Népújság, 1971. április (22. évfolyam, 77-101. szám)

1971-04-01 / 77. szám

Szerda est/ külpolitikai kommentárunk Aládűcolt kártyavár THIETJ, a aaigonl rezsim Iá homok-elnöke látványos /, sajtoertekezletet tartott a demilitarizált övezettől délre, Dong Ha bázison. A konferencia helyét valószínűleg nagy műgonddal választották ki és az egészre rányom- ' ja bélyegét a Pentagon rutinoe propagandistáinak ren­dezése. Az elnök azt jelentette be, hogy — a fogalmazás la jellegzetesen amerikai Ízű dramatizáló« —, „öt perc­cel a sajtóértekezlet megnyitása előtt” amerikai helikop­terek által szállított dél-vietnami egységek szálltak le Laoezban és „a támadás még tart”. Nem ismerjük ennek a most jelentett, újabb Invá­ziófélének a méreteit és katonai céljait, ha egyáltalán vannak ilyenek. Mi mindenesetre élünk a gyanúperrel, hogy nem katonai, hanem kifejezetten lélektani, politikai célokról van szó. ELÉG EGY PILLANTÁST vetnünk arra, milyen kö­rülmények között, milyen előzmények után került sor erre a színházi alapossággal megrendezett dzsungel-saj­tókonferenciára. A legfontosabb előzmény a dél-vietna­miak nagy harangzúgással bejelentett első laoszi offen- zívajának kudarca volt. A kudarc tényén ma már nem lehet vita — ezt a szót használja az egész világsajtó, beleértve — a Fe­hér Ház nagy bosszúságára —, magát az amerikai sajtót is. Márpedig az Egyesült Államoknak mérhetetlenül fon­tos, hogy a nemzetközi közvélemény ne úgy tekintsen Thieu csapataira, mint megvert, megfutamított, Laoszból a hazafiak által kiebrudalt hadseregre. Ha ezt a most újra kialakult képet nem sikerül megváltoztatni, ez nem kevesebbet jelent, mint a „vietnamizálás” egyértelmű csődjét. Egy ilyen csőd viszont kockára teszi Nixon egész politikai jövőjét — ezzel bezárul a kör. NIXON EGESZ KONCEPCIÓJA az, hogy a Saigon! rezsimmel oldatja meg a délkelet-ázsiai „katonai felada­tokat”. Ha ez nem sikerül — márpedig nem sikerül —, recsegve összeomlik a választási kampány és az azóta el­telt időszak ígéreteinek egész kártyavára. Ezt a kártya­várat kellene most aládúcolni a Thieu-csapatok valami­lyen — bármilyen — .diadalának”, (KS) Kohl—Bahr 10. találkozófa hogy a közlekedési kérdések­ről még mindig csak tájéko­zódó jellegű megbeszéléseket tartanak, mert még mindig nem jutottak el a megálla­podást előkészítő tárgyalási szakaszba és nem került sor szakértők bevonására sem, Bahr rövid mérleget készít­ve. nagyon hasznosnak ítélte az első intenzív megbeszé­léseket. amelyek szerint, al­kalmasak arra is, hogy kikü­szöböljék a két állam viszo­nyában jelentkező félreérté­seket. Egy kérdésre válaszolva ki­jelentette: az idő rövidségére való tekintettel nem számít arra, hogy az NDK és a nyu­gat-berlini szenátus között megállapodás jöjjön létre a nyugat-berlini lakosság hús­véti látogatásáról. j Hz SU?IXiV. kongresszusának nräsofL BERLIN— NYUGAT-BERLIN Berlinben és Bonnban szer­dán közös közleményt adtak ki az NDK és az NSZK Kohl és Bahr államtitkárok vezet­te kormányküldöttségeinek (az NDK minisztertanácsának épületében megtartott) négy és fél órás, tizedik találkozó­járól. A közös közlemény szerint a két kormány kül­döttsége április 23-án Bonn­ban találkozik ismét. Bahr államtitkár a megbe­szélés után Nyugat-Berlinben rövid sajtókonferencián kö­zölte, hogy az NDK és az NSZK közötti, közúti, vízi- és ■vasúti közlekedés problémái­ról tárgyaltak, de nem érin­tették