Heves Megyei Népújság, 1965. október (16. évfolyam, 231-257. szám)

1965-10-01 / 231. szám

Radhakrihsnan Belgrádba érkezeti BELGRAD (MTI): Radhakrishnan, India köztársasági elnöke, csütörtökön délután hivatalos látogatásra Belgrádba érkezett. Az indiai el­nök Joszip Broz Titónak, Jugoszlávia elnökének meghívására négy napot tölt Jugoszláviában. Radhakrishnan elnpk Belgrádban a jugoszláv vezetőkkel megbeszéléseket folytat a két ország kapcsolatainak további megszilárdításáról és a nemzetközi helyzet időszerű kérdései­ről. A jugoszláv közvélemény nagy érdeklődéssel tekint a megbeszélések elé, annál is inkább, mert a két országot — az el nem kötelezettségi politika következetes híveit — ha­gyományos baráti szálak fűzik össze. nek és képtelennek” nevezte az indítványt, amelynek értel­mében Indiának ki kellene vonulnia Kasmírból. „Nem akarunk külföldi csapatokat saját földünkön” — jelentet­te ki. A Reuter-iroda tudósítója Kasmír pakisztáni fennható­ság alatt álló részéből, Muzaf- farabadból küldött tudósítást. Helyi közigazgatási tisztvise­lőkre hivatkozva azt jelentette, hogy Muzzaffarabadtól észak­ra, a Meelam-völgyben levő települések lakossága, kb. öt­venezer ember, éhezik, a had­műveletek miatt. az egész szovjet nép nevében búcsúzott az elhunyttól. A búcsúbeszédek elhangzása után a gyászszertartás az In- temacionálé hangjaival fejező­dött be ★ Rónai Sándor elhunyta al­kalmából számos részvéttávi­rat érkezett külföldről. Részvé­tét fejezte ki a Szovjetunió Legfelső Tanácsának elnöksé­ge, a Bolgár Kommunista Párt Központi Bizottsága, a Francia Kommunista Párt Központi Bizottsága, a Jugoszláv Kom­munisták Szövetségének Köz­ponti Bizottsága, a Kubai Szo­cialista Forradalmi Egységpárt Országos Vezetősége, a Mongol Népi Forradalmi Párt Központi Bizottsága és a Nagy Népi Hu- rál elnöksége, a Német Szo­cialista Egységpárt Központi Bizottsága és a Német Demok­ratikus Köztársaság Államta­nácsa. Ugyancsak táviratban tolmácsolta őszinte együttérzé­sét a Szovjet—Magyar Baráti Társaság elnöksége és az ideig­lenesen Magyarországon állo­másozó szovjet csapatok déli csoportjának katonai tanácsa. Táviratban fejezte ki részvé­tét több budapesti diplomáciai képviselet is. Az indiai hadügyminiszté­rium szóvivője szerdán azzal vádolta Pakisztánt, hogy a tűz- szüneti megállapodás óta 42 alkalommal súlyosan megsér­tette a tűzszünetet. Ezekből az akciókból huszonkettőt Pakisz­tán a Rajasthan sivatag körze­tében kezdeményezett: az in­diai csapatok azonban vissza­verték a támadásokat, 27 pa­kisztáni katonát megöltek, 26-ot pedig foglyul ejtettek. A szóvivő elmondotta még, hogy „a pakisztáni beszivárgók” kez­denek visszavonulni Kasmír­ból, de még mindig körülbelül háromezer tevékenykedik Kas­mír indiai részén. Az indiai bejelentés szerint ■ tűzszüneti vonalon tovább folytatódnak a harci cselek­mények. Pakisztán viszont ismét In­diát vádolja a tűzszünet fel­borításával. Karachiban egy hivatalos szóvivő kijelentette, hogy indiai gyalogsági erők tü­zérségi támogatással a rajast- hani sivatagban támadásba lendültek, de a pakisztáni erők viszaverték őket. Pakisztán azt is közölte, hogy Sundra térségé­ben India két napon belül most egy második támadást is megkísérelt, de — hangzik a pakisztáni közlemény — a pa­kisztáni egységek visszaszorí­tották őket, nagy veszteséget okozva az indiaiaknak. Az AP hírügynökség szemle- frója úgy vélekedik, hogy az ENSZ, amely szeptember 28-án tető alá hozta az úgynevezett tűzszünetet, még mindig nem rendelkezik kellőszámú semle­ges