Heves Megyei Népújság, 1965. március (16. évfolyam, 51-76. szám)

1965-03-02 / 51. szám

Fegyveres felkelés Malawiban BLANTYRE: Malawi miniszterelnöke, dr. Hastings Banda hétfőin rádió­beszédében jelentette be, hogy az ország „biztonsági erői”, brit tisztek vezetésével fegy­veres fölkelést vertek le. Körülbelül két héttel ezelőtt a Nyassza-tó déli csücskén fek­vő Fort Johnston városban és környékén' már voltak fegyve­res harcok a kormánycsapatok és a kormánypolitikát ellenző tömegek között, így pillanat­nyilag nem világos, miről be­szélt a Malawi miniszterelnök: új felkelésről-e, vagy pedig a Fort Johnston-i összecsapások­ról? Banda azt mondotta, hogy a fölkelők Henry Chipembere volt művelődésügyi miniszter hívei voltaik, s közülük: 240-et letartóztattak, a többiek elme­nekültek, közöttük Chipembe- re is. Tavaly szeptember 8-án vált ki a Malawi kormányból a Hastings Bandával szembeke­rült Chipembere és hat mi­nisztertársa részint Banda zárta ki őket, részint önként mondtak le, mert ellenezték a kormányfő kül- és belpolitiká­jának számos lépését. Elsősor­ban azt, hogy Hastings Banda nem volt hajlandó megszakíta­ni Malawi diplomáciai kapcso­latát a fajüldöző dél-afrikai és a gyarmattartó portugál kor­mánnyal, sőt kinyilvánította, hogy afrikai országok akaratá­nak ellenére szorosan együtt­működik velük. Fort Johnston az ellenzéki miniszterelnök közé tartozó Chipembere szűkebb hazája. Aggodalmak Bonnban Pénteken temetik Schärf egy pán—arab bojkott lehetősége miatt BONN (MTI): A Kairó és Bonn közötti fe­szültséggel kapcsolatban nyu­gatnémet gazdasági körökben újabb aggodalmat keltett az arab államok gazdasági taná­csának szombati határozata, amely szerint az arab közös piac tagállamai közös ellen­rendszabályokat léptetnek majd életbe Nyugat-Németor- szággal szemben, ha az NSZK osztrák köztársasági elnököt Kanyarójárvány Törökországban ANKARA: Törökország keleti tartomá­nyaiban egyre fenyegetőbbé válik a kanyarójárvány. Eddig 5 ezer megbetegedés történt: s már 359 személy — főként gyermek — halt bele betegsé­gébe. A helyzetet súlyosbítja, hogy helyenként kétméteres hóakadályok gátolják a jár­ványsújtotta falvaik megköze­lítését. London figyelmeztetésnek tekinti a szovjet kormányfő nyilatkozatát LONDON: Köves Tibor, az MTI tudósí­tója jelenti: Angol politikai körökben nagy izgalmat váltott ki Koszi­gin szovjet miniszterelnöknek az a kijelentése, hogy nem hí­ve a „turistautazásoknak” és tervezett angliai látogatását Gromiko külügyminiszter már­cius közepén esedékes londoni tárgyalásainak eredményeitől teszi függővé. A hétfői lapok vezető helyen számolnak be a szovjet kormányfő lipcsei saj­tóértekezletéről, s kiemelik: Koszigin változatlanul kész ele­get tenni Wilson, brit minisz­terelnök meghívásának, „ha a látogatás célravezetőnek ígér­kezik”. Angol megfigyelők elsősor­ban a vietnami válságnak és a Wilson-kormány ezzel kapcso­latos „amerikai elkötelezettsé­gének” tulajdonítják a brit- szovjet kapcsolatok „érezhető lehűlését” és ezzel magyaráz­ESEMÉNYEK — sorúkban zák, hogy „Moszkvában kéte­lyek támadtak” a kormányfői látogatás hasznosságát illetően. A Times diplomáciai szemle­írója — csaknem valamennyi mértékadó hírmagyarázóval egyetértésben — aggodalmait fejezi ki, hogy Franciaország háttérbe szorítja Nagy-Britan- niát az indokínai