Heves Megyei Népújság, 1965. szeptember (16. évfolyam, 205-230. szám)

1965-09-01 / 205. szám

Válságok előtt a Wilson-kormány Az ellenzéki árnyékkormány“ általános támadásra készül LONDON: Köves Tibor, az MTI tudó­sítója jelenti: Wilson, brit miniszterelnök nyári szabadságáról London­ba visszatérve, kedden szű- kebb kabinetjének tagjaival tanácskozott az utóbbi hetek­ben kiéleződött bel- és külpo­litikai problémákról. Az ugyancsak szabadságáról visszatért újdonsült konzerva­tív vezér, Edward Heath, az ellenzéki „árnyékkormány” tagjaival folytat sorozatos ta­nácskozásokat a Wilson-kor- mány elleni általános táma­dás haditerveiről. Külpolitikai téren négy rob­banékony válsággóc okoz sú­lyos gondokat a munkáspárti kormánynak: 1. A Malaysiái Államszö­vetség további bomlásának szaporodó jelei Singapore ki­válását követően. A legfrisebb helyszíni jelentések szerint a két észak-borneói tagállam — Sabah és Sarawak — lakos­ságának túlnyomó többsége az azonnali elszakadás mellett döntene, ha a kérdést népsza­vazásra bocsátanák. A brit kormány még nem tudta el­dönteni, hogy a Malaysia tér­ségében állomásozó 76 000 ka­tonáját elkötelezze-e a mes­terséges államalakulat minden­áron való összetartására, vagy inkább a széthulló ál­lamszövetség alkotóelemeivel kötendő külön megállapodá­sokkal próbálja biztosítani _ katonai—politikai jelenlétét DélkeletrÁzsiában; 2. Vietnam. Miután Wilson nemzetközösségi „békemisszió­ja” teljesen megfeneklett, a miniszterelnök újabb „béke- kezdeményezésre” kényszerül- A sürgető ok: a munkáspárt szeptember 27-én kezdődő évi értekezlete elé az alapszer­vezetek 78 külpolitikai tárgyú határozati javaslatot terjesz­tettek: ezek összességükben megbélyegzik a kormány „amerikai vonalát”, s nyoma­tékosan követelik Nagy-Britan- nia elhatárolódását az Egyesült Államok vietnami háborújától; 3. Dél-Rhodesia. A fajüldöző Smith-kormány ismét azzal fenyegetőzik, hogy rövidesen kinyilvánítja a „Fehér Rhode­sia” függetlenségét, az afrikai tömegeket j ogf osztottságban tartó jelenlegi alkotmány meg­változtatása nélkül. Wilson a brit nemzetközösség legutóbbi kormányfői értekezletén meg­ígérte, hogy Nagy-Britannia csak az afrikai lakosság alkot­mányos jogainak biztosítása esetén járul hozzá Rhodesia függetlenségéhez. Bottomley, a nemzetközösségi ügyek minisz­tere, aki a mút héten tért ha­za nyugat-afrikai tájékozódó körútjáról, nem volt hajlandó kötelezettséget vállalni brit katonai beavatkozásra a Smith-kormány „függetlenségi államcsín je” esetén; 4. Aden és Dél-Arábia. Ge­orge Thomson külügyi állam­miniszter jelenleg az arab or­szágokat látogatja, hogy ki­vezető utat keressen a brit politika- adeni zsákutcájából. Adent annak idején azért varrták bele a környező feu­dális sejkségek federációjánaü zsákjába, hogy — Singapore- hoz hasonlóan — „hátország­ot” biztosítsanak az adeni brit támaszpontnak. A kormánypárti Sun szem­leírója kedden megállapítja: „A munkáspárt szeptember 27-én kezdődő értekezletén ka­tasztrofális szakadás következ­het be a vezetőség és a tag­ság között, ha WiLsonnak nem sikerül kivédnie azt az egyre erősödő bírálatot, hogy kor­mánya a tory , intézkedések puszta lemásolásával igyekszik úrrá lenni a pénzügyi válsá­gon.” Carapkin felszólalása Genf bent A nyugati küldöttek szeretnék eltemetni a teljes leszerelés kérdéseit GENF (TASZSZ): A genfi tizennyolchatalmi bizottság keddi ülésén beszé­det mondott Carapkin, a Szovjetunió