Népújság, 1971. április (22. évfolyam, 77-101. szám)

1971-04-01 / 77. szám

ULÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANACS NAPlLAPfA XXII. évfolyam, 77. szám ARA: 80 FILLÉR 1971. április 1., csütörtök Moszkvából jelentjük Az íJIP XXIV. kongresszusának második napja MOSZKVA: A Központi Revíziós Bizottság jelentésének elhangzása után megkezdődött az első két napirendi vont vitája. Elsőként tini n, az SZKP KB Politikai- Bizottságának póttagja, a moszkvai városi pártbizottság el~ó titkára kapott szót A szónok a ti ob mint 900 c. párti got képviselő moszkvai küldöttség nevében javasolta, hogy teljes egészé­ben. hagyják jóvá az SZKP Központi Biz-c- tságánák poli­tikai vonalát ás gyakorlati tevékenységé. Grisin elmondotta, bogy a nyolcadik ötéves t>arv határ­idő előtti teljesítésiéért indí­tott országos verseny »«ín a moszkvaiak több nvíliárd ro­bed értékű terven tétiiU ter- woéket gyártottak. A Brezsnyev -he* vjmoíőnak mzt a javaslta í érintve, hogy Moszkvát ny Ovánítsák kommunista mfcitav árossá, a esőnek ebnandotta, íogy *T- utóbbi Sf évben a f5vá- Tos alatt új meia-6- onaiakat építettek, a váróét«,- új íta- kat nyitottak meg és majd­nem 28 JjnHió n : yisetnr Her lakást adtak át suvemezo is. ntiik öv leszt, az Ukrán KP Közpon­ti Bizottságának első titkára aláhúzta, hogy a korszerű ukrajnai gazdaságban nin­csen olyan ág, amely ne érintené lényegesen a Szov­jetunió egész gazdasági komplexumának fejlődését. Ezzel összefüggésben adato­kat sorolt fél az ukrán gaz­daság ötéves dinamikus fej­lődéséről. Dinmuhamed Kunaje, a Kazah KP Központi Bizott­ságának első titkára az eltelt öt év eredményeit összegez­ve hangoztatta, hogy a Ka­zah Köztársaság gazdasága rendkívül gyors ütemben fejlődött. Fejlesztési célokra 33 százalékkal több *r>ya«i eszközt fordítottak, mint az előző ötéves tervidőszakban. Az ipari termelés volumene ma a háború előtti színvo­nalnak majdnem tizenkilenc­Rózsák a kongresszusi teremben ’Ab éteőKW BHhaQ lav bejelentette, hogy fran­cia szövetkezeti tagok rózsát és szegfűt küldtek a kong­resszusnak. A francia elvtár­siak — mondotta Szurzlov — ezzel a gesztussal a párizsi kornmün 100. évfordulójáról akarnak megemlékez«! és azt kívánják Lenin x>ártjá- nak, hogy a béke és a szo­cializmus nevében sikeresen folytassa kongresszusi mun­káját. A virágokat a teremben je­lenlevő nőküldötteknek nyúj­tották át. A párt egész munkájának tartalmát a beszámol, isi idő­szak alatt a leninizmus irán­ti hűség jellemezte — jelen­tette ki Grigorij Romanov, a leningradi terület pár bizott­ságának vezetője. Megállapította: a gazdasá­gi és a kulturális építés irá­nyításában megnövekedetí; a párt szerepe. Közölte a küldöttekkel, hogy Leningrad, amely az or­szág második ipari központ­ja, határidő előtt teljesítette az ötéves tervet és kongresz- szusi vállalásait valameiuiví főbb mutató terén. Pjotr Maserov. az SZKP KB Politikai Bizottságának póttagja, a Belorusz KP KB első titkára bevezetőben hangsúlyozta, hogy a kong­resszusi hallgatóság, de z egész szovjet nép a Központi Bizottság beszámolójánál: ha­tása alatt áll. A belorusz kommunisták — húzta alá —, teljes mértékben helyeslik a beszámolóban felvázolt célki­tűzéseket. s szilárd egysed­ben készek arra, hogy azokat meg is valósítsák. A továbbiakban Maser bírált egyes minisztériumo­kat, amiért halogatják az új, a haladó termelési formák bevezetését Mint rámutatott, ezeknek a minisztériumokra dtp főhatóságoknak hozzá ke ’ ftzokntak aa új módszerek­hez. Nyikolaj Maszlennyikov, a gorkiji területi pártbizottság első titkára ugyancsak támo­gatta a KB beszámolóját. Mint elmondotta, a