rendezés kez­deményezésében. „A szovjet felmelegedés Franciaország iránt — írja a Times — most a szovjet kormányfó londoni lá­togatását illető hűvösebb ma­gatartással párosul. Mindez megerősíteni látszik azt a Pá­rizsban vallott nézetet, hogy a Szovjetunió inkább Franciaor­szághoz keres közeledést a vietnami kérdésben. E feltevés szerint ugyanis Nagy-Britannia túlságosan szorosan láncolódik az Egyesült Államokhoz általá­ban és különösen függ az ame­rikai támogatástól Malaysia ügyében. Az Observer washingtoni tudósítója feltárja „Wilson -sendes diolomáciáiának” igazi hátterét. „Az amerikai elnök írja a tudósító — egyáltalán nem hálás Wilsonnak moszkvai közvetítési kísérleteiért és egy­szerűen nem veszi komolyan a brit miniszterelnök bizalmas cHoiomáciáját az indokínai kér- déchen”. Robert Edwards, munkásrrirti Vénviselő a vietnami válság-éri felelős amerikai PTA íKöztwvH Hírszerző Szolgálat) kalando­rainak megfékezését köve+elte és sürgette wilsont. hogy ,.a brit rmmkárnérti kormány te- mren m^r véme ralamilven szo- oiolSetz kee/temémre^ést a nem- eett-ö-n nnrv-mdnn”. megszakítaná a gazdasági kap­csolatokat az Egyesült Arab Köztársasággal. A Spiegel hétfőn azt írja, hogy a nyugatnémet ipar kép­viselői telefonon és táviratok­ban ostromolják most a kor­mányt, hogy ne hozzon „túl sles megtorló rendszabályokat” mert különben a pán-arab boj­kott veszélye fenyeget. Gazda­sági körökben ezzel kapcsolat­ban rámutatnak arra; az elmúlt esiztendőben a 13 arab állam összesen 1,5 milliárd értékű árut vásárolt az NSZK-tól. „Ezeket a hagyományosan ked­vező kereskedelmi kapcsolato­kat most veszély fenyegeti és vele együtt veszély fenyegeti azt a legnagyobb megbízást is, amit eddig nyugatnémet cégek Közol-Keletair kaptak — az Eufrates-duzzasztógát felépíté­sét Szíriában. Ezt az 1,3 milli­árd márka értékű megbízatást nyugatnémet cégek egy cso­portja kapta. Ezenkívül a Krupp-cég a bizertai kikötő bővítésére kapott ugyancsak jelentős megbízatásit” — írja a Spiegel, majd hangsúlyozza: „A pán-arab bojkottból nem­csak a keleti tömb államai húznának. hasznot. hanem Nyugat-Németország legszoro­sabb szövetségesei is, élükön Bonn barátjának, De Gaulle- nak honfitársai.” Ebben a helyzetben Schröder külügyminiszter a tétéit hirdet­te meg: „Meg akarjuk akadá­lyozni, hogy a szövetségi lobo­gót bárhol is be kelljen majd vonni”. BÉCS (MTI): Az osztrák kormány hétfőn délben gyász­ülést tartott, amelyen Klaus kancellár méltatta a vasár­nap este elhunyt Adolf Schärf köztársasági elnök érdemeit. A kormány országos gyászt rendelt el. Ausztria középü­letein fólárbócra engedték a lobogókat. Adolf Schärf holt­testét hétfőn az elnöki palo­tában ravatalozták fel, kedd­től pedig a parlament oszlop­csarnokában állítják fel a ra­vatalt, ahol a lakosság há­rom napon át vehet majd bú­csút az elhunyt államférfi ú- tól. A temetésre pénteken kerül sor. A parlamentben Klaus kancellár, a sírnál pe­dig Pittermann alkancellár, az Osztrák Szocialista Párt elnöke mond majd beszédet. ★ A köztársasági elnöki vá­lasztásokat — bécsi lapjelen­tések szerint — előrelátható­lag május elején rendezik meg. A szocialista párt jelölt­jeként (1945 óta szocialista volt •’Z osztrák köztársasági elnök) Jonas bécsi polgár- mestert említik. A néppárt részéről több jelölt jöhet szá­mításba. GYORSLISTA az 1965, március 1-én megtartott lottó jutalomsorsolásról, metyen a 9. heti szelvények vettek részt levízió. 