Heves Megyei Népújság, 1963. október (14. évfolyam, 229-255. szám)

1963-10-01 / 229. szám

REPCJSAG IMS. október 1.. kedí Magyar ál lain férfiak üdvözlő távirata kínai államférfiakhoz MAO CE-TUNO Elv társ nak, • Kínai Kommunista Párt Központi Bizottsága elnökének, LIU SAO-CS1 Elvtársnak, a Kínai Népköztársaság elnökének, CSV TE Elvtársnak, a Kínai Népköztársaság Országos Népi Gyűlése állandó bizottsága elnökének, CSOU EN-LAJ Elvtársnak, a Kínai Népköztársaság Államtanácsa elnökének Peking A Kínai Népköztársaság kikiáltásának 14, évfordulója alkalmából a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottsága, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, a ma­gyar forradalmi munkás-paraszt kormány és az egész magyar nép nevében üdvözletünket, jókívánságaiként küld­jük Önöknek és a nagy kínai népnek. A kínai forradalom győzelme, a népi hatalom létrejötte megnyitotta a kínai nép előtt a felemelkedés útját, a szocia­lista társadalom felépítéséhez vezető utat. A szocialista építés ügye, az imperializmus elleni általános küzdelem érdeke összefűzi országainkat, népeinket. Őszintén óhajtjuk, hogy kapcsolataink a népeink közötti barátság útján, a marxizmus-leninizmus elvei alapján, a proletár internacio­nalizmus szellemében fejlődjenek. Nagy nemzeti ünnepük alkalmából sikereket kívánunk a testvéri kínai népnek. DOBI ISTVÁN, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, KÁDÁR JÁNOS, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, a magyar forradalmi munkás­paraszt kormány elnöke. Kínai Országos Szakszervezeti Szövetséget, a KISZ Központi Bizottsága pedig a Kínai Kom­munista Ifjúsági Szövetség KÖzoonti Bizottságát üdvözöl­te táviratban. Kormányhű csapatok ellenőrzik T/zí-Ouzou-t Stevenson televíziós interjúja Dominikában megszüntették az ostromállapotot Dominikában vasárnap meg­szüntették az ostromállapotot és a kijárási tilalmat, amelyet az ultrajobboldali katonatiszti csoport, a szerdán végrehajtott államcsíny után elrendelt. Az intézkedés feloldását már há­rom főnyi polgári „ideiglenes kormány” tette - közzé. Bosch, a megbuktatott do­minikai köztársasági elnök washingtoni hírek szerint a francia fennhatóság alatt álló Guadeloupe-sziget felé tart a dominikai haditengerészet egyik hajóján. A most hata­lomra jutott dominikai veze­tőség feltételezhetően itt je­lölte ki száműzetési helyét, tartva attól, hogy más latin­amerikai országban politikai tevékenységet folytathatna. Sportköri közgyűlés Petőfibányán Hétfőn délután tartotta ve­zetőségválasztó közgyűlését, a Petőfibányai Bányász SK. A kultúrház dísztermében össze­gyülekezett sportolókat, sport­köri tagokat, és vendégeket Turcsányi Ferenc üdvözölte, majd a díszelnökség megvár lasztása után Németh József, a tröszt bizottság titkára tett javaslatot a közgyűlés napi­rendjére. Ezután Bujdosó Lajos, sport­köri elnök ismertette az egysé­ges sportszervezet alapszabá­lyát, és tartott beszámolót a sportkör működéséről. Hang­súlyozta a kollektív vezetés szükségességét, külön — külön vette bonckés alá, az egyes szakosztályok munkáját. A be­számolót vita követte, végül sor került, a sportkör új veze­tőségének megválasztására. Az Algériai Nemzeti Felsza­badítás! Front, az FLN kabüiai szervezete vasárnap este nyi­latkozatban tett hitet Ben Bel­la kormánya mellett. Felhívta a lakosságot, hogy fokozott éberséggel szegüljön szembe a reakciós szakadárök tevékeny­ségével. Az