Heves Megyei Népújság, 1965. szeptember (16. évfolyam, 205-230. szám)

1965-09-01 / 205. szám

▼ttAG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! * * * NÉPÚJSÁG Három szakma — egy házban _______________AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA Es A MEGYEI TANÄCS NAPILAPJA XV I. évfolyam, 205. szám________________________ARA; SO FILLER. 1905. szeptember 1„ szerda MA I (típi^Uhik — Olyan furcsa, hogy nem kell iskolába menni. — Milyen jó lenne még gimibe járni... ... Sóhajtott fel pár nap­pal ezelőtt egy idén érett­ségizett lány. Alig három hónapja, hogy elhagyta az iskola kapuit és énekelte: „Mi búcsúzunk és elme­gyünk, a mi időnk lejárt..." és valóban úgy érezte — már éppen ideje is o bú­csúzásnak. S most egy pár nyári hét után őt is meg­érintette az iskolakezdés szele. Valahogy úgy vagyunk az évenkét automatikusan is­métlődő évnyitókkal, hogy tudjuk szép rendben, talán egy kicsit hivatalosan is — mert ez a szokás, szabály évszázadokra visszamenően — minden évben megtörté­nik. De évről évre éppen ugyanolyan, szinte megfo- galmazhatatlan várakozás­sal tekint minden diák és tanár az évnyitó és az első tanítási napok újszerűsége elé. Kíváncsian tekintenek egymásra az iskolatársák — eltelt egy rövid nyár —s a röpke félmondatok, befeje­zetlen történetek, egy új frizura — főleg a lányok­nál —- vagy egy öt centis növekedés — inkább a fiúknál egy űrhajó fellövé­sének szenzációjával hat a régi ismerősre, osztálytárs­ra — és tanárra. Űj év kezdődik ma a tanévnyitókkal — egy má­sik új'év a valódi Űjéven kívül. Tekintélyes „töme­gek" üdvözlik ezt az egyik új évet — a tanévet, nálunk Hetesben is, a több mint 50 ezer diákon és pár ezer tanáron kívül — a kör ki­bővült a felnőtt diákokkal is. (Majdnem 40 ezren jár­nak estire a megyében.) Az új tanév újszerűsége i legújszerűbb akkor, ami­kor még meg sem kezdő­dött. Pár hét múlva már nagyon réginek tűnik. S év végén örül a diák és a ta­nár a búcsúzásnák, de ahogy elbúcsúztak, már vissza is vágynak. Vágyuk hamar teljesülhet, mert nem olyan hosszú a nyár, s ek­kor már a végzett diák is szívesen búcsúzna még egy­szer. — Tulajdonképpen jó is­kolába járni — hallottam az utcán, ahogyan komolyan fejtegette elveit egy már nem is olyan kis diák... (berlcovits) Szövi et—egyiptomi barátsági nagygyűlés a Éremiben Mikojan és Nasszer beszédet mondott MOSZKVA (MTI): Ma, kedden a moszkvai Kreml nagy palotájának ülés­termében szovjet—egyiptomi barátsági nagygyűlést ren­deztek abból az alkalomból, hogy Nasszer, az EAK elnö­ke befejezte moszkvai tár­gyalásait. A nagygyűlésen megje­lent Nasszer és kísérete, valamint Mikojan, Ko­szigin, és több más szov­jet vezető. Iszajev, a moszkvai városi tanács elnökhelyetteséneik: bevezető szavai után Mikojan beszédében részletesen ele­mezte a szovjet—egyiptomi barátság, a gazdasági és kulturális kapcsolatok, az önzetlen segítés, valamint a nézeteik azonosságának és közelségének különbözői ol­dalait Szólt az EAK szilárd el nem kötelezettségi politi­kájáról és pozitív semleges­ségéről. A vietnami kérdésről szólva elmondotta: ezt a kérdést csak akkor lehet rendezni, ha szigorúan betartják az 1954. évi genfi egyezményeket, be­szüntetik a VDK bombázá­sát, kivonják Dél-Vietnam­bél az amerikai és a velük szövetséges fegyveres erőket, elszállítják az amerikai fegy­vereket és a vietnami népet feljogosítják arra, hogy ma­ga döntsön sorsa felett. A nyugatnémet revansista területi követelésekről kije­lentette, hogy azok bonyolítják az európai helyzetet és veszélyezte­tik a fejlődésben lévő országokat. — Nagyon örülünk annak — mondotta — hogy az EAK és más arab országok kellő vá­laszt adtak Bonn beavatko­zási kísérleteire. A novemberre kitűzött af­ro-ázsiai konferenciára utal­va aláhúzta, a Szovjetunió je­lentékenyen hozzájárul e né­pek felszabadító harcához, támogatja az értekezlet ösz- szehívását és a maga részéről — amennyiben részt vesz raj­ta — mindent megtesz annak eredményességéért. Ezután Nasszer emelkedett szólásra. Kijelentette: — Az arab—szovjet barát­ság az a cél. amelyet minden htunkban álló akadály, min­den nehézség és minden el­lenünk intézett támadás el­lenére elértünk. Amerikai stratégiai bombázók szőnyegbambázásai . Qéi-Vietnamban Törvény az amerikai behívók eltépői ellen SAIGON (MTI): Guam-szigetéről felszállt B—52-es amerikai stratégiai bombázók kedden két sző­nyeg bombázást hajtottak végre dél-vietnami terület ellen: egyik kötelékük Sai­gontól több mint 500 kilomé­terrel északkeletre Quang Tin tartományban szabadsághar­cosok feltételezett csapat­összevonásai ellen hajtott végre támadást, egy másik kötelék a Saigontól alig 50 kilométerrel északra