9 450 579 utalvány, 9 465 540 rádió. A gyorslista közvetlenül a húzás után készült,'az esetleges számhibakért felelősséget vem vállalunk. A nyertesnek a szelvény fo­gadási szelvényrészét 1965. március 20-ig kell éljuttatnia a a Sportfogadási- és Lottó Igaz­gatóság lebonyolítási osztályá­hoz. (Budapest, V., Nádor «. 15.) (MTI) Az Európai Közös Piac és a gazdaságilag fejletlen országok viszonya liitanh labors RÓMA (MTI): Khanh tábornok, a dél-viet­nami klikk nemrégiben meg­buktatott diktátora hétfőn reggel — átutazóban New York felé — Rómába érkezett. Khanh, aki most a dél-viet­nami junta „utazó nagyköve­tének” tisztét tölti be, a repü­lőtéren tett nyilatkozatában a iok Rómában jelenlévő újságírók gunykacaja közepette jelentette ki: „Hála az én és követőim tevékeny­ségének, megteremtettük Dél- Vietnamban a demokrácia alap­ját”. „Bizakodását” fejezte ki továbbá, hogy „több állam­csíny nem lesz mér Dél-Viet- namban”. . vízió, 9 300 277 rádió. 9 303 933 i jugoszláviai társasutazás, ! 9 310 005 óra duó, 9 320 263 mo- l torkerékpár 9 322-372 óra, ■ 9 334 260 fényképezés., 9 345 441 i jugoszláviai társasuk 9 356 626 , televízió, 9 379 190 lemezjátszó , utalvány. 9 405 599 éléskamra l utalvány, 9 422 027 óra utal­vány, 9 427 216 jugoszláviai tár­sasutazás, 9 431 085 utalvány, • 9 434 740 fónyképezőg., 9 440 228 • rádió, 9 440 742 motorkerékpár, - 9 451 302 telezízdó. 9 454 077 te­425 440 óra és utalvány 341 645 motorkerékpár. 436 77 mosógép. 459 398 csemeg ajándékkosár, 468 044 módén otthon gépei, 472 270 motorke rékpór. 493 911 szőnyeg, 511 38 lemezjátszó, 520 363 varrógép 525 367 modem otthon, gépe: 5 571 443 utalvány, 5 605 40 fényképezőgép, 7 575 780 sző nyag. 7 582 515 utalvány 7 597 808 modern otthon gépe: 7 606 305 bútor. 7 615 003 tele nagygyűlésen beszédet mon­dott. Az elnök a szocialista forradalom eredményeit méltat­ta és feladatait vázolta. A szocializmus zászlaját visszük — mondotta —, mert ez Algé­ria legmélyebb realitáséból fa­kadt és megtestesíti az eszmét, amelyért másfél millió algériai feláldozta magát. A külpolitika kérdéseiről szólva Ben Bella kiemelte, hogy Algéria erőtel­jesen hallatja szavát a nemzet­közi fórumon. KAIRÓ: Kairóba érkezett francia gaz­dasági küldöttség megkezdte tárgyalásait a Franciaország és az Egyesült Arab Köztársa­ság közötti gazdasági együtt­működés fejlesztéséről. (MTI) BUKAREST: A román gazdasági küldött­ség Gheorghe Radoi gépipari miniszter vezetésével, több he­tes svédországi, norvégiai és finnországi látogatása után visszatért Bukarestbe. A román küldöttség az említett orszá­gokban tárgyalásokat folytatott a gazdasági együttműködés és az árucsereforgalom kibővíté­sének lehetőségeiről. Románia árucsereforgalmának értéke a három skandináv országgal eddig mintegy 10 000 000 dol­lár volt. I MEXICO: Mexikói csapaterősítéseket vezényeltek a guatemalai ha­tárra, ahol előzőleg incidens történt: a guatemalai határőr­ség tüzet nyitott három .mexi­kóira. KHARTOUM: Üjabb adatok szerint száz­húsz halálos áldozata volt a szombati vasúti katasztrófá­nak, mely — mint már jelen­tettük — 100 kilométernyire történt a szudáni fővárostól. Az adatok még mindig nem véglegesek. ISZTAMBUL: