Heves Megyei Népújság, 1965. november (16. évfolyam, 258-282. szám)

1965-11-02 / 258. szám

Couve de Murville Moszkvában Űjabb incidens az izraeli—jordániai haláron TEL-AVIV (MTI) Az izraeli hadsereg szóvivője közölte, hogy Latrun körzeté­ben, Jeruzsálemtől 24 kilomé­terre újabb határincidensre került sor a jordániai és izra­eli katonák tűzharcában öt iz­raeli életét vesztette hat meg­sebesült. A lövöldözések során — jor- d-inat adarok szerint — 15 iz­raeli katona esett el. A francia külügyminiszter a Szovjetunióban. A képen: (balról jobbra) Alekszej Koszigin szovjet miniszterelnök, M Couve de Murville, P. Baudet Franciaország moszkvai nagy­követe és V. Zorin, a Szovjetunió párizsi nagykövete. (Tellefoto — MTI Külföldi Képszolgálat) Az amerikai—nyugatnémet szerződés Franciaországban a vészharang megkondításához hasonló hatást keltett Jeladás volt ez számunkra, hogy erősí­tenünk kell a kapcsolatokat a Szovjetunióval annak érdeké­ben, hogy együtt oltalmazzuk Európa függetlenségét. De nemcsak ez teszi szüksé­gessé a közeledést Franciaor­szág és a Szovjetunió egyező álláspontra helyezekedett. a Bundeswehr nukleáris fegyve­rekkel való felszerelésének kérdésében. Nem szabad atom­bombát adni a Német Szövet­ségi Köztársaságnak! — ez or­szágaink jelszava. Franciaor­szág és a Szovjetunió közel áll egymáshoz az Egyesült Álla­mok délkelet-ázsiai politikájá­nak megítélésében is. Mind a két ország ellenzi a háború és a vérontás e politikáját és kö­veteli annak beszüntetését — Nézetem szerint ezek azoic az alaptételek, amelyek szilárd alapot biztosítanak közeledé­sünk számára. Ha mi a jövő­ben ténylegesen, amúgy igazá­ban támogatjuk egymást az or­szágaink szempontjából közös nemzetközi problémák megol­dásában, akkor kétségtelenül nagy sikereket fogunk elérni. A kölcsönös támogatásra való tö­rekvés jelei pedig megvannak. GYORSLISTA. Az 1965. november hó 1-én megtartott lottó jutalomsorso­lásról, melyen a 43. hét szelvénnyel vettek részt 207 775 mosógép, 210 305 9 489 285 mosógép, 9 490 535 könyváll. ut., 218 737 televízió, írógép, 9 491 167 ut. 9 491 169 ut. 226187 tv, 229 991 óra. 715 885 9 498 044 lemezjátszó, 9 507 194 rádió, 716 981 kristály készlet, utalv. 9 509 987 tv, 9 546 647 718 304 ut., 733 459 rádió, hűtőgép, 9 548 738 utalvány, 742 331 motorkerékpár, 742 906 9 557 485 ut. 9 561 870 éléskam- éléskamra ut., 747 374 motor- ra ut. 9 568 173 háztart. gépek, kerékpár, 761847 motorkerék- 9 575 342 utalvány, 9 577 361 pár, 761 967 könyvállv. és ut. éléskamra ut. 9 583 425 utalv. 770 951 rádió, 777 067 varrógép. 9 586 579 konyhab. 9 598 883 4 280 774 tv, 4 280 901 tv, varrógép, 9 604 521 éléskamra 4 281 016 írógép, 4 281 789 han- utalv. 9 606 624 éléskamra ut. gulatsarok, 4 287 11 könyvállv. 9 623 347 tv, 9 634 927 háztart. és ut 4 287 605 zsebr. 5 387 764 gépek, 9 635 935 kerékpár duó, éléskamra ut. 5 620 032 lemez- 9 641 694 bútor, 9 645 148 utalv, játszó, 5 631 040 tv, 7 377 076 hű- 9 658 276 óra, 9 658 643 televízió tógép, 7 398 978 óra és ezüst 9 660 300 ut. 9 665 643 utalvány, utalvány, 7 625 738 hűtő- 9 671 598 óra, 9 675 407 rádió* gép, 7 627 934 tv, 7 629 828 9 678 156 házt. gépek, 9 689 168 kristálykészl. 