a nyugat-berlini közle­kedés kérdéseit. Hozzátette, (Folytatás at L oldalról) ménok nevezi* azt a t ényt, hogy nehéziparának kiépítise után a Szovjetunió most már képes megfelelő energiával hozzálátni a közfogyasztási javak bőségének megterem­téséhez. A soron kővetkező szó­rok VaszUij Mzsavanadae, az SZKP KB PaUttkai Bi­zottságának póttagja, a Grúz KP KB első titkára volt. A Grúz Köztársaság dolgozói — mondotta — méltóképpen, munkában «tért sikerekkel készültek a kongresszusra, és egyben az elkövetkezendő nagy nemzeti ünnepre: a Grúz Szocialista Szovjet Köztársaság megalakulásá­nak 50. évfordulójára, amelyre májusban kerül soar. A lenini nemzetiségi politi­ka érdemeit méltatva a szó­nok kiemelte: Saovjet­Grúzia fejlődése erőteljesen megcáfolja azokat, akik rá­galmazzák a szovjet rend­szert és torz megvilágításba helyezik a párt nemzetiségi politikáját Testvérpártok üdvözlései Edward Gierek, a Lengyel Egyesült Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára az SZKP XXIV. kong­resszusának szerdán délutáni ülésén üdvözölte a kong­resszust, ezzel az üdvözlettel is „kifejezve azt az osztály- és eszmei közösséget, testvéri egységet és megbonthatatlan kapcsolatot, amely összeköti a két pártot és a két né­pet”. A kommunista építésnek Leonyid Brezsnyev beszámo­lójában kifejtett programja alkotó szellemű lenini prog­ram — mondotta Edward Gierek, majd megállapította: „kongresszusunk befolyást gyakorol az egész emberisé­get foglalkoztató problémák­nak a további megoldásá­ra". Az SZKP a forradalmi gondolat és gyakorlat örökké élő forrása. Éppen ez ha­tározza meg az SZKP vezető szerepét a világ kommunis­ta és munkásmozgalmában. — mondotta a LEMP Köz­ponti Bizottságának első tit­kára, majd kijelentette: A Lengyelországban támadt legutóbbi nehézségeket le­küzd jük, hála a szocializmus­sal szorosan összeforrott munkásosztály támogatásá­nak, a Lengyel Egyesült Munkáspárt belső erejének, Lengyelország minden barát­ja segítségének. Pártunk, népünk mély el­ismeréssel adózik az SZKP nak és vezetőségének a problémáink irányában ta­núsított megértésért, a meg­oldásukhoz nyújtott baráti segítségért. — Hangsúlyozta Gierek. Walter Ulbricht, a Német Szocialista Egységpárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára a kongresszus szerda délutáni ülésén kijelentette, hogy az NSZEP küldöttsége teljességgel osztja a Leonyid Brezsnyev által ismertetett beszámoló megállapításait. Az SZKP főtitkára — hang­súlyozta Ulbricht — széles körű békeprogramot terjesz­tett elő. A szónok emlékeztetett rá: Leonyid Brezsnyev hangsú­lyozta azt a tényt, hogy szá­mos állam nemzetközi jogi­lag elismerte az NDK-t; hangsúlyozta az európai ha­tárok sérthetetlenségét Ez a kongresszus jelen­tette ki Ulbricht — elvi je­lentőségű valamennyi kom­munista és munkáspárt, az összes antiimperialista erők számára. Mi — folytatta a szónok — mindig Lenin útmutatá­sait követtük, a szocialista és a kommunista építés ta­pasztalataira támaszkodtunk. Az NDK következetesen fej­leszteni fogja a politikai, gazdasági, tudományos-mű­szaki együttműködést és a szocialista integrációt a Köl­csönös Gazdasági Segítség Tanácsának keretein belül. A jövőben is tovább erősít­jük a Varsói Szerződéshez tartozó államok közötti fegy­verbarátságot —■ mondotta. Walter Ulbricht a kong­resszusi küldöttek viharos tapsa mellett átnyújtotta Le­onyid Brezsnyevnek az Kádár