megfigyelővel, hogy ezt el­lenőrizni is tudja Az AP je­lenti, hogy Bruce McDonald kanadai vezérőrnagy, az ENSZ indiai—pakisztáni megfigyelő missziójának főnöke, aki jelen­leg hivatalosan Indiában tar­tózkodik, átlépte a „senkiföld­jét” pakisztáni területre ment, hogy megpróbáljon véget vetni az összecsapásoknak. McDonald állítólag azt javasolja, hogy a lahorei fronton húzódó'tűzszü­neti vonaltól mindkét hadsereg ötszáz-ötszáz méternyire von­ja vissza alakulatait. Az indiai és pakisztáni egységek most a harminc méter széles Ichogil- csatornánál néznek farkassze­met egymással. Itt említjük meg, hogy U Thant, az ENSZ főtitkára — mint ezt New Yorkban egy szóvivő bejelentette — „egyes keleteurópai országoktól” azt tudakolta, hogyan vélekednek arról, hogy megfigyelőket küldenének az indiai—pakisz­táni tűzszüneti vonalra. Az ENSZ-közgyűlésen tar­tózkodó Bhutto pakisztáni kül­ügyminiszter sajtóértekezletet tartott. Egyebek között kije­lentette: a jelenlegi vonalak­ról mindaddig „nem lehetsé­ges a pakisztáni csapatok visz- szavonása”, amíg ezeket a csa­patokat „pártatlan hatóság” nem váltja fel. Mint ismeretes, Bhutto az ENSZ-ben előzőleg azt java­solta, hogy afrikai, ázsiai és la­tin-amerikai ENSZ-csapatok váltsák fel a vitatott Kasmír­ban az indiai és pakisztáni egységeket. Ezt a javaslatot India eluta­sította. Az indiai ENSZ-kül- döttség egyik kasmíri tagja a közgyűlés ülésén „nevetséges­Czinege Lajos Jugoszláviába érkezeit BELGRAD (MTI): Czinege Lajos vezérezredes, honvédelmi miniszter vezeté­sével csütörtökön délelőtt ma­gyar katonai küldöttség érke­zett Belgrádba. A delegáció Ivan Gosnjak, nemzetvédelmi miniszternek, a Jugoszláv Szo­cialista Szövetségi Köztársa­ság fegyveres erői helyettes ÉM. Budapesti Beton- árugyár Bp. XXI. (Csepel) Rákóczi F. u. 289. azonnali belépéssel alkalmaz gya­korlattal rendelkező kar­bantartó lakatosokat, autó­villanyszerelőket, valamint rakodási munkára férfi, azonkívül mozaiklap és be- tonelemgyártó munkára fér­fi és női segédmunkásokat. Felvételhez munkakönyv. Mii-lap, SZTK kiskönyv es tanácsi igazolás szükséges. Munkásszállást biztosítunk. Jelentkezés a fenti cím munkaügyi csoportjánál. főparancsnokának meghívásá­ra tíz napot tölt Jugoszláviá­ban. Czinege Lajossal együtt Belgrádba érkezett Csémi Ká­roly, vezérőrnagy, honvédelmi miniszterhelyettes, a magyar néphadsereg vezérkari főnöke, Borbándi János vezérőrnagy, honvédelmi miniszterhelyettes, a néphadsereg politikai főcso­portfőnöke és a néphadsereg több más magas rangú tisztje. A magyar katonai küldöttsé­get a batajnicai repülőtéren Ivan Gosnjak nemzetvédelmi miniszter’, Rade Hamovics ve­zérezredes, a jugoszláv nép­hadsereg vezérkari főnöke, Koszta Nagy, nemzetvédelmi miniszterhelyettes és a jugosz­láv néphadsereg több másma- gas rangú katonatisztje köszön­tötte. Jelen volt a repülőtéri fo­gadtatáson Zágor György, ha zánk belgrádi nagykövete és Fodor Gyula, ezredes, a nagy- követség katonai attaséja is. HAVANNA (TASZSZ): Argentínában a kormányzó Polgári Népi Radikális Párt képviselőinek egy csoportja az argentin képviselőház elé ter­jesztett határozati javaslatá­ban elítéli az Egyesült Álla­mok képviselőházának azt a döntését, hogy fegyveresen be­avatkozik a kontinensen. „Az amerikai kongresszusi képvi­selők álláspontja arra vall — hangzik a dokumentumban —, hogy nem értik meg kontinen­sünk problémáit és romlik a viszonyuk a földrész többi or­szágával”. k A kormánypárti határozati javaslat felhívja a képviselő­ket, utasítsák vissza az ameri­kai képviselőház határozatát. A