7 631 502 rádió, bútor, 9 699 276 óra, 9 724 097 7 649 413 tv, 7 653 274 éléskam- rádió, 9 730 438 éléskamra ut. ra ut. 9 301 904 utalv. 9 313 012 9 734 781 óra trió, 9 738 395 óra éléskamra ut. 9 317 072 utalv. és ezüst utalv. 9 740 391 tv. 93eocÍ7 P°rsPv°>..9 35Cj 6f7.tv’ A gyorslista közvetlenül á 9 39? 993 °Ja “ ezus,t húzás után készült, az esetle­9 363 200 hazt. gepek, 9 364 780 ges számhibákért felelősséget °ra’ nÜ71, 309, *V’ j9 íy.’ nem vállalunk. A nyertesnek 9 385 829 kerekp. duó, 9 386 474 a szelvény fogadási szelvény­óra, 9 404 377 utalv. 9 407 881 részét november 20-ig kell el- 9*4 6„ ®e' juttatnia a Sportfogadási és 9 "l17 tv’n^Í^A9 ÍV’ Lottó Igazgatóság lebonyolítási 9 437 046 tv, 9 441 270 tv, osztályára. (Budapest, V., Ná. 9 442 021 óra, 9 447 945 óra, dór utca 15.) „Wilson, ne csalj !” ACCRA (MTI) Harold Wilson, brit minisz­terelnök Lagosból Accrába ér­kezett, a repülőtérről a város­ba vezető úton összegyűlt tö­megek Ilyen jelszavakat kiál­toztak ütemesen: „Wilson, ne csalj!” — „Nagy Britannia el­árulja a nemzetközösséget!” — „Tartóztassák le Smith-t!”. Megérkezése után a miniszter- elnök azonnal felkereste Nkru- mah ghanal elnököt, hogy tár­gyaljon vele a legfontosabb nemzetközi kérdésekről, tájé­koztassa öt rhodesiai tárgya­lásairól. Értesítjük kedves Nézőinket, hogy a Mágnás Miska nagyoperettet óriási sikere miatt továbbra is műsoron tartjuk Csoportos jegyigénylés de. 10—12-ig a színház szervező irodájában, Széchenyi u. 8. Telefon: 23—53. Jegyek válthatók a színház pénztáránál hétfő kivételé­vel mindennap 13—19.30 óra között. Telefon: 22—22. ■ ■■■a A ghanai elnökkel folytatott megbeszélése után Wilsor rö­vid sajtóértekezleten „hasz­nosnak’’ mondotta a megbe­széléseket. Wilson látogatásával kapcso­latban a ghanai kormány nyi­latkozatban foglalta ö-sze ál­láspontját a rhodesiai kérdés­ben. A nyilatkozat értelmében a ghanai kormány a Wilson ál­tal javasolt királyi bizottság felállítását .négymillió képvi­selet nélküli afrikai elárulásá­nak és a kérdés megkerülésé­re szolgáló fogásnak” minősíti. Az afrikai államok — hangzik a nyilatkozat — minden lépés­re készek, hogy megadják a szükséges támogatást a Rho­desiában többségben levő négy­millió afrikainak. Wilson, angol miniszterelnök — magyar idő szerint vasár­nap este háromnegyed 10 óra­kor érkezett vissza Londonba Accrából jövet. — A londoni re­pülőtéren erős rendőrkordon őrizte az érkezés helyét. Rög­tön érkezése után Wilson nyi­latkozott a sajtónak. „A rette­netes csapás, amely a múlt héten még közvetlenül fenye­getett, úgy gondolom, elkerül­hetővé vált és idővel még elér­kezhetünk a kérdés rendezésé­hez” — mondotta az angol mi­niszterelnök. Hangoztatta, nem katonai erőszak útján történő rendezésre gondolt. A királyi bizottság megalakítása, ami­ben Smith-szel megegyezett, lehetővé teszi