János, az MSZMP KG első titkára, az SZKP XXIV. kongresszusán részt vevő magyar pártdelegáció vezetője megérkezik a konferencia színhelyére. (Telefoto — APN — Akimova felv. — KS) NSZEP Központi Bizottságá­nak üdvözlő levelét. — Az SZKP XXIV. kong­resszusa csakúgy, mint párt­juk minden kongresszusa, fontos esemény az egész nemzetközi kommunista moz­gatom számára, — mondotta Georges Marchais, a Francia Kommunista Párt helyettes főtitkára a Kremlben, az SZKP 24. kongresszusának szerda délutáni ülésén. — A Szovjetunió Kommunista Pártjának és a szovjet ál­lamnak a tevékenysége dön­tő szerepet tölt be a jelen­legi világ fejlődésében és ez megfelel a szocializmus és a béke érdekeknek. — Mi sokra értékeljük minden kommunista párt függetlenségének és szuvere­nitásának elvét. Ugyanakkor a proletár internacionaliz­must, minden kommunista pártnak a marxizmus—leni- nizmus elvein alapuló akció- egységét szent kötelességnek és egész harcunk sikere nél­külözhetetlen feltételének tartjuk. Mihail S siszlov. a PB tag­ja. a KB átkára, aki s dél­utáni ülés elnöki tisztéi töl­tötte be, Márchais felszólalá­sa után berekesztette a kongresszus második napi ta­nácskozását. Közölte, hogy a beszámoló és a jelentés fö­lötti vita csütörtökön, moszk­vai idő szerint délelőtt 10 órakor folytatódik* Moszkvában bejelentették, hogy az''SZKP Központi Bi­zottságának meghívására az SZKP -ÍCXIV. kongresszusára kedden este Moszkvába érke­zett: Cheddi Jagan. a> Guayana! Népi jtlaladó Párt főtitkára; Paul Verges a Réunioni Kommunista Párt főtitkára; Agostmho Neto, az Angolai Népi Felszabadító Mozgalom Párt lelnöke. A tegnapi lapszámunkból kimaradt: 07516 srssa 67557 67596 67609 67617 67647 87668 67690 67776 67793 «7843 67908 67911 67924 6795U 67956 67985 68048 68065 68070 68076 68106 68163 68201 68225 68242 68250 68284 68286 68300 68359 68374 68412 68416 68418 68431 68432 68444 68501 68538 685% 68597 6^98 %e22 í*sc:*W •S8640-66642 68395 68662 68669 «8675 68704 68712 68714 68811 68829 "i49 68894 68910 68912 68929 01—50 loo 6901« 01—50 loo 70874 01—50 loo 69030 01—50 loo 70893 01—50 loo 69048 01—50 loo 7U907 01—50 loo 69049 01—50 loo 70923 01—50 loo 69088 01—50 loo 70925 01—50 loo 69089 01—50 2oo 70931 01—50 loo 69109 01—50 2oo 70943 01—50 loo 69168 01-—50 loo 70981 01—50 loo G8863 01—50 loo 70982 01—50 loo 69203 01—50 loo 71000 01—50 loo 09213 01—50 loo 71020 01—50 200 69227 01—50 loo 71022 01—50 loo 69246 01—50 200 71025 01—50 loo 69274 01—50 200 71068 01—50 loo 69328 01—50 loo 71092 01—50 loo 69330 01—50 200 71103 01—50 loo 69355 , 01—50 200 71Í61 01—50 loo 69361 01—50 loo 71186 01—50 loo 69564 01—59 loo 71199 01—50 loo 69687 01—50 200 71227 01—50 loo 69695 01—50 loo 71229 01—50 5oo 69696 01—50 loo 71268 01—50 loo 69706 01—50 loo 71269 01—50 loo 69727 01—50 200 71292 01—»0 loo 69766 01—50 loo 71334 01—50 loo 69777 01—50 loo 71365 01—50 loo 69798 01—50 loo 71398 01—50 loo 69842 01—50 5oo 71424 01—50 2oo 69880 01—50 loo 71434 01—50 loo 69906 01—50 loo 71499 01—50 loo 69941 01—50 200 71531 01—50 loo 69943 01—50 loo 71541 01—50 loo 69966 01—50 loo 71562 01—50 loo 69983 01—50 loo 71567 01—50 loo 70054 01—50 loo 71582 01—50 200 70105 27 25 ooo 71598 01—50 loo 70105 01—50 200 71653 01—50 loo 70200 01—50 loo 71680 7ÍÍ95 01—50 loo 70201 01—50 loo 01—50 200 70261 01—50 loo 71725 01—50 loo 70289 01—50 2oo 71799 01—50 loo 70327 01—50 loo 71850 01—50 