képviselője. Hangoztatta, hogy a szocia­lista államok küldöttei konk­rét javaslatokat terjesztettek elő, amelyek a nemzetközi fe­szültség enyhítésére, valamint az atomháború és általában bármely agresszív háború megelőzésére irányulnak. A bizottság munkájában részt vevő semleges államok delegá­tusainak felszólalásaiból aggo­dalom .csendül ki amiatt, hogy az Egyesült Államok indokí­nai és a világ más térségeiben végrehajtott agressziója kö­vetkeztében megromlott a nemzetközi légkör — muta­tott rá a szovjet diplomata, majd kijelentette: A semleges államok megbí­zottai elengedhetetlennek mi­nősítik az atomfegyver által felidézett súlyos veszély meg­szüntetését. Egészen más szel­lemben fogantak azonban — mondotta Carapkin — a nyu­gati hatalmak nyilatkozatai. A nyugati küldöttek nemcsak megvitatni nem hajlandók je­lenleg az általános és teljes le­szerelés kérdéseit, hanem sze­retnék végérvényesen eltemet­ni e probléma elemzését. Az atomfegyverek további elterjedésének állítólagos meg­akadályozására szolgáló, nem­régiben előterjesztett amerikai javaslatról szólva Carapkin felhívta a figyelmet arra a körülményre, hogy az indít­vány megtételével egy időben Foster amerikai küldött kije­lentette: a tervezet nem zárja ki a NATO-atomhaderő meg­teremtését. Márpedig nyilvánvaló, hogy az úgynevezett NATO-atom- haderő létrehozásával a re- vansista nyugatnémet tábor­nokok az atomfegyver birto­kába jutnának; más szavak­kal mégis csak sor kerülne az atomfegyverek elterjedésére. Következésképpen — folytat­ta Carapkin — a szerződéster­vezet tanulsága szerint a Nyu­gat kitart korábbi álláspontja mellett: fő célja az, hogy a NATO-atomhaderő révén nukleáris fegyverekhez juttas­sa Nyugat-Németországot. Obi, nigériai küldött a ked­di ülésen hivatkozott a Szov­jetuniónak arra a kezdemé­nyezésére, amelynek értelmé­ben ez év áprilisától — júniu­sig ülésezett az ENSZ leszere­lési bizottsága, amely 19G0-óta nem jött össze. Szorgalmazta, hogy ne csak az általános és tel­jes leszerelés kérdésében, ha­nem olyan intézkedések meg­hozatalában is haladást érje­nek el, amelyek csökkentik a fegyverkezési versenyt és hoz­zájárulnak a nemzetközi fe­szültség csökkentéséhez. Maradandó emlékként él »NVXVXXXXNNNS.VXXXXXNXXXXXVOOOvW.XNXVX-VNN.VV ESEME1VYEK _ 2 MPBn&G 1965. szeptember 1., szerda 1930. szeptember 1. Az ezerkilencszázharminc szeptember elsejei tüntetés­re emlékezünk, amikor a magyar szervezett munkásság meg­mutatta félelmetes erejét. Közel tíz esztendeje van hatal­mon már ekkor a Bethlen-kormány, de mégis válságról vál­ságra bukdácsol a magyar belpolitika. Mint betegséget hor­dozza magában a válság tüneteit. Az ellenforradami kormányzat, amely az antiszemitiz­mussal indult és a bolsevizmus elleni harcból élt, tehetet­lennek bizonyult a gazdasági válság megoldása, munkaal­kalmak teremtése, az állandóan növekvő munkanélküliek számának csökkentése, a nyomor enyhítésének területén. Lassan elkoptak az antiszemita és bolsevistaellenes jelsza­vak és alkotó program nélkül, a bukással küzdve állt tehe­tetlenül a kormány. Az alkotó program — melyet egy évti­zeddel előbb hirdetett a kormányzat — csak annyiban volt, amennyiben a forradalom demokratikus követeléseit átvette. De — mint emlékezünk — már uralmának első esztendejé­ben cserbenhagyta a földreformot és a választójogot. Nagy­atádiék végzetes árulása, hogy cserbenhagyták a reformokat Az erejétől megfosztott kisgazda és paraszti