a szükséges idő­nyerést a dolgok átgondolásá­ra. Közölte hogy a királyi bi­zottságot néhány napon belül megalakíthatják és ez a bizott­ság az év végéig befejezheti konzultációs mi'pWW • • Öngyilkos lett a Ku-Klux-Klan „nagysárkánya'’ Daniel Burros kél la ki élete Egy leleplező újságcikk WASHINGTON (MTI): Harriman, Johnson elnök utazó nagykövete, Tucsonban, az arizonai egyetemen, rövid beszédben foglalkozott a nem­zetközi helyzettel. Az amerikai politikus meg­nyilatkozásának leglényegesebb eleme az volt, hogy megállapí­totta, megítélése szerint esély van a nukleáris fegyverek el­lenőrzéséről kötendő egyez­ményre. Harriman emlékezte­tett rá, hogy az idén Moszkvá­ban tárgyalt Koszigin, szovjet miniszterelnökkel. A szovjet kormányfő és más szovjet ve­zetők egyaránt kifejtették, hogy az Egyesült Államoknak, vala­mint a Szovjetuniónak egy­aránt érdeke törekedni ilyen egyezmény megkötésére. Koszigin azonban azt is vilá­gosan tudtára adta — Ismerte el Harriman —, hogy az ilyen megállapodás mindaddig nem lehetséges, amíg Vietnam föld­jén háború dúl. A nagykövet ezután a Kínai Népköztársaság ENSZ-jogainak helyreállításával szemben fog­lalt állást. Több jelentés érkezett az Amerikában működő Ku-Klux- Klan terrorszervezet tevékeny­ségéről. A Tenesee állambeli Mem- phisban, sajtójelentések szerint, a hatóságok elkobozták a Ku- Klux-Klan „fehér lovagjainak” titkos okmányait, amelyekből kiderül, hogy a terrorszervezet erőszakos cselekmények elkö­vetésére készült. New Yorkban egy lakásban holtan találták meg New York állam Ku-Klux-Klan szerveze­tének egyik „nagy sárkányát”, a 28 éves Daniel Burrost. A ha­lálról az ugyancsak a lakásban tartózkodó Roy Frankhouser *nagy sárkány” értesítette a rendőrséget. Frankhouser vallomása sze­rint Burros öngyilkos lett, pisz­tolyával agyonlőtte magát. (Vovilkossaeanak oka a New Figyelem l A verpeléti TÜZÉP-lele­pen korlátlanul kaphatók- 30-as és 40-es betoncső átérés 1,50-es 1,70-es és 3 méteres FENYÖKARÓ. BRIKETTSZÉN. Az 1965—1966-os fűtési idényre 1 fő kazánfűtőt azonnal felvesz a Heves megyei Vízmű Vállalat egri üzemvezetősége. Jelentkezés: személyesen, Eger, Fürdő utca 3. sz. alatt a vállalati irodahelyiségben reggel 7-től 15 óráig. Kultúrhásak, klubbokl Rex-asztalok olcsón eladók! Belkereskedelmi Kölcsönző Vállalat, Budapest, IX., Közraktár u. 30. Telefon: 336-499. J Kitüntették a breszti erőd | rr r 1 rr m , hős védőit Mazurov kiemelte: az Egye­sült Államok barbár vietnami agressziója megmutatta a bé­keszerető népeknek, milyen veszéllyel fenyegeti a békét az amerikai imperializmus jelen­legi irányvonala, az a körül­mény, hogy az Egyesült Álla­mok a nemzeti csendőr szere­pében kíván fellépni, — mon­dotta Mazurov. fellépés esetén minden eddigi­nél nagyobb lehetőségekkel rendelkeznek egy újabb világ­háború megakadályozására. Mazurov hangsúlyozta, hogy a szocialista államok hatalmas közössége kellő eszközökkel rendelkezik, hogy megvédje népeinek békés munkáját és a hitleri Németország fölötti győ­zelem