loo 70332 01—50 loo 71857 01—50 200 70342 01—50 loo 71918 01—50 loo 70345 01—50 loo 71934 01—50 loo 70350 01—50 2oo 71988 01—50 loo 70363 01—50 loo 72022 Ól—50 loo 70374 01—50 200 72046 01—50 2oo 70398 01—50 loo 72047 01—50 loo 70407 01—50 loo 72084 01—50 loo 70453 01—50 loo 72087 01—50 loo 70476 01—50 loo 72130 01—50 loo 70480 01—50 loo 72159 01—50 200 70507 01—50 loo 72175 01—50 loo 70526 01—50 loo 72202 01—50 2oo 70631 01—50 5oo 72225 01—50 loo 70663 01—51) 200 72276 01—5" loo 70700 70744 01—50 01—50 200 loo 72298 72365 >i - ‘ • 7080f 01—50 loo 72?78 )1 —?') loc 7081» 01—50 loo 72404 Dl—50 loo 70282 01—50 loo 72420 01—50 loo 70831 01—50 loo 72421 01-50 loo 70833 01—50 loo 72437 01—50 ÍOO *0841 01-50 loo 71.454 01—Í* too ma loo 73456 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 33 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—Ö6 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 Ul—50 01—50 01—50 ­01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 lOO loo 2oo loo loo loo 2oo loo loo loo 3ooo 2oo loo 200 loo 200 loo loo loo loo loo loo loo loo loo loo loo loo loo loo 200 loo loo loo 200 loo loo loo loo loo loo loo loo 5oo loo 200 loo loo loo 2oo loo loo loo loo loo loo loo loo loo loo 2oo loo loo 2oo loo 200 72486 72496 72497 725U7 72528 72540 72546 72553 72576 72678 72682 72684 72692 72726 72739 72801 72813 72826 72850 72871 72872 72378 72898 72907 72935 72940 72947 72964 72970 72991 73002 73023 73033 73053 73067 73076 73079 73174 73205 73233 73240 73278 73283 73300 73311 73343 73357 73379 73383 73403 73459 73472 73198 73583 73614 73659 73663 73667 73687 7?’01 73713 73786 73872 73911 7393*1 73973 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 Ul—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—30 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—30 01—50 01—50 01—30 01—50 01—50 01—50 01—50 loo loo 200 loo loo loo loo loo loo loo 200 loo loo 200 loo loo loo loo loo loo loo loo 200 200 5oo loo 200 loo 2oo loo 200 loo loo loo loo loo 2oo loo 200 loo loo 500 200 loo loo loo 200 loo 200 200 loo loo 5oo loo loo loo loo loo 500 loo 200 loo 200 loo 1 73996 74005 74008 74036 74058 74067 74081 74083 74108 74118 74226 74236 74243 74249 74250 74251 74252 74268 74270 74278 74287 74288 74291 74293 74331 74334 74363 7436G 74413 74458 74482 74512 74530 74532 74544 74564 74566 74612 74643 74649 74655 74672 74709 74716 74740 74741 74742 74754 74772 74806 74859 74864 74077 74878 74885 74915 74918 74946 74994 75003 75112 75146 75198 75204 75236 75323 75325 75331 75339 75394 75361 75378 103« 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 Ul—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 Ul—50 01—50 01—50 Ul —50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 0Í—50 01—50 01—50 Ql—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 U—90 loo loo loo loo loo loo loo loo loo loo loo loo loo loo loo loo loo loo loo 2 oo 200 loo 200 loo 2oo loo loo loo loo loo loo loo loo loo loo loo loo loo loo loo 200 loo loo loo 2oo 2oo loo loo 2oo loo loo loo loo loo loo 2oo 2oo looo loo 200 2oo loo 200 loo loo loo 2oo loo loo loo 800 loo loo I 75426 01—50 200 77025 01—50 loo 78719 01—50 100 75470 01—50 loo 77034 01—50 lop 78728 01—50 200 75473 01—50 loo 77062 01—50 lob 78771 01—50 loo 75478 01—50 loo 71057 01—50 10,0 78780 01—50 100 75485 01—50 loo 7.7060 01—50 2ütO 78795 01—50 