mexikói választási nép­Isméí kitört a TaaS MANILA (MTI): A fülöpszigeti Taal-vulkán, amelynek keddi kitörése ed­dig még felmérhetetlen pusz­tulást, károkat okozott, csütör­tökön délelőtt ismét működni kezdett: gőzfelhőket és hamut lövelt az ég felé. A füst és gőz hatszáz méter magasan gomo­lyog a kráter fölött. A megújult vulkáni tevé­kenység nagy riadalmat kel­tett. A hatóságok újabb fal­vakból kezdték meg a kitele­pítést, miközben a keddi ka­tasztrófa áldozatai után még mindig folyik a kutatás. Bár előzőleg azt közölték, hogy a halálos áldozatok szá­ma esetleg eléri a kétezret is, most már a rendőrség szerint az eltűnteknek minősítfettek közül legtöbben előkerültek. A végleges veszteséglistán 300 —500 név szerepel majd — mondja a rendőrség. TAß IÁN ZOLTÁN Angol repülőgépek kél arab falul bombáztak KAIRO (MTI): A Dél-arábiai Nemzeti Fel-1 szabadítási Front közleményt adott ki Kairóban. A közlei ményben tiltakozik az Aden* ben hozott legutóbbi angol intézkedések ellen és felszó* lítja Aden, valamint Dél-Ará* bia lakosságát, hogy szombat* tói kezdve kezdjen polgári en* gedetlenségi mozgalmat a brit hatóságokkal szemben. A felszabadítási front közle* ményéből a TASZSZ kiemeli: hogy angol harci repülőgépek bombáztak két falut Béni Szaad térségében. Támadása* ikkal több lakott települést tettek tönkre. SZÁN A A: i 1 A jemeni kormány egy köz* leményében erélyesen tiltako* zik a dél-arábiai határ közeié* ben fekvő Albayda város el* len intézett brit támadás mi* att. A közlemény szerint a brit tüzérség támadásán kívül az angol légierő repülőgépei megsértették Jemen légi terét is. Mint a jemeni kormány rá-t mutat; nem véletlen, hogy az albaydai támadás ugyanarra az időszakra esik; amikor aZ angolok elnyomó intézkedése* két hoztak Adenben. Jemeni megteszi a szükséges lépése* két, hogy az ügyet az ENSZ elé terjessze — hangoztatja ä szanaai kormány. t könny. — Nem, azt nem lehet — til­takozott azonnal a férfi. — Nincs okunk a gyűlöletre. «* Magában hozzátette: Bár len­ne! Az asszony erre is gondolt. Hangosan a választ mondta rá: — Nincs. — Majd fellobbants — Innék valamit! — Én is — bólintott a férfi, » konyakot rendelt. Rajtuk kívül alig volt vendég a teraszon. A fiatal, gyerekarcú pincér hamar hozta az italt: — Parancsoljanak — tette elé­jük könnyű, kimért mozdulat­tal a két metszett poharat, s le­sütött, szalmaszőke szempillái alól azt leste: észreveszi-e az asszony, milyen finoman tud kiszolgálni? Igen, észrevette. — Köszönöm — mosolygott rá könnyű, kis biccentéssel, de to­vább nem törődött vele; a férfit nézte. — Mire iszunk? — emelte az fel a poharát. Az asszony csak nézte, nézte azután mondta: — Amire te akarod. A férfi arca hirtelen merev lett. Hátradűlt a nádfotelben s felmutatott: — Nézd! Az asszony felpillantott. A kék sötétség lejjebb szállt. A hegyek már feketék voltak. 9 élük volt, amely keskeny, zöld barázdát hasított áz ég aljára.! «--Mint megnyíló; kék óceán Mély részvéttel búcsúztatták Rónai Sándort elhunyt ravatalánál a Közpon­ti Bizottság, az Elnöki Tanács éa a kormány több tagja, a munkásmozgalom számos régi harcosa, a társadalmi és tö­megszervezetek sok képviselő­je. Borsod megyéből, amely­nek Rónai Sándor országgyűlé­si képviselője volt, küldöttség érkezett a gyászszertartásra. Részt vett a búcsúztatáson a budapesti diplomáciai képvise­letek számos vezetője és tagja. Felcsendültek a munkás- gyászinduló hangjai, majd Gás­pár Sándor mondott beszédet. Gáspár Sándor szavai után az építőmunkások népes tábo­rának nevében Reszegi