Heves Megyei Népújság, 1963. november (14. évfolyam, 256-280. szám)

1963-11-01 / 256. szám

/ JfLutdm. ttlAg proletárjai, egyesüljetek: MAI Í4jg.y,zeiRíik — gratuláció az „ür-je gyespámak”, — Ismét egy üresemény — s ezúttal a gratuláló kézszorításokat, a táviratokat, a szívből jövő jó kívánságokat nem „pá ration technikai és tudomá­nyos teljesítmény” váltotta ki, egyszerű, emberi, szinte hétköznapi esemény: két ember házassága. Tyeresko­va, a világ első női űrhajó­sa és Nyikolajev szovjet űrpilóta mondják lei a bol dogitó igen-t. Az esküvő — ahhoz képest, hogy a raffi- nált civilizáció produkált már viz-alatti, föld-alatti esküvőt, s a házasulandók a legkülönbözőbb közegek­ben rebegték el a nevezetes szavakat — egyszerű lesz, a földön történik. A Földön, ahat megter­vezték a rakétákat, ahol megálmodták a tecnika csodáit és a boldogságot, a szerelmet. „A házasságok az égben köttetnek”, — mondták ré­gen. Mi már az „ég”-en, a meghódítandó csodálatos kékséget, az ŰR-t értjük, de még így sem érezzük igazinak ezt a megállapítást. Hiszen a hír hallatára bi­zonyára az volt az első kérdésünk — és ez is meny­nyire ,Jöldi”, mennyire földszerű, mennyire földla­kók számára felvetődő kér­dés. — Hova mennek nász­úira? Az űrbe?... Nem okoz csalódást a tu­dósító jóslata, „kozmikus nászút most valószínűleg nem lesz?. A kozmosz — más emberek számára meg­közelíthetetlen és elképzel­hetetlen — élménye mind- lícttőjük osztályrésze volt már. Az élmény titkaira, zajlásaira a mai embernek szavai sincsennek: meg se tudja osztani másokkal. — Csak aszal, aki maga is ré­szese volt ennek a szigorú­an céltudatos Odüsszeiának, aki a legérzékenyebb mű­szeren, a saját testén érzé­kelte és érezte a nagyszerű utazás impulzusait, izgal­mát, vagy nyugalmát, örö­mét és megpróbáltatását. Nem lesz kozmikus nász­út: a rakétakorszak szerel­me is a Földön keresi a be­teljesülést A rakétakorszak Rómeója is az „erkély”-re függeszti szemét Igaz ez az erkély károm napig ég és Föld között lebegett, s „Júliája? negyvennyolcszor kerülhette meg a Földet, — kétmillió kilométert tett meg addig, amíg visszatért ugyanarra a csillagra, ahol Rómeó féltőén tárgyilagos ..szerenádját’ az űrbe röpí­tették a rádióhullámok: „Vigyázz magadra, Valja­sa.” —zár— _________J V kül ön éitd'dh hjehpdt: MiPUJSk 0 AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA ÄRA: 50 FILLÉR A hásassások as űrben köttetnek HOLNAP: Tyereskova—Nyikolajev— esküvő Moszkvában nisz terel nők társaságában felléptek a mauzóleum mellvédjé­re, Nyikita Szergejevics hamískás mosollyal kézenfogta Va- lentyinát és atyás mozdulattal Nyikolajevhez vezette. A har­madik és a hatodik űrhajós szokatlan gyengédséggel fogott kezet... Emlékezetes az is, hogy Tyereskova űrrepülése közben a földi követő és megfigyelő állomásról Nyikolajev igen gyen­géd, féltő hangú rádióüzeneteket küldött Váljának. Ezek kö­zül egész Moszkva jól emlékszik a következőkre: „Vigyázz magadra Váljusa! Vigyázz magadra!” Néhány napon belül a szovjet nép és a világ egyedülálló házaspárt köszönthet: férj is, feleség is megjárta a világűrt. Ezúttal talán időszerűen hangzik a régi mondás: a házassá­gok az égben köttetnek. Kozmikus nászút most valószínűleg nem lesz, de azt már senki sem garantálhatja, hogy az újdon­sült házaspár egyszer a jövőben nem indul el együtt, egy űrhajóban föld körüli, vagy távolabbi űrutazásra. Sugár András, az MTI moszkvai tudósítója jelenti: A Magyar Távirati Iroda a világon elsőként adhatja hírük • 34 éves Andrijan Nyikolajev, a harmadik szovjet űrhajós, a napokban feleségül veszi a 26 esztendős Valentyina Tyerea* kovát, a világ első női űrhajósát; Csütörtökön