algériai hadügymi­nisztérium közlemény© szerint a 7. (kaiblliai) katonai körzet parancsnokságának hat katona­tisztje hétfőn' mélységesen el­ítélte a katonai körzet volt pa­rancsnokának, El Hadzs ezre­desnek álláspontját, s elkötelez­te magát Ben Bella elnök és kormánya oldalán. Az algériai megfigyelők sze­rint a kormányellenes zendülés határát súroló kabiliai esemé­nyek arra vezethetők vissza, hogy az utóbbi Időkben egyes újgyarmatosltó erők az algériai buzsoáziával és az ultra-ra­dikális körökkel együttműköd­ve mindent megtettek, hogy az észak algériai Kabiliát „al­gériai Katangává” tegyék. Kovács A kabiliai Tizl-Ouzou-ban, a vasárnapi kormányellenes gyűlés színhelyén, a legújabb jelentések szerint Ben Bellá­hoz hűséges katonai egységek tartják fenn az ellenőrzést. El Hadzs ezredes, a katonai kör­zet leváltott parancsnoka az AP jelentése szerint tisztyei­szSmsfafMm 'KELET! • SzömsisiAUlKMoil) szenléti bizottságok” megala­kítására hívta fei a nemzetet, hogy szervezetten szállhasson szembe Algéria népe az egy­ségbontó törekvésekkel. Tizi-Öuzou városból a tömeg- gyfllés szervezői este katonai fedezet alatt, elsötétített gép­kocsikon Algírba hajtattak. Előzőleg értesítették az Algír­ban működő sajtótudósitcikat, hogy a ..Szocialista Erők Front­ja” sajtóértekezletet fog tartani. A tájékoztatóra egy szigorúan őrzött p&rasztházban került sor. Az ellenzéki csoport vezetői ismételten bejelentették, hogy harcot indítanak a Ben Bella- kormány megdöntésére. Közöl­ték, hogy a szervezet titkos központi bizottságában a nem­zetgyűlés két tagja, valamint az egykori négyes számú vilaja több katonatisztje tevékenyke­dik. A szervezet szóvivője azt állította, hogy országszerte több gerilla-csoportjuk alakult. A szervezet — hangoztatták — a harc minden formáját igény­be veszi,de elsősorban politikai tevékenységet akar végezni. Közölték, hogy a szervezet ve­zetősége máris kapcsolatot lé­tesített külföldön tartózkodó ellenzéki politikusokkal. törzsi királyságok, valamint az északi területek arab emír­ségeinek területi ötvözetéből hozta létre. A társadalmi fej­lődés — történelem, osztály­szerkezet, néprajz, vallás — szempontjából Észak— és Dél- Nigéria (azaz a három déli ré­gió) között már a gyarmatosí­tás előtt is jelentős eltérés volt, s ez a brit megszállás ide­jén tovább mélyült. Az északi régió konzervatív politikájában fékeződtek le hosszú éveken keresztül a dél­nigériai. nemzeti burzsoázia viszonylag haladó törekvései, többek között az ország politi­kai függetlenségének kivívása. Észak akadályozza napjaink­ban az afrikai egység létreho­zására irányuló nigériai moz­galmat is. Az új államformára történő áttérés annak ellenére, hogy az államszövetség szerkezetében változást nem hoz létre, jelen­tős mértékben tükrözi a Nigé­rián belüli politikai küzdel­met; — Terra —> domíniumi (társországé státu­szát az új államformára, de a Nemzetközösségnek továbbra is tagja marad. A 35,6 millió lakosú ország szövetségi állam, amely jelen­leg az Északi, a Nyugati, a Kö­zép—Nyugati és a Keleti ré­giókból (tagállamokból) továb­bá, a szövetségi főváros, Lagos területéből áll. E szövetségi szerkezet, a kereken nyolcév­tizedes brit gyarmati uralom egyenes következménye. Nigé­riát ugyanis Nagy-Britannia, a rabszolgakereskedelem meg­szüntetésének haladó elveibe burkolózva, a part menti néger Nyugat— Afrika területileg legnagyobb, és egyúttal legné­pesebb