erők helyett Bethlen István a nagyiparral, a nagybirtokkal és az állami bürokráciával szövetkezve építette fel uralmát. Ezt az ural­mat a gazdasági válság és magának a rendszernek tartha­tatlansága jutatta válságba. így indult 1930. szeptember elsején országszerte a nagy tüntetés. A tűrhetetlen, elviselhetetlen munkanélküliség, a kenyértelenség, és ruhátlanság és mondjuk meg őszintén: az éhség, az éhezés hajtotta az utcára mindazokat, akik változ­tatni akartak sorsukon... , „Villákat és üzleteket fosztogattak a fővárosban a .csen­desen tüntető” ...szocialista munkások”. „A rendőrség több ízben attakkal szórta szét a tüntetőket”. „Beverték a villa­mosok és autók ablakait”. Ilyen fejcímekkel jelentek meg másnap a fővárosi lapok. Míg Egerben — amint írja az Eger című lap szeptem­ber 3-i száma: „A szeptember elseje legnagyobb nyugalom­mal telt el Egerben”. — „A rendőrség egész nap permanen­ciában volt”. „Egerben készültségben volt a kapitányság egész őrsze­mélyzete, bár nálunk nem kellett komoly tüntetéstől vagy hasonló incidenstől tartani. A kapitányságra érkezett pa­rancs rendelkezéseihez híven kettőzött járőrök és őrszemek járkáltak az utcákon. A Líceum mellé Tschürtz Frigyes fő­felügyelő, őrszemélyzeti parancsnok vezetésével 12 főből álló különítményt vezényeltek ki. A Mecset utcában a Ter­mészetbarátok Egyesülete helyisége előtt pedig Medveczky József dr. fogalmazó tartott ügyeletet öt rendőrrel. A városban csoportosulások, vagy tüntető séták sehol sem voltak láthatók, bár sokan tüntetőknek nézték azt a néhány munkáskülsejű embert, akik a déli órákban a Szé­chenyi utcán munkahelyükről ebédelni mentek.” Ezt jelentették hát felügyeleti szerveik, a közigazgatá­si hatóságok, becsapva önmagukat és letagadva az igazságot. Mert az igazság az volt, hogy több százan tódultak a déli órákban a mellékutcákból a Széchenyi utcára az ipari és •földmunkások. Hiába lesett rájuk Medveczky fogalmazó rendőreivel a Mecset utcában. Elözönlötték a város főútvo­nalát és „Munkát, kenyeret!”, Munkát, kenyeret, szabadsá­got!” jelszavakat hangoztatva, szélesen felfejlődve vonullak a Líceum felé, ahol Tschürtz Frigyes rendőrlegényei kordont vontak az úttesten és elálltak a tüntetők útját, a vezetőket felszólította a tömeg szétoszlatására. Majd rohamléptekkel , futottak a Bajcsy-Zsilinszky utcán át a Mecset utcából és a városházi őrszobából is a tartalék rendőrök, akik azzal a paranccsal jöttek, hogy a vezetőket tartóztassák le. Tschürtz Frigyes főfelügyelő ennek azonnal eleget is tett. A vezetőket előállította, miközben a tömeg és a rendőrök között dulakodás támadt. 1919 óta ez volt az egri szervezett munkásság első na­gyobb megmozdulása, amely maradandó emlékként él ma is az egykori tüntetők emlékezetében ... Okos Miklós Cjjzizessesi élű a NÉPÚJSÁGRA! Mátrád erccskei Rákóczi Mg. Termelőszövetkezet sertéspásztort azonnali belépéssel felvesz. Hirdessen a Népújságban! A Szolnoki Cukorgyár a gyártási idényre 18—60 éves férfi segédmunkásokat azonnal felvesz. Ebéd, vacsora, szállás térítés ellenében biztosítva. Hirdetési tájékoztató Adás—vétel, lakáscsere, ingatlan, állás, gyászközle­mény és köszönetnyilvánítás, valamint egyéb hirdetések feladhatók az alábbi helyeken: Heves megyei Lapkiadó Vállalat Eger, Bajcsy Zs. n. 1. Magyar Hirdető Eger, Széchenyi u. 8. Magyar Hirdető Gyöngy ös, Marx K. n. 6. Magyar Hirdető, Hatvan Apróhirdetések díja hétköznap szavanként 1,— Ft, vasárnap 