Heves Megyei Népújság, 1965. november (16. évfolyam, 258-282. szám)

1965-11-02 / 258. szám

Veterán-küldöttség utazott a Szovjetunióba jSbs SZKP Központi Bizott­ságának meghívására Révész Gézának, az MSZMP Köz­ponti Bizottsága tagjának ve­zetésével hétfőn magyar vete­rán-küldöttség utazott a Szovjetunióba, a Nagy Októ­beri Szocialista Forradalom 48. évfordulója alkalmából rendezendő ünnepségekre. A küldöttséget a Ferihegyi re­pülőtéren dr. Korom Mihály, az MSZMP Központi Bizott­ságának titkára, Úszta Gyula altábornagy, a Magyar Hon­védelmi Sportszövetség or­szágos elnöke és Gábor Ist­ván, a Magyar Partizán Szö­vetség főtitkára búcsúztatta. Jelen volt a búcsúztatásnál G. A- Gyenyiszov, a Szovjet­unió budapesti nagykövete, továbbá K. I Provalov vezér- ezredesei az élükön az ideig­lenesen hazánkban állomáso­zó szovjet csapatok parancs­nokságának magas rangú képviselői. {MTI) [VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Választások az USA-ban WASHINGTON? Kis Csaba, az MTI tudósító­ja jelenti: Kedden az Egyesült Álla­mok számos városában és államában helyi választáso­kat tartanak. A legtöbb ál­lamban a helyi hatóságokat választják újra, több helyütt, így például Virginában kor­mányzót választanak, j A legnagyobb érdeklődés a New York-i polgármes­terválasztást előzi meg. Ugyancsak nagy az érdek­lődés a clevelandi polgármes­ter-választás iránt is. Cári Stokes, néger ügyvédnek sok megfigyelő szerint komoly esélyei vanned: a polgármes­teri tisztség elnyerésére. AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XVI. évfolyam, 258. szám ARA: 50 FILLER 1965. november 2., kedd < MtPUMG &zejtetteih űfndiLűit Az amerikaiak dél-vietnami „tévedése'*: Bestiális bombatámadás nők és gyermekek ellen Rendkívüli biztonsági intézkedések Saigonban — Katonai díszszemle Az amerikai főparancsnok­ság szóvivője közölte, hogy az USA-légierő két Skyraider vadászbombázója parancsot kapott az amerikai katonai egységek szárazföldi művele­teinek támogatására. Közben — a szóvivő szerint „tévedés­ből’4 — a Skyraiderek bomba- támadást hajtottak végre Be Dúc falu ellen, Bong Son kö­zeiében, Binh Dinit tarto­mányban. Hírügynökségi jelentéseik­ből kiderül, hogy a támadás teljesen váratlanul érte a fa­lut, amely távolabb fekszik a hard cselekményeiktől. A bombatámadásnak 48 halálos áldozata van, öt­venötén megsebesültek. Az AP értesülése szerint a támadás időpontjában főleg nők és gyermekek tartózkodtak a falában. Az AFP megjegyzi, hogy az amerikai légierő dél-vietnami bevetései során az idén eddig összesen 19 alkalommal for­dult elő „téves bombázás”. Saigon Tan Son Nhut re­pülőterén, amely katonai és polgári légi forgalmat bonyo­lít le, 70 méteres lángok csaptak fel a repülőtér katonai üzemanyag raktárának egyik nagyméretű benzin­tartályából. Csak több százezer liter hab­oltóanyaggal tudtak megfé­kezni a tűzvészt A nyomo­zást meffind itatták, a repülő­teret lezárták. Az amerikaiak folytatták a bombázást. B—52-esek a Sai­gontól délkeletre fekvő Bien Hoa tartomány területén bom­bázták! a dél-vietnami parti­zánok fehételeaett támasz­pontját. NEW YORK: ötvennégy Egyesült ATLa- mok-beli főiskolai intézmény 600 tanára és előadója A nemzeti ünnep alkalmá­ból a saigoni kormány rend­kívüli biztonsági intézkedése­ket foganatosított, mivel tar­tott attól, hogy a Be Dúc délr vietnami falu ellen tévedési­ből végrehajtott, 48 halálos áldozatot és sok sebesültet követelő amerikai légitámadás miatti elkeseredés Ante- rika-elienes tüntetésekhez vezethet. Eddigi jelentések szerint in­cidensekre nem került sor, de nyugati sajtótudósítók jelen­tésükben megemlítették, hogy a tömeg fásultan és közönyö­sen nézte végig a katonai pa­rádét. 