Népújság, 1971. január (22. évfolyam, 1-26. szám)

1971-01-01 / 1. szám

«LA« PROMTÄiüAi BtmsüLiremr Al MSZMP HEVES MEGYEI BIZOHSAGA ES A MEGYEI ÍANACS NAPHAPíA 1971. Január U. péntek í févi fidiőzlet a Cfouta« AS/.SZK-ból A Heves megyével testvért kapcsolatot tartó Csuvas Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaságból újévi jó kí­vánságokat tartalmazó táv­irat érkezett a megye veze­tőihez címezve: Kedves Elvtársak! Szívélyes üdvözletünket küldjük önöknek és a test­véri Heves megye minden dolgozójának a közelgő új­év alkalmából. További si­kereket kívánunk a szocia­lizmus építésében, az MSZMP X. kongresszusa ha­tározatainak végrehajtásá­ban, a szovjet—magyar ba­rátság erősítésében. Jó egészséget és boldogságot kívánva kommunista üdvöz­lettel: TORONOVSZKTJ, 9» SZKP Ctavit TerOleH Pártbizottság első titkár«, 1SLJUKOV, • Csuvas Autonóm Xöztér- gtsíg Legfelsőbb Tanácsának elnök*, ÍAJCEY, • Cnttw« Autonóm KOztár- easág Minisztertanácsának elnök«. Köszönet és elismerés a helyreállítási munkák valamennyi részvevőjének A Minisztertanács ülése Á kormány Tájékoztatási Hivatala közli: a Miniszter­tanács csütörtökön ülést tar­tott Apró Antal, a Miniszter- tanács elnökhelyettese be­számolt a KGST végrehajtó bizottsága 50. ülésének mun­kájáról. A tanácskozás részt­vevői elsősorban az integrá­ció programjával kapcsola­tos okmányok kidolgozásá­val foglalkoztak. A kormány a jelentést jóváhagyólag tu­domásul vette. Az építésügyi és városfej­lesztési miniszter tájékozta­tó jelentést adott az idei ár­víz okozta épületkárok hely­reállításának és újjáépítésé­nek helyzetéről. Közvetlenül az árvízvédelmi munkálatok befejezése után olyan hatá­rozat született, hogy mind­azok, akiknek lakóházát az árvíz lerombolta, még a tél beállta előtt tető alá kerül­jenek, az új épületekt>en pe­dig legalább két helyiséget lakható állapotban át kell adni. A július elején meg­kezdődött építkezések a fe­lelős állami és társadalmi szervek munkája és a széles körű társadalmi összefogás eredményeként a vártnál is jobb eredményekre reaetteta Szabolcs-Szatmár megyét*« november 10-lg az eiöirány- aatot túl telj esi tv« 4 ITT, december 20-ig pedig 4 673 lakás készült ei. Csongrád, Békéé ée Szolnok «negyét*» ez év végéig 898 lakás épült újjá és befejeződött 1312 UÖcás helyreállítása. A kivi- tedezési munkákat 29 minisz­tériumi, 7 tanácsi vállalat, számos ktsz és kisiparos végezte. Részt vettek az új­jáépítésben a Magyar Nép­hadsereg, a Belügyminiszté­rium és a munkásőrség ala­kulatai, a KISZ által szerve­zett ifjúsági építőtáborok lelkes fiataljai és az érintett területek lakói. Az újjáépítési munkában elismerésre méltó eredmé­nyeket értek el a Szabolcs- Szrtmár megyei párt-, taná­csi és társadalmi szervek, továbbá a tervező és építő­ipari vállalatok, a MÁV és a közúti autóközlekedés dol­gozói. A TÜZÉP, az OTP. vala­mint az építőanyagipari vál­lalatok jelentős munkát vé­geztek az újjáépítés feltéte­leinek biztosításában, a nép­hadsereg és a belügyi szer­vek tagjai nagy tömegű anyag kirakását segítették élő. Ugyancsak jelentős volt az a segítség, amit a Szovjet­unió és több más baráti or­szág nyújtott a helyreállítási munkákhoz. A kormány az építésügyi és városfejlesztési miniszternek, mint helyreál­lítási kormánybiztosnak zá­ró jel értéséi jóváhagyólag tu­domásul vette, egyben kö­szönetét ét elismerését fe­jezte ki a helyreállítási munkák valamennyi részt­vevőjének. A* építésügyi ér vteorta*­lesztésl miniszter Javaslat*: alapján a kormány hozzájá­rult, hogy Hejőcsabán új cementmű épüljön. A mint­egy 3,5 milliárd forintos be­ruházást 