eredményeként létrejött határok sértetlenségét. MOSZKVA (TASZSZ): Couve de Murville, francia külügyminiszter és kísérete a Szovjetunióban tett körútjáról visszaérkezett Moszkvába. A külügyminiszter Szocsiban vasárnap Koszigin, szovjet kor­mányfővel és Mikojannal, a Legfelső Tanács Elnökségének elnökével találkozott ★ A Leningradszkaja Pravdá­ban megjelent Tabouis asszony cikke a szovjet—francia kap­csolatokról. Tabouis asszony a Couve de Murville kíséretében lévő francia újságírók között látogatott el a Szovjetunióba. — A francia—szovjet kapcso­latok kérdésével 1924 óta fog­lalkozom — írja cikkében. — Emlékszem e kapcsolatok kü­lönböző szakaszaira, a közben támadt akadályokra. Meet az a véleményem, hogy talán soha­sem volt ekkora a hit orszá­gaink közeledésének lehetősé­gében, abban, hogy a kapcso­latók évről évre mindjobban kibontakoznak. Sok tény, sok jelenség késztet arra, hegy ilyen jóslásba bocsátkozzam. ii kommunista lók értekezlete kérdést illetően nincs meg az egyöntetűség. Az értekezlet részvevői rámutattak: pártjaik tökéletesen egyetértenek a má­jusi moszkvai konzultatív ta­lálkozó következtetéseivel, s hangsúlyozzák, hogy a jelenle­gi viszonyok között az egység csakis a közös ellenség elleni harc útján és olymódon érhető el, hogy a kommunista- és munkáspártok világkonferen­ciájának összehivása céljából konzultatív találkozókat tarta­nak. ■---­BR ESZT (TASZSZ): Hétfőn ünnepi ülésen nyúj­tották át Bresztben a Lenin- rendet és az Aranycsillag ér­met a breszti erőd hős védői­nek, akiket a hitleri fasizmus legyőzésének 20. évfordulója alkalmából tüntettek ki. Az ünnepi beszédet Kirill Mazurov, a szovjet miniszter- tanács első elnökhelyettese mondta. Hangsúlyozta, hogy a breszti erőd a szovjet nép hő-j »ességének, ragyogó dicsőségé­nek megtestesülése. A Nagy Honvédő Háború történetében a breszti erőd védelme epizód volt, mégis lenyűgöző erővel mutatta meg a szocialista Szovjetunió népeinek törhetet­len barátságát, összeforrottsá- gát és egységét. A szovjet né­pek egysége döntő tényező volt az ellenség szétzúzásában. — Az imperialista elnyomók elleni közös harc tüzében szü­letett és izmosodik évről-évre népeink szövetsége azoknak az országoknak a népeivel, ame­lyek a szocialista fejlődés út­jára léptek — mondotta a to­vábbiakban Mazurov. — Test­véri barátságunk, amelyet a célok közössége, a marxizmus— leninizmus eszméi tesznek szi­lárddá, biztosítja a szocialista tábor legyőzhetetlenségét, a Szocializmus minden egyes or­szágának és egész táborának biztonságát Ezt jól meg kelle­tte tanulniok azoknak is, akik manapság imperialista agresz- sztós terveket szőnek, arra szá­mítva, hogy a szocialista orszá­gok népeinek egysége nem szi­lárd. — A böce és a szaclalizmus érői hatalmasak és egységes Közép-amerik; és munkáspáll HAVANNA (TASZSZ) A Kubai Kommunista Párt fejtóorgánuma, a Gramma kö­rötte, hogy nemrégen megtar­tották a mexikói, a guatema- lai, a salvadori, a hondurasi, a fcostaricai és a panamai kom­munista és munkáspártok 