4f Október utolsó munkanapját takarékossági világnappá nyil­vánították. Az OTP vezérigazgatósága minden megye e napi első szülöttjének ezer forintos takarékbetétkönyvet ajándé­koz. Megyénkben Gyöngyösön született a szerencsés újszü­lött. Cighardt Istvánnénak 0 óra 40 perckor kisfia született a gyöngyösi kórházban. A vámosgyörki boldog mamát és a sze­rencsést újszülöttet Varga József, az OTP Heves megyei igaz­gatóhelyettese és Svarcz Istvánné, a gyöngyösi fiók vezető­helyettese köszöntötte virágcsokorral, és átadták a boldog mamának az 1000 forintról szóló nyeremény-takarékbetét­könyvet. (Foto: Kiss Béld9 Újabb indiai—pakisztáni összetűzés Egy hindu vallási szervezet tagjai felégettek 16 muzulmán falut Indonéziában «polgárháború folyik” A hadsereg fcoamranistaellenes terrorja maKASTA (MTI) Á nyugati hírügynökségek [jelentése szerint Indonézia -különböző részein tovább fo­óta vallatnak, állítólag kije­lentette, hogy a mozgalom „a kommunisták hatalomátvételi kísérlete voit”4 követelte a vietnami vér­ontás beszüntetését, Wa­shington vietnami politi­kájának megváltoztatását a New York Times vasárnapi számában. Saigonban hétfőn délelőtt a dél-vietnami nemzeti ünnep — Ngo Dinh Diem rendszere megdöntésének második év­fordulóján — nagy katonai díszszemle volt. KARACHI (MTI): A pakisztáni hadügyminisz­térium szóvivője szerint a hét végén újabb összetűzések vol­tak pakisztáni és indiai csa­patok között. A szóvivő sze­rint a pakisztáni csapatok „visszalőttek és megöltek ki­lenc indiai katonát” Tithwal és Lahore körzetében. A Kasmír Hangja nevű titkos . rádióállomás, amely ! ... ■ ----------... A takarékosság gondolata nem ismer országhatárokat ünnepség Egerben, a Gárdonyi Géza Színházban A Hazafias Népfront Heves megyei Bizottsága és az Országos Takarékpénztár Heves megyei Igazgatósága tegnap este az egri Gárdonyi Géza Színházban rendezte meg a takaré­kossági világnap Heves megyei megnyitó ünnepségét. Az elnökségben helyet foglaltak: Hazai Béla, az MSZMP Heves megyei Bizottságának titkára, Bíró József, a megyei tanács vb-elnö- fee, Furucz János, a Szakszervezetek Heves megyei Tanácsának vezető titkára, a megyei párt- végrehajtó bizottság tagjai, Sebestyén János, a megyei KISZ-bizottság első titkára, dr. Lend- vai Vilmos, az egri városi tanács vb-elnöke, Sályi János, a Hazafias Népfront megyei tit- j kára, Hoffmann József, az Országos Takarékpénztár igazgatója és Vadász Károly, az OTP Heves megyei Igazgatóságának vezetője. Sályi Jánosnak, a Hazafias Népfront megyei titkárának megnyitója után Bíró József, a Heves megyei Tanács végrehajtó bizottságának elnöke mondott beszédet. '■ lyik a hadsereg kommun ista- f flenes terrorhadjárata. Az indonéz hadsereg szó­vivői beszámoltak