Heves Megyei Népújság, 1965. október (16. évfolyam, 231-257. szám)

1965-10-01 / 231. szám

«LAG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! Made in Hungária MtPUJSAG AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÄCS NAPILAPJA XVI. évfolyam, 231. szám ÁRA: 50 FILLÉR 1965. október 1., péntek MAI Íetyt^z&tíiítk Második ötéves tervünk utolsó negyedévében lé­pünk a mai napon. Aho­gyan a sportban tartják, a finis mindig érdekes, de egyben döntő is. Másodper­ceket, órákat, métereket, pontot lehet nyerni, vagy elveszíteni. Ez a szabály azonban csak a sportban érvényes szó szefint,-mert a népgaz­daság életében, munkájá­ban korántsem játszanak szerepet a véletlenek, hi­szen az ország gazdasági élete alapos, megfontolt, reális terveken épül. Ez azonban nem zárja ki második ötéves tervünk fi­nisének jelentőségét, hiszen az elkövetkezendő három hónap még nagyon sokat hozzáadhat, vagy elvehet eddigi eredményeinkből, munkánkból... Megyénk szocialista ipa­rának termelése a meghatá­rozott tervek szerint halad. Az 1965-ös év első felének termelése 4,9 százalékkal nagyobb, mint az elmúlt év első felében volt. A terme­lés növekedése döntő rész­ben — 85,7 százalékban — a termelékenység emelke­déséből adódott. Mezőgazdaságunk az ár­víz, s számos elemi csapás ellenére megtermelte a szükséges kenyeret, bizto­sítani tudja a tervben meg­határozott termésátlagokat. Nincs tehát okunk ide­gességre, nyugtalanságra. Megvan a munka feltétele s eddigi eredménye. Tekintsünk hát vissza ed­digi munkánkra. Ki-ki a maga munkahelyén, a gyá­rakban, bányákban, a föl­deken, az alkotóműhelyek­en, a katedrán, s úgy dol­gozzunk.. hogy ha elkövet­kezik majd az év végi szá­madás. ami egyben befeje­zi második ötéves tervün­ket is, megnyugodva fogjunk hozzá a következő évek új feladatainak megoldásához. A magyar küldöttség mongóliai útjáról jelentjük: Látogatás a „Hongol-Nagyar Barátság": Termelőszövetkezetben Egy mongol pásztor ajándéka Kádár Jánosnak — A hatéves kisfiú legyőzte a felnőtteket — Vadlovak nyeregbetörése ULÁNBÁTOR: Márkus Gyula, az MTI ki­küldött tudósítója jelenti: A magyar párt- és kor­mányküldöttség Kádár Já­nosnál!, az MSZMP KB első titkárának a vezetésével csü­törtökön, mongóliai tartózko­dásának negyedik napján, gépkocsin az Ulánbátortól mintegy 90 kilométerre fekvő Erden faluba látogatott és megtekintette a „Mongol—• Magyar Barátság” Termelő­szövetkezetet. A magyar küldöttséget vi­déki útjára elkísérte J. Ce- denbal, a Mongol Népi For­radalmi Párt KB első titkára, miniszterelnök; D. Molom- dzsamc, a népi forradalmi párt KB Politikai Bizottságá­nak tagja, első miniszterel­nökhelyettes és több más ve­zető személyiség. A vendégeket megérkezé­sükkor a szövetkezet tagsá­ga nevében D. Sagdar elnök üdvözölte, ősi mongol szokás szerint kumisszal és juhsajttal kínálta, A vendégek megtekintették a szövetkezet jószágállomá­nyának egy részét, majd a magyar szakemberek által épített artézi kutat. Később huzamosabb időt töltöttek egy mongol pásztor jurtájá­ban. A házigazda búcsúzóul egy ezüst kumiszos csészét adott emlékül Kádár Jánosnak. A küldöttség ezután egy több kilométer hosszú, nehéz terepen lebonyolított lóver­senyt nézett végig. A verseny győztese egy hatéves kisfiú, második és harmadik helye­zettje egy hét- illetve nyolc­éves kislány volt, sok