országában, a Nigériai Föderációban ma, 1963. októ­ber elsején kikiáltják a köztár­saságot. Nigéria, a Brit Nemzetkö­zösség teljes jogú tagja, politi­kai függetlenségének—amelyet 1860. október 1—én nyert el— és szuverenitásának kihangsú­lyozására cserélte fel eddigi Nigéria — köztársaság nek egy csoportjával és né­hány katonai alakulat állító­lag útakadályokat helyeztek el a város keleti és déli ré­szén, hogy meggátolják a kormányhű csapatok bevonu­lását, összeütközésre azonban nen? került sor. Az algériai hadügyminisz­térium által kivezényelt kor­mányhű csapatok körülzárták Tizi-Ouzou-t, s a városba tartó, vagy onnan eltávozó gépkocsi­kat átkutatják. A város utcáin gépfegyverrel megerősített páncélos csapatszállító gépko­csik állnak. helységekben is kormányelle­nes tüntetések zajlották le va­sárnap. Megmozdulásokra ke­rült Sör Michelet, Dra El Mi- z-an, valamint Bort National városkákban. Ezek a kabiliai helységek a Ben Bella-féle ve­zetéssel szembenálló kabiliai ellenzék régi gócpontjai. Az algériai minisztertanács vasárnap este Ben Bella el­nökletével ülést tartott, s megtárgyalta az aznap dél­után lezajlott kabiliai esemé­nyeket. Ben Bella a minisztertanács után rádióbeszédben közölte, hogy leváltotta tisztségéből a hetedik (kabiliai) katonai kör­zet parancsnokát: El Hadzs ezredest, aki nem engedelmes­kedett az elnöki parancsnak, s részt vett az algériai egység­bontók tömeggyűlésén. Az algériai kormány El Hadza ezredes elmozdítása mellett több radikális intézke­dést tett a lázadók elszigetelé­sére. A hetedik katonai körzet alakulatait közvetlenül a had­ügyminiszter fennhatósága alá rendelte. Az észak-algériai Ka­biliát rendőri és katonai el­lenőrző pontok kettős lánca zárja el az ország többi részé­től. A köztársasági. elnök va­sárnapi rádióbeszédében „ké­Az algériai kormánnyal szembenálló politikai erők földalatti szervezete, a „Szo­cialista Erők Frontja” elneve­zésű csoport vasárnap tömeg­gyűlést szervezett a kabiliai Tizi-Ouzou-ban, mintegy száz kilométernyire keletre Algír­tól. A gyűlésen körülbelül 2— 3000 ember jelent meg, s meg­hallgatta Hoszin Ait Ahmed ellenzéki politikusnak, az al­gériai ideiglenes kormány egy­kori államminiszterének, va­lamint Murad Usszedik nem­zetgyűlési képviselőnek beszé­dét. Mindketten igen élesen támadták az algériai kor­mányt és személy szerint Ben Bella köztársasági elnököt. Az algériai alkotmányt törvény­telennek nevezték, s felszólí­tották szervezetük tagjait, hogy „kellő önfegyelemmel kezdjenek döntő harcot” a kor­mány „békés úton történő” megdöntéséért. Az ellenzéki gyűlésen a szó­nokok mellett állt ki El Hadzs ezredes, az algériai hadsereg hetedik katonai kerületének főparancsnoka is. A hírügy­nökségi jelentésekből az tűnik ki, hogy a helyőrségi alakula­tok egyes katonái rokonszen­veztek a szónokokkal. Összeüt­közésre a kormányhű katonák és a tömeg között nem került sor. A gyűlés előtt és után azonban a hadsereg a város­ban és környékén szigorú biz­tonsági intézkedéseket tett A váróiba vezető főútvonalon a közlekedést hosszú időre meg­bénították. Ezeket az intézke­déseket azonban a gyűlés le­zajlása után hamarosan felol­dották és a városka nyugalma helyreállt. Hírügynökségi tudósítások közük, hogy más kabiliai Kormányellenes tömeggyűlés az algériai Kabiliáhan Az évforduló alkalmából Péter János külügyminiszter Csen Ji kínai külügyminisz­terhez intézett üdvözlő távira­tot, a