Fékhiba következtében sza­kadékba zuhant egy zsúfolt autóbusz vasárnap este Kelet- Törökországban. A kocsi 15 utasa szörnyethalt, tizennégyen életveszélyesen megsebesültek. LISSZABON: A napok óta tartó esőzés alámosott egy elhanyagolt la­kóépületet Lisszabon egyik nyomornegyedében. Hétfőn reggel a ház összedőlt. Öten — két nő és három gyermek — életüket vesztették. SAIDA: Ben Bella algériai államfő »ésmiapos vidéki kőrútján Saidába érkezett és politikai Ózdi Kohászati Üzemek megvételre f eiajá nlja az alant felsorolt állóeszközöket állami vállalatoknak és közületeknek: 1 db szivattyú nyomómagasság 60 m teljesítmény 3333 liter/perc. 1 db melegvíz szivattyú nyomómagasság 20 m, teljesít­mény 1200 liter/perc. 1 db centrifugál ventillátor 650 köbméter/óra. 1 db nyomásfokozó szivattyú emelési magasság 30 m, teljesítmény 1000 liter/perc 1 db íorgóasiztalú mészhomok téglaprés. 1 db keskeny nyomtávú Wagonet mérleg teherbírás 25 tonna, nyomtáv 635 mm. Felvilágosítást ád: 40177. telefonon Cziíra Magdolna. I. A Közös Piac lényegének " felismerése a követke­ző tényezőkön alapszik. Az Európai Gazdasági Közösség létrehozásáról szóló szerződést 1957. március 25-én írták alá Rómában. Az alapító okmány értelmében hat nyugat-európai állam (Német Szövetségi Köz­társaság. Franciaország, Olasz­ország, Belgium. Hollandia Luxemburg) összehangolja a gazdaságpolitikát a vámtarifa és a tőkebefektetés területén, valamint biztosítja a tőke áramlását és a munkaerő moz­gását a Közös Piac keretében, továbbá erősíti a politikai szövetséget mind a belpolitika, mind pedig a külpolitika terü­letén. A római szerződés hivatalo­san 1958. január 1-én lépett hatályba, de a gyakorlati vég­rehajtását csak egy év múlva kezdték meg. A Közös Piac létének első időszaka egybe­esett az európai kapitalista országok gazdaságának ideig­lenes ciklikus fellendülésével: emelkedett az ipari termelés színvonala és növekedett a kül­kereskedelmi forgalom. A Kö­zös Piac országaiban az ipari termelés és az export növeke­désének üteme másfélszer ak­kora, mint az egész kapitalista világban. Mindazonáltal az Eu­rópai Gazdasági Közösség még nem állta ki az idő próbáját, mert eddig csupán azokat az intézkedéseket hajtották vég­re, amelyek nem okoztak na­gyobb nehézségeket. A bonyo­lultabb szociális célkitűzések megoldásának hiánya és a gaz­dasági válság szükségszerű bekövetkezése a Közös Piac felbomlásának tendenciáját rej­ti magában. Az imperialista kapitaliz­mus fejlődésében kétirányú tendencia érvényesül. Az egyik a differenciálódás tendenciá­ja, amelyet a kapitalizmus egyenlőtlen fejlődésének törvé­nye határoz mag. A másik a kapitalista integráció amely az imperializmusban feltétlenül reakciós jellegű. Ezek a ten­denciák dialektikus kölcsönha­tásban léteznek: kölcsönösen feltételezik és áthatják egy­mást. Ez a dialektikus kölcsön­hatás kifejezi az ellentétek re­latív egységét és abszolút har­cát. vagyis az ellentmondást, amely a kapitalizmus körülmé­nyei között antagonisztikus jellegű. A korszerű technika és a modem tudomány, a tömeg­gyártás és a komplex gépesí­tés. a specializáció és a koope­ráció fejlődésének hatására az egész világon érvényesül a gazdasági tömörülés tendenciá­ja. A tömörülés jellegét a tár­sadalom gazdasági rendje ha­tározza meg. Ezért a monopol­kapitalista integráció