arról, hogy kommunistákat vettek őrizet- , be Keiet-Jávában, Nyugat- ; Jávában és Celebesz-szigetén. ( Cíáebeszea a rendőrség és muzulmán fegyveresek üldözik: a kommunistákat, akik a dzsungelbe vették be magukat. Á jelentések szerint Kö­zép-Javában a kommunisták ellenállást tanúsítottak a hadsereggel szemben és je­lentős körzeteket ellenőriz­nek. A hadsereg irányítása alatt álló Antara hírügynök­ség szerint a közép-jávai Solo térsé­gében a helyzet „napról napra súlyosabb”. Bojolali körzetében a helyi katonai parancsnok szerint októberben 250 személy vesz­tette életét a fegyveres ösz- szetúzések során. Szaleh, miniszterelnök-he­lyettes kijelentette, hogy Indo­néziában „polgárháború fo­lyik”. A hadsereg parancsnoksá­ga i a malaysiai határterüle­tekről visszavonja a csa­patokat, hogy bevethesse azokat Közcp-Jávában. « A hadsereg mindenütt igyekszik megtisztítani a köz- igazgatást a kommunista ve­zetőktől: Kelet-Jávában nyolc kommunista polgármestert váltottak le. A katonaság fokozza kom­munista-ellenes propagandá­ját. Az ellenőrzése alatt álló indonéz rádió vasárnapi je­lentése szerint Untung ezre­des, a Szeptember 30. mozga­tási vezetője, akit már hetek ... Negyvenegy évvel ez­előtt, a takarék pénztárak az első takarékpénztár megala­kulásának századik évfordu­lója alkalmából Milánóban megrendezték első nemzetkö­zi kongresszusukat. E kongresszuson három világrész országai vettek részt, köztük hazánk is. A kongresszus határozatot hozott, hogy minden év októ­ber 31-ét avassák a takarék- pénztárak közös ünnepévé s október utolsó munkanapján szerte alvilágon rendezzenek takarékossági napokat. A mai ünnepségünket is ennek jegyében rendezzük. Az egyén takarékos gazdál­kodása nagyon szorosan ösz- szefügg a társadalmi síkon fo­lyó takarékossággal. Az az ember, aki saját keresetével 'jobban gazdálkodik és taka­rékoskodik, az a munkahe­lyén is — az üzemben, a ter­melőszövetkezetben, és hiva­talban is — takarékosabban gazdálkodik az állam es2Űcö­zedvel, a társadalmi tulaj­donnal, s elősegíti annak gya­rapítását. És azok, akik takarékoskodnak anyaggal és áruval, azok népünk jólétének emelé­sét, hazánk gazdasági ere­jének gyarapítását szol­gálják. Az egyén takarékos gazdálko­dása tehát szorosan összefügg a társadalom érdekével. De tovább is vihetjük ezt a gon­dolatot, mert a társadalmi életben folyó takarékosság viszont az életszínvonal növe­kedésével kihat az egyes em­berekre is. Megyénkben 1956. december 31-én mindössze hatmillió fo­rint volt a betétállomány összege. Ma már 570 millió forint­ra emelekedett a betét­állomány. Ez mutatja leginkább azt a fejlődést, amelyet a takaré­kosság terén megyénkben el­értünk ... A gyermekektől kezdve a felnőttekig eljut a takarékos­ság gondolata és gyakorlata, így elmondhatjuk, hogy szin­te egész társadalmunknak kö­zös eszméjévé vált. S a taka­rékosság eszméje ma már be­járta a világot. Ez a gondo­lat nem ismer országhatárt, világszerte száz és százmilliók takarékoskodnak. A mai ün­nepség — a takarékossági vi­lágnap is — e gondolatot van hívatva terjeszteni és bízunk abban, hogy megyénkben is a lakosság túlnyomó többsége csatla­kozni fog a takarékos em­berek népes táborához — fejezte be beszédét a