4. Értekezletét. A pártértekezleben megvizs­gálták a kölcsönös érdeklődés­re számottartó kérdéseket, ki­dolgozták a közös akciók irány­vonalát és határozatot hoztak Közép-Amerika gazdasági in­tegrációjáról. , A párttalálkozóról kiadott közlemény megjegyzi, hogy a kölcsönös megértés légkörében lefolyt értekezlet bebizonyítot­ta a latin-amerikai kommunis­ta- és munkáspártok további közeledését és baráti köteléke­inek erősödését A dominikai kérdéssel kap­csolatban az értekezlet részve­vői felhívták a latin-amerikai népeket, hogy hiúsítsák meg az Imperial izmus terveit.- A moszkvai Pravda mexikói tudósítója a közép-amerikai »ártértekezletröl szóló beszá­molójában kiemelte: az érte­kezlet részvevői aggodalom­mal jegyezték meg, hogy a kommunista világmozgalom- iwn egy sor elvi fontosságú York Times vasárnap reggeli 1 cikke, amely bebizonyítja, hogy 1 a „nagy sárkány” izraelita volt 1 és kilétét titkolva csatlakozott 1 több szélsőjobboldali néger- és zsidóellenes szervezethez. Tag­ja volt az amerikai náci párt­nak és egy másik fasiszta párt­nak, a Nemzeti Üjjászületés Pártjának. A Ku-Klux-Klanhoz csatlakozva gyorsan emelkedett föl a ranglétrán és rövidesen New York államban ő lett a szervezet egyik vezetője. Burros már előzetesen tudott a leleplező cikkről és meggyil­kolással fenyegette meg a New York Times munkatársát A cikk megjelenése után össze­roppant, elkeseredésében főbe- lőtte magát. Szakszervei MOSZKVA (TASZSZ): Hétfőn Moszkvában megnyílt a Szovjet Szakszervezetek Köz­ponti Tanácsának plénuma. Az ülésen megvitatják a gaz­dasági reformmal kapcsolatos szakszervezeti feladatokat és kidolgozzák a szakszervezeti részvétel programját az ipar- fejlesztésben. Ezenkívül megvi­Ben Barka titol PÁRIZS (MTD: Párizsban nagy feltűnést kel­tett Ben Barkának, a marokkói ellenzéki mozgalom egyik ve­zetőjének titokzatos eltűnése. Ben Barka a múlt hét péntek­jén a Champs Elysées egyik kávéházában egy honfitársára várakozott, amikor két férfi lé­seti plénum tátják a varsói szakszervezeti világkongresszus munkájának eredményeit. A hétfő délelőtti ülésen Vik­tor Grisin, a Szovjet Szakszer­vezetek Központi Tanácsának elnöke, megtartotta beszámolód ját a szeptemberi pártkong­resszus határozataiból fakad" szakszervezeti feladatokról. kzatos eltűnése pett hozzá. A francia titkos- rendőrség tagjaiként igazolták magukat és felszólították a ma­rokkói politikust, hogy kövesse őket. A kávéház előtt mindhár­man autóba szálltak, és azóta Ben Barkát senki sem látta. Ben Barka barátai szerint két lehetőség áll fenn; vagy a ma­rokkói titkosszolgálat emberei rabolták él honfitársukat, vagy fjedig a francia rendőrség vette őrizetbe a marokkói kormány kérésére. A francia belügymi­nisztérium azonban hivatalo­san közölte, nem tud Ben Bar­ka hollétéről. Ben Barka 45 éves matemati­ka tanár, a Népi Erők Nemzeti Uniójának egyik alapítója. Évekkel ezelőtt hagyta el Ma­rokkót, amikor a királyi kor­mány letartóztatta az ellenzéki mozgalom több vezetőjét.

Next

/
Thumbnails
Contents