imperia­lista jelleget ölt. Az imperialista integráció törvényszerű jelenség, amely kifejezi a jelenkori kapitaliz­mus belső lényeges, szükség­szerű összefüggéseit, folyama­tait. Ezek a folyamatok lénye­güket tekintve reakciós, nép­ellenes formákban jelennek meg. Jellemző példa erre a Közös Piac, amely hat ország finánooligarchiájának állam­monopolista egyesülése. Az Európa! Gazdasági Kö­zösség kialakulása szorosan összefügg a kapitalista világ- rendszer fejlődésével. A kapi­talista világrendszert áthatja a hanyatlás és a bomlás mélyre­ható folyamata. A kapitalizmus ellentmondásai a végsőkig ki­éleződtek. Különösen éles a termelőerők és a termelési vi­szonyok összeütközése. Egyre fokozódik a tőkés gazdaság ingatagsága. Űj szakasz követ­kezett be a kapitalizmus álta­lános válságának fejlődésében. Rendkívül kiéleződött a kapita­lista piac problémája. Mindez elősegítette az integ­rációs tendencia erősödését és a Közös Piac kialakulását ered­ményezte. A nemzetközi mo­nopóliumok arra törekszenek, hogy a technikai haladás és a nemzetközi munkamegosztás gyümölcseit a monopolista tő- kiésprofit növelésére használ­ják fel. Ezért csökkentik a vámtarifát a Közös Piac zárt övezetében de ugyanakkor magas vámfalakat emelnek a kívülálló országok előtt. En­nek következtében elmélyül­nek és kiéleződnék a kapita­lista világrendszer ellentétel. A nyugat-európai integráció a monpóltőke kísérlete a kapi­talista gazdaságban rejlő lehe­tőségek maximális kiaknázá­sára, a tőkés társadalom életé­nek meghosszabbítására, a tö­megek félrevezetésére, a népek becsapására. A finánctőke új támadást szervez a munkás- osztály. a dolgozó tömegek el­leni gazdasági, politikai és ideológiai téren. Ebből a felis­merésből kiindulva a társadal­mi haladás erői nagyi-arányú of­fenzívat, indítanak a „trösztök Európája” ellen. A Közös Piac létrehozásával az imperialista integráció tár­sadalmi-politikai valósággá vált. Ez a körülmény nemzet­közi tekintetben a szocialista és a kapitalista világrendszer versenyének következtében alakult ki. A két rendszer bé­kés egymás mellett élése tör­ténelmi szükségszerűség. A szocialista világrendszer a békés egymás mellett élés ke­retei között gazdasági verseny­re hívta ki a kapitalista vilá­got. A kihívásra az imperia­listák a maguk módján vála­szoltak: létrehozták a Közös Piacot, amelytől azt remélték, hogy biztosítja a kapitalizmus győzelmét a gazdasági verseny­ben. Ez az illúzió alkalmasnak bizonyult a Közös Piac eszmei megalapozására. A tények vi­szont azt bizonyítják, hogy a burzsoá illúzió ezúttal sem váltotta be a hozzá fűzött re­ményeket. Az Európai Gazda­sági Közösség tagországaiban az ipari termelés évenként 3— 6 százalékkal növekedett, de ez a fejlődési ütem erősen csök­kenő tendenciát mutat. Ezzel szemben a Kölcsönös Gazda­sági Segítség Tanácsának ke­retében a szocialista országok ipari termelése évi átlagban 10—12 százalékkal fejlődik. Ez a gyors ütemű fejlődés biz­tosítja a szocialista világrend- szer győzelmét a kapitalizmus­sal folytatott gazdasági ver­senyben. A Közös Piac lényegének felismerése szempontjából kü­lönleges figyelmet érdemel az a körülmény, hogy a gyarmati rendszer általános és teljes összeomlásának folyamata, a nemzeti felszabadító forradal­mak győzelme, amelyet a gyár-

Next

/
Thumbnails
Contents