kongresz- szus megnyitása óta állandó kapcsolatot tartanak fenn a terület dolgozóival, akik ugyancsak szívvel-lélekked foglalnak állást a beszámo­lóban kifejtett nagy célok megvalósítása mellett. Le Duam, a küldöttek üd­vözlése után kijelentette, hogy az amerikai agresszo- rok ellen és a haza megmen­téséért, valamint a szocializ­mus építéséért vívott háború­ban „Vietnam népe szünte­lenül érzi a Szovjetunió kom­munista pártja, a szovjet kormány és a szovjet nép lel­kes támogatását, óriási és ér­téltes segítségét”. A Vietnami Dolgozók Párt­ja Központi Bizottságának el­ső titkára aláhúzta, hogy a vietnami nép feltétlenül győ­zelmet arat az amerikai im­perialista agresszió elleni harcban. Vietnam népe Ho Si Minh elnök szent hagya­tékának megfelelően a végső­kig fog harcolni a déli or­szágrész felszabadításáért, Észak megvédéséért és a ha­za békés újraegyesítéséért”. A vietnami pártküldöttség vezetőjének felszólalásával zárult a szovjet pártkong­resszus szerda délelőtti ülése. A szerda délutáni ülés első felszólalójaként Sarai Rasidov, az SZKP KB Poli­tikai Bizottságának póttagja, az' Üzbég KP KB első titká­ra emelkedett szólásra. Be­szédét azzal kezdte, hogy az üzbóg kommunisták nevé­ben elfogadta és jóváhagyta az SZKP Központi Bizott­ságának politikai irányvona­lát. Hangsúlyozta, hogy a be­számolóból kitűnik: a Köz­ponti Bizottságban a lenini munkastílus érvényesül. Grigori j Zolotuhin, a krasznodari határterület párt- bizottságának titkára a szo­cializmus történelmi győzel­(Folytatás a 2. oldalon) 700 vendég a BVT budapesti tanácskozásán Budapesten tartózkodik N. M. Voscsinyin, a Béke-világ- tanács titkára, s szerda dél­után az Országos Béketanács­nál sajtónyilatkozatot adott a május közepére Budapestre összehívott BVT-közgyűlés előkészületeiről, a nemzetkö­zi békemozgalom munkájá­ról. Elmondta, hogy a BVT a mindenkori nemzetközi hely­zetnek megfelelően fejti ki sok irányú tevékenységét a béke megvédéséért. Vala­mennyi világrész képviselve van a Béke-világtanácsban. öt fő vonala van a nem­zetközi béke munkának: az indokínai népek harcának se­gítése, a közel-keleti konflik­tus politikai rendezéséért ki­fejtett erőfeszítések, az eu­rópai biztonság megteremté­sének előmozdítása, a fegy­verkezési hajsza elleni küz­delem. valamint a nemzeti felszabadító mozgalmak, a fejlődő országok támogatása. Valamennyi kérdéskör napi­rendre kerül a budapesti ta­nácskozáson, amelynek vár­hatóan 700-nál több külföldi vendége lesz. Arról is szólt a Béke-vi- lágtanács titkára, hogy szer­te a világon nagy érdeklődés előzi meg a budapesti köz­gyűlést. Az Országos Béke-, tanács vezetőivel ezekben a napokban készítik elő a má­jus 13—16-án sóira kerülő esemény végleges program­ját KIS ÜZEMEK, NAGY JÖVÖJE (3. oldalon) ♦ AMERIKAI TRAGÉDIA a gárdonyi Géza SZÍNHÁZBAN (4. oldalon) ♦ TUDÓSÍTÓINK JELENTIK (5. oldalon) ♦ JELENTŐS TORNÁVAL INDUL EGERBEN A V1ZILABDAIDÉNY (6. oldalon) ♦ FARKAS FERENC SZERZŐI ESTJE EGERBEN (8. oldalon) ♦ Bizalom és támogatás 1st és fái sitiig részvevő a Isii gyűléseken Szerdán országszerte befe­jeződtek a képviselői és ta­nácstagi jelölő gyűlések, a több mint kéthetes — már­cius 15-én kezdődött — ese­ménysorozat tapasztalatairól, eredményeiről nyilatkozott Bencsik István, a Hazafias Népfront Országos Tanácsá­nak főtitkára az MTI tudósí­tójának. — Mindenekelőtt az volt a szembetűnő vonása a jelölő gyűléseknek, hogy tovább Eredmények és tervek KISZ-véíkokségek Hevesben o Heves megyében a negye­dik ötéves tervidőszakban több kiemelt népgazdasági beruházás valósul meg a Kommunista Ifjúsági Szövet­ség védnökségével. Visontán a Gagarin Hőerőmű és