elnöksége elnökének, A. N. Koszigin elvtársnak, a Szovjetunió Minisz­tertanácsa elnökének, Kedves Elvtársak: MOSZKVA A magyar nép, amely osztalan érdeklődéssel és ro- konszenvvel kíséri fegyelemmel a Szovjetunió, a szovjet tudósok, mérnökök, munkások és űrhajósok hősi erőfe­szítéseit a világűrnek az emberiség javára történő meg­hódítása érdekében, mély megrendüléssel értesült a Szojuz 11. űrhajó kozmonautáinak tragikus haláláról. Dobrovolszkij, Pacajev és Volkov elvtársak, a kiváló űrhajósok, akik részesei voltak az első emberlakta űr­állomás megteremtésének, példázzák a szovjet nép hő­siességét, áldozatkészségét, alkotó tehetségét, az emberi haladási szolgáló kutatási törekvéseit. Az MSZMP KB. a Magyar Nepköztarsasag Elnöki Tanacsa es a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kor­mány, valamint .egész népünk nevében mély részvétün­ket fejezzük ki az SZKP KB-nak, a Szovjetunió Leg­felső Tanácsa Elnöscgének, a Szovjetunió Miniszterta­nácsának. Népünk átérezve a nagyszerű űrhajósok áldo­zatát, osztozik a szovjet nép és a gyászoló családok fáj­dalmában. KADAR JÁNOS, az MSZMP KB első titkára, LOSONCZI PÁL, Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, FOCK JENŐ. a Forradalmi Munkás-Pa.«»«:** elnöke. két ország gazdasági kapcso­latairól. A Volksstimme ugyan­csak vezető helyen számol be a látogatásról. A lap el­sősorban az európai bizton­sági konferencia kérdését és az osztrák—magyar kapcso­latokat emelte ki a tárgyalá­sokról szóló tudósításában. Az Arbeiter Zeitung első oldalán fényképet közölt a magyar—osztrák eszmecse­zett Kreisky nyilatkozatá­ból: „A legnagyobb mérték oen értelmes dolog, ha két ország, amelynek fővárosai 25 percnyi repülőútra van­nak egymástól, keresi az együttműködés útjait.” Kirschschläger külügyminiszr tér véleményét így össze­gezte a lap: „A tárgyalások nagyon barátságos légkörben zajlottak le.” Döntő szakaszához érkezett a kiskörei Tisza II. vízlépcső építése A kiskörei Tisza II. víz­lépcső építése az idén döntő szakaszéihoz érkezett. A be­ruházásra előirányzóit ősz- szeg ebben, az évben mintegy háromszorosa a tavalyinak és meghaladja a 800 millió fo­rintot. A tervek szerint a. Ti­sza II. vízlépcső főműveinek üzempróbáit 1973-ban meg kell kezdeni és ennek az a feltétele, hogy az Idei évre előírt nagyszabású munká­latok határidőre elkészülje­nek. A különböző építési és szerelési tevékenységben ér­dekelt fővállalkozók nemré­giben közös tanácskozáson egyeztették a feladatokat. Ennek eredményeként a be­ruházás üteme í*2 ide« lé- uyjcacfeuű meggyorsult. Ab építők számos, korábbi kese delrnét is behoztak és az ed digi legeredményesebb fél évet zárták. A munka előrehaladása .jelzi, hogy az idén több te­rületen már a szerelők fc munkába álltak, ők dolgoz­nak az erőműtelep kábelren­dező helyiségében, a kapcso­lótéren, valamint a villám« gépműhelyben. A nyáron gyors ütembei folytatják a Tisza két olda­lán a partvédelmi munkát valamint a Kisköréről kiin­duló két főcsatorna építésé' is. A munkálatok méreten-« jellemző, hogy az idén mint­egy 3,5 millió köbméter föl­det mozgatnak meg Köricfr rém (MTÍj REVÍZIÓ 1997. Rí VÍZ'0

Next

/
Thumbnails
Contents