1971-ben kezdik, 9 az előreláthatólag 4 évig tartó építkezések befejezté­vel a cementellátás legfon­tosabb problémái megoldód­nak. A művelődésügyi minis»- ter a magyar—szovjet kor­mányközi kulturális együtt­működési bizottság VIT. ülé­séről tett jelentést. A Moszkvában folvtatott őszin­te, baráti légkörű tanácsko­zásokon a következő napi­rendi pontok szerereitek: együttműködés a társada­lomtudományok területén aa egyetemi oktatásban; ta­pasztalatcsere a nemzetközi versenyeken, fesztiválokon és kér>zőművés7°ti kiállítá­sokon történő részvételről; a bizottság eddig hozott hatá­rozatai vésp-ebaitásánátfl elemzése a színház-, zene- és fi'mmCvés-’ot területén, valamint az 1°71—72. évi munketerv jóváhagyása. A kormány a jelentést elfogad­ta. A Minisztertanács titkár­ságának vezetője jelentési terjesztett a kormány elé al országgyűlés decemberi ülés­szakán elhangzott képvisel® javaslatokról. A Miniszter-1 tanács felhívta * mániszi»-' rek figyelmét a Javaslatod megvizsgálására és megfele­lő intézkedések megtételén* wejd egyéb ügyeket tárgyad XXII., bt, L szám ÄRA: t,— FORINT TERV8NDULO ■Tét iJtéves tervidőszak határpontja, népgazdaságunk mérföldköve az 1970-es esztendő vége, s az 1971-es év kezdete öt évre visszatekinteni nem egy­szerű, mert bár sokat mondanak az össze­foglaló adatok, nem tükrözhetnek min­dent Az erőfeszítéseket a gazdasági re­form bevezetéséért és kibontakoztatásá­ért a kezdeményezéseket a termékszerke­zet megváltoztatására, a küzdelmet a mos­toha időjárással a mezőgazdaságban nem részletezheti egyetlen terv jelentés sem, ám örömeink és fáradozásaink mérlegéből nem hiányoznak. A népgazdaság eredmé­nyeit és gondjait — ha csak tört, millio­mod részben is — minden ember érzi, Vi­ncii, tehát néni szemlélője, hanem részes* azoknak. I közös érdekeltség fűz szara* szálakat a termelő éa a nem termelő ága­satok, a népgazdaság valamennyi terűte­kének dolgoséi között, • • körös érdekelt­ség magyarázza, bogy az országos száma­in! tervünk te. — tény, bogy a harmadik ötéves terv célkitűzései megvalósulnak, sőt, több te­rületen túlteljesítésre is mód nyílott. A nemzett jövedelem 30—33 százalékos nö­vekedése, a beruházásoknál — 1968-as árakon számítva — az 50 milliárd forint körüli túlteljesítés megvalósítása, az ipart termelés 33—35 százalékos emelkedés* nemcsak azt bizonyítja, bogy erősödött a népgazdaság, as ország, hanem azt la, bogy a források ésszerűbb, hatékonyabb kihasználásával, a munka gazdaságosságá­nak előtérbe helyezésével sikerült az ere­deti tervcélok egy részét túlhaladni. En­nek köszönhető, hogy a lakosság reáljö­vedelme 31—33 százalékkal emelkedett a harmadik ötéves terv esztendeiben, a fog­lalkoztatottak száma elérte az ötmillliót, a bevezetésre kerülhettek az életkörülmé­nyekre jelentősen kiható intézkedések, mint például a 44 órás munkahét, a gyer­mekgondozási segély. sikerek elérésében közrejátszik. Az áldo­zatkészséget, az alkotókedv és cselekvés serkentését — vagy éppen lelohasztását —, mindazt amit termelés, gazdálkodás emberi tényezőinek nevezünk. Aligha le­het e tényezők szerepét jelentőségét túl­becsülni! Mert éppen az emberi s a köz- gazdasági érdekek, indokok, szempontok közössége az, ami sikert kovácsol, ám nem könnyű, de: elengedhetetlen! A negyedik ötéves terv ugyanis nem kevesebben tű­zött ki célként, mint azt, hogy szemben a mai — összehasonlításként átszámított — 750 dollárral, a tervidőszak végén az egy főre jutó nemzeti jövedelem elérje az 1000 dolláros színvonalat s ezzel átlép­jünk azon a küszöbön, amely a közepesen fejlett és a fejlett országok csoportját el­választja. Azaz: gazdaságfejlesztésünk in­tenzív szakaszának kibontakoztatásával megkezdjük felzárkózásunkat a gazdasági­lag fejlett országok közé E nagy, össze­foglaló célon belül világosan mégha táros­sá a részleteket, megmutatni az egyes em­ber eerepét, tevékenysége fontosságát, helyi Mádét Minden kollektíva dolga, hogy sgésst te részt egyaránt lásson te láttasson, megvilágítva a becsületes mun­ka te a nemzeti vágyó» gyarapodása k&- aBttf összefüggéseket. Az eredmények sMrékftf tetei jepet játszott a gazdasági reform, de nem kétsége«: nem oldhatott meg rövid Idő alatt mindent A munka termelékenysé­gének lassú emelkedése, a beruházási piac feszültsége, a műszaki haladás nem kie- elégító üteme olyan Ismert problémák, amelyekre egyaránt rámutatott az ország- gyűlés ülésszaka a negyedik ötéves terv tárgyalásakor, s a párt X. kongresszusa is, a következő évek teendőit elemezve. Az eredmények mellett tehát a gondok is in­dokolják, hogy az 1971—1975 közötti évek­ben, a negyedik ötéves terv időszakában olyan fejlődés menjen végbe, amit a terv­törvényben így fogalmaztak meg: „A nép­gazdaság olyan dinamikus fejlődését kell elérni, amely lehetővé teszi a lakosság életszínvonalának rendszeres és viszonylag gyors növelését, életkörülményeinek és kulturális ellátottságának további javítá­sát, a termelésnek a korszerűség követel­ményeivel összhangban álló fejlesztését, a nemzeti vagyon gyarapítását. A növe­kedés üteme teremtsen kedvező feltétele­ket a társadalmi termelés hatékonyságá­nak fokozásához, biztosíts» a népgazdaság arányos fejlődéséé*'. Korábban már rámutattunk: a vények tömören fogalmazottak, nem rész­letezhetik mindazt, ami az eredmények. Becsületes munka. Sokszor leírjuk, sű­rűn kinomdjuk. Mégis, a cselekedetekben a lehetségesnél, a szükségesnél kevésbé tükröződik, jámberl gyengeségekül épp­úgy szerepe vsa ebben, mint a szervezési, technikai tdtétoki hiányainak. Am alig­ha tévedünk, ha azt állítjuk: a következő M esztendőben csak az együttes tökélete­sítéssel, az emberi gyengék csökkentésé­vel, ■ a szervezési, technikai feltételek ja­vításának egyidejűségével Juthatunk előbbre. A nemzeti Jövedelem évenként 5,5—8 százalékos növelése, az ipar ter­melésének hat százalékos emelkedése, a mezőgazdaság belterjességének te jövedel­mezőségének fokozása mint kiragadott példa la érzékelteti a teendők alkotta utat, amelyen a következő években járunk. Eh­hez azonban nem elegendő egyetérteni az országosan meghatározott célokkal. Első­sorban önmagunkra, majd környezetünk­re tekintve kell meglelnünk a tökéleteseb­bet, értékesebbet, egyénnek te köznek hasznosabbat. Mindenki jobban akar élni, mindenki terveket dédelget, álmokat sző. Egészsé­ges, érthető emberi törekvés ez, csak ép­pen érvényesülésének útja nem mindegy. Tapintat és szigor, elvhű becsületesség és nyílt keménység kell, hogy formálja az utat egyéni törekvések és közös feladatok összhangjának megteremtéséért, azért, hogy a társadalmilag hasznos munka, a csakis ez fialja a több figyelmet, az egyé­ni boldogulást. Jusson több pénz, nagyobb megbecsülés, fokozott tisztelet azoknak, akik — akármilyen poszton állnak — ér­tékesebb produktummal szolgálják a tár­sadalmat, s érezzék a fegyelmező szigort azok, akik csak markukat nyújtják. Két tervidőszak határpontján állunk. Nemze­tünk önbizalmát erősítő, jóletét emelő si­kerekkel zárjuk a harmadik ötéves tervet, t bizakodva kezdhetjük a negyediket. Bizakodva: erőnkben, tehetségünkben, • céljaink országgvarapítő, «»épjólétet wsdí eredményeibe», 1*2» JíIbidéit kedoes oLoasónknak új évet kwánuak!

Next

/
Thumbnails
Contents