2,— Ft. Az első szó vastag szedés miatt 2 szó­nak számít. Soros közlemény hétköznap 6,— Ft, vasárnap 12,— Ft soronként. Gyászközlemény, köszönetnyilvánítás hétköznap 1,50 Ft, vasárnap 2,50 Ft hasáb mm-ként. Keretes hirdetés: hasáb mm-ként hétköznap 2,50 Ft. vasárnap 3,— Ft. Vállalatok, ktsz-ek, mezőgazdasági tsz-ek, állami gaz­daságok keretes hirdetéseiket írásban rendeljék meg és postán a Heves megyei Lapkiadó Vállalat címére küldjék. A borítékra írják rá: hirdetés. A hirdetés díját megjele­nés után számlázzuk. A NÉPÚJSÁG HIRDETÉSEI EREDMÉNYESEK! Johnson különrepiilőgépen Washingtonba vitette az acélipari sztrájk vezetőit Az elnök erős nyomása a sztrájk megakadályozására WASHINGTON (MTI): Johnson, elnök személyes nyomásával újabb nyolcnapos haladékot ért el a félmillió acélipari munkás tervezett sztrájkjában: a Pittsburgh-ból Washingtonban rendelt tárgya­lófelek annyi időre hosszabbí­tották meg megbeszéléseiket. Megegyezés hiányában a sztrájknak kedden éjfélkor kel­let volna megkezdődnie. Johnson különrepülőgépen hozatta Washingtonba az acél­ipari szakszervezet vezetőit és több órás tárgyalást folytatott velük, valamint a tíz legna­gyobb acélipari vállalat képvi­selőivel. Az elnök katonai szakértőket vont be a tárgya­lásokba, akik — a vietnami válságra utalva — azt állítot­ták, hogy „az ország egyetlen napos termeléskiesést nem en­gedhet meg magának”. Valójá­ban a feldolgozó ipái- jól fel­készült a több mint fél évvel ezelőtt meghirdetett sztrájkra és több hónapra elég nyers­anyagot gyűjtött össze. A sztrájk amúgyis csak a legna- ■gyobb üzemeket sújtaná az iparág termelésének mintegy 15 százalékát adó kisebb üze­mekben tovább folytatódna a munka. Az elnök elsősorban a szak- szervezet képviselőire igyek­szik nyomást gyakorolni s azt akarja, hogy béremelési köve­teléseik maradjanak meg a Fehér Ház által korábban megszabott 3,2 százalékos ke­retben. Az ipartól viszont biz­tosítékot kíván, hogy a bérek növelését nem kívánják ár­emeléssel egyensúlyozni. Mint ismeretes, a nagy konszernek még 1962-ben tonnánként mint­egy 6 dollárral akarták emel­ni az acélárakat, ezt azonban Kennedy elnök meggátolta. A tárgyalófelek keddtől a Fehér Ház hivatali épületében, az elnök személyes felügyelete alatt folytatják vitájukat. Ilyen típusú beavatkozással sikerült annak idején elhárítani a nagyszabású vasutassztrájkot s Johnson most is erős nyomást fejt ki a sztrájk megakadályo­zására Az elnök azonban el akarja kerülni a Taft-Hartley törvény alkalmazását is, mert az megronthatná viszonyát a szakszervezeti vezetőkkel. Munkaügyi szakértők véle­ménye szerint az elnöki nyo­más és a fenyegetőzés a tör­vény alkalmazásával elegendő­nek bizonyulhat az acélipari munkások sztrájkjának meg­akadályozására. A pápa vezetésével megkezdődik a zsinat A Santa Crocae templomból a San Giovanni bazilikához vezető ünnepélyes körmenet­tel kezdődik majd szeptember 14-én a zsinat negyedik ülés­szaka. Mint a Vatikán részé­ről közölték, a körmenetet a pápa vezeti majd és a katoli­kus egyház több mint három­száz vezető személyisége, bí­borosok, püspökök, stb. vesz részt rajta. A Vatikán azt is közölte, hogy a pápa akarata folytán ez lesz a zsinat utolsó ülés­szaka. Nagy figyelmet keltett ez a bejelentés, mert — mint is­meretes — a zsinat munkája még távol áll a befejezéstől. Egyelőre nem tudni, hogyan akarják egy ülésszak folya­mán elvégezni mindazt, amit nem sikerült három év vitái