felnőtt előtt. A verseny után a vendég­látók néhány vadló nyeregbe­törését mutatták be küldöttsé­günk tagjainak. Ezt követően a szövetkezet kultúrtermében ünnepi ebé­det adtak Kádár János és a delegáció tiszteletére. D. Sag- damak, a szövetkezet elnöké­nek felkérésére Kádár János, a régi mongol szokásnak engedve, a legkedvesebb vendég jogán félszelte a frissen sütött és feltálalt bárányt. Kádár János pohárköszön­tőjében méltatta a mongol— • magyar barátság jelentőségét, 5 majd átnyújtotta a szövetke-' zet vezetőségének küldöttsé- < günk ajándékát: egy keskeny- • filmvetítő berendezést, három < filmet és egy vetőmagkollek- ' ciót. Ezután J. Cedenbal mon­dott pohárköszöntőt. Összehívják az SZKP XXIII. pártkongresszusát MOSZKVA (TASZSZ>: 1. Hívják össze az SZKP XXIII. kongresszusát 1966. március 29-re. 2. Hagyják jóvá az alábbi napirendet: 1. Az SZKP Központi Bi­zottságának beszámoló jelen­tése. Előadó: Leonyid Brezs- nyev, az SZKP Központi Bi­zottságának első titkára. 2. Az SZKP Revíziós Bi­zottságának beszámoló jelen­tése. Előadó: N. Murajeva, a revíziós bizottság elnöke. 3. Az 1966—70-es ötéves népgazdaságfejlesztési terv kongresszusi irányelvei. Elő­adó: Alekszej Koszigin, a Minisztertanács elnöke. 4. A párt központi szervei­nek választása, ★ Hagyják jóvá a következő képviseleti szabályokat: min­den 2500 párttagot egy szava­zati joggal rendelkező küldött és minden 2500 tagjelöltet egy tanácskozási joggal ren­delkező küldött képviseljen. A párt alapszabálya értel­mében a XXIII. pártkong­resszus küldötteit titkos sza­vazással válasszák meg a te­rületi és határterületi párt­konferenciákon. valamint a szövetségi kommunista pár­tok kongresszusain; Magyar államférfiak üdvözlő távirata kínai vezetőkhöz Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első titkára, Dobi István, a Magyar Nép-1 köztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, Kállai Gyula, a Mi­nisztertanács elnöke Mao Ce-tunghoz, a Kínai Kommunista* Párt Központi Bizottsága elnökéhez, Lóra Sao-csihez, a Kínai« Népköztársaság elnökéhez, Csu Tehoz, a Kínai Népköztársa- < ság országos népi gyűlése állandó bizottsága elnökéhez és < Csou En-lajhoz, a Kínai Népköztársaság Államtanácsa elnö- < kéhez intézett táviratában a Kínai. Népköztársaság megala- $ kulásának 16. évfordulója alkalmából a Magyar Szocialista < Munkáspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársasági Elnöki Tanácsa, kormánya és népe jókívánságait tolmá-< csolta. A Kínai Népköztársaság megalakulásával a testvéri ki- nai nép elindult a szocialista építés, a nemzeti felemelkedés < útján — hangzik a távirat. Őszinte elismeréssel adózunk a nagy kínai népnek az< elmúlt 16 évben az új társadalom építésében, hazája felvi- < rágoztatásában elért kimagasló eredményeiért. Népeinket éss országainkat összefűzi a szocialista társadalom építésének < közös ügye, az imperializmus ellen, a béke megvédéséért,} Vietnam megsegítéséért folyó harc közös érdeke. Őszintén óhajtjuk kapcsolatainknak a marxizmus-lenin- izmus elvei alapján, a proletár internacionalizmus szellemé-} ben történő fejlesztését. Nagy nemzeti ünnepük alkalmából további előrehala-; dást, újabb sikereket kívánunk a testvéri kínai népnek. A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A Minisztertanács csütör­tökön ülést tartott