me­gyei tanács vb-elnöke. Az ünnepség második ré­szében Sárost Katalin, Kibédi Ervin, Hegedűs János és a Payer-trió szórakoztatták az ünnepség részvevőit, a szín­házat zsúfolásig megtöltő kö­zönséget. (m) Kasmírnak Pakisztánhoz va­ló csatlakozását követeli, azt jelentette, hogy egy hindu vallási szerve­zet tagjai felégettek 16 muzulmán falut Kasmír­ban és számos muzulmánt meg­öltek. ÜJ-DELHI: Sasztri, indiai miniszterel­nök kijelentette, hogy mivel a Biztonsági Tanács nem nyilvánította agresszomak Pakisztánt, kész a pakisztáni agreszió kérdését bármely pártatlan bíróság elé terjesz­teni. Sasztri kijelentette alap­vető fontossága van annak, hogy megnevezzék az ag- reszort, mert elmaradása az agressziót bátorítja. ★ Sasztri indiai miniszterel­nök kijelentette, hogy kor­mánya elvben hozzájárul a fegy­veres erők kölcsönös visz- szavonásához a tűzszüneti vonal térségében. A miniszterelnök egy saj­tóértekezleten ezt mondotta: „Vannak bizonyos javaslatok a csapatok kölcsönös vissza­vonására és mi elvben hozzá­járultunk ehhez. Készek va­gyunk a részletek megtárgya­lására, hogy el lehessen ke­rülni az összetűzéseket a fron­tokon.” Sasztri megismételte azt az indiai álláspontot, hogy Kas­mír India szerves része. A kasmíri kérdést .nem/ lehet felvetni, mielőtt a katonai tűzszünet és a csapatvissza­vonások kérdése meg nem ol­dódik — mondatta. , ★ Ajub Khán, pakisztáni el­nök szokásos elsejei rádió­beszédében kijelentette, hogy a tűzszünet India és Pakisz­tán között még a csapatok kölcsönös visszavonása esetén sem biztosítja tatósan a bé­két, ha nem szüntetik meg a vi­szály alapvető okát. A pakisztáni államfő kije­lentette, hogy „Nem lehet bé­ke az indiai feltételek szerint, hanem csak akkor, ha a felté­telek mindkét fél számára megfelelőek. Ajub Khán sze­rint India tovább fenyegeti Pakisztánt, de — fűzte hoz­zá — a pakisztáni nép kész ismét felkelni hazájának vé­delmére. Ajub Khán azt állította^ hogy a kasmíri kérdés »,vi­lágméretű problémává nőtt.” A pakisztáni államfő szerint az országba eddig 80 000 me­nekült érkezett Kasmírból.' Ajub Khán azzal vádolta az inliai vezetőket, hogy „nép­irtást követnek el” Kasmír­ban. Az atomkérdés a bonni diplomáciai tevékenység középpontjában BONN (MTI): A bonni kormány szóvivője az elmúlt héten bejelentette, hogy az új kormány megalakulása után csakhamar széles kö­rű diplomáciai tevékenységet fog kifejteni: Schröder kül­ügyminiszter Párizsba vagy Londonba utazik, ezt követően Erhard kancellárral együtt Washingtonba látogat, Von Has­sel hadügyminiszter pedig a NATO hadügyminisztereinek no­vember végére tervezett értekezletén fogja előterjeszteni a bonni elképzeléseket „Az Atlanti Közösség atomproblémájá­nak megoldására”. Erhard kancellár és Schröder külügyminiszter a tegutób- bi hetekben tett nyilatkozataiban ismét kifejezésre juttatta, hogy a kormány továbbra is ragaszkodik atomigényeinek megvalósításához. Diplomáciai kommentátorok szerint ez a kér­dés áll majd Erhard kancellár washingtoni tárgyalásainak középpontjában és Shröder külügyminiszter londoni látó* gatásának is az a fő célja, hogy az atomkérdésben ingadozú brit kormányt rávegye a bonni elképzelések támogatására. i

Next

/
Thumbnails
Contents