elterü­lő úgynevezett D-övezetet tá­madta. A vietnami háború­A görög válságról jelent jük: Mára összehívták a koronatanácsot ATHEN (MTI): Az udvar közleményben jelentette be, hogy szerdára hívták össze a koronatanács ülését. A tanács ülésén álta­lában a parlamentben kép­viselt politikai pártok veze­tői és a volt miniszterelnök vesznek részt. Ezideig bizonytalan, hogy Papandreu ott lesz-e a megbeszélésen. A UPI úgy tudja, hogy az EDA képviselőjét nem hív­ják meg a koronatanács ülésére. Hírügynökségek fel­hívják a figyelmet arra, hogy a koronatanács ülésétől nem szabad a hetedik hete tartó görög válság megoldását várni. Az EDA,- aGöcög ges Demokratikus Baloldal: Párt nyilatkozatában ügyvi­vő kormány kinevezését kö­veteli, amelynek az alkot­mány megszabta határidőn belül meg kell rendeznie a választásokat. A nép vissza fogja utasí­tani az EIRE hatalomát­vételi kísérletét, bármiféle katonai puccsot vagy diktatórikus berendez­kedést — állapítja meg a nyilatkozat. Pireuszban ötezer vegy­ipari munkás lépett kedden 24 órás sztrájkba. A politi­kai sztrájk részvevői a vá­lasztások azonnali kiírását és az augusztus 20-i tüntetés letartóztatottjainak szabad­lábra helyezését követeHk. ban most először történt meg, hogy az amerikai stratégiai bombázók egyetlen na­pon két légitámadást haj­tottak végre. Hanoiban kedden este kö­zölték, hogy az augusztus 29-én és 30-án észak-vietna­mi terület ellen végrehajtott támadások során három ame­rikai repülőgépet lőttek le a VDK területe felett. Az UPI hírügynökség je­lentése szerint kedden este ismeretlen tettes kézigrá­nátot dobott Saigon kel­lős közepében egy ame­rikai katonák által la­kott épületre, amely az amerikai parancs­nokság közvetlen közelében van. A kaliforniai Long Beach kikötőjében immár ötödik napja hever a parton egy na­gyobb hadianyagszállítmány, mert a szállításra kijelölt mexikói teherhajó legénysé­ge nem hajlandó a szállít­mányt felvenni és Dél-Viet- namba vinni. Korábban egy görög hajót jelöltek ki a fel­adatra, de annak legénysége sem volt hajlandó a szállít­mányt átvenni. Johnson elnök kedden alá­írta azt a törvényt, amely szigorú büntetéssel sújtja azokat, akik katonai behí­vókat rongálnak meg. A seb­tiben elfogadtatott törvény- javaslatot azért terjesztették be, mert az utóbbi időben igen sok fiatalember — a kormány vietnami politikája elleni tiltakozásul —* eltépte a behívócédulákat, k , Az Arab Szocialista Unió­ról kijelentette: hogy az a valódi demokrácia politikai megtestesülése. Az unió irá­nyítja a harcot egy olyan társadalom felépítéséért, amelyben eltűnnek az osz­tálykorlátok. Nasszer rámutatott arra, hogy a népi harc céljai még nem valósultak meg ma­radéktalanul, de a nép már ura jövőjének. Élesen elítélte az EAK belső reakciós erőit, amelyek az arab egység megbontására törekednek. Az egység ellenségei nem akarják, hogy eltűnjenek az arab népeket elválasztó ha­tárok. A gyarmatosítók e határokat az oszd meg és uralkodj jelszó alapján gyar­mati uralmuk fenntartására használják fel. Az Izrael részéről fenye­gető veszélyt említve rámu­tatott arra, hogy éppen Izrael létrehozása jelenti az agresszív faji gyűlölet megnyilvánulását. Ezt a gyűlöletet a gyarma­tosítók arra használják fel, hogy az arab világ szívében támaszpontot építsenek ki az arab nemzet egysége ellen. Nasszer végül kijelentette, hogy az EAK népe mindig törekedett az afro-ázsiai szo­lidaritás erősítésére, s min­dig élén járt azoknak, akik az el nem kötelezettségi po­litikát hirdették. Hangsú­lyozta, hogy az egyiptomi nép inga­dozás nélkül a végsőkig támogatja a nemzeti fel­szabadító mozgalmat. — Népünk tudja — fűzte hozzá —, hogy egyeseknek Washingtonban talán nem tetszik, hogy elítéljük az: Észak-Vietnam elleni ag-! ressziót. Ennek ellenére né-! pünk még jobban felemeli! szavát és más békeszerető népekkel együtt arra törek-! szik, hogy a nemzetközi küz- ' dőtéren minél nagyobb erők! mozduljanak meg és fordul- < janak szembe az agresszió- < vaL A Káli Vegyes Ktsz kezelésében egy hónappal ezelőtt ad­tak át Erdőtelken a női és férfi fodrászattal, cipészettel, vala­mint háztartási gépjavítással szolgáló üzletházát. A 375 ezer forintos költséggel épült szolgáltatóház nagy segítséget nyújt a község lakosságának. Valamennyi részleget a legjobb fel­szerelésekkel látták el. Képünkön: Mondok Ottó férfifodrász, munka közben. . . Akad munkája Oszlánczi Gyulának is, aki a mosógépek, vasalók, kerékpárok és egyéb háztartási gépek javítását végzi. Sokan keresik fel — különösen ünnepek előtt Jánosné és Oszlánczi Irén készít*k a szép frizurákat. a női fodrászrészleget. Valcsik (Foto: Kiss Béla)

Next

/
Thumbnails
Contents