A Köz­Groiniko—-Rusk találkozó £f% V { Gromiko és Rusk találkozása New Yorkban, a Waldorf Astoriában. (Rádiobelefoto — MTI Külföldi Képszolgálatí ponti Népi Ellenőrzési Bizott­ság elnöke jelentést tett a fa­anyaggal folytatott gazdálko­dás ellenőrzésének tapaszta­latairól. A kormány a jelen­tést megvitatta, elfogadta és a fakitermelés* feldolgozás, felhasználás* a fával való takarékos­ság, valamint a fahelyet­tesítő anyagok termelésé­nek anyagi ösztönzésére határozatot hozott. Az Országos Idegenforgal­mi Hivatal vezetőjének elő­terjesztése alapján a kor­mány határozatot, hozott az idegenforgalom további fej­lesztésének irányelvedről, s felhívta äz illetékes miniszte­reket, hogy tegyék meg a megvalósí­tásukhoz szükséges intéz­kedéseket. A kormány tudomásul vet­te az egészségügyi miniszter­nek az orvosképzés helyzeté­ről —, a földművelésügyi mi­niszternek a mezőgazdasági munkák menetéről, majd a közlekedés- és postaügyi mi­niszternek az őszi csúcsforga­lom szállítási kérdéseiről szó­ló tájékoztatóját. A Minisaertanács ezután napi ügyeket tárgyalt. A Füzesabonyi Javító és Szolgáltató Ktsz öt év óta készít hokicipőket Nyugat-Németország, Hollandia, Finnország és Anglia számára. Naponta 60 pár készül és ez évente 14 ezer pár hokicipőt jelent. A 12 millió forintos éves tervből 4 millió értékű az export. Az elkészült hokicipőkre a ktsz dolgozói szerelik fel a korcsolyákat is. Íme néhány elkészült hokicipőf amelyeket Szalui Lászlóné, a ktsz dolgozója mutat be. Tuza Imre tíz éve dolgozik a szövetkezetben. (Kiss Béla felvételei) /WWVWWVOA/VWVVS/WOl/VWVVWWWWWVVVWVVWWVVVV'SAA/WWVV» Tető alá került a gyöngyösi hőerőmű első száz személyes munkásszállása A harmadik ötéves terv egyik legnagyobb beruházá­sának, a gyöngyösi hőerőmű­nek építési területén tető alá került a dolgozók első mun­kásszállása. Az új százszemé­lyes szálló sokkal korszerűbb és több kényelmet nyújt, mint általában a felvonulási épületek, hiszen több mint öt évig lesz az építők otthona. Az építőknek ez év vé­géig csaknem 30 millió forint értékű munkával kell felkészülni a jövő évi nagy feladatokra. Többek között csaknem 2500 méter hosszú anyagszállítási útvonalat és több kilométer­nyi víz- és csatornahálózatot kell elkészítem, de a feladat teljesítésében most sok gon­dot okoz a munkáshiány. Je­lenleg mintegy kétszázan dol­goznak az építkezésen, de két héten belül még száz munkás­ra lenne szükség, hogy az előirányzott feladatokat késés nélkül teljesíthessék. A télen sem szünetelhet a munkaj nagy feladatokat kell elvégezd ni a hideg hónapokban is. A közeli községekből is nebs' zen megközelíthető nagy épít­kezés munkaerő-problémái­nak megoldását most azzal segíti a 21-es építőipari vál­lalat és az erőműberuházásí vállalat, hogy 30 kilométeres körzetben munkásbusz-járatokat in­dít az új dolgozóknak. A téli munka feltételeinek biztosítására négy gőzkazánt, öt hőlégfúvót és más hőter­melő berendezést, továbbá a szabadtéri munkahelyek mel­lett melegedőket állítanak fel. Az a cél, hogy a megfelelő előkészítés eredményeként márciusban megkezdjék az erőmű központi csarnokának építését, a szálláshely-telep bővítésével pedig lehetővé te­gyék, hogy a következő évek­ben kilencszáz, illetve ezeröt­száz ember dolgozzon az épít­kezésen. A Minisztertanács illése

Next

/
Thumbnails
Contents