már az egész Moszkva erről beszél.; Az esküvőt előreláthatólag az egyik moszkvai házasság­kötő palotában tartják meg, s a fiatal pár kívánságára csak egy-két újságírót, fotoriportert hívnak meg, hogy minél ben­sőségesebb, meghittebb legyen a világ első űrhajós lakodal­ma. Hír szerint már szombaton, november 2-án sor kerül az esküvőre. Természetesen ott lesznek az űrhajós kollegák, s a ma még ismeretlen űrhajós-jelöltek is. A Moszkvában évek óta dolgozó tudósítók jó! emlékeznek arra a nyári napra, amikor a Vörös Téren köszöntötték a moszkvaiak a több napos föld körüli útjukról visszatérő Tye- reskovát és Bikovszkíjt Amikor az űrhajósok Hruscsov mi­Rónni Sándor fogadta a hazánkban tartózkodó szovjet egyetemi tanárokat Rónai Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Magyar—Szovjet Baráti Tár­saság elnöke csütörtökön a Barátság Házában fogadta a Művelődésügyi Minisztérium vendégeiként hazánkban tar­tózkodó kijevi Sevcsenko Tu­dományegyetem tanszékvezető professzorait: L. K. Muskálot, M. N. Rotmisztrovot és N. F. Pancsenkot. A szívélyes lég­körben lefolyt látogatáson je­len volt Kristóf István. az MSZBT főtitkára. Hruscsov a laoszi nagykövetség villásreggelijén MOSZKVA (TASZSZ): Nyikita Hruscsov, szovje miniszterelnök és feleség; csütörtökön részt vett azon villásreggelin, amelyet Khair, pan Panya, a Laoszi' Királysá moszkvai nagykövete adói Souvanna Phouma herceg, laoszi koalíciós kormány m niszterelr.öke és felesége tis: leletére. A villásreggeli alkalmáv; Souvanna Phouma és Nyikit Hruscsov baráti pohárköször. tőt mondott. Souvanna Phouma. a laos koalíciós kormány miniszter elnöke csütörtökön látogatá; tett a moszkvai Lomonoszc egyetem tanárainál és diákja nál. (MTI) Dobi Isttrán üdvözlő távirata Ben Deltához Dobi István, az Elnöki T: nács elnöke táviratban üdvi zölte Ahmed Ben Bellát, : Algériai Demokratikus és N< pi Köztársaság elnökét az a gériai nemzeti felszabadít háború kezdetének 9. évfordv lója alkalmából. (MTI) A Minisztertanács ülése 4 kormány Tájékoztatási Hivatala közli x A Minisztertanács csütörtö- — - - - - , .. ion ülést tartott. Apró Antal, nőkének eloterjesztese alapján a. Minisztertanács elnökhelyet- a kormány megvitatta, hogyan tese beszámolt a KGST Vég- valósultak meg a * ~ Bizottságának Moszk- Ságban a második ötéves terv Az Országos Tervhivatal el- kormány határozatot hozott a ...........................tanácsok községfejlesztési te­vékenységének továbbíejlesz­’El hallgatnak a fegyverek mezőgazda- tésére. rehajtó rában tartott üléséről. A kor­mány a beszámolót jóváha­gyólag tudomásul vette. A Minisztertanács megtár­gyalta és elfogadta a földmű­velésügyi miniszter tájékozta­tóját az őszi mezőgazdasági munkák menetéről. A kenyér- gabona vetését október végé-,,, re, a tervnek megfelelően or­szágosan befejezték, a korábbi esztendőkhöz képest jobb mi­nőségben. A kormány szorgos és ered­ményes munkájukért elisme­rését fejezte ki a mezőgazda- sági üzemek, valamint a me­zőgazdasági munkát segítő vállalatok és irányító szervek dolgozóinak. A kormány meg­állapította: a mezőgazdaság­ban további nagyon fontos és sürgető feladatok vannak. Felhívja a mezőgazdaság dol­gozóit, hogy a kedvező időjá­rás kihasználásával is gyorsít­sák meg, és gondos munkával mielőbb fejezzék be a betaka­rítást, az istállótrágya kihor­dását és az őszi mélyszántást. termelési előirányzatai és a további tennivalókra határo­zatokat hozott. A tudományos és felsőokta­tási tanács elnöke jelentést tett a szakemberek külföldi képzéséről és továbbképzésé­A pénzügyminiszternek, az női. A kormány a jelentést Országos Tervhivatal elnöké- megvitatta és tudomásul vet­nek és a