Szakszervezetek Orszá­gos Tanácsának Elnöksége a atomfegyverek tovább< elterje­désének megtiltására kötendő megállapodást. Ezt Stevenson igen súlyos kilátásnak mon­dotta. Stevenson egy másik kérdés­re válaszolva elismerte, hogy „Kubában aligha vannak a szervezett katonai egységek értelmében vett szovjet erők”. Az amerikai ENSZ—delegáció vezetője azt mondotta, hogy Kubában kiképző katonai sze­mélyek tartózkodnak, akik egy darabig ott is fognak marad­ni. Stevenson azt tanácsolta az ENSZ afrikai tagállamainak, fékezzék a fajüldöző Dél—Af­rika, s a gyarmattartó Portu­gália elleni akciójukat, a világ- szervezetben. Stevenson azt ál­lította, hogy „egy kis türelem, egy lélekzetvételnyi szünet nemcsak Portugália, hanem az érintett afrikai országok érde­keit is szolgálná”. talmi leszerelési államfői ér­tekezlet összehívását, Steven­son ezt „igen )ő dolognak” mondotta, de hozzáfűzte, hogy csak abban az esetben, ha a tizennyoíchatalmi genfi lesze­relési értekezlet előzőleg pozi­tív eredményeket mutat. Az ENSZ székhelyén lezajlott szovjet—amerikai—angol tár­gyalásokról szólva Stevenson óva intette a „túlzott derű­látástól”, megállapította azon­ban, hogy o megbeszélésekben a reménv több jelét látja. Az atomleszerelés kérdésé­ben elfoglalt negatív • francia álláspontra vonatkozó kérdés­re Stevenson válaszul kijelen­tette, hogy De Gaulle elnök az önálló francia atomerő fejlesz­tésének elhatározásával, s az atomcsend-szerződés aláírá­sának megtagadásával jelezte: valószínűleg nem hajlandó alá­írni más nemzetközi megegye­zéseket sem, így például az Stevenson, az Egyesült Álla­mok ENSZ-küldöttségónek ve­zetője vasárnap este a „Szem­től szemben a nemzettel” cí­mű adás keretében interjút adott az egyik amerikai televí­ziós társaság munkatársának. Egyebek között kijelentette, hogy véleménye szerint most lehetőség van bizonyos kon­struktív lépésekre a leszerelés területén, s ezenkívül a Szov­jetunió és az Egyesült Álla­mok az ENSZ-kÖzgyűlés őszi időszakán kialakult légkörben együttműködhet több tudo­mányágban, így például a táv­közlés, a távközlési célokat szolgáló mesterséges holdak működtetésének, valamint meteorológiai tájékoztatás- cserék területén. Érintve Gromiko szovjet külügyminiszternek az ENSZ- közgyűlésén szeptember 19-én elhangzott javaslatát, amely indítványozta a tizennyolcha­Gyorslista Készült az 1963. szeptember 30-án megtartott lottó juta oinsorsoláson, melyen a 37, heti szelvények vettek részt televízió, 8 848165 radio, 8 857 320 háztartás kisgépesíté- se, 8 859 923 rádió, 8 869 478 rá­dió, 8 875 027 rádió, 8 888 484 hűtőgép, 8 894 208 vásárlási ut., 8 896539 televíziói, 8 908 622 rá­dió, 8 918 416 televízió, 8 919 857 rádió, 8 921 574 rádió, 8 929 954 rádió, 8 931 409 kerékpár, 8 935 819 rádió. 9 660 820 vásárlási utalv., 9 662 773 háztartás kisgépesíté- se, 9 665 941 kerékpár, 9 667 912 óra, 9 671 438 televí­zió, 9 683 880 tv, 9 695 157 rá­dió, 9 689 624 éléskamrautalv., 9 704 770 kerékpár, 9 707 004 csemegekosár, 9 715 889 mosó­gép, centrifugával, 9 771 679 éléskamrautalvány, 9 727 252 óra, 9 728 920 könyvállvány és utalvány, 9 732 239 hűtőgép, 9 733 039 rádió, 9 749 062 rádió, 9 754 750 kerékpár, 9 755 742 te­levízió, 9 756 599 televízió, 9 767 891 bútor, 9 773 583 rádió. ★ A gyorslista közvetlen a hú­zás után készült, az esetleges sz&mhibákért felelősséget nem vállalunk. A nyertes „jutalom- sorsolás” sorsjegyrészeket 1963. október 20-ig kell bekül­deni a Sportfogadás és Lottó Igazgatóság lebonyolítási osz­tályához. (MTI) 8 484 824 fenyképezőgep 8 495 936 rádió, 8 496 834 rádió, 8 514 327 óra, 8 516 858 rádió, 8 525 938 rádió, 8 532 670 csalá­di utalvány, 8 533 661 rádió, 8 535 478 rádió, 8 544 756 rádió, 8 556 912 éléskamra-utalvány 8 567 525 motorkerékpár, 8 570 513 rádió, 8 570 387 rádió, 8 581 227 tv, 8 588 612 vásárlá­si-utalvány, 8 589 460 rádió, 8 603 763 tangóharmonika, 8 606 791 rádió. 