Ferenc, az Építő-, Fa- és Építőanyag­ipari Dolgozók Szakszervezeté­nek elnöke búcsúzott az el­hunyttól. Mráz Ferenc, a Borsod me­gyei pártbizottság tagja, a szakszervezetek megyei taná­csának elnöke az egykori har­costársak nevében búcsúzott Rónai Sándortól. N. R. Seleh, a Szovjetunió budapesti nagykövetségének követtanácsosa, ideiglenes ügy­vivő, a Szovjetunió Baráti Tár­saságainak Szövetsége, a Szov­jet-Magyar Baráti Társaság és a az angol értekezletén javaslatot, amely állami be­avatkozást követel az áremel­kedések megakadályozására. Clive Jenkins képviselő* a technikusok szakszervezetének főtitkára és Harry Nicholas, a szállítómunkások szakszerve­zetének főtitkára a legéle­sebben megbélyegezte és el­utasította a kormány jövede­lempolitikáját. Hasonlóképpen Michael Főtt, képviselő, a munkáspárti balszárny egyik legismertebb szóvivője is hoz­záfűzte: — A legnagyobb veszély nem a tory vagy a liberális ellenzék részéről fenyegeti a kormányt — mondotta Foot—, hanem a legnagyobb veszély a cinizmus, az, hogy vezetőink mindig másképpen beszélnek, amíg a párt ellenzékben van és megint másképp, amikor elfoglalják a hivatalokat. A szakszervezeti törvények bevezetését ellenző határozati javaslatot végül is a konferen­cia 3,6 millióval, 2,5 millió el­lenében elutasította. A megle­pően szoros eredmény jelzi a kormánypolitika ellenzékének erejét. Megfigyelők ebből arra következtetnek, hogy Wilson a pártszakadás kockázatával játszik, ha az új szakszerveze­ti törvénykezést megpróbálja keresztülhajszolni a parla­mentben. Csütörtökön délután a Kere- pesi-temetőben kegyelete» gyászünnepségen búcsúztatták Rónai Sándort, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Politikai Bizottságának tagját, a Magyar Népköztársaság Elnöki Taná­csának tagját, országgyűlési képviselőt, a Hazafias Népfront Országos Tanácsa elnökségé­nek tagját, a Magyar—Szovjet Baráti Társaság elnökét. A munkásmozgalom nagy halot­tainak emlékművénél felállí­tott ravatalnál sokszázan gyűl­tek össze a végső tisztesség­adásra. A családtagokon, hoz­zátartozókon kívül részt vett a gyászszertartáson és- a ravatal­nál díszőrséget állt Biszku Bé­la, Fehér Lajos, Fock Jenő, Gáspár Sándor, Kállai Gyula, Komócsin Zoltán, Nemes De­zső, Somogyi Miklós, Szirmai István, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai, Ajtai Miklós, Brutyó János, Cseter- ki Lajos, Ilku Pál és Nyers Re­zső, a Politikai Bizottság pót­tagjai, Korom Mihály és Szurdi István, az MSZMP Központi Bizottságának titkárai és Kis­házi Ödön, a Magyar Népköz- társaság Elnöki Tanácsának helyettes elnöke. Tisztelgett az Viharos vit munkáspárt LONDON (MTI): Az angol munkáspárt orszá­gos értekezletén csütörtökön heves összecsapásokra került sor a kormány bér- és árpoli­tikája ügyében. George Brown gazdaságügyi miniszter egy­órás beszédének egyetlen ho­mályos mondatában rejtette el a vita lényegét: a kormány új törvények életbeléptetésével akarja kényszeríteni a szak- szervezeteket, hogy béremelési követeléseiket — még mielőtt a munkáltatók elé terjeszte­nék — vessék alá halasztó ha­tályú „szűrésnek”. Ugyanakkor a miniszter kérte a konferenciát, hogy utasítsák el azt a határozati Az asszony a férfire pillan­tott: — Egyet kérek tőled — mond­ta halkan. — Egyet?! — csodálkozott a férfi. — Mindent kérhetsz. — Nem — rázta fejét. — Csak egyet. — Mit? — Azt, hogy mondd majd meg, ha — lenézett az asztalra, mintha a fehér abrosszal be­szélgetne: — ha már nem sze­retsz, — Szeretlek. Tudod. — Most igen — felelte az asz- szony. — Eljön