a szomszédos Thorez Külfejté- ses Bányaüzem. Kiskörén a Tisza II. vízlépcső és öntö­zőrendszer építése már a har­madik ötéves tervidőszakban is fő feladat volt. A KISZ Heves megyei bi­zottságának szerdán Egerben tartott ülésén a KlSZ-véd- nökségek tapasztalatairól és további feladatairól tárgyal­tak. A beszámoló hangsú­lyozta, hogy nagyszerű ered­ményeket hozott a „zöld utat a Tisza II. KlSZ-védnökségé- nek” akció, valamint „kom­munista vasárnapok” szerve­zése is. Visontán a Gagarin Hőerő­mű építése döntő szakaszé, hoz érkezett. Egyetlen év alatt több mint kétmilliárd forintot költenek a visontai építkezésekre. A Visontán dolgozó vállalatok KISZ- szervezetei vállalták, hogy az idei építési és üzembehelye- zési feladatokat határidő előtt és jó minőségben teljesítik. A kongresszus delegátusai és vendégel a Kreml Kongresszusi Palotájának tágas elő­csarnokában. (Telefots — APN — Ivanova felv, — KSJ Kitüntetések, előléptetések A katonai és politikai lá- képzés színvonalának emelé­sében, c népnadsereg harc- készültségének fejlesztésében, beosztásukban több éven át végzett munkájuk kiemelke­dő elismeréseként — hazánk felszabadulásának 26. évfor­dulója alkalmából —. az El­nöki Tanács Vörös Csillag érdemrenddel tüntette ki néphadseregünk hat főtiszt­jét. A Kiváló szolgálatért ér­demrendet 33-an kapták meg, a honvédelmi miniszter 14 alezredest ezredessé léptet: t elő. Ezenkívül számosán kap­ták meg a Haza szolgálatáért érdemérem különböző foko- aatatt, ............... ............. j s zélesítette a választópolgári tanácskozások demokratiz­musát. Elsősorban azzal, hogy míg a korábbi választások előkészítésekor a ielölfí gyű­lések csak javasoltak jelöl­tet és a Hazafias Népfront megfelelő szintű bizottságai döntöttek a jelölés kérdésé­ben, ezúttal a Hazafias Nép­front javasolt és emellett kü­lönféle társadalmi szervek, intézmények, illetve maguk a választópolgárok is tehettek ajánlást a jelöltek .'’’kásá­ban. Lényeges változás,, lent az is, hogy a jelöltek között most nincs sorrendi különbség, tehát aki a jelölő gyűlésen megjelent választó- polgárok egyharmadanak sza­vazatát megkapta, vállalta a jelölést és magáévá tette Hazafias Népfront választási programját, alfabétikus sor­rendbe kerül fel a listára, s az április 25-i választás ered­ményétől függ, hogy ki lesz a képviselő tanácstag. — A közügyek iránt foko-. zódó érdeklődést mutatja, hogy Budapesten és vidéken egyaránt népes közönsége volt a jelölő gyűléseknek: megbízható becslés szerint összesen körülbelül két és félmillió ember vett részt a jelölések helyi eseményein, ami a választópolgároknak több mint egyharmadát je­lenti. A 352 országgyűlési képviselői hely esetében töb­bes jelölésre 48 alkalommal került sor. Az előző ország- gyűlési választásoknál man­dátumot kapott 349 képvise­lőnek körülbelül egyharma­dát ezúttal nem jelölték, te­hát jelentős változás várható a legfelsőbb törvényhozó tes­tület személyi összetételében. Az 1967-ben megválasztott 349-cel szemben az új cik­lusban 352 képviselője lesz; a választójog; törvény értelmé­ben ugyanis átlag harminc­ezer lakosra jut egy képvi­selő a parlamentben. Kedvező tapaszta áttérik, bogy a jelöltek sorában kép­viselői és tanácstagi jel«, 'ea ­sel egyaránt, előretörnek a nők és a fiatalok. Például a nők a jelöltek listáján körülbelül 25 száza­lékot képviselnek az ország- gyűlési helyek tekintetében, ennél is nagyobb mértékű a „fiatalodás” 1967-ben csupán egy olyan képviselő került be a parlamentbe, aki akkor még nem töltötte be a 30. évét, most viszont körülbelül húsz jelölt van a 30 óval*; ti i osztályból.

Next

/
Thumbnails
Contents