8 609 472 óra, 8 648 581 rádió, 8 664 412 rádió, 8 667 019 rádió, 8 674 238 rádió, 8 676 762 rádió, 8 679 445 kerékpár, 8 682 498 te­levízió, 8 702 508 rádió, 8 703 337 rádió. 8 705 851 csemegekosár, 8 711 163 rádió, 8 724 080 tele­vízió, 8 724 670 televízió, 8 737 649 rádió, 8 745 693 arany­óra, 8 749 662 rádió, 8 768 935 családi utalvány, 8 776 596 Bp. VII.. Baross-tér 20-21 sz. a fel­épülő társasházban az I. ein. 1. sz. a. 1 szoba hallo« főző­fülkés loggiás komfortos örök­lakás. 8 780 020 kerékpár, 8 791 839 bútor, 8 806 668 óra, 8 807 393 rádió, 8 315 709 ke­rékpár, 8 824 387 óra, 8 824 577 rádió, 8 835 818 hangulatsarok, 8 837 660 televízió, 8 840 820 rá­dió, 8 842 885 rádió, 8 845 644 ö 070 481 radio, 8 085 700 rádió, 8 090 605 vás. ut., 8 091 626 hű­tőgép, 8 091 805 Vás. ut, 8 094 529 bútor, 8 099 074 csa­ládi utalvány, 8109189 tv, 8 115 501 háztart. kisgépesíté- se, 8 117 478 rádió, 8 121473 női kerékpár,. 8 123 051 rádió. 8 128 791 rádió, 8 133 614 tan­góharmonika, 8 140 148 ezüst evőeszközkészlet, 8 151 266 tv, 8 159 898 tv, 8 164 865 rádió, 8 200 419 óra, 8 200 943 perzsa­szőnyeg, 3 215 452 éléskamraut, 8 221 130 mosógép centrifúgá- vaí, 8 244 582 rádió, 8 270 535 éléskamrautalvány. 8 271 666 ház (tartás kisgépe- sítése, 8 284 334 tv, 8 289 401 éléskamrautalvány, 8 292 465 tv, 8 304 632 rádió, 8 307 501 varrógép, 8 317 581 háztart kisgépesítése, 8 318 898 arany­óra, 8 327 437 rádió, 8 328 112 rádió, 8 331 284 rádió, 8 344 175 rádió, 8 359 266 tv, 8 360 728 fényképezőgép, 8 362 839 óra, 8 366178 óra, 8 394 682 rádió, 8 401 978 kombinált szekrény, 8 413 434 rádió, 8 416 711 rádió, 8 428 979 rádió, 8 430 953 tele­vízió, 8 44 703 rádió, 8 448 823 rádió, 8 450 348 csemegek osár, 8 461 115 hangulatsarok, 8 461 612 rádió 8 467 028 rádió, 8 469 161 rádió; 8 482 283 óra, 220 600 csemegekosár, 591 780 motorkerékpár, 592 567 rádió, 593 354 rádió, 594 930 vás. ut., 604 165 mosógép, 611 443 rádió, 624 175 éléskamra ut, 646 468, rádió, 658 785 vás. ut., 669 391 rádió, 674 367 kerékpár, 675 277 rádió, 679 025 háztart kisgé­pes! tés, 698 919 aranyóra, 701 371 írógép, 708 005 fényké­pezőgép, 5 674 766 televízió, 5 679 361 rádió, 5 685 400 ház­tartási kisgépesítés, 5 692 497 televízió, 5 702 689 vás. utalv., 5 710 582 háztartási kisgépesí­tés, 5 711 367 rádió, 5 713 221 házt. kisgépesítés, 5 722 354 házt. kisgépesítés, 5 722 723 televízió, 5 730 446 rádió, 5 737 930 kerékpár, 5 762 159 csemegekosár, 5 767 414 hűtő­gép, 5 764 994 rádió. 7 943 329 rádió, 7 943 440 ke- 'rékpárduó, 7 953 413 vás. ut., 7 954 082 tv, 7 956 142 hűtőgép, 7 956 456 rádió, 7 956 990 rádió, 7 972 099 rádió, 7 973 747 rádió, 7 975 504 rádió, 7 977 828 fény­képezőgép, 7 982 104 rádió, 7 991 562 rádió, 7 997 573 élés­kamra-ut, 7 997 814 rádió, 8 023 672 éléskamra-utalvány. 8 024 703 tv, 8 024 719 rádió, 8 027 458 rádió, 8 0.74 395 rádió, fi 066 990 villanytűzhely,

Next

/
Thumbnails
Contents