az idő, amikor majd nem. — Ügy érezte, ha még egyet szól, sírni kezd. A férfi átnyúlt a poharak fö­lött, megsimogatta rezzenő, fe­hér ujjait: — Gondolod? — kérdezte. Jó lenne nem gondolni — mondta rá magában az asszony. Hangosan nem válaszolt, elné­zett a hegyekre. Nem vették észre, mikor me­rült el a nap. Az égalja arany­zöld volt, s meleget lehelt, de föntebb már kék volt, hűvös kék. A hegyek puhán nyúltak el, álmosan, mintha a város füstjeiből s az est párájából formálta volna őket egy látha­tatlan valaki. A férfi maga felé billentette kezét a fonott karfán, s a kar­órájára pillantott: — Nem sokára mennünk kell — mondta tompán. — Igen — biccentett az asz- szony. — Mennünk. — Hirtelen kitört, — de miért?! De miért?! — visszhangozta a férfi valahol gondolatai leg­mélyén és nem felelt. — Ó, legalább gyűlölni tud­nám! — mondta tovább az asz- ssaony. Saemét bepárázta zu. Romlik az Egyesült Államok és a latin-amerikai országok viszonya front tagjai és számos volt képviselő és szenátorjelölt nyilatkozatban ítéli el az Egyesült Államok képviselő­házának „intervenciós határo­zatát” — közli a Prensa Lati­na hírügynökség mexikói tu­dósítója. Az amerikai kong­resszusi képviselők döntése „az ENSZ alapokmányának nyílt megsértése.’* Tovább folytatódnak az összecsapások a tűzszüneti vonalon Az Indiai—pakisztáni csapatok harminc méterre egymástól MOSZKVA (TASZSZ): Nehéz lenne megnevezni a Világnak egy olyan zugát, ahol a politikusok, közéleti szemé­lyiségek, az üzleti körök ne vitatnák feszült figyelemmel az SZKP Központi Bizottsága plénumának munkáját. A legnagyobb kapitalista országok — az Egyesült Álla­mok, Anglia, a Német Szö­vetségi Köztársaság, Francia- ország, Japán — lapjainak kommentátorai kitűnően meg­értik, hogy milyen óriási je­lentőségű a plénum a világ el­ső szocialista hatalmának to­vábbi gazdasági fejlődése szempontjából. Most már nem harsogják, mint a szovjet ha­talom első éveiben, hogy „a bolsevikok nem tudják irányí­tani Oroszországot”. Most ilyen, vagy olyan formában arra a megállapításra jutnak, hogy a szovjet gazdaság mos­tantól fogva még gyorsabb ütemben fejlődik majd. Ol­vasóik elé pedig ezt úgy tálal­ják, mint „részleges visszaté­rést a kapitalizmus módszerei­hez”. Ilyen hangokat hallat a Jomiuri című japán lap, az angol Daily Telegraph, vala­mint a Times és a nyugatné­met Die Welt. Kevesen veszik komolyan azonban az ilyenfajta kísérle­teket. Az objektív megfigye­lők éppen az ellenkezőjét hangsúlyozzák: az SZKP Köz­ponti Bizottságának és a Szov­jetunió Minisztertanácsának javaslatait és az előirányzott módszereket éppen a szocia­lista gazdaság, a kommuniz­mus gazdasági alapjai gyorsí­tott ütemű felépítésének köve­telményei teremtették. „Beszél­hetünk-e bármiféle, kapitalis­ta módszerről, akkor, amikor a szocialista állam a termelő- eszközök teljhatalmú gazdája” — írja a Nation című francia lap. Az SZKP Központi Bizott­sága plénumán — mutat rá a Rudé Právo — elvi jelentősé­gű intézkedéseket dolgoztak ki. Ezek az intézkedések érin­tik a szocialista gazdaság irá­nyítását és a gazdasági fejlő­dés objektív törvényei maxi­mális kihasználásának kérdé­seit. Az SZKP a szovjet ipar helyzetének reális értékelésé­ből indul ki, tudományosan közelíti meg a kommunizmus építése feladatainak megvaló­sítását. A Trybuna Ludu hangsú­lyozza, hogy az új javaslatok kiindulási pontja „a pártveze­tés szerepe növelésének óriási jelentősége a gazdasági élet fejlesztésében”. A világsajtó az SZKP Központi Bizottságának plénumáról

Next

/
Thumbnails
Contents