Minisztertanács La- te. nácsszervek osztálya vezetőié- A Minisztertanács ezután nek eloterjesztese alapján a napi ügyeket tárgyalt (MTI) November 2-re virradóra el- a vitatott határterületen (le­hallgatnak a fegyverék az al- militarizált övezet létesül, az gériai—marokkói határon, övezet pontos elhatárolása egy ! hazafihoz. Max Reimann 65 éves BERLIN (MTI): Max Rei mann, a Német Kommunist Párt Központi Bizottságánál első titkára, október 31-én töl tötte be 65. életévét. Ebből a: alkalomból a Német Kommu­nista Párt Központi Bizottsá­ga, a Német Szocialista Egy­ségpárt Központi Bizottsága, a Német Demokratikus Köztár- I saság Minisztertanácsa és az NDK számos más tömegszer- I vezetőnek elnöksége üdvözlő levelet intézett a nagy német Mini már jelentettük, Barna- kőbán szerdán aláírták a fegy­verszüneti egyezményt Az egyezmény olyan kompromisz- szumnak látszik, amely in­kább az algériai állspontot vet­te tekintetbe. A megállapodás értelmében Hz MSZMP Központi Bizottságának távirata a Marokkái Kommnnista Párt Központi Bizottságához T |tö: „Kedves élvtársak! függetlenségért, a demokrati- reakciónak ezt a tettét' és Ä Magyar Szocialista Mun- kus szabadságjogok kiszélesí- ugyanakkor testvéri szolidari­-káspárt Központi Bizottsága téséért, az ország társadalmi tásáról biztosítja pártjukat és valamennyi magyar kommu- haladásáért, a békéért és szó- annak börtönben vsínylődő hű nista nevében forró üdvözle- cializmusért. fiait tét küldi önöknek, pártjuk A Marokkói Kommunista Ezen a napon, amikor a re­minden tagjának a Marokkói Pártnak a nép, a haza érdeké- akció támadásai közepette ün- Kommunista Párt megalakulá- ben kifejtett háborúellenes, neplik pártjuk megalakulásá- sának 20. évfordulója alkalmá- bátor és áldozatos erőfeszíté- nak 20. évfordulját, fogadják bői. seire a reakció az elmúlt na- elvtársak testvéri együttérzé­A Marokkói Kommunista pókban a párt több vezetőjé- sünk és igazságos harcuk gyo­párt megalakulása óta követ- nek, köztük Ali Jata elvtárs- zelmébe vetett hitünk és jókí- kezetesen harcol a gyarmati nak elhurcolásával válaszolt, vánságaink kifejezését, rendszer és maradványainak Pártunk és dolgozó népünk Magyar Szocialista Munkáspárt felszámolásáért, » nemzeti mélységesen éti téli a marokkói Központi négyhatalmi — algériai, ma­rokkói, etiópiai és mali tisz­tekből álló bizottság feladata. A bamakói tűzszüneti egyez­mény aláírása után, csütörtö­könhazautazott Ben Bella, Al­géria elnöke és II. Hasszán marokkói király. Ben Bella — mint a Reuter közli — az algíri repülőtérre megérkezve a rá váró ujjongó tömeg előtt kijelentette: Algé ria lényegében mindent meg kafjptt, amit akart; helyreállt a béke, megerősítették az al­gériai álláspont helyességét, nevezetesen: a vita rendezésé­re az addisz abeba-i kharta keretén belül került sor. Ki­ürítették továbbá — fűzte hoz­zá az államfő — Hassi Beidát és Tindjoubot, amit a harcok kezdetén követeltünk. A béke beköszöntése lehetővé teszi, hogy nyugalomban tarthassuk meg nemzeti ünnepünket — mondotta Ben Bella. KOST­tanácskozások Prágában PRÁGA (MTI).: A KGST Könnyűipari Állandó Bizott­sága Prágában megkezdte hat­napos tanácskozását. A tanács­kozás napirendjén szervezeti kérdések, valamint időszerű problémák szerepelnek. Prágában megnyílt a KGST mezőgazdaság gépesítésével és villamosításával foglalkozó ál­landó munkacsoportjának ti­zenhatodik ülésszaka is. A tanácskozáson megvitat­ják a KGST-országok mező- gazdaságában felhasználásra kerülő elektromos energia táv­lati tervét, a mező- és erdő- gazdálkodás gépesítésével fog­lalkozó tudományos- és kút: tóintézetek munkaprogram) és más kérdéseket.

Next

/
Thumbnails
Contents