során elintézni. Ügy tűnik, hogy a pápa lényegében meg­hajlott a kúria bíborosainak véleménye előtt. Az elmúlt napokban a kú­ria bíborosai és a konzervatív csoportok nyílt támadásba mentek át nemcsak Olaszor­szágban. Elég, ha emlékezte­tünk a holland egyház, vala­mint az angol jezsuiták lapja elleni éles támadásra. Az igazi támadás Alfrink bíboros ellen irányul, aki tudvalevőleg az egyház és a zsinat újító cso­portjának vezetője, illetve egyik legfőbb képviselője. Egyes megfigyelők arra a következtetésre jutottak, hogy VI. Pál pápa igyekszik komp­romisszumot létrehozni a két szembenálló irányzat között, s nem akarja, hogy az egyik vagy másik csoport felülkere­kedjék. „ ii _, , is „ j, . VIENTIANE: Kedden szovjet filmfeszti­vál kezdődött a laoszi fővá­rosban. Az ünnepélyes meg­nyitón jelent volt Souvanna Phouma herceg, a laoszi egy­ségkormány miniszterelnöke. TOKIÓ: A tokiói állami egyetem épületében kedden megkezdte munkáját az egyetemek nem­zetközi szövetségének negyedik konferenciája. A konferencia munkájában hetven ország 297 felsőoktatási intézményé­nek képviselői vesznek részt. ADDISZ ABEBA: Az etióp—szudáni kapcsola­tok normalizálásáról kötött egyezmény értelmében Etiópia kormánya felhívta a Szudán­ból menekült személyeket, ne folytassanak olyan tevékeny­séget, amely káros a szudáni kormány számára — jelentet­te be az etiópiai belügymi­nisztérium. TEHERAN: Az iráni közegészségügyi 'minisztérium szerint megfé­kezték a kolerajárványt, amely Irán négy keleti tartományá­ban több mint háromszáz em­ber halálát okozta. SAPPORO: Mint a japán meteorológiai Intézet jelenti, kedden a kora reggeli órákban földrengés rázta meg Hokkaido keleti térségeit. A földrengés köz­pontja 117 mérföldre volt Sapporo tói, a sziget fővárosá­tól keletre. A károkról még nem érkeztek jelentések. SAA5 FEE: A dél-svájci Zermatt köze­lében, Mattmarknál gleccser- csuszamlás történt. Kedden magyar idő szerint 13 órakor ideiglenes hivatalos jelentést tettek közzé, amely szerint a katasztrófa következtében 103 ember halt meg, illetve tűnt el. Legtöbbjük olasz, de van­nak közöttük svájciak, spa­nyolok és osztrákok is. Az anyagi kár legalább nyolc­millió svájci frankra tehető. A mentési munkálatokat kedden reggel hét órakor szü­neteltették, hogy lehetővé te­gyék a szerencsétlenség szín­helye fölött keringő helikop­terek és repülőgépek számára a gleccser széleinek 25—50, illetve 100 kilogrammos bom­bákkal történő szétveretését. Egyelőre nem tudni, hogy mi­kor kezdik újra a mentési munkálatokat. (MTI) Business a javából! Eladók az amerikai rakétakilövő helyek WASHINGTON (MTI): A gazdagabb amerikaiak kiárúsításon vehetnek saját rakétakilövőhelyet. A hadügy­minisztérium ugyanis — a Wall Street Journalban megje­lent hirdetéssel — 60, az Egyesült Államok területén létesített kilövőhelyet kínál el­adásra' A földalatti tárlókat az Atlas és Titan típusú ra­kéták elhelyezésére építették, egyenként 10—12 millió dollá­ros költséggel. Mivel a folya­déküzemű rakétákat a szilárd hajtóanyagú Minutemannel : váltják fel, a kilövőhelyek fe- : leslegessé válnak. Drew Pearson, neves ame­rikai riporter értesülése sze­rint a minisztérium eddig 186 árajánlatot kapott, s ezek 100 dollártól 26 ezer dollárig terje­dő összeget ajánlanak egy-egy. : kilövőhelyért. Az átlagosan felkínált vételár 3 ezer dollár. A vevők egy része földalatti raktárnak használná a raké- tasílókat.

Next

/
Thumbnails
Contents