5oo 75527 01—50 loo 7709« 01—50 lúo 78893 01—50 loo 75531 01—50 loo 77104 01—50 idő 78954 01—50 loo 75552 01—50 loo 77114 01—50 2cyo 78956 01—50 200 75559 49 5ooo 71148 01—50 lepő 7896« 01—50 loo 75559 01—50 200 77154 01—50 l<uo 79041 01—50 loo 75573 01—50 loo 77331 01—50 190 79042 01—50 loo 75586 01—50 200 77344 01—50 ÍOO 79097 01—50 loo 75587 01—50 loo 78260 01—50 3<po 79118 111—50 loo 75608 01—50 loo 78808 01—50 lpo 79148 Ul—50 200 75667 01—50 loo 78309 01—50 loo 79158 01—50 loo 75680 01—50 loo 78385 01—50 lfOO 79161 01—50 loo 75717 01—50 loo 77353 01—50 200» 75/165 01—50 loo 75744 01—50 2oo 77364 01—50 100 79180 01—50 200 75762 01—50 loo 77379 01—50 1ÍOO 79280 01—50 loo 75754 01—50 loo 77425 01—50 íoo 79304 01—50 J.00 75780 01—50 loo 77426 01—50 Joo 79319 01—50 ÍOO 75805 01—50 loo 77428 01—50 «00 79320 Ul—50 loo 75809 01—50 loo 77519 01—50 jloo 79324 01—50 loo 75830 01—50 loo 77621 01—50 loo 79342 01—50 2oo 75837 01—50 loo 77625 01—50 iloo 79368 01—50 loo 75839 01—50 loo 77632 01—50 1 loo 79382 01—50 2oo 75840 01—50 loo 77646 01—50 2oo 79424 01—50 loo 75854 01—50 loo 77678 01—50 j loo 79440 01—50 2oo 75879 01—50 loo 77681 01—50 1 loo 79508 01—50 2oo 75892 01—50 loo Í7711 01—50 1 loo 79544 01—50 2oo 75920 01—50 loo 77717 01—50 1 loo 79563 01—50 200 75962 01—50 loo 77742 01—50 loo 79570 01—50 >Joo 75968 01—50 loo 77748 01—50 i loo 79624 01«—50 loo 76014 01—50 lóo 77782 01—50 . , loo 79726 01—50 loo 76028 01—50 loo 77800 01—50 loo 79767 01—50 2oo 76030 01—50 loo 77806 01—50 ) loo 79773 01—50 2oo 76045 01—50 loo 77811 01—50 , loo 79790 01—50 2oo 76049 01—50 loo 77822 01—50 loo 79828 01—50 loo 76118 01—50 loo 77823 01—50 W 200 79865 01—50 loo 76119 01—50 200 77826 01—50 i loo 79806 01—50 Joo 76139 01—50 loo 77838 01—50 loo 79890 01—50 loo 76145 01—50 loo 77852 01—50 loo 79917 01—50 loo 76188 01—50 loo 77854 01—50 1 loo 79984 01—50 loo 76204 01—50 200 77930 01—50 loo 79993 01—50 loo 76209 01—50 loo 77960 01—50 4 loo 76253 01—50 loo 77994 01—50 j loo A kisorsolt összegek 76282 76284 76365 76416 76447 76469 76471 76473 76477 76489 76508 78560 •»6564 76591 76801 76890 76726 76768 76779 76837 76857 76895 76926 76934 76939 76982 77033 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 61-0t loo 200 200 loo loo loo loo loo loo loo 2oo loo loo loo loo loo loo loo loo loo loo loo loo loo 2oo loo 79020 78037 78070 78071 78125 78128 78129 78156 78167 78180 78181 78189 78226 78754 78403 78419 78424 78426 78508 78571 78597 78667 78678 78688 wws 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—$0 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 I 01—50 01—50 1 01—50 01—50 01—50 ; 01—50 ! 01—50 i 01—50 ; 01—50 Qt* 70 j 02 U loo loo loo 200 loo loo 2oo loo loo 200 200 200 loo loo loo loo loo loó loo loo loo loo 200 loo loo 100 forint ________ eg ész kötvényre vonat­koznak. A 100 forinttar kisorsolt kötvényekre a kötvényen feltünte­tett névértéket kell ki­fizetni A kisorsolt nyereményösszegek a kötvényértéket Is ma­gukban foglalják. A nyeremények összegé­ből a kötvény névérté­ken felüli része után 20 százalék nyere- ménvilleték kerül le­vonásra. A gyorsllsta közvet­lenül a húzás után készült, ezért az eset­leges számhibákért fe­lelősséget nem válla­lunk. A nvereménvek kifizetését április 6-án kedden kezdik meg az Országos Takarék- pénztár